Archives
Categories

Loading

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA SINDIKATA – LINK


POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA

Na osnovu čl. 38. do 44. Statuta Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine, Upravni odbor Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj u Sarajevu, dana 14.09.2017. godine, usvojio je

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA

 

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se unutrašnja organizacija Upravnog odbora Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Upravni odbor), kancelarijsko i arhivsko poslovanje Upravnog odbora, ravnopravna upotreba jezika i pisma u radu Upravnog odbora, način rada Upravnog odbora, način odlučivanja i odluke Upravnog odbora, javnost rada Upravnog odbora, stupanje na snagu i postupak izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog odbora Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine (u daljem  tekstu:  Poslovnik), kao i druga pitanja od značaja za rad i efikasno funkcioniranje Upravnog odbora.

II  – UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA UPRAVNOG  ODBORA

Član 2.

(1)  Upravni odbor je kolegijalni organ upravljanja odgovoran za rad i poslovanje Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:  Sindikat).

(2)  Upravni odbor Sindikata ima 19 članova, koje bira i razrješava Skupština Sindikata iz reda delegata Skupštine Sindikata.

(3)  Upravni odbor ima Predsjednika i dva Zamjenika predsjednika.

(4)  Mandat članova Upravnog odbora, Predsjednika i dva Zamjenika predsjednika Upravnog odbora Sindikata traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

(5)  Predsjednik i Zamjenici predsjednika Upravnog odbora Sindikata su ujedno i Predsjednik i Zamjenici predsjednika Sindikata.

(6)  Sjedište Upravnog odbora je u službenim prostorijama Sindikata, Trg Bosne i Hercegovine 1/IV u Sarajevu.

III – KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE

Član 3.

(1)  Prijem, zavođenje i zaduživanje akata i predmeta za Upravni odbor, usmjeravanje dokumentacije, otpremanje pošte i arhiviranje akata i predmeta organizira Sekretar Sindikata u skladu sa važećim propisima.

(2)  Sekretar Sindikata uređuje evidenciju za poslove iz stava (1) ovog člana, kao i o toku rada Upravnog odbora po zaprimljenim aktima i predmetima, te o završenim i arhiviranim predmetima.

(3)  Svi podaci iz evidencije vode se paralelno u elektronskom formatu i ažuriraju sve do  konačne odluke Upravnog odbora o arhiviranja predmeta.

(4)  Svi elektronski dokumenti u vezi sa radom Upravnog odbora moraju imati i printanu verziju.

IV – RAVNOPRAVNA UPOTREBA JEZIKA I PISMA

Član 4.

(1)  U radu Upravnog odbora u ravnopravnoj upotrebi su bosanski, hrvatski i srpski jezik.

(2)  Službena pisma Upravnog odbora Sindikata su latinica i ćirilica.

V – NAČIN RADA  UPRAVNOG ODBORA

–          Održavanje sjednica Upravnog odbora

Član 5.

Upravni odbor o pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje na sjednicama.

Član 6.

Sjednice Upravnog odbora se održavaju najmanje jedanput mjesečno i smatraju se redovnim sjednicama, a u hitnim slučajevima i prema ukazanoj  potrebi može se sazvati vanredna sjednica Upravnog odbora Sindikata.

–          Sazivanje sjednica

Član 7.

(1)  Redovnu sjednicu Upravnog odbora saziva Predsjednik Upravnog odbora Sindikata i utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice.

(2)  Vanrednu sjednicu Predsjednik Upravnog odbora Sindikata može sazvati na vlastitu inicijativu, na obrazloženi zahtjev jedne trećine članova Upravnog odbora ili jedne trećine predsjednika Sindikalnih organizacija koje djeluju u Sindikatu, kao i na inicijativu Predsjednika Skupštine Sindikata.

(3)  Osnovanost zahtjeva za održavanje vanredne sjednice Upravnog odbora Sindikata iz stava (2) ovog člana ocjenjuju Predsjednik Upravnog odbora i njegovi zamjenici.

(4)  U slučaju neusvajanja zahtjeva za održavanje vanredne sjednice iz stava (2) ovog člana, Predsjednik Upravnog odbora će o tome izvijestiti Upravni odbor na prvoj narednoj redovnoj sjednici Upravnog odbora.

(5)  Pri utvrđivanju prijedloga dnevnog reda sjednica Upravnog odbora Predsjednik Upravnog odbora Sindikata može se konsultovati sa svojim zamjenicima i drugim članovima Upravnog odbora, sa predsjednicima Sindikalnih organizacija, predsjednicima drugih organa Sindikata i Predsjednikom Skupštine Sindikata.

Član 8.

(1)  Izuzetno, u hitnim slučajevima, najkasnije 48 sati prije njenog održavanja, Predsjednik Upravnog odbora može sazvati i hitnu sjednicu Upravnog odbora, uz dostavljanje prijedloga dnevnog reda i prema mogućnosti, materijala za tačke dnevnog reda.

(2)  U slučaju iz prethodnog stava, a kada materijali za tačke dnevnog reda nisu dostavljeni, materijali se dostavljaju članovima Upravnog odbora na samoj sjednici.

Član 9.

(1)  U slučaju privremene spriječenosti Predsjednika Upravnog odbora, sjednicu može sazvati i njom predsjedavati Zamjenik predsjednika Upravnog odbora Sindikata kojeg ovlasti Predsjednik Upravnog odbora.

(2)  Ovlaštenje iz stava (1) ovog člana daje se u pisanoj formi, a ukoliko iz opravdanih razloga to nije moguće, ovlaštenje se može dati i putem telefona ili na drugi način, o čemu će Predsjednik Upravnog odbora Sindikata obavijestiti Sekretara Sindikata, koji je obavezan da blagovremeno o tome obavijesti ostale članove Upravnog odbora. Ove činjenice će se posebno konstatirati u zapisniku sa te sjednice.

(3)  U slučaju spriječenosti Predsjednika Upravnog odbora da saziva i predsjedava sjednicama duže od 60 dana, sjednice će sazivati i njima predsjedavati jedan od zamjenika predsjednika Upravnog odbora kojeg ovlasti Predsjednik Upravnog odbora.

(4)  Zamjenik predsjednika Upravnog odbora u smislu st. (1) i (3) ovog člana ima sva ovlaštenja Predsjednika Upravnog odbora u vezi sa održavanjem sjednice kojom predsjedava.

Član 10.

(1)  Predsjednik Upravnog odbora obavještava sve članove Upravnog odbora o sazivanju sjednice dostavljanjem poziva i materijala koji će se razmatrati na sjednici.

(2)  Pozivi za redovnu sjednicu i odgovarajući materijali dostavljaju se članovima Upravnog odbora najkasnije pet (5) dana prije održavanja sjednice.

(3)  U opravdanim slučajevima, sjednica se može sazvati i bez dostavljanja poziva i materijala članovima Upravnog odbora, a u tom slučaju Upravni odbor će se većinom ukupnog broja glasova članova Upravnog odbora izjasniti da li može raspravljati i donositi odluke ili tu sjednicu treba odložiti.

(4)  Poziv za sjednicu sadrži naznaku vremena i mjesta održavanja sjednice, prijedlog dnevnog reda, obavještenje o tome koji materijali se dostavljaju uz poziv, obavještenje koji materijali će biti dostavljeni naknadno na sjednici, potpis Predsjednika Upravnog odbora, kao i druga obavještenja od značaja za održavanje sjednice. Pozivi trebaju biti ovjereni pečatom Sindikata. Pozivi se dostavljaju lično, poštom, e-mailom ili na drugi  prikladan način.

(5)  Uz poziv za sjednicu dostavlja se obavezno zapisnik sa prethodne sjednice.

Član 11.

(1)  Materijal koji će se razmatrati na sjednici sadržava prijedlog odluke ili drugog odgovarajućeg akta koji se predlaže Upravnom odboru za donošenje, odnosno usvajanje.

(2)  Za stručno-tehničku pripremu i blagovremeno dostavljanje poziva i pratećih materijala za sjednicu Upravnog odbora odgovoran je Sekretar Sindikata.

(3)  Sekretar Sindikata vodi zapisnik na sjednicama Upravnog odbora i izrađuje prijedlog zapisnika koji razmatra Upravni odbor (u daljnjem tekstu: zapisničar).

(4)  Uredno i blagovremeno provođenje aktivnosti iz st. (2) i (3)  ovog člana je pod neposrednim nadzorom Predsjednika Upravnog odbora Sindikata.

(5)  U slučaju spriječenosti Sekretara Sindikata, Predsjednik Upravnog odbora će imenovati zamjenika za obavljanje poslova i zadataka iz st. (2) i (3)  ovog člana.

Član 12.

(1)  Izuzetno, Predsjednik Upravnog odbora može odlučiti da se materijal za sjednicu dostavi i neposredno prije održavanja sjednice, kao i na samoj sjednici, ako je riječ o pitanjima čije je razmatranje neodložno, što će Predsjednik Upravnog odbora detaljnije obrazložiti  na samoj sjednici.

(2)  Materijal koji se dostavlja u skladu sa prethodnim stavom mora biti uređen i obrađen u skladu sa odredbama Poslovnika.

Član 13.

(1)  Sjednici Upravnog odbora Sindikata u pravilu prisustvuju Predsjednik Upravnog odbora Sindikata, njegovi zamjenici i ostali članovi Upravnog odbora, te obavezno zapisničar.

(2)  Predsjednik Upravnog odbora može odlučiti da se na sjednicu Upravnog odbora, pozovu predsjednici Sindikalnih organizacija u sastavu Sindikata, predstavnici drugih organa Sindikata, odnosno drugi subjekti, čiji se materijal razmatra na sjednici Upravnog odbora.

(3)  Upravni odbor može odlučiti da sjednici, osim članova Upravnog odbora, prisustvuju i druga lica čije prisustvo može biti značajno i korisno za raspravu i odlučivanje o određenom materijalu i o određenim pitanjima.

(4)  Lica iz st. (2) i (3) ovog člana mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora i učestvovati u raspravi samo za vrijeme razmatranja materijala radi kojeg su pozvani i to bez prava odlučivanja i prisustvovanja činu glasanja.

–          Materijali koje razmatra Upravni odbor Sindikata

Član 14.

Upravnom odboru se dostavljaju materijali za razmatranje u obliku prijedloga, nacrta, analiza, izvještaja, programa, studija, informacija, mišljenja, obavještenja i slično.

Član 15.

(1)  Prijedlog akta dostavlja se u obliku u kojem treba biti donijet, odnosno usvojen, sa odgovarajućim pisanim obrazloženjem.

(2)  Analizom se na osnovu detaljnog praćenja i izučavanja pojava i problema u pojedinim oblastima ili o pojedinim pitanjima iz određene oblasti za određeni vremenski period, potpunije ocjenjuju postojeća stanja i ukazuje na uzroke i posljedice takvog stanja. Analiza treba sadržavati prijedloge zaključka u pogledu poduzimanja potrebnih mjera ili donošenja pojedinačnih ili općih akata i može biti potkrijepljena pratećom dokumentacijom.

(3)  Informacijom se Upravni odbor Sindikata obavještava o određenim pitanjima i problemima u radu Sindikata, odnosno pojedinih Sindikalnih organizacija.  Informacija obavezno sadržava podatke koji omogućavaju ocjenu stanja i prijedlog zaključaka. Informacija koja ne sadrži prijedlog zaključka, dostavlja se Upravnom odboru Sindikata isključivo radi upoznavanja.

(4)  U izvještaju se prikazuje rad, problemi u radu i rezultati postignuti u određenim oblastima u određenom vremenskom periodu, a naročito u pogledu provođenja utvrđene sindikalne politike i provođenja odluka organa Sindikata, te daje ocjena postignutih rezultata. Izvještaj  sadržava prijedlog zaključaka i obavezno se podnosi u rokovima određenim pozitivnim propisima, programom rada Sindikata, odnosno prema zaključku Upravnog odbora  Sindikata ili drugog nadležnog organa.

(5)  Programom se planiraju aktivnosti koje će se realizirati za određeni vremenski period.

Član 16.

Materijal koji se dostavlja na razmatranje Upravnom odboru obavezno sadrži paraf obrađivača kojim se potvrđuje tačnost podataka i informacija koje materijal sadrži, te usklađenost materijala sa relevantnim propisima.

–          Način dostavljanja materijala upućenih Upravnom odboru Sindikata

Član 17.

(1)  Svi materijali upućeni Upravnom odboru Sindikata dostavljaju se Predsjedniku Upravnog  odbora uz naznaku da li se materijal dostavlja radi razmatranja i odlučivanja na sjednici ili  radi  informiranja članova Upravnog odbora., te ukoliko se predlaže da se materijal razmatra po hitnom postupku, obrazloženje za takav prijedlog.

(2)  Nakon uvida u materijal Predsjednik Upravnog odbora isti će dostaviti Sekretaru Sindikata koji je obavezan dostaviti ga članovima Upravnog odbora na način propisan Poslovnikom.

Član 18.

Materijale koji nisu sačinjeni u obliku i na način kako je predviđeno odredbama Poslovnika Predsjednik Upravnog odbora vraća obrađivaču na upotpunjavanje i doradu.

Član 19.

U svim slučajevima, kada dostavljeni materijali ne budu obrađeni i pripremljeni na način i u postupku kako je utvrđeno Poslovnikom, Upravni odbor iste neće razmatrati.

–          Prava i dužnosti Predsjednika i članova Upravnog odbora Sindikata

Član 20.

(1)  Predsjednik i članovi Upravnog odbora imaju pravo i dužnost da prisustvuju sjednicama i učestvuju u radu Upravnog odbora.

(2)  U slučaju spriječenosti da prisustvuje sjednici, Predsjednik Upravnog odbora je dužan obavijestiti člana Upravnog odbora iz st. (1), (2) i (3) člana 9. Poslovnika, dok su članovi Upravnog odbora dužni obavijestiti Predsjednika Upravnog odbora i to u pravilu najkasnije dan  uoči održavanja sjednice, a u opravdanim slučajevima najkasnije do početka održavanja sjednice.

(3)  Predsjednik i članovi Upravnog odbora su dužni obrazložiti spriječenost da prisustvuju sjednici.

(4)  Član Upravnog odbora koji mora iz određenih razloga da napusti sjednicu obavezan je da traži odobrenje Predsjednika Upravnog odbora, dok će Predsjednik Upravnog odbora u takvim slučajevima prekinuti sjednicu ili ovlastiti člana Upravnog odbora da nastavi vođenje sjednice.

(5)  Ukoliko član Upravnog odbora dva puta uzastopno neopravdano ne prisustvuje sjednici, odnosno ako o svom odsustvu ne obavijesti Predsjednika Upravnog odbora i ne opravda odsustvo, Upravni odbor Sindikata će pokrenuti inicijativu za razrješenje člana Upravnog odbora.

(6)  Prava i obaveze Predsjednika i Zamjenika predsjednika Upravnog odbora, te članova Upravnog odbora utvrđeni su Zakonom, Statutom Sindikata i ovim Poslovnikom.

–          Održavanje i tok sjednice

Član 21.

(1)  Sjednica Upravnog odbora će se održati ako sjednici prisustvuje natpolovična većina ukupnog  broja  članova Upravnog odbora, odnosno najmanje deset (10) članova Upravnog odbora (kvorum).

(2)  Predsjednik Upravnog odbora otvara sjednicu i utvrđuje postojanje kvoruma za održavanje sjednice.

(3)  Predsjednik Upravnog odbora će odložiti sjednicu i zakazati narednu najkasnije u roku od sedam (7) dana, ako sjednici ne prisustvuje propisan broj članova Upravnog odbora iz stava (1) ovog člana.

(4)  Predsjednik Upravnog odbora stavlja na razmatranje i usvajanje prijedlog dnevnog reda.

(5)  Prijedlog dnevnog reda je usvojen ako za njega glasa natpolovična većina članova Upravnog odbora koji sačinjavaju kvorum, odnosno najmanje šest (6) članova Upravnog odbora.

(6)  Član Upravnog odbora može tražiti izmjene i dopune dnevnog reda, o čemu većinom glasova članova odlučuje Upravni odbor.

(7)  Nakon usvajanja dnevnog reda, prelazi se na razmatranje tačaka dnevnog reda sjednice po redoslijedu iz dnevnog reda.

(8)  Izuzetno, Upravni odbor većinom glasova članova Upravnog odbora može odlučiti da se neka tačka dnevnog reda razmatra prioritetno, nezavisno od redoslijeda iz usvojenog dnevnog reda.

Član 22.

(1)  Nakon utvrđivanja dnevnog reda, u pravilu se prvo usvaja zapisnik sa prethodne sjednice. Član Upravnog odbora ima pravo da stavi primjedbe na zapisnik. O osnovanosti stavljenih primjedbi, Upravni odbor odlučuje većinom ukupnog broja prisutnih članova. Stavljene i usvojene primjedbe unose se u zapisnik.

(2)  Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice Upravni odbor prije prelaska na razmatranje ostalih tačaka dnevnog reda po pravilu analizira realizaciju od odluka Upravnog odbora sa prethodne i ranijih sjednica i o tome zauzima stav.

Član 23.

Predsjednik Upravnog odbora daje riječ predstavniku predlagača materijala koji se razmatra na sjednici, odnosno izvjestiocu o pojedinoj tački dnevnog reda. Predstavnik predlagača, odnosno izvjestioc, dužan je, na zahtjev predsjednika ili člana Upravnog odbora, dati dodatna objašnjenja u vezi sa materijalom koji se po njegovom prijedlogu razmatra na sjednici.

Član 24.

(1)  Članovi Upravnog odbora i ostala prisutna lica mogu raspravljati odnosno iznositi svoje stavove i mišljenja tek nakon što dobiju riječ od Predsjednika Upravnog odbora i to samo o pitanjima koja su na dnevnom redu.

(2)  Vrijeme izlaganja svakog člana Upravnog odbora, osim Predsjednika Upravnog odbora i lica iz člana 23. Poslovnika, traje najduže pet (5) minuta.

(3)  Predsjednik Upravnog odbora može produžiti vrijeme izlaganja na prijedlog svakog člana Upravnog odbora za dodatnih pet (5) minuta.

(4)  Učesnik u raspravi je obavezan u toku izlaganja ili diskusije pridržavati se predmeta rasprave i poštivati ličnost i dignitet ostalih učesnika u diskusiji odnosno prisutnih.

(5)  Učesnika u raspravi niko ne može prekinuti niti opomenuti osim Predsjednika Upravnog odbora kada ocijeni da za to postoje opravdani razlozi.

–          Održavanje reda na sjednici

Član 25.

(1)  Predsjednik Upravnog odbora je odgovoran za održavanje reda na sjednici.

(2)  Predsjednik će opomenuti člana Upravnog odbora ili lice koje prisustvuje sjednici, ukoliko se član, odnosno lice koje prisustvuje sjednici, nedolično ponaša, vrijeđa članove Upravnog odbora ili druge učesnike na sjednici ili se ne pridržava reda ili dnevnog reda sjednice.

(3)  Upravni odbor će većinom glasova članova, u slučaju težeg narušavanja reda, a obavezno nakon izrečene dvije opomene Predsjednika Upravnog odbora, sa sjednice udaljiti člana Upravnog odbora ili lice koje prisustvuje sjednici dok se raspravlja o određenoj tački dnevnog reda ili do kraja sjednice.

(4)  Ukoliko Upravni odbor ne donese odluku u skladu sa prethodnim stavom, Predsjednik Upravnog odbora će ocijeniti da li postoje uslovi da se nastavi sjednica, te ako ocijeni da takvih uslova nema, prekinut će sjednicu na određeno vrijeme, a najduže tri (3) dana, do uspostavljanja uslova za nesmetan rad Upravnog odbora.

–          Zapisnici

Član 26.

(1)  O toku sjednice Upravnog odbora Sindikata vodi se zapisnik.

(2)  Zapisnik vodi i o njemu se stara Sekretar Sindikata.

(3)  U zapisnik se unosi: redni broj sjednice, da li je sjednica redovna, vanredna/hitna, ime predsjedavajućeg sjednice Upravnog odbora, imena prisutnih i odsutnih članova Upravnog odbora, zapisničara i ostalih prisutnih lica, mjesto, dan i sat početka i završetka sjednice, usvojeni dnevni red, odluke donesene o pojedinim tačkama dnevnog reda, konstatacije, zaključke i ocjene koje Upravni odbor utvrdi tokom sjednice, kratke diskusije članova Upravnog odbora i prisutnih lica na sjednici, kao i drugi podaci propisani Poslovnikom, a koji su bitni za tok sjednice.

(4)  Zapisnik potpisuju Predsjednik Upravnog odbora i Sekretar Sindikata u svojstvu zapisničara i isti se ovjerava pečatom Sindikata.

(5)  Predsjednik Upravnog odbora i zapisničar imaju obavezu svojim parafom označiti svaku stranicu zapisnika.

(6)  Kopiju usvojenog i potpisanog zapisnika kao i kopiju donesenih, odnosno usvojenih akata, Sekretar Sindikata dostavlja svim članovima Upravnog odbora kao prilog materijalima za narednu sjednicu Upravnog odbora.

Član 27.

(1)  Sjednice Upravnog odbora mogu se tonski snimati, o čemu, posebno za svaku sjednicu, odlučuje Upravni odbor Sindikata.

(2)  Svaki član Upravnog odbora ima pravo da u službenim prostorijama Sindikata pregleda, odnosno presluša tonski zapis i stenogram sa sjednice koja je tonski snimana.

(3)  Pregledanje, odnosno preslušavanje tonskog zapisa i dobivanje stenograma sa sjednice Upravnog odbora regulirat će se preciznije posebnim  aktom  koji  donosi  Upravni odbor.

VI – NAČIN ODLUČIVANJA UPRAVNOG ODBORA SINDIKATA

Član 28.

(1)  Upravni odbor donosi odluke glasanjem.

(2)  Glasanje je po pravilu javno, ali se o pojedinim pitanjima može obaviti i tajno glasanje putem glasačkih listića.

(3)  Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja prisutnih članova Upravnog odbora, uz utvrđeni kvorum za punovažno odlučivanje.

(4)  Kvorum čini najmanje deset (10) članova Upravnog odbora, a natpolovična većina potrebna za donošenje odluka Upravnog odbora je šest (6) članova Upravnog odbora.

(5)  Glasanje na sjednici Upravnog odbora vrši se izjašnjavanjem, ko je „za”,  ko je „protiv” i ko je “suzdržan” .

(6)  Oblik i sadržaj glasačkog listića u slučaju tajnog glasanja određuje Upravni odbor u svakom konkretnom slučaju.

Član 29.

(1)  Nakon završene rasprave, na prijedlog Predsjednika Upravnog odbora pristupa se glasanju na jedan od  načina propisanih u stavu (2) člana 28. Poslovnika.

(2)  Glasa se o prijedlozima odluke koja je predložena uz materijal ili čiji prijedlog je utvrđen na samoj sjednici. Ako takva odluka nije predložena, prijedlog odluke o kojoj se glasa formulira i predlaže Predsjednik Upravnog odbora.

(3)  Član Upravnog odbora može tražiti da se glasa i o prijedlogu odluke koju je on sam predložio u toku rasprave.

Član 30.

(1)  Po završenom glasanju Predsjednik Upravnog odbora utvrđuje rezultate glasanja i proglašava  da li je prijedlog usvojen ili odbijen, odnosno odluka usvojena ili nije usvojena.

(2)  U slučaju kada Upravni odbor nije odlučio jednoglasno, u zapisniku se obavezno konstatuje i navodi ime i prezime člana Upravnog odbora koji je glasao za odluku, odnosno koji je glasao protiv ili se izjasnio kao suzdržan.

(3)  Na zahtjev člana Upravnog odbora koji je glasao protiv donošenja odluke ili se izjasnio kao suzdržan, u zapisnik se unosi njegovo izdvojeno mišljenje.

VII – ODLUKE  UPRAVNOG ODBORA SINDIKATA

Član 31.

Upravni odbor, zavisno od slučaja, donosi opšte i pojedinačne akte kao što su:

 • odluke,
 • zaključci,
 • rješenja,
 • smjernice,
 • uputstva,
 • preporuke,
 • suglasnosti,
 • mišljenja,
 • saopštenja,
 • informacije,
 • poslovnik o radu.

Član 32.

(1)  Odluka je akt koji se donosi radi izvršavanja ili konkretizacije relevantnih propisa.

(2)  Zaključak je akt kojim Upravni odbor odlučuje o svom radu i o radu radnih tijela, komisija, odbora ili savjetodavnih tijela Sindikata ili o radu tijela ili komisija koje imenuje Upravni odbor. Zaključkom  Upravni  odbor  može  zauzeti stav o pitanju koje je razmatrao, uključujući i utvrđivanje obaveza za organe Sindikata u pogledu pripreme vršenja poslova iz njihovog djelokruga.

(3)  Rješenjem se odlučuje o pojedinačnim pravima i obavezama.

(4)  Smjernicama se utvrđuju obaveze Sindikata u vezi sa izvršavanjem relevantnih propisa i opštih akata, te se u tom smislu usmjerava njihov rad.

(5)  Preporukom i uputstvom se izražava mišljenje i stav Upravnog odbora  u  vezi sa usklađivanjem  odnosa i međusobne saradnje Sindikata sa drugim sindikatima, socijalnim partnerima i drugim  subjektima o pitanjima značajnim za razvoj i afirmaciju Sindikata.

Član 33.

(1)  Sve pisane otpravke odluka koje donese Upravni odbor  potpisuje  Predsjednik Upravnog odbora ili  član Upravnog odbora kojeg on ovlasti i zapisničar.

(2)  Odluke Upravnog odbora iz stava (1) ovog člana dostavljaju se licima na koja se odnose najkasnije u roku od sedam (7) dana od dana donošenja odluke, a u hitnim slučajevima najkasnije u roku od tri (3) dana od dana donošenja odluke.

Član 34.

Izradu i dostavljanje odluka Upravnog odbora Sindikata organizira Sekretar Sindikata.

Član 35.

Primjerak odluke u originalu, koju usvoji Upravni odbor, sastavni dio je predmeta i prepis se može dati u skladu sa važećim propisima, o čemu odlučuje Predsjednik Upravnog odbora.

VIII – JAVNOST RADA  UPRAVNOG ODBORA SINDIKATA

Član 36.

(1)  Rad Upravnog odbora je javan, a zatvoren je za javnost kada je to predviđeno Zakonom i Statutom ili na osnovu Odluke Upravnog odbora.

(2)  U skladu sa Zakonom i Statutom Sindikata Upravni odbor Sindikata izvještava javnost o svom radu i donesenim odlukama, kao i o značajnim pitanjima čije je razmatranje u toku ili će se razmatrati.

Član 37.

Upravni odbor Sindikata odlučuje koji se materijali o pitanjima koja se razmatraju na sjednicama Upravnog odbora, ne mogu staviti na raspolaganje predstavnicima sredstava javnog informiranja ili o kojim pitanjima se neće informirati javnost.

Član 38.

O prisustvu predstavnika sredstava javnog informiranja sjednicama Upravnog odbora Sindikata odlučuje Upravni odbor Sindikata većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora koji prisustvuju sjednici na kojoj se odlučuje o konkretnom pitanju.

Član 39.

Predsjednik ili član Upravnog odbora kojeg Predsjednik Upravnog odbora ovlasti može organizirati razgovore, intervjue, odnosno konferencije za štampu o određenim pitanjima iz nadležnosti Upravnog odbora.

IX – SLUŽBE I RADNA TIJELA UPRAVNOG ODBORA SINDIKATA

Član 40.

Sekretar Sindikata i stručno tehnički kadar Sindikata obavezni su osigurati svu potrebnu administrativno-tehničku i drugu pomoć predsjedniku Upravnog odbora, kako bi se osiguralo redovno i efikasno održavanje sjednica, pripremanje i izrada materijala, te čuvanje zapisnika i tonskog zapisa.

Član 41.

(1)  Radi razmatranja pitanja iz nadležnosti Upravnog odbora, davanje  prijedloga i mišljenja o tim pitanjima, vršenja određenih poslova i zadataka u vezi sa provođenjem akata koje donese ili usvoji Upravni odbor, Upravni odbor Sindikata može angažovati odgovarajuća stručna lica za određenu  oblast, odnosno obrazovati povremena radna tijela ili komisije.

(2)  O pitanjima iz prethodnog stava Upravni odbor Sindikata odlučuje na sjednici na kojoj se odlučuje o tim  pitanjima, o čemu donosi posebnu odluku.

(3)  Odlukom iz stava (2) ovog člana određuje se ime i prezime lica koje se angažira, odnosno utvrđuje sastav, nadležnost i način rada tijela ili komisije koja se osniva, navodi se stručna sprema lica koje se angažira, poslovi koji će se obaviti, rok završetka poslova, način izvještavanja, osnov angažiranja i drugi  bitni podaci.

(4)  Lica odnosno tijela iz stava (1) ovog člana obavezna su postupiti po odluci Upravnog odbora iz stava (2)  ovog člana.

X – ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42.

(1)  Izmjene i dopune Poslovnika vrše se na način i u postupku koji važi za njegovo donošenje.

(2)  Izmjene i dopune Poslovnika mogu predložiti predsjednik ili bilo koji član Upravnog odbora.

Član 43.

Sva pitanja u vezi sa načinom rada Upravnog odbora koja nisu  uređena ovim Poslovnikom uredit će se zaključkom Upravnog odbora.

Član 44.

Tumačenje odredbi ovog Poslovnika daje Upravni odbor Sindikata na način kako donosi svoje odluke i druge akte.

Član 45.

Danom donošenja Poslovnika prestaje da važi Poslovnik o radu Upravnog odbora Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i  javnim ustanovama Bosne i Hercegovine broj: 02-16-25 od 23.02.2010.godine.

Član 46.

Poslovnik stupa na snagu danom donošenja i dostavit će se članovima Upravnog odbora Sindikata i objaviti na web stranici Sindikata.

Sarajevo, 14.09.2017. godine

Broj: 03-50-62.2

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA:

Lejla Čopelj


 

DOPUNE POSLOVNIKA O RADU UPRAVNOG ODBORA

6. april 2018.godine

Na osnovu čl. 40. Statuta Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine, Upravni odbor Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj u Sarajevu, dana 26.04.2018. godine, usvojio je

DOPUNE

POSLOVNIKA O RADU UPRAVNOG ODBORA

Član 1.

U Poslovniku o radu Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine broj: 03-50-62.1 od 14.09.2017. godine, u članu 20., iza stava (5) dodaju se novi stavovi (6), (7), (8), (9), (10), (11) i (12) koji glase:

(6)   Predsjednik, te članovi Upravnog odbora imaju pravo na redovnu novčanu nagradu za rad u Upravnom odboru i to:

a)      Predsjednik Upravnog odbora – 50,00 KM mjesečno;

b)      Ostali članovi Upravnog odbora – 40,00 KM mjesečno.

(7)   Visina novčane nagrade iz stava (6) ovog člana može biti i drugačija, odnosno može se isplaćivati drugačije ukoliko za ove namjene ne budu planirana i odobrena sredstva u Finansijskom planu Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sindikat) ili ta sredstva u blagajni Sindikata ne budu dovoljna, a o čemu Upravni odbor donosi posebnu odluku.

(8)   Nagrada za rad u Upravnom odboru isplaćuju se dvokratno i to:

a)      Zbirna nagrada za prvih šest mjeseci tekuće godine, isplaćuje se najkasnije do 30.06. tekuće godine i

b)      Zbirna nagrada u narednih šest mjeseci tekuće godine, isplaćuje se najkasnije do 31.12. tekuće godine.

(9)   Osnov za obračun i isplatu redovnih novčanih nagrada predsjedniku odbora i ostalim članovima Upravnog odbora jeste rad i prisustvo na sjednicama Upravnog odbora, a koju redovno vodi Sekretar Sindikata, odnosno drugo ovlašteno lice u slučaju opravdane odsutnosti Sekretara Sindikata.

(10) Članu Upravnog odbora koji dva puta neopravdano bude odsustvovao sa sjednice Upravnog odbora,  tokom obračunskog perioda od šest mjeseci, proporcionalno mu se smanjuje novčana nagrada za iznose koji odgovaraju mjesecima u kojima su se desila ta odsustva.

(11) Član Upravnog odbora koji tokom obračunskog perioda od šest mjeseci tri puta neopravdano odusustvuje sa sjednice Upravnog odbora gubi svu novčanu nagradu za taj obračunski period.

(12) Član ili članovi Upravnog odbora, odnosno član ili članovi tijela Sindikata (Nadzorni odbor, Statutarna komisija), odnosno Sindikata koji su svojim aktivnostima dali značajan doprinos realizaciji planskih aktivnosti Sindikata mogu, na posebno obrazložen pisani prijedlog Sindikalne organizacije iz koje dolazi, člana ili više članova Upravnog odbora, uz prezentiranje odgovarajućih dokaza, biti posebno nagrađeni u skladu sa raspoloživim novčanim sredstvima za ove namjene, a sukladno odluci Upravnog odbora.

Postojeći stav (6) Poslovnika o radu Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine postaje stav (13).

Član 2.

Dopune Poslovnika o radu Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se počev od 01.01.2018. godine.

Sarajevo, 26.04.2018. godine

Broj:03-50-70.1


PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA:

Lejla Čopelj

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading