Archives
Categories

Loading

Samostalni sindikat državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti  i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine( u daljem tekstu:Reprezentativni sindikat) podnosi ovaj izvještaj o radu shodno članu 4. Statuta Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti  i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine.

Izvještaj je sačinjen u skladu sa Programom rada Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti  i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine za 2010. godinu.

Aktivnosti Reprezentativnog sindikata u 2010.godini, u okviru svojih prava i obaveza, su bile brojne, a posebno izdvajamo:

1. Iniciranje izmjene i dopune Zakona o plaćama i naknadama zaposlenih
2. Primjedbe na donešena podzakonska akta
3. Zahtjevi da ravnopravno učestvujemo u donošenju podzakonskih akata
4. Podnošenje tužbe Sudu BiH u pogledu obračuna poreza na plate u Federaciji BiH
5. Metodologija SSS
6. Izvršavanje preuzetih obaveza na završetku izrade, prijemom potrebnih saglasnosti, predaji  i potpisivanju Kolektivnog ugovora
7. Kontinuirana aktivnost za nova članstva i saradnja sa  drugim sindikatima
8. Aktiviranje Web stranice
9. Apliciranje i učlanjenje u EUROFEDOP

II  OBAVEZA SINDIKATA U SKLADU  SA STATUTOM NA IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA ZAPOSLENIH U INSTITUCIJAMA BIH

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH
U 2010. Godini u opticaju je bio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama i naknadama upućen  od strane VM u Parlamentarnu proceduru po hitnom postupku kojim bi se polazni osnov sveo na iznos koji je obračunavan prošle godine a  naknada za topli obrok je svedena na 8 maraka dnevno. Što je još gore namjere Vijeća ministara su bile  da VM određuje iznos regresa što je uvod u iztmene zakona kojima će se Vijeću ministara zakonom dali ovlaštenje da manipuliše polaznim osnovom po svom nahođenju.
Imajući u vidu da je osnovna  intencija Zakona o platama i naknadama bila da se plate (polazni osnov i koeficijenti)  regulišu zakonom te da se  ujednače  plate svih državnih službenika (nije urađeno) i zaposlenika u svim Institucijama na nivou BiH kao i da se zakonom uredi oblast plata jer je zakon garant stabilnosti plata i naknada to su ove aktivnosti Vieća ministara  bile protuzakonite.

Ovako najavljenim  izmjenama po hitnom postupku u sistem plata Vijeće ministara je imalo namjeru  uvesti  pravnu  nesigurnost  što se po svaku cijenu Zakonom o platama i naknadama htjelo izbjeći. Najviše plaši brzina kopjom Vijeće ministara radi po ovom pitanju (do sada to se nije moglo uočiti po drugim pitanjima. Na svaki način VM nastoji da u ovaj način rada uvuče Parlament BiH cijelo vrijeme nagovještavajući bezizlaznu situaciju ako se ne postupi na njihov način.

Sredstava ima i to iz budžetske rezerve  koja je u iznosu od 200 miliona KM.
Karakteristike Budžetske rezerve su da njima manipuliše Ministarstvo finansija i VM  a kriterija uopšte nema. Po dosadašnjim pokazateljima po kojima će se raditi Izvještaj o izvršenju budžeta najvjerovatnije će se pokriti 140 miliona raznim odlukama a 40 miliona koje su institucioje dužne MMF se neće iskoristiti.

2. Vijeće ministara BiH –korespodencija
Sa Vijećem ministara BiH je u više nbavrata obavljana korespondencija  a noročito povodom donošenja Odluke VM da se polazni osnov vrati na prošlu godinu sa obrazloženjem da je narušena makroekonomska stabilnost BiH. Imajući u vidu da su nam dostupna saznanja da priliv sredstava u Budžet BiH teče normalnim tokom i da većina Institucija nije povukla veći dio sredstava iz kredita MMF to smo Viježu ministara svojim dopisom ukazalai da nema razloga za restriktivu politiku u pogledu polaznog osnova i da ona normalno ttreba da se obračunava u skjladu sa zakonom o platama i naknadama u uslovima potpune makroekonomske satbilnosti BiH -. Prilikom utvrđivanja našeg stava imali smo u vidu i sve pokazatelje koje Vijeću ministara prezentira Direkcija za ekonmoskoplaniranje jedina nadležna da utvrdi makoroekonomsku nestabilnost BiH.  

3. Podnošenje tužbe Sudu BiH
Nakon Izvještaja o obavljenoj reviziji  Miniostarstva finansija i trezora od strane Ureda za reviziju utvrđeno je da je narušen jedan od osnovnih principa Zakona o platama i naknadama (ista plaća za isti posao) u pogledu obračuna poreza na plate u Federaciji BiH. S tim u vezi izvršili smo konsultacije sa advokatom i pokrenuli akciju podnošenja tužbi za naknadu štete upogledu obarčuna poreza koji nije trebao biti odbijen od plate zaposlenih u institucijama BiH. Postupak po pokenitim tužbenim zahtjevima je krenuo i već su prve tužbe uzete u razmatranje a one će biti precedenti za sve naredne koje budu podnesene.

4. Metodologija SSS
Po pitanju metodologije poduzeli smo niz radnji kako preko.svog predstavnika u Radnoj grupi tako i direktnom korespondencijom.Smatramo da je potrebno dograditi postupak utvrđivanja koeficijenata u skladu sa Metodologijom i da sadašnje aktivnosti Ministarstva finansija kao i Komisije za primjenu Zakona o platama i naknadama nisu u skladu sa intencijama koje nudi Zakon o platama. Insistiramo na ergonomskoj objektivnoj ocjeni svakog radnog mjesta  an ena uporednoj analizi izvjesnog eksperta koja je sada u opticaju akoja nije prošla ocjenu Vijeće ministara te nema potrebnu pravnu snagu. Naš prijedlog Vijeću ministar aje bio da se Metodologija vrati interesornoj grupi na doradu te da se donesu jedinstveni kriteriji za radna mjesta utvrđena pravilnikom o organizaciji poslova.
Reprezentativni sindikat je imenovao svog člana u Interesornu grupu gosp. Fahretu Delić, čiji je zadatak bio da zastupa interese zaposlenih na provođenju čl. 54. Zakona o plaćama i nakanadama u institucijama Bosne i Hercegovinezajedno sa drugim članovima neovisnog međuresornog radnog tijela („Službeni glasnik BiH“ br. 66/09. Od 24.08.2009. godine).

Kako imenovana nije preduzela nikakve korake na zaštiti interesa zaposslenih , niti je sačinila izvještaj o svom radu, na 17. Sjednici Upravnog opdbora je zaključeno da se gosp. Fahreta Delić razriješi i zamjeni drugim člano. Novi izabraničlan je gosp. Gordana Šarović te je u tom smislu upućen zahtjev VM BIH  da se izvrši zamjena. VM BiH je na svojoj 129. Sjednici održanoj dana 27.07.2010. godine donijelo Odluku o istom („Sluižbeni glasniok BiH“ br. 72/10. Od 31.08.2010. godine).

5. Ministarstvo finansija i trezora BiH- korespodencija
Sa Ministrasstvo finansija i trezora komunicirali smo pismenim i usmenim putem povodom više pitanja koja su se pojavila u 2010. Godini. Tu se može istaći i naše insistiranje na pravu  na naknadu za prevoz na posao i sa posla gdje nismo bili zadovoljni odgovorom Ministarstva finansija i trezora i smatramo da se jedno pravo uitvrđeno u Zakonu kao što je Zakon o platama i naknadama gdje je utvrđeno pravo na prijevoz ne može ukinuti podzakonskim aktom u kojima se taj prijevoz uslovljava udaljenošću zaposlenog od mjesta rada.Smatramo da se ovo pitanje jedino može razrtiješiti tužbom kod nadležnog suda.
Ovo pitanje smo takođe kandidirali  upravno inspektoru od koga nismo dobili zadovoljavajući odgovor u skladu sa zakonom i njenom nadležnošću.

6. Izvršavanje preuzetih obaveza na završetku izrade, prijemom potrebnih saglasnosti, predaji  i potpisivanju Kolektivnog ugovora
Tekst Kolektivnog ugovora je kompletiran, pribavljena su mišljenja nadležnih ministarstava i Ureda za zakonodavstvo koji su ga ocijenili pozitivno te je samo potrebno na Upravnom odboru donijeti odluku o utvrđivanju teksta Kolektivnog ugovora i istri poslati na Vijeće ministar radi njegovog potpisivannja i realizacije.

7. Status Sudske policije
U cilju razrješenja statusa pripadnika sudske policije poduzeli smo aktivnosti kod nadležnog ministarstva kako bi zdejstvovali istovjetan položaj pripadnika sudske policije sa ostalim pripadnicima u sisitemu policije BiH gdje se naroćito ističe njihova zapostavljenost u pogledu plata dodataka na platu opreme smještaja i td

8. Primjedbe na podzakonska akta

U skladu sa Zakonom o radu Vijeće ministara i njihovi organi su počeli sa aktivnostima dostavljanja ancrta teksta podzakonskiakata Sindikata na mišljenje.Sa ovim načino rada nismo zadovoljni jer zakon nam daje pravo da budemo konsultovani prilikom izrade podzakonskih akata a nije predvidio dostavljan na mišljenje. U narednom periodu moramo usa Vijećem ministar a usaglasiti porcedure obavljanja konsultacija.

9. Aktivnosti u pogledu nakanade porodiljama
Aktivnosti u pogledu naknada porodiljama su završene i redovno se isplaćuju ali što se tiče isplate zaostalih naknada presuđenih pravosnažnim presudama možemo konstatovati d apostoje teškoće koje moramo razriješeie dogovorom ili sudskim putem. Na naše insistiranje Vijeće ministara je donijelo odluku  o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za porodiljsko odsustvo u institucijama BiH.

10. Plan uštede
U više navrata obraćali smo se Vijeću ministar ai medijima u kojima smo ukazivali na rasipništvo i tražili da se donese plan uštede na materijalnim izdacima uključujući dnevnice za službena putovanja , odvojeni život i smještaj, korištenje službenih automobila itd.

III AKTIVNOSTI SA ENTITETSKIM SINDIKATIMA, SINDIKATOM BRČKO-DISTRIKTA BIH I EVROPSKOM FEDERACIJOM SINDIKATA ZAPOSLENIH I SINDIKALNO ORGANIZIRANIH U JAVNIM SLUŽBAMA-EUROFEDOP

1. Saradnja sa entitetskim sindikatima
Sa entitetskim sindikatima pokušali smo uspostaviti saradnju ali oni su bili uporni u tome da mi postupimo prem anjihovim zahtjevima to jest da se uključimo u njihovu organizaciju kao jedna od članica pod njihovim rtukovodstvom. Budući da mi nismo spremni na takav način regulisanja međusobnih odnosa i to je nemoguće sa aspekta poslodavca  to smatramo da ove aktivnosti nisu završene jer postoji osnov zanaše traženje dijela zgrade sindikata kao pravnim sljedbvenicima sindikata BiH.

2. Priključenje novih Sindikalnih organizacija u Reprezentativni sindikat
Nastavljeni stalni kontakti na priključenju novih sindikalnih organizacija. Tako da danas imamo 25 aktivnih sindikalnih članica u institucijama BiH, te 1642 aktivna člana sindikata.

3. Apliciranje za članstvo u EUROFEDOP
U pogledu aplikacije za članstvo u EUROFEDOP-u, ona je upućena prevedan an engleski jezik ali za sada nemamo povratnu informaciju . U toku su aktivnosti na razrješenju ove situacije na način da utvrdimo ko i na koji način ometa naš pristup EUROFEDOP-u. Postoje indicije namjernog ometanja od strane nekih lica što ćemo utvrditi najnadno.

IV  PRAVNI. OPĆI I FINANSIJSKO-MATERIJALNI POSLOVI

1. Pravni poslovi
Donešen je Poslovnik o radu upravnog odbora Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika koi je razriješeiti pojedina pitanja načina rada Upravnog odbora i njegovih organa.
Donešen Parvilnik o izmjeni Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, sudskoj vlasti i javnim ustanovama BiH“
Po tužbi za ugovor o zakupu poslovnog prostoraiz 2009. Godine, koji je štetno sklopljen u prethodnom sazivu, dat je odgovor na tužbu u zakonskom roku i u očekivanju smo sudske presude.

2. Opći poslovi
Tokom godine vođene su i izvršavane sve planirane aktivnosti.
Izrađeni su svi potrebni opći i pojedinačni akti..
Kontrolisao se priliv sredstava na transakcijskom računu od uplate sindikalne članarine i njegovo namjensko trošenje

3. Finansijsko-materijalni poslovi
Sredstva na transakcijskom računu su prikupljana isključivo  od uplate sindikalne članarine u skladu sa Statutom;
Rashodi su vršeni u skladu sa zakonskim propisima, procedurama materijalno finansijskog poslovanja Reprezentativnog sindikata broj: PRS-6/08-6.1/08  i odlukama u skladu sa Pravilnikom i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma broj: PRS-4/04.1/08;

Prihodi od članarine u toku 2010. godine iznosili su ukupno KM=49.743,26, a rashodi u ukupnom iznosu od KM= 40,002,79. Od iznosa ukupnih rashoda 50,41% se odnosi na plaće i naknade jednom zaposlenom, 47,89% odnosi se na usluge (reprezentacija, PTT usluge, naknade po osnovu Ugovora o djelu, naknade komisijama, članovima Upravnog i Nadzornog odbora i dr.) a ostalo na materijal i troškove amortizacije.

Detaljna informacija Finansijskog izvještaja za 2010. godinu dostavljena je i usvojena  na Upravnom odboru Reprezentativnog sindikata a razmatrana i od strane Nadzornog odbora Reprezentativnog sindikata;

Podnešen je i zahtjev za grant podršku prema uslovima iz Javnog oglasa Ministarstva civilnih poslova BiH, sačinjen Projekat posebnih aktivnosti SPDS-a u 2010.godini

V JAVNOST RADA I INFORMATIVNE AKTIVNOSTI SINDIKATA

1. Aktivirana je WEB stranica nakon provedenog postupka direktnog sporazuma. Izabrani ponuđač je „Macrohard“- Pale sa kojim je potpisan Ugovor o izradi WEB stranice, te se pristupilo njegovoj realizaciji. Izrađen je konačan WEB dizajn, izrađena internet stranica bazirana na CMS-u (kako bi mogli samostalno dodavati i mijenjati dijelovestranica), zakupljena domena i postavljena internet stranioca na server i data na korištenje u julu 2010. Godine pod nazivom sspds.org
2. Kontinuirano ažuriranje aktuelnosti (važnih aktivnosti Reprezentativnog sindikata) na postojeću WEB stranicu. Ovlašteni predstavnici Reprezentativnog sindikata su kontinuirano, tokom cijele godine, kontaktirali sa novinarima putem:
Intervjua za radio i televiziju,
Intervjua za pisane medije i
Konferencije za štampu povodom značajnih aktivnosti.

VI  FINANSIRANJE NA REALIZACIJI OVOG PLANA I PROGRAMA

1. Realizacija svih aktivnosti usklađena je prema prihodima, isključivo raspoloživim sredstvima sindikalnog članstva (članarine), a u skladu sa Finansijskim plamnom za 2010. Godinu.

Broj:
Sarajevo, 08.06.2011.godine

Predsjednik Reprezentativnog sindikata
Jure Bilić

Izvještaj o radu za 2010. Godinu usvojen je  na 30. Sjednici Upravnog odbora Reprezentativnog sindikata održanoj dana 08.06.2011. godine.

Predsjednik upravnog odbora Reprezentativnog sindikata
Rasim Šećerović

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading