Archives
Categories

 880 total views,  4 views today

 

Na osnovu člana 10. stav 4. Statuta Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine, dana 21.maja 2009. godine /četvrtak /, u prostorijama Institucija Bosne i Hercegovine, sa početkom u 17 sati, održana je Vanredna skupština Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Vanredna skupština SPDS).

 

Skupštinu je otvorio G- din Vesko Drljača, podpredsjednik Upravnog odbora SPDS  i pozdravio prisutne delegate i goste Vanredne skupštine. Nakon toga imenovani je konstatovao da prema nezvaničnim podacima na Vanrednoj skupštini  prisustvuje više od 55 delegata od 77 pozvanih pozvanih delegata, te da su ispunjeni uslovi za održavanje Vanredne skupšine i njeno punovažno odlučivanje, a da će naknadno, u toku održavanja skupštine, Verifikaciona komisija obavijestiti prisutne o tačnom broju prisutnih delegata skupštine.

Imenovani je naveo da je Vanredna skupština sazvana na zahtjev 1/3 osnovnih organizacija, zbog problema u radu i funkcionisanju sindikata o čemu će kasnije biti više rječi, zatim da je Odluku o održavanju Vanredne supštine donio je Upravni odbor Reprezentativnog sindikata, na sjednici održanoj dana 04. 03. 2009. godine.

Takođe, imenovani je konstatovao, da je u pozivu delegatima dostavljen i prijedlog Dnevnog reda a da će se o konačnom Dnevnom redu delegati izjasniti nakon imenovanja predsjednika Skupštine. Predložen je slijedeći

DNEVNI RED:
1. Izbor radnih tijela Vanredne skupštine Reprezentativnog sindikata BiH
a) Radno predsjedništvo
b) Verifikaciona komisija
c) Zapisničara i ovjerivača zapisnika
d) Predsjednika i zamjenika skupštine
2.  Usvajanje Poslovnika o radu Vanredne skupštine
3.  Izvještaj Verifikacione komisije
4.  Izvještaj o radu Predsjednika sindikata i Predsjednika Upravnog odbora
5.  Uvodno izlaganje sa obrazloženjem razloga za održavanje Vanredne skupštine
6.  Glasanje o predloženim kandidatima
a) Predsjednik i zamjenici Reprezentativnog sindikata
b) Nadzorni odbor
c) Statutarna komisija
d) Upravni odbor sindikata
7.  Razno
8.  Završna riječ zatvaranje rada Skupštine.

U pozivu delegatima za Vanrednu skupštinu je konstatovano da se Dnevni red može dopuniti i mjenjati na samoj Skupštini.

Nakon što su se delegati aklamacijom jednoglasno izjasnili da se prihvata predloženi Dnevni red kao privremeni, do imenovanja predsjedavajućeg Skupštine Drlača Veska, pristupilo se izboru Radnog predsjedništva Skupštine, Verifikacione komisije, zapisničara i ovjerivača zapisnika na osnovu izjašnjavanja delegata aklamacijom, dok će se predsjednik Skupštine i zamjenik predsjednika Skupštine birati neposredno putem tajnog glasanja delegata.

Ad 1-a
Delegati su jednoglasno aklamacijom prihvatili da se u Radno predsjedništvo Skupštine imenuju:
Neđe Đurđić,  MVTEO BiH
Jure Bilić, SIPA
Esad Varupa, MVTEO BIH
Ediba Subašić, CIPS
Gordana Šarović, MFT BiH
Vesko Drljača,  FIPA
Privremeno predsjedavajući skupštine konstatuje da su navedena lica jednoglasno imenovana za članove Radnog predsjedništva Skupštine i pozvao ih da zauzmu mjesta predviđena za članove Radnog predsjedništva.

Ad 1b
Delegati su jednenoglasno aklamacijom prihvatili da se za članove Verifikaciona komisija imenuju:
1. Fahreta Delić Pravobranilaštvo BiH           
2. Luca Zećirović Zajedničke službe BiH                
3. Mirna Mihalić Nikolić  MFIT BiH     

Privremeno predsjedavajući skupštine konstatuje da su navedena lica jednoglasno imenovana za članove Verifikacione komisije.

Ad1c.
Delegati su jedenoglasno aklamacijom prihvatili da se za zapisničara i ovjerivača zapisnika imenuju slijedeća lica:
1. Munevera Radović,  zapisničar SPDS BiH
2. Branislav Krljaš,  ovjerivač zapisnika MAC BiH
3. Nermina Spahić,  ovjerivač zapisnika  Agencija za rad i zapošljavanje BiH

Privremeno predsjedavajući skupštine konstatuje da su navedena lica jednoglasno imenovana za zapisničara i ovjerivača zapisnika

Ad 1-d.
Pristupilo se izboru za Predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine, putem tajnog glasanja, tako što svaki delegat zaokružuje po dva imena na listi predloženih kandidata. Kandidat koji dobije najviše glasova imenuje se za predsjednika Skupštine a delegat koji je bio slijedeći po broju osvojenih glasova imenuje se za zamjenika predsjednika Skupštine. Predloženi su slijedeći kandidati za predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine:

1. Vesko Drljača FIPA BiH
2. Fahreta Delić Pravobranilaštvo BiH
3. Sanja Mašić Agencija za rad i zapošljavanje BiH
4. Branko Trkulja MO BiH
5. Enes Žerić   MAC BiH
Uslijedila je pauza 10 minuta da delegati  glasaju i Verifikaciona komisija utvrdi rezultate glasanja. Nakon toga Fahreta Delić, ispred Verifikacione komisije konstatovala je da je bilo 58 važećih listića, te da je prema rezultatima glasanja Vesko Drljača dobio je 40 glasova, Fahreta Delić 28 glasova, Sanja Mašić 24 glasa, Branko Trkulja 10 glasova i Enes Žerić 14 glasova. Shodno rezultatima glasanja za predsjednika Skupštine izabran je G-din Vesko Drljača, a za zamjenika G-đa Fahreta Delić.

Nakon imenovanja za predsjednika Skupštine Vesko Drljača se zahvalio u svoje ime i ime Fahrete Delić, na ukazanom povjerenju a delegatima Skupštine i svima prisutnim  na ovoj Skupštini i zaželio delegatima i tijelima Skupštine uspješan rad.

Ad 1-e
Predsjednik Skupštine je pozvao Fahretu Delić, ispred Verifikacione komisije, da prisutne obavijesti o broju prisutnih delegata. Imenovana je konstatovala da je na osnovu službene evidencije prijavljenih delegata utvrđeno da Skupštini prisustvuje 59 delegata od 77 pozvanih, te da su ispunjeni uslovi za punovažno raspravljanje i odlučivanje na Skupštini.

Konsatatovano je da Vanredoj skupštini prisustvuju slijedeći delegati:

1. Nermina Mahić            MCP BiH
2. Sabina Šahman             MCP BiH
3. Maja Prodanović          MCP BiH
4. Mira Radić                   MCP BiH   
5. Branislav Krljaš           MAC BiH
6. Pačić Edvin                  MAC BiH
7. Marina Arčon AmidžićMAC BiH
8. Andrej Šetka                 MAC BiH
9. Ismir Olovčić                Ured za veterinarstvo BiH
10. Sanja Mašić                   Agencija za  rad i zapošljavanje BiH
11. Husein Terzić                Agencija za rad i zapošljavanje BiH
12. Nermina Spahić             Agencija za rad i zapošljavanje BiH
13. Mirna Mihaljić Nikolić  MFIT BiH
14. Stoja Jovović                  MFIT BiH
15. Gordana Šarović             MFIT BiH
16. Lemana Vranjić              MFIT BiH
17. Ado Krličbegović           MLJPiI BiH
18. Mitar Kovačević             MLJPiI BiH
19. Nada Spasojević             MLJPiI BiH
20. Selma Čvorak                 MLJPiI BiH
21. Jelena Vulović                IDDEEA BiH
22. Zlata Đurović                  IDDEEA BiH
23. Galib Lihić                      IDDEEA BiH
24. Admir Čeho                    IDDEEA BiH
25. Ediba Subašič                 IDDEEA BiH
26. Brane Grahovac              IDDEEA BiH
27. Namira Abdihodžić        Službeni list  BiH
28. Ladislava Šarović           Pravobranilaštvo BiH
29. Borjana Mastilo              Pravobranilaštvo BiH
30. Fahreta Delić                  Pravobranilaštvo BiH
31. Luca Zećirović               Zajedničke službe BiH
32. Asim Bulbul                   Zajedničke službe BiH
33. Senka Bilbija                  Zajedničke službe BiH
34. Vinka Zovkić                  Zajedničke službe BiH
35. Tomislav Obradović       MO BiH
36. Milomir Grajić                MO BiH
37. Milenko Tomić               MO BiH
38. Vahid Pačariz                 SIPA BiH
39. Elvir Nesinović              SIPA  BiH
40. Muhidin Čavčić              SIPA  BiH
41. Gordana Muftić               SIPA BiH
42. Slaviša Đurović               SIPA BiH  
43. Nebojša Krojelac             SIPA BiH
44. Nebojša Galić                  SIPA  BiH
45. Jure Bilić                         SIPA BiH
46. Vjekoslav Ivanković       SIPA BiH
47. Dragan Bosnić                SIPA BiH
48. Samir Priganica              SIPA BiH
49. Ratko Samardžić            SIPA BiH
50. Željko  Kovač                 Ured za veterinarstvo BiH
51. Rasim Šećerović             Parlamentarna skupština BiH
52. Dalibor Bodven             Parlamentarna skupština  BiH
53. Tarik Kurto                     Parlamentarna skupština BiH
54. Ermin Terko                   MCP BiH
55. Vesko Drljača                 FIPA BiH
56. Aida Terzimehić             FIPA BiH
57. Smail  Pašalić                 CIK BiH
58. Nenad Novaković          CIK BiH
59. Irina Ibrahimpašić          Fond za povratak BiH
Predsjednik Skupštine je konstatovao, da su ispunjeni uslovi za održavanje Vanredne Skupštine i punovažno odlučivanje, obzirom da, Skupštini prisustvuje 59 od 77 pozvanih delegata te da Skupština može punovažno odlučivati.

Ad 2.
Predsjednik skupštine pozvao je delegate da se izjasne o Dnevnom redu skupštine
Delegat Senka Bilbija predložila da se u Dnevni red uvrsti i nova tačka kako bi delegati mogli izjasniti o izmjenama i dopunama Statuta Sindikata

Isti prijedlog je jednoglasno usvojen od strane delegata Skupštine.

G-din Branislav Krljaš delegat ispred sindikalne organizacije MAC BiH tražio je da se pojasni prisustvo broja sindikalnih organizacija i broja njihovih delegata.

G-din Vesko Drljača objasnio je prisutnim da se prema Statutu sindikata za Skupštinu imenuje najmanje 70 delegata, a da sindikalne organizacije srazmjerno broju članova sindikata imenuju i broj delegata za Skupštinu. Način izbora i broj delegata je srazmjera metodologiji koja je primjenjena prilikom održavanja Vanredne Skupštine, koja je održana jula 2008. godine   

Nakon izjašnjavanja delegata predsjednik Skupštine konstatuje da je usvojen Dnevni red skupštine:
2.  Izvještaj Verifikacione komisije
3. Usvajanje Poslovnika o radu Vanredne skupštine
4. Izmjene i dopune Statuta
5.  Izvještaj o radu Predsjednika sindikata i Predsjednika Upravnog odbora
6.  Uvodno izlaganje sa obrazloženjem razloga za održavanje Vanredne skupštine
7.  Glasanje o predloženim kandidatima
a) Predsjednik i zamjenici Reprezentativnog sindikata
b) Nadzorni odbor
c) Statutarna komisija
d) Upravni odbor sindikata
8.  Razno
9.  Završna riječ zatvaranje rada Skupštine.

A d3.
Kako je Poslovnik o radu Skupštine, dostavljen delegatima neposredno prije početka Skupštine Predsjednik skupštine je ukratko delegatima izložio presjek značajnijih odredbi Poslovnika. Nakon toga pristupilo se izjašnjavanju delegata aklamacjom o Poslovniku.
Na osnovu rezultata glasanja predsjednik Skupštine konstatuje da se Poslovnik o radu Skupštine usvaja jednoglasno.

A d4.
Delegati Senka Biblija, Ediba Subašić i Smail Pašalić predložili su određene izmjene i dopune Statuta sindikata.

Na osnovu izjašnjavanja delegata usvojene su slijedeće izmjene i dopune Statuta sindikata (Usvojen na Redovnoj Skupštini sindikata održanoj 13. maja. 2005. godine) kao i izmjenama i dopunama Statuta (usvojene na Vanrednoj skupštini sindikata održanoj dana 09. jula. 2008. godine).

Član 1.
U članu 10. stav (5) se briše

Član 2.
U članu  17.  stav (1) mjenja se i glasi:
„ Upravni odbor ima 19 članova“

Iza stava (4)  dodaju se novi st. (5), (6), (7), (8) i (9) koji glase:
„(5) Sindikalna organizacija koja naknadno pristupi Reprezentativnom Sindikatu  i ima najmanje 30 registrovanih
članova, ima pravo na jednog člana u Upravnom odboru Sindikata.

(6) Upravni odbor  može na osnovu inicijative najmanje 1/3 članova Upravnog odbora razmotriti  pitanje
povjerenja  predsjedniku,  zamjeniku predsjednika i članovima Upravnog odbora Sindikata.

(7) Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Upravnog odbora mogu biti razrješeni i prije isteka mandata na  
koji su imenovani:na sopstven zahtjev, ako pravilno ne obavljaju poslove i zadatke, ako krše odredbe statuta,  
ruše ugled Sindikata i u drugim opravdanim slućajevima.

(8) Odluka is stava (7) donjetće se ukoliko za istu odluku glasa najmanje 2/3 članova Upravnog odbora Sindikata

(9) Sindikalna organizacija, ispred koje je bio imenovan razriješeni član Upravnog odbora imenuje novog člana u
Upravni odbor.“  
Član 3.

U članu 23. postojeći st.(2) i (3) mijenja se i glasi iza stava (1) dodaju se novi st. (2) i (3), koji glase:
„(2) Predsjednik sindikata može donijeti odluku o isključenju sindikalne organizacije iz članstva Reprezentativnog
sindikata, ukoliko ista sindikalna organizacija ne vrši uplatu članarine najmanje šest (6) mjeseci neprekidno ili  
na  drugi način krši Statut Sindikata.

(3) Žalbu na odluke iz st. (1) i (2) ovog člana mogu podnijeti ovlaštena lica raspuštene ili isključene sindikalne
organizacije, a po žalbi odlučuje Upravni odbor čija je odluka konačna.“

Član 4.
Člana 28.mjenja se i glasi:
„(1) Upravni odbor  može na osnovu inicijative najmanje 1/3 članova Upravnog odbora staviti na Dnevni red
sjednice  pitanje razmatranja povjerenja predsjedniku Sindikata, zamjenicima predsjednika i  
podpredsjednicima Sindikata,  predsjednicima Nadzornog odbora, Statutarne komisije kao i drugih tijela i
komisija koje je imenovala Skupština.

(2) Odluka o uskraćivanju povjerenja rukovodećih lica sindikata iz stava (1) ovog člana  je pravno valjana ukoliko  
je  za istu odluku glasalo najmanje 2/3 članova Upravnog odbora Sindikata

(3) U slučaju uskraćivanja povjerenja nekom od rukovodnih lica Sindikata, iz stava (1), do održavanja Skupštine,
iste rukovodne poslove poslove  obavljaće  njihovi zamjenici  odnosno podpredsjednici Sindikata, u skladu sa  
rezultatima glasanja na Skupštini, u  statusu vršilaca dužnosti (VD), do održavanja nove Skupštine.“  

Član 5.
U članu 38 iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:
„(2) Za izvršavanje finansijskih obaveza Sindikata, kao i odlučivanje o statusu bankovnog računa Sindikata  
neophodan  je potpis najmanje dva, od tri člana Upravnog odbora koji su ovlašteni za zastupanje i    
predstavljanjeSindikata, u skladu sa članom 43 Statuta.“   

Član 6.
U članu 52.dodaje se novi stav(2) koji glasi:
Sindikalne organizacije mogu donositi propise o korištenju novčanih sredstava kojima raspolažu, a u skladu sa ovim Statutom.

Član 7.
Ove izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja

Ad 5
Predsjednik skupštine pozvao je Predsjednika sindikata, gosp Neđu Đurića  i Predsjednika Upravnog odbora sindikata gosp. Juru Bilića, da u skraćenoj formi delegatima  izlože svoj Izvještaj o radu za period 09. juli 2008. godine do danas.

G-din Neđo Đurđić predsjednik sindikata u Izvještaju je izložio presjek aktivnosti koje je poduzeo u navedenom preiodu, prikaz svog viđenja trenutnog stanja u Reprezentativnom sindiktu kao i smetnje za bolji rad sindikata.

Takođe, G-din Jure Bilić podnio je Izvještaj o radu Upravnog odbora Sindikata u navedenom periodu, dao prikaz svog viđenja trenutnog stanja u Reprezentativnom sindikatu kao i smetnji za bolji rad Sindikata.

Ad 6
Predsjednik skupštine je nakon izlaganja predsjednika sindikata i Predsjednika Upravnog odbora sindikata konstatovao da je očigledno da se radi dva dijametralno suprotna pristupa u načinu rada Sindikata te da se iz izvještaja na najbolji način vide razlozi za održavanje Vanredne skupštine. Kako su interesi sindikata iznad interesa pojedinaca Vanredna skupština je sazvana da se delegati izjasne i izaberu one kojima vjeruju da ih mogu kvalitetno predstavljati, a ako ne budu zadovoljni ni sa novim vodstvom, treba ponovo sazvati Vanrednu Skupštinu.
U međuvremenu gosp. Neđo Đurđić i gosp Esad Varupa, obavili su glasanje i napustili su Skupštinu.

Ad 7
Predsjednik skupštine je konstatovao da se u okviru tačke 7. Dnevnog reda treba izvršiti izbor za predsjednika i zamjenika predsjednika Sindikata, članove Nadzornog odbora, Statutarne komisije i Upravnog odbora Sindkata BiH. Izbori se vrše tajnim glasanjem zaokruživanjem imena predloženih kandidata.

Gospodin Milenko Tomić dao je prijedlog da se izvrši izmjena predloženog kandidata Ministarstva odbrane u Statutarnoj komisiji tako što će se umjest Raonića koji je odsutan zbog bolesti zamjeni sa  Anom Trutina.
Ovaj prijedlog je prihvaćen, obzirom da  58 delegata glasalo za prijedlog dok je jedn delegat bio suzdržan.

PRIJEDLOG KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA SINDIKATA I ZAMJENIKA SINDIKATA:

1. Jure Bilić               SIPA BiH
2. Adem Spahić         MO BiH
3. Branislav Krljaš     MAC BiH
4. Enra Soldin            Parlamentarna skupština BiH

PODPREDSJEDNIK SINDIKATA:

1. Vesko Drljača          FIPA BiH
2. Dalibor  Brodven     Parlamentarna skupština BiH
3. Luca Zećirović         Zajedničke službe BiH
4. Ediba Subašić          IDDEEA BiH
5. Milomir Grajić         MO BiH

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:

1. Sanja Mašić            Agencija za rad i zapošljavanje BiH
2. Mesud Ormanović   SIPA BiH
3. Slaviša Kovač          Ministarstvo pravde BiH
4. Edin  Salihagić         MCP BiH
5. Selma Čvorak           MLJPiI BiH
6. Samra Karabeg        MAC BiH
7.  Zdenka Kaliman     MO BiH
8.  Ermin Kos              CIK BiH
9.  Amir Kazić             FIPA BiH

ČLANOVI  STATUTARNE KOMISIJE:

1.  Ana Trutina           MO BiH
2.  Smail Pašalić         CIK BiH
3.  Željko Kovač         Ured za veterinarstvo  BiH
4.  Aida Terzimehić   FIPA BiH
5.  Nermina Bajraktarević   MO BiH

PRIJEDLOG KANDIDATA ZA ČLANOVE  UPRAVNOG ODBORA REPREZENTATIVNOG SINDIKATA:

1.   Fahreta Delić           Pravobranilaštvo BiH
2.   Nermina Spahić       Agencija za rad i zapošljavanje BiH
3.   Milenko Tomić        MO BiH
4.   Ediba Subašić          IDDEEA BiH
5.   Gordana Šarović      MFIT BiH
6.  Asim Bulbul              Zajedničke službe BiH
7.  Rasim  Šećerović       Parlamentarna skupština BiH
8.  Ermin Terko               MCP BiH
9.  Željko Kovač              Ured za veterinarstvo BiH
10. Branislav Krljaš         MO BiH
11. Zdravka Štojs             Predsjedništvo BiH
12. Namira Abdihodžić    Službeni list BiH
13. Smail Pašalić             CIK BiH
14. Olga Ognjenović       Službeni list BiH
15  Zoran Šuletić             MFIT BiH
16. Faruk Mulabdić         Ured za veterinarstvo BiH
17. Bernard Wiener           Zajedničke službe BiH
18. Armin Arslan            SIPA BiH
19. Davor Fuks                SIPA BiH
20. Mesud Ormanović     SIPA BiH
21. Miroslav Cabo                  MO BiH
22. Marina Arčon Amidžić  MAC BiH
23. Nadžmin Radžo          MO BiH
24. Ilijas  Omerović          MCP BiH
25. Kapo Senad                 IDDEEA BiH
26. Aida Terzimehić          FIPA
27. Adnan Krličbegović    MLJPiI BiH
28.  Dragana Kovač           MLJPiI  BiH
Delegati su aklamacijom jednoglasno usvojili prijedlog da se svaki od kandidata za predsjednika, prije glasanja predstavi i izloži svoj program.
Prisutni kandidati za predsjednika Reprezentativnog sindikata, gosp Jure Bilić i gosp. Branislav Krljuš,  predstavili su se delegatima i izložili svoje viđenje rada sindikata u narednom periodu. Gosp Adem Spahić i gđa. Erna Soldin nisu bili prisutni na Skupštini te se nisu ni mogli izložiti svoje viđenje rada Sindikata u narednom periodu.

Nakon toga uslijedila je pauza od 20 minuta kako bi delegati mogli glasati za svoje kandidate kao i da Verifikaciona komisija utvrdi rezultate glasanja.

Nakon okončanog glasanja Fahreta Delić, ispred Verifikacione komisije konstatovala je da je od 59 prisutnih delagata glasalo svih 59 delegata, zatim da je bilo važećih listića 56 i 3 nevažeća listića.

  • Za predsjednika  sindikata izabran je sa 39 glasova G-din Jure Bilić SIPA BiH
  • Za zamjenike predsjednika sindikata sa 14 glasova  izabran je G-din Branislav Krljaš MO BiH.
  • Za drugog zamjenika predsjednika sindikata  sa 4 glasa izabran je G-din Adem Spahić MO BiH.
  • Za podpredsjednika sindikata sa 27 glasova izabran je G-din Vesko Drljača FIPA BiH
  • Za drugog podpredsjednika sa 13 glasova izabran je G-din Milomir Grajić MO BiH.

Nadzorni odbor Reprezentativnog sindikata izabrani su:
1. Sanja Mašić iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH sa 15 glasova
2. Mesud Ormanović  iz SIPA BiH sa 10 glasova
3. Edin  Salihagić iz MCP BiH sa 6 glasova
4. Selma Čvorak iz MLJPiI BiH sa 6 glasova
5. Sandra Karabeg MAC BiH sa 5 glasova.

Statutarna komisija:,
1. Ana Trutina MO BiH  15 glasova,
2. Smail Pašalić CIK BiH 10 glasova,
3. Željko Kovač Ured za veterinarstvo BiH 10 glasova.

UPRAVNI ODBOR REPREZENTATIVNOG SINDIKATA:
1. Jure Bilić predsjednik sindikata   SIPA BiH
2. Branislav Krljaš  zamjenik predsjednika sindikata   MAC BiH
3. Adem Spahić zamjenik predsjednik sindikata    MO BiH
4. Vesko Drljača podpredsjednik sindikata    FIPA BiH
5. Milomir Grajić podpredsjednik sindikata   MO BiH
6. Gordana Šarović  član MFIT BiH
7. Fahreta Delić  član Pravobranilaštvo BiH
8. Nermina Spahić  član Agencija za rad i zapošljavanje BiH
9. Ediba Subašić član  IDDEEA  BiH
10. Asim Bulbul član Zajedničke službe BiH
11. Rasim Šećerović član Parlamentarna skupština BiH
12. Ermin Terko  član MCP BiH
13. Davor Fuks član SIPA BiH
14. Željko Kovač član Ured za veterinarstvo BiH
15. Miroslav Cabo član MO BiH
16. Marina Arčon Amidžić član MAC BiH
17. Bernard Wiener član Zajedničke službe BiH
18. Armin Arslan  član SIPA BiH
19. Aida Terzimehić član FIPA BiH

Predsjednik Skupšine je u skladu sa rezultatima glasanja konstatovao da  su na slijedeće pozicije i tijela izabrani:
1. Predsjednik Sindikata Jure Bilić, za prvog zamjenika Branislav Krljaš, za drugog zamjenika Adem Spahić, a za podpredsjednike sindikata: Vesko Drljača i Milomir Grajić.
2. Nadzorni odbor Sindikata: Sanja Mašić,  Mesud Ormanović, Edin  Salihagić,  Selma Čvorak i  Sandra Karabeg.
3. Statutarna komisija Sindikata: Ana Trutina, Smail Pašalić i Željko Kovač.
4. Upravni odbor Sindikata: Gordana Šarović, Fahreta Delić, Nermina Spahić, Ediba Subašić, Asim Bulbul, Rasim Šećerović, Ermin Terko, Davor Fuks, Željko Kovač, Miroslav Cabo, Marina Arčon Amidžić, Bernard Wiener, Armin Arslan i Aida Terzimehić.

Takođe, članovi Upravnog odbora su prema Statutu Predsjednik sindikata, dva zamjenika i dva podpredsjednika Sindikata, tako da Upravni odbor Sindikata broji ukupno 19. članova. Takođe članovi Upravnog odbora treba da između sebe, na prvoj sjednici izabere Predsjednika Upravnog odbora Reprezentativnog sindikata.

Uvažavajući činjenicu da su oba izabrana podpredsjednika iz istog naroda (Vesko Drljače i Milomir Grajić), te da je na ovoj Skupštini imenovan za Predsjednika skupštine, Vesko Drljača je ponudio ostavku na poziciju podpredsjednika Sindikata.
Ista ostavka je odbijena od strane delegata obzirom da je protiv ostavke bilo 50 delegata dok je 7 delegata bilo suzdržano.

Ad 8
Pod Razno nije bilo prijedloženih tema.

Ad 9
Predsjednik Skupštine, konstatovao je da su vanredne okolnosti nalaganje održavanje ove Vanredne skupštine, te da su prisutni delegati prema svojoj savjesti, glasali o odlukama i kandidatima za određene pozicije u sindikalnom rukovodstvu. Izabranom rukovodstvu treba dati podršku kako bi realizovali brojna pitanja od intesesa za Sindikat: Kolektivni ugovor, Izmjene i dopune Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, učljanjenje u FEDOP, status zaposlenih, posebno status trudnica u Federaciji BiH i brojna druga pitanja. Takođe, je konstatovao da ukoliko članovi sindikalnih organizacija ne budu zadovoljni izabranim predstavnicima imaju na raspolaganju određena pravna sredstva uključujući i održavanje nove Vanrednu Skupštinu.    
Predsjedavajući  Skupštine konstatatuje da je Vanredna Skupština završila sa radom u 21,00 sati.

ZAPISNIK SA VANREDNE SKUPŠTINE SPDS

Na osnovu člana 10. stav 4. Statuta Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine, dana 21.maja 2009. godine /četvrtak /, u prostorijama Institucija Bosne i Hercegovine, sa početkom u 17 sati, održana je Vanredna skupština Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Vanredna skupština SPDS).
Skupštinu je otvorio G- din Vesko Drljača, podpredsjednik Upravnog odbora SPDS  i pozdravio prisutne delegate i goste Vanredne skupštine. Nakon toga imenovani je konstatovao da prema nezvaničnim podacima na Vanrednoj skupštini  prisustvuje više od 55 delegata od 77 pozvanih pozvanih delegata, te da su ispunjeni uslovi za održavanje Vanredne skupšine i njeno punovažno odlučivanje, a da će naknadno, u toku održavanja skupštine, Verifikaciona komisija obavijestiti prisutne o tačnom broju prisutnih delegata skupštine.
Imenovani je naveo da je Vanredna skupština sazvana na zahtjev 1/3 osnovnih organizacija, zbog problema u radu i funkcionisanju sindikata o čemu će kasnije biti više rječi, zatim da je Odluku o održavanju Vanredne supštine donio je Upravni odbor Reprezentativnog sindikata, na sjednici održanoj dana 04. 03. 2009. godine.
Takođe, imenovani je konstatovao, da je u pozivu delegatima dostavljen i prijedlog Dnevnog reda a da će se o konačnom Dnevnom redu delegati izjasniti nakon imenovanja predsjednika Skupštine. Predložen je slijedeći

DNEVNI RED:       
1. Izbor radnih tijela Vanredne skupštine Reprezentativnog sindikata BiH
a) Radno predsjedništvo
b) Verifikaciona komisija
c) Zapisničara i ovjerivača zapisnika
d) Predsjednika i zamjenika skupštine
2.  Usvajanje Poslovnika o radu Vanredne skupštine
3.  Izvještaj Verifikacione komisije
4.  Izvještaj o radu Predsjednika sindikata i Predsjednika Upravnog odbora
5.  Uvodno izlaganje sa obrazloženjem razloga za održavanje Vanredne skupštine
6.  Glasanje o predloženim kandidatima
a) Predsjednik i zamjenici Reprezentativnog sindikata
b) Nadzorni odbor
c) Statutarna komisija
d) Upravni odbor sindikata
7.  Razno
8.  Završna riječ zatvaranje rada Skupštine.

U pozivu delegatima za Vanrednu skupštinu je konstatovano da se Dnevni red može dopuniti i mjenjati na samoj Skupštini.

Nakon što su se delegati aklamacijom jednoglasno izjasnili da se prihvata predloženi Dnevni red kao privremeni, do imenovanja predsjedavajućeg Skupštine Drlača Veska, pristupilo se izboru Radnog predsjedništva Skupštine, Verifikacione komisije, zapisničara i ovjerivača zapisnika na osnovu izjašnjavanja delegata aklamacijom, dok će se predsjednik Skupštine i zamjenik predsjednika Skupštine birati neposredno putem tajnog glasanja delegata.

Ad 1-a
Delegati su jednoglasno aklamacijom prihvatili da se u Radno predsjedništvo Skupštine imenuju:
Neđe Đurđić,  MVTEO BiH
Jure Bilić, SIPA
Esad Varupa, MVTEO BIH
Ediba Subašić, CIPS
Gordana Šarović, MFT BiH
Vesko Drljača,  FIPA
Privremeno predsjedavajući skupštine konstatuje da su navedena lica jednoglasno imenovana za članove Radnog predsjedništva Skupštine i pozvao ih da zauzmu mjesta predviđena za članove Radnog predsjedništva.

Ad 1b
Delegati su jednenoglasno aklamacijom prihvatili da se za članove Verifikaciona komisija imenuju:
1. Fahreta Delić Pravobranilaštvo BiH           
2. Luca Zećirović Zajedničke službe BiH                
3. Mirna Mihalić Nikolić  MFIT BiH     

Privremeno predsjedavajući skupštine konstatuje da su navedena lica jednoglasno imenovana za članove Verifikacione komisije.

Ad1c.    
Delegati su jedenoglasno aklamacijom prihvatili da se za zapisničara i ovjerivača zapisnika imenuju slijedeća lica:
1. Munevera Radović,  zapisničar SPDS BiH
2. Branislav Krljaš,  ovjerivač zapisnika MAC BiH
3. Nermina Spahić,  ovjerivač zapisnika  Agencija za rad i zapošljavanje BiH

Privremeno predsjedavajući skupštine konstatuje da su navedena lica jednoglasno imenovana za zapisničara i ovjerivača zapisnika

Ad 1-d.
Pristupilo se izboru za Predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine, putem tajnog glasanja, tako što svaki delegat zaokružuje po dva imena na listi predloženih kandidata. Kandidat koji dobije najviše glasova imenuje se za predsjednika Skupštine a delegat koji je bio slijedeći po broju osvojenih glasova imenuje se za zamjenika predsjednika Skupštine. Predloženi su slijedeći kandidati za predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine:

1. Vesko Drljača FIPA BiH
2. Fahreta Delić Pravobranilaštvo BiH
3. Sanja Mašić Agencija za rad i zapošljavanje BiH
4. Branko Trkulja MO BiH
5. Enes Žerić   MAC BiH
Uslijedila je pauza 10 minuta da delegati  glasaju i Verifikaciona komisija utvrdi rezultate glasanja. Nakon toga Fahreta Delić, ispred Verifikacione komisije konstatovala je da je bilo 58 važećih listića, te da je prema rezultatima glasanja Vesko Drljača dobio je 40 glasova, Fahreta Delić 28 glasova, Sanja Mašić 24 glasa, Branko Trkulja 10 glasova i Enes Žerić 14 glasova. Shodno rezultatima glasanja za predsjednika Skupštine izabran je G-din Vesko Drljača, a za zamjenika G-đa Fahreta Delić.

Nakon imenovanja za predsjednika Skupštine Vesko Drljača se zahvalio u svoje ime i ime Fahrete Delić, na ukazanom povjerenju a delegatima Skupštine i svima prisutnim  na ovoj Skupštini i zaželio delegatima i tijelima Skupštine uspješan rad.

Ad 1-e
Predsjednik Skupštine je pozvao Fahretu Delić, ispred Verifikacione komisije, da prisutne obavijesti o broju prisutnih delegata. Imenovana je konstatovala da je na osnovu službene evidencije prijavljenih delegata utvrđeno da Skupštini prisustvuje 59 delegata od 77 pozvanih, te da su ispunjeni uslovi za punovažno raspravljanje i odlučivanje na Skupštini.

Konsatatovano je da Vanredoj skupštini prisustvuju slijedeći delegati:

1. Nermina Mahić            MCP BiH
2. Sabina Šahman             MCP BiH
3. Maja Prodanović          MCP BiH
4. Mira Radić                   MCP BiH   
5. Branislav Krljaš           MAC BiH
6. Pačić Edvin                  MAC BiH
7. Marina Arčon AmidžićMAC BiH
8. Andrej Šetka                 MAC BiH
9. Ismir Olovčić                Ured za veterinarstvo BiH
10. Sanja Mašić                   Agencija za  rad i zapošljavanje BiH
11. Husein Terzić                Agencija za rad i zapošljavanje BiH
12. Nermina Spahić             Agencija za rad i zapošljavanje BiH
13. Mirna Mihaljić Nikolić  MFIT BiH
14. Stoja Jovović                  MFIT BiH
15. Gordana Šarović             MFIT BiH
16. Lemana Vranjić              MFIT BiH
17. Ado Krličbegović           MLJPiI BiH
18. Mitar Kovačević             MLJPiI BiH
19. Nada Spasojević             MLJPiI BiH
20. Selma Čvorak                 MLJPiI BiH
21. Jelena Vulović                IDDEEA BiH
22. Zlata Đurović                  IDDEEA BiH
23. Galib Lihić                      IDDEEA BiH
24. Admir Čeho                    IDDEEA BiH
25. Ediba Subašič                 IDDEEA BiH
26. Brane Grahovac              IDDEEA BiH
27. Namira Abdihodžić        Službeni list  BiH
28. Ladislava Šarović           Pravobranilaštvo BiH
29. Borjana Mastilo              Pravobranilaštvo BiH
30. Fahreta Delić                  Pravobranilaštvo BiH
31. Luca Zećirović               Zajedničke službe BiH
32. Asim Bulbul                   Zajedničke službe BiH
33. Senka Bilbija                  Zajedničke službe BiH
34. Vinka Zovkić                  Zajedničke službe BiH
35. Tomislav Obradović       MO BiH
36. Milomir Grajić                MO BiH
37. Milenko Tomić               MO BiH
38. Vahid Pačariz                 SIPA BiH
39. Elvir Nesinović              SIPA  BiH
40. Muhidin Čavčić              SIPA  BiH
41. Gordana Muftić               SIPA BiH
42. Slaviša Đurović               SIPA BiH  
43. Nebojša Krojelac             SIPA BiH
44. Nebojša Galić                  SIPA  BiH
45. Jure Bilić                         SIPA BiH
46. Vjekoslav Ivanković       SIPA BiH
47. Dragan Bosnić                SIPA BiH
48. Samir Priganica              SIPA BiH
49. Ratko Samardžić            SIPA BiH
50. Željko  Kovač                 Ured za veterinarstvo BiH
51. Rasim Šećerović             Parlamentarna skupština BiH
52. Dalibor Bodven             Parlamentarna skupština  BiH
53. Tarik Kurto                     Parlamentarna skupština BiH
54. Ermin Terko                   MCP BiH
55. Vesko Drljača                 FIPA BiH
56. Aida Terzimehić             FIPA BiH
57. Smail  Pašalić                 CIK BiH
58. Nenad Novaković          CIK BiH
59. Irina Ibrahimpašić          Fond za povratak BiH
Predsjednik Skupštine je konstatovao, da su ispunjeni uslovi za održavanje Vanredne Skupštine i punovažno odlučivanje, obzirom da, Skupštini prisustvuje 59 od 77 pozvanih delegata te da Skupština može punovažno odlučivati.

Ad 2. Predsjednik skupštine pozvao je delegate da se izjasne o Dnevnom redu skupštine
Delegat Senka Bilbija predložila da se u Dnevni red uvrsti i nova tačka kako bi delegati mogli izjasniti o izmjenama i dopunama Statuta Sindikata

Isti prijedlog je jednoglasno usvojen od strane delegata Skupštine.

G-din Branislav Krljaš delegat ispred sindikalne organizacije MAC BiH tražio je da se pojasni prisustvo broja sindikalnih organizacija i broja njihovih delegata.
G-din Vesko Drljača objasnio je prisutnim da se prema Statutu sindikata za Skupštinu imenuje najmanje 70 delegata, a da sindikalne organizacije srazmjerno broju članova sindikata imenuju i broj delegata za Skupštinu. Način izbora i broj delegata je srazmjera metodologiji koja je primjenjena prilikom održavanja Vanredne Skupštine, koja je održana jula 2008. godine   

Nakon izjašnjavanja delegata predsjednik Skupštine konstatuje da je usvojen Dnevni red skupštine:
2.  Izvještaj Verifikacione komisije
3. Usvajanje Poslovnika o radu Vanredne skupštine
4. Izmjene i dopune Statuta
5.  Izvještaj o radu Predsjednika sindikata i Predsjednika Upravnog odbora
6.  Uvodno izlaganje sa obrazloženjem razloga za održavanje Vanredne skupštine
7.  Glasanje o predloženim kandidatima
a) Predsjednik i zamjenici Reprezentativnog sindikata
b) Nadzorni odbor
c) Statutarna komisija
d) Upravni odbor sindikata
8.  Razno
9.  Završna riječ zatvaranje rada Skupštine.
A d3.  
Kako je Poslovnik o radu Skupštine, dostavljen delegatima neposredno prije početka Skupštine Predsjednik skupštine je ukratko delegatima izložio presjek značajnijih odredbi Poslovnika. Nakon toga pristupilo se izjašnjavanju delegata aklamacjom o Poslovniku.
Na osnovu rezultata glasanja predsjednik Skupštine konstatuje da se Poslovnik o radu Skupštine usvaja jednoglasno.

A d4.
Delegati Senka Biblija, Ediba Subašić i Smail Pašalić predložili su određene izmjene i dopune Statuta sindikata.

Na osnovu izjašnjavanja delegata usvojene su slijedeće izmjene i dopune Statuta sindikata (Usvojen na Redovnoj Skupštini sindikata održanoj 13. maja. 2005. godine) kao i izmjenama i dopunama Statuta (usvojene na Vanrednoj skupštini sindikata održanoj dana 09. jula. 2008. godine).

Član 1.
U članu 10. stav (5) se briše

Član 2.
U članu  17.  stav (1) mjenja se i glasi:
„ Upravni odbor ima 19 članova“

Iza stava (4)  dodaju se novi st. (5), (6), (7), (8) i (9) koji glase:
„(5) Sindikalna organizacija koja naknadno pristupi Reprezentativnom Sindikatu  i ima najmanje 30 registrovanih
članova, ima pravo na jednog člana u Upravnom odboru Sindikata.

(6) Upravni odbor  može na osnovu inicijative najmanje 1/3 članova Upravnog odbora razmotriti  pitanje
povjerenja  predsjedniku,  zamjeniku predsjednika i članovima Upravnog odbora Sindikata.

(7) Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Upravnog odbora mogu biti razrješeni i prije isteka mandata na  
koji su imenovani:na sopstven zahtjev, ako pravilno ne obavljaju poslove i zadatke, ako krše odredbe statuta,  
ruše ugled Sindikata i u drugim opravdanim slućajevima.

(8) Odluka is stava (7) donjetće se ukoliko za istu odluku glasa najmanje 2/3 članova Upravnog odbora Sindikata

(9) Sindikalna organizacija, ispred koje je bio imenovan razriješeni član Upravnog odbora imenuje novog člana u
Upravni odbor.“  
Član 3.

U članu 23. postojeći st.(2) i (3) mijenja se i glasi iza stava (1) dodaju se novi st. (2) i (3), koji glase:
„(2) Predsjednik sindikata može donijeti odluku o isključenju sindikalne organizacije iz članstva Reprezentativnog
sindikata, ukoliko ista sindikalna organizacija ne vrši uplatu članarine najmanje šest (6) mjeseci neprekidno ili  
na  drugi način krši Statut Sindikata.

(3) Žalbu na odluke iz st. (1) i (2) ovog člana mogu podnijeti ovlaštena lica raspuštene ili isključene sindikalne
organizacije, a po žalbi odlučuje Upravni odbor čija je odluka konačna.“

Član 4.
Člana 28.mjenja se i glasi:
„(1) Upravni odbor  može na osnovu inicijative najmanje 1/3 članova Upravnog odbora staviti na Dnevni red
sjednice  pitanje razmatranja povjerenja predsjedniku Sindikata, zamjenicima predsjednika i  
podpredsjednicima Sindikata,  predsjednicima Nadzornog odbora, Statutarne komisije kao i drugih tijela i
komisija koje je imenovala Skupština.

(2) Odluka o uskraćivanju povjerenja rukovodećih lica sindikata iz stava (1) ovog člana  je pravno valjana ukoliko  
je  za istu odluku glasalo najmanje 2/3 članova Upravnog odbora Sindikata

(3) U slučaju uskraćivanja povjerenja nekom od rukovodnih lica Sindikata, iz stava (1), do održavanja Skupštine,
iste rukovodne poslove poslove  obavljaće  njihovi zamjenici  odnosno podpredsjednici Sindikata, u skladu sa  
rezultatima glasanja na Skupštini, u  statusu vršilaca dužnosti (VD), do održavanja nove Skupštine.“  

Član 5.
U članu 38 iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:
„(2) Za izvršavanje finansijskih obaveza Sindikata, kao i odlučivanje o statusu bankovnog računa Sindikata  
neophodan  je potpis najmanje dva, od tri člana Upravnog odbora koji su ovlašteni za zastupanje i    
predstavljanjeSindikata, u skladu sa članom 43 Statuta.“   

Član 6.
U članu 52.dodaje se novi stav(2) koji glasi:
Sindikalne organizacije mogu donositi propise o korištenju novčanih sredstava kojima raspolažu, a u skladu sa ovim Statutom.
Član 7.
Ove izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja

Ad 5
Predsjednik skupštine pozvao je Predsjednika sindikata, gosp Neđu Đurića  i Predsjednika Upravnog odbora sindikata gosp. Juru Bilića, da u skraćenoj formi delegatima  izlože svoj Izvještaj o radu za period 09. juli 2008. godine do danas.

G-din Neđo Đurđić predsjednik sindikata u Izvještaju je izložio presjek aktivnosti koje je poduzeo u navedenom preiodu, prikaz svog viđenja trenutnog stanja u Reprezentativnom sindiktu kao i smetnje za bolji rad sindikata.

Takođe, G-din Jure Bilić podnio je Izvještaj o radu Upravnog odbora Sindikata u navedenom periodu, dao prikaz svog viđenja trenutnog stanja u Reprezentativnom sindikatu kao i smetnji za bolji rad Sindikata.

Ad 6
Predsjednik skupštine je nakon izlaganja predsjednika sindikata i Predsjednika Upravnog odbora sindikata konstatovao da je očigledno da se radi dva dijametralno suprotna pristupa u načinu rada Sindikata te da se iz izvještaja na najbolji način vide razlozi za održavanje Vanredne skupštine. Kako su interesi sindikata iznad interesa pojedinaca Vanredna skupština je sazvana da se delegati izjasne i izaberu one kojima vjeruju da ih mogu kvalitetno predstavljati, a ako ne budu zadovoljni ni sa novim vodstvom, treba ponovo sazvati Vanrednu Skupštinu.
U međuvremenu gosp. Neđo Đurđić i gosp Esad Varupa, obavili su glasanje i napustili su Skupštinu.

Ad 7
Predsjednik skupštine je konstatovao da se u okviru tačke 7. Dnevnog reda treba izvršiti izbor za predsjednika i zamjenika predsjednika Sindikata, članove Nadzornog odbora, Statutarne komisije i Upravnog odbora Sindkata BiH. Izbori se vrše tajnim glasanjem zaokruživanjem imena predloženih kandidata.

Gospodin Milenko Tomić dao je prijedlog da se izvrši izmjena predloženog kandidata Ministarstva odbrane u Statutarnoj komisiji tako što će se umjest Raonića koji je odsutan zbog bolesti zamjeni sa  Anom Trutina.
Ovaj prijedlog je prihvaćen, obzirom da  58 delegata glasalo za prijedlog dok je jedn delegat bio suzdržan.

PRIJEDLOG KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA SINDIKATA I ZAMJENIKA SINDIKATA:

1. Jure Bilić               SIPA BiH
2. Adem Spahić         MO BiH
3. Branislav Krljaš     MAC BiH
4. Enra Soldin            Parlamentarna skupština BiH

PODPREDSJEDNIK SINDIKATA:

1. Vesko Drljača          FIPA BiH
2. Dalibor  Brodven     Parlamentarna skupština BiH
3. Luca Zećirović         Zajedničke službe BiH
4. Ediba Subašić          IDDEEA BiH
5. Milomir Grajić         MO BiH

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:

1. Sanja Mašić            Agencija za rad i zapošljavanje BiH
2. Mesud Ormanović   SIPA BiH
3. Slaviša Kovač          Ministarstvo pravde BiH
4. Edin  Salihagić         MCP BiH
5. Selma Čvorak           MLJPiI BiH
6. Samra Karabeg        MAC BiH
7.  Zdenka Kaliman     MO BiH
8.  Ermin Kos              CIK BiH
9.  Amir Kazić             FIPA BiH

ČLANOVI  STATUTARNE KOMISIJE:

1.  Ana Trutina           MO BiH
2.  Smail Pašalić         CIK BiH
3.  Željko Kovač         Ured za veterinarstvo  BiH
4.  Aida Terzimehić   FIPA BiH
5.  Nermina Bajraktarević   MO BiH

PRIJEDLOG KANDIDATA ZA ČLANOVE  UPRAVNOG ODBORA REPREZENTATIVNOG SINDIKATA:

1.   Fahreta Delić           Pravobranilaštvo BiH
2.   Nermina Spahić       Agencija za rad i zapošljavanje BiH
3.   Milenko Tomić        MO BiH
4.   Ediba Subašić          IDDEEA BiH
5.   Gordana Šarović      MFIT BiH
6.  Asim Bulbul              Zajedničke službe BiH
7.  Rasim  Šećerović       Parlamentarna skupština BiH
8.  Ermin Terko               MCP BiH
9.  Željko Kovač              Ured za veterinarstvo BiH
10. Branislav Krljaš         MO BiH
11. Zdravka Štojs             Predsjedništvo BiH
12. Namira Abdihodžić    Službeni list BiH
13. Smail Pašalić             CIK BiH
14. Olga Ognjenović       Službeni list BiH
15  Zoran Šuletić             MFIT BiH
16. Faruk Mulabdić         Ured za veterinarstvo BiH
17. Bernard Wiener           Zajedničke službe BiH
18. Armin Arslan            SIPA BiH
19. Davor Fuks                SIPA BiH
20. Mesud Ormanović     SIPA BiH
21. Miroslav Cabo                  MO BiH
22. Marina Arčon Amidžić  MAC BiH
23. Nadžmin Radžo          MO BiH
24. Ilijas  Omerović          MCP BiH
25. Kapo Senad                 IDDEEA BiH
26. Aida Terzimehić          FIPA
27. Adnan Krličbegović    MLJPiI BiH
28.  Dragana Kovač           MLJPiI  BiH
Delegati su aklamacijom jednoglasno usvojili prijedlog da se svaki od kandidata za predsjednika, prije glasanja predstavi i izloži svoj program.
Prisutni kandidati za predsjednika Reprezentativnog sindikata, gosp Jure Bilić i gosp. Branislav Krljuš,  predstavili su se delegatima i izložili svoje viđenje rada sindikata u narednom periodu. Gosp Adem Spahić i gđa. Erna Soldin nisu bili prisutni na Skupštini te se nisu ni mogli izložiti svoje viđenje rada Sindikata u narednom periodu.

Nakon toga uslijedila je pauza od 20 minuta kako bi delegati mogli glasati za svoje kandidate kao i da Verifikaciona komisija utvrdi rezultate glasanja.

Nakon okončanog glasanja Fahreta Delić, ispred Verifikacione komisije konstatovala je da je od 59 prisutnih delagata glasalo svih 59 delegata, zatim da je bilo važećih listića 56 i 3 nevažeća listića.
Za predsjednika  sindikata izabran je sa 39 glasova G-din Jure Bilić SIPA BiH
Za zamjenike predsjednika sindikata sa 14 glasova  izabran je G-din Branislav Krljaš MO BiH.
Za drugog zamjenika predsjednika sindikata  sa 4 glasa izabran je G-din Adem Spahić MO BiH.
Za podpredsjednika sindikata sa 27 glasova izabran je G-din Vesko Drljača FIPA BiH
Za drugog podpredsjednika sa 13 glasova izabran je G-din Milomir Grajić MO BiH.

Nadzorni odbor Reprezentativnog sindikata izabrani su:
1. Sanja Mašić iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH sa 15 glasova
2. Mesud Ormanović  iz SIPA BiH sa 10 glasova
3. Edin  Salihagić iz MCP BiH sa 6 glasova
4. Selma Čvorak iz MLJPiI BiH sa 6 glasova
5. Sandra Karabeg MAC BiH sa 5 glasova.

Statutarna komisija:,
1. Ana Trutina MO BiH  15 glasova,
2. Smail Pašalić CIK BiH 10 glasova,
3. Željko Kovač Ured za veterinarstvo BiH 10 glasova.

UPRAVNI ODBOR REPREZENTATIVNOG SINDIKATA:
1. Jure Bilić predsjednik sindikata   SIPA BiH
2. Branislav Krljaš  zamjenik predsjednika sindikata   MAC BiH
3. Adem Spahić zamjenik predsjednik sindikata    MO BiH
4. Vesko Drljača podpredsjednik sindikata    FIPA BiH
5. Milomir Grajić podpredsjednik sindikata   MO BiH
6. Gordana Šarović  član MFIT BiH
7. Fahreta Delić  član Pravobranilaštvo BiH
8. Nermina Spahić  član Agencija za rad i zapošljavanje BiH
9. Ediba Subašić član  IDDEEA  BiH
10. Asim Bulbul član Zajedničke službe BiH
11. Rasim Šećerović član Parlamentarna skupština BiH
12. Ermin Terko  član MCP BiH
13. Davor Fuks član SIPA BiH
14. Željko Kovač član Ured za veterinarstvo BiH
15. Miroslav Cabo član MO BiH
16. Marina Arčon Amidžić član MAC BiH
17. Bernard Wiener član Zajedničke službe BiH
18. Armin Arslan  član SIPA BiH
19. Aida Terzimehić član FIPA BiH

Predsjednik Skupšine je u skladu sa rezultatima glasanja konstatovao da  su na slijedeće pozicije i tijela izabrani:

1. Predsjednik Sindikata Jure Bilić, za prvog zamjenika Branislav Krljaš, za drugog zamjenika Adem Spahić, a za podpredsjednike sindikata: Vesko Drljača i Milomir Grajić.
2. Nadzorni odbor Sindikata: Sanja Mašić,  Mesud Ormanović, Edin  Salihagić,  Selma Čvorak i  Sandra Karabeg.
3. Statutarna komisija Sindikata: Ana Trutina, Smail Pašalić i Željko Kovač.
4. Upravni odbor Sindikata: Gordana Šarović, Fahreta Delić, Nermina Spahić, Ediba Subašić, Asim Bulbul, Rasim Šećerović, Ermin Terko, Davor Fuks, Željko Kovač, Miroslav Cabo, Marina Arčon Amidžić, Bernard Wiener, Armin Arslan i Aida Terzimehić.

Takođe, članovi Upravnog odbora su prema Statutu Predsjednik sindikata, dva zamjenika i dva podpredsjednika Sindikata, tako da Upravni odbor Sindikata broji ukupno 19. članova. Takođe članovi Upravnog odbora treba da između sebe, na prvoj sjednici izabere Predsjednika Upravnog odbora Reprezentativnog sindikata.

Uvažavajući činjenicu da su oba izabrana podpredsjednika iz istog naroda (Vesko Drljače i Milomir Grajić), te da je na ovoj Skupštini imenovan za Predsjednika skupštine, Vesko Drljača je ponudio ostavku na poziciju podpredsjednika Sindikata.
Ista ostavka je odbijena od strane delegata obzirom da je protiv ostavke bilo 50 delegata dok je 7 delegata bilo suzdržano.

Ad 8
Pod Razno nije bilo prijedloženih tema.

Ad 9
Predsjednik Skupštine, konstatovao je da su vanredne okolnosti nalaganje održavanje ove Vanredne skupštine, te da su prisutni delegati prema svojoj savjesti, glasali o odlukama i kandidatima za određene pozicije u sindikalnom rukovodstvu. Izabranom rukovodstvu treba dati podršku kako bi realizovali brojna pitanja od intesesa za Sindikat: Kolektivni ugovor, Izmjene i dopune Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, učljanjenje u FEDOP, status zaposlenih, posebno status trudnica u Federaciji BiH i brojna druga pitanja. Takođe, je konstatovao da ukoliko članovi sindikalnih organizacija ne budu zadovoljni izabranim predstavnicima imaju na raspolaganju određena pravna sredstva uključujući i održavanje nove Vanrednu Skupštinu.    
Predsjedavajući  Skupštine konstatatuje da je Vanredna Skupština završila sa radom u 21,00 sati.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading