Archives
Categories

 755 total views,  2 views today

Poštovano članstvo,

Obavještavamo vas da se Ministarstvo financija i trezora BiH obratilo Samostalnom sindikatu u formi obavjesti vezano za zahtjev Samostalnog sindikata za stavljanje van snage Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prjevoz sa posla u institucijama BiH, a kojim nije podržan zahtjev Samostalnog sindikata te se istovremeno izrazila spremnost da nakon 6 mjescei od početka primjene odredbi odluke izvrše analizu primjene iste te da nakon toga, ukoliko se pokaže opravdanim, u suradnji sa reprezentativnim sindikatima na nivou institucija BiH, pokrene proceduru izmjene predmetne odluke.

UO Samostalnog sindikata je na svojoj 8. sjednici razmatrao navedenu obavjest te vam u nastavku donosimo odgovor koji je upućen prema Ministarstvu financija i trezora BiH.


Broj: 03-50-78-2/17

Datum: 01.12.2017.godine

BOSNA I HERCEGOVINA

MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA

71 000 SARAJEVO

Trg BiH 1

Predmet: Odgovor na obavjest

(Veza Vaš akt broj 08-02-2-8898-2/17 od 01.11.2017.godine)

Poštovani!

Povodom vašeg akta obavjesti, Samostalni sindikat državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine  ( u daljnjem tekstu Reprezentativni sindikat )  je na svojoj redovnoj sjednici održanoj 15.11.2017. godine razmatrao vaš dopis broj: 08-02-2-8898-2/17 od 01.11.2017. godine, te iz razloga potrebe odgovora i komentara, odnosno demantovanja vaših pojedinih navoda, ovim putem želi izraziti  naše ne zadovoljstvo stepenom komunikacije i međusobnog uvažavanja, kao i ne slaganje sa stavovima iznesenim u predmetnom aktu, a što se posebno odnosi na sljedeće:

1. Neobavljene konsultacije u duhu propisa

Ono što vašim aktom prezentujete kao konzultacije izvlačeći iz konteksta našeg akta ono što vama odgovara, ne može se smatrati konzultacijama u smislu propisa (Pravila za konzultacije u izradi pravnih propisa “Sl. glasnik BiH” broj: 81/06 ) i Pravilima o izmjenama i dopunama Pravila za konzultacije u izradi pravnih propisa (“Sl.glasnik BiH” broj: 80/14).

Navedeno je samo pokušaj traženja mogućnosti izbjegavanja odgovornosti za pogrešan kriterij i način implementacije zakonom predviđene naknade za prevoz, a putem provedbenog akta odluke o prevozu.

Konzultacije predstavljaju zakonom propisanu obavezu : Članom 57. stav (2) Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine je definirano da će Vijeće ministara BiH prilikom izrade podzakonskih akata izvršiti konsultacije sa predstavnicima reprezentativnog sindikata u institucijama Bosne i Hercegovine.

Konzultacije u smislu odredaba propisa koji regulišu postupak konzultacija nikad nisu ni obavljene prema propisanom načinu i redosljedu.

Posebno navodimo sljedeće:

 • Ne da nikada nismo dobili nikakvu zvaničnu informaciju u vezi konzultacija već nismo  dobili nikakvu zvaničnu informaciju u vezi planiranog novog načina obračuna prevoza i izmjene predmetne odluke ( vaš akt broj: 08/04-16-1-4020-1/17 od 27.04.2017. godine – Obavjest o planiranom novom načinu obračuna prevoza je poslata svim proračunskim korisnicima BiH, a ne na adresu repezentativnog sindikata).
 • Nikada nismo dobili primjerak propisa planiranih normativno-pravnih poslova u tekućoj godini.
 • Nismo nikad dobili informaciju o imenovanju koordinatora za konsultacije  (službenika odgovornog za vođenje konzultacija koji sudjeluje u izradi nacrta određenog pravnog propisa)- tj. podatke o kontakt osobi sa kojom se obavljaju konzultacije.
 • Nakon utvrđenog teksta prednacrta pravnog propisa u ovom slučaju sporne odluke o prevozu, nismo nikada dobili bilo kakav poziv na dostavu komentara-mišljenja, niti informaciju o tome kako možemo doći do primjerka prednacrta propisa, kako bi smo dostavili naše komentare u roku od najmanje 21.dan  (član 6. Pravila o konzultacijama).
 • Akt obavjesti koji se šalje organizaciji ili pojedincu uz poziv da daju komentare prilaže se i  izjava o svrsi propisa  ( član 7.Pravila )-Navedeno nam nikada nije poslato niti smo dobili bilo kakvu obavjest.
 • Članom 8. Pravila za konsultacije su predviđeni pravni propisi koji “imaju značajan utjecaj na javnost”, da takvi propisi utvrđuju po kriterijima definiranim u članovima od 9. do 13., te da podliježu dodatnim konsultacijama navedenim u članovima od 15. do 23. Pravila za konsultacije.
 • Dalje, članom 10. Pravila za konsultacije su definirani propisi koji vode do promjene ekonomskog statusa, a koji se karakterišu kao značajan uticaj na javnost, te s tim u vezi otvara se mogućnost prihvatanja  potreba opsežnijih konzultacija ( sama činjenica da postoji trenutno više sindikata u institucijama BiH govori u prilog toj potrebi ).
 • Institucija – zakoniti predlagatelj u predmetu odluke o prevozu, zanemarila je ocjeniti značaj utjecaja na javnost i potrebu donošenja odluke o tome koga bi trebalo konzultirati i na koji način treba obaviti konzultacije  (član 15. Pravila  za konzultacije u izradi pravnih propisa). Predmetna odluka nikad nije ni donesena-barem nikad o tome niko nije izvjestio Reprezentativni sindikat nikakvom obavjesti, a ista koliko nam je poznato nije nigdje ni objavljena.
 • Članom 16. Pravila za konsultacije je predviđeno da će institucija razmotriti koje organizacije i pojedince će najvjerovatnije interesirati ili će na njih utjecati pravni propis i koji mogu dati korisne informacije, te će od njih iste zatražiti.
 • U nastavku člana 16. definišu se organizacije i pojedinci sa kojima se obavljaju dodatne konsultacije, a u tački a) su definirane organizacije sukladno članu 2. ovih Pravila  (član 2. pod b) organizacije podrazumjevaju pravne osobe grupe građana koje ne pripadaju vladinom sektoru).
 • U konačnici, članom 17. Pravila za konsultacije su definirani oblici konsultacija koji obuhvataju traženje pismenih i usmenih komenatara putem jednog od predloženih 6 načina od kojih neki podrazumjevaju izravno dostavljanje prednacrta pravnog propisa organizacijama i pojedincima ( pod d) ), javnih sastanaka sa odabranim organizacijama i pojedincima ( pod e) ) ili radnim grupama koje uključuju stručnjake i predstavnike organizacija i pojedinaca ( pod f).
 • Govoriti o vremenskom roku od 30 dana za dostavu komentara opsežnijih konzultacija (član 21. Pravila…) u ovom slučaju nema ni smisla.
 • I sve drugo što pomenuta Pravila predviđaju.

U vezi sa gore navedenim, važeći pravni okvir u oblasti konsultacija prilikom donošenja pravnih propisa podrazumijeva niz propisanih procedura po kojima institucija vrši konsultacije sa organizacijama i javnošću, a koje nisu sprovedene.

2. Reprezentativni sindikat nikada nije dobio nikakav zvaničan akt prednacrta prijedloga, kao ni prijedloga Odluke o prevozu da bi o istom mogao i zvanično iskazati svoje komentare.

Da je akt odluke o prevozu (u daljnem tekstu odluka) bio ranije dostavljen reprezentativnom sindikatu bilo u formi prednacrta, nacrta ili prijedloga, sindikat bi se oglasio na način kako se oglasio, kad je dobio informaciju o istom iz javnih glasila (Službeni glasnik  BiH broj 72 /17…).

Time bi se stvorili uslovi za objektivnije posmatranje posljedica u donošenju predmetne odluke i možda pronašli prikladniji-objektivniji načini isplate naknade za prevoz.

Sindikat je otvoren i stoji na usluzi svakog oblika potrebne saradnje u cilju unaprijeđenja odnosa na obostrano zadovoljstvo, a u razumnim granicama mogućnosti djelovanja i rokova izvršenja.

3. Obaveza predlagača provedbenog akta je da svojim prijedlogom ne krši odredbe propisa, a posebno Zakona o diskriminaciji, bez obzira na konsultacije, stavove i mišljenja učesnika u konsultacijama.

Članom 23. Pravila  za konzultacije u izradi pravnih propisa  (korištenje komentara) institucija prilikom pripreme nacrta pravnog propisa može da prihvati ili odbaci bilo koji komentar,…itd..

Iz stava pomenutog člana 23., proizilazi da bez obzira da su konsultacije i obavljene, a nisu, obaveza je prijedlagača provedbenih akata, kao i donosioca istih, da ne može praviti bilo kakav oblik diskriminacije po pitanju ljudskih prava, a posebno u dijelu materijalnih prava,  te u vezi s tim ne može se tražiti alibi u drugom za sopstveni promašaj u određivanju kriterija isplate naknade za prevoz kojim pojedini zaposleni ne mogu ostvariti ni minimalni iznos stvarnih troškova prevoza.

Ovom prilikom, ne bismo potencirali zloupotrebu položaja, koja je napravljena po našem mišljenju ne namjerno (kao oblik loše procjene i neobavljenih konzultacija)  u predlaganju i donošenju ovakve odluke, kojom se pojedincima omogućava da imaju veći iznos naknade prevoza od stvarnih troškova, praveći štetu državi za razliku više isplačenih troškova prevoza u ime „kobajagi  ušteda“.

Takvi postupci graniče sa potrebom da se u svu ovu priču uključe organi sigurnosti, tužilaštva i drugi, jer imamo na sceni legalizovan nedozvoljeni način isplate (nijedan finansijski dokument ne može opravdati ovakav način isplate)!

Uštede koje pominjete, a u koje sumnjamo da postoje sa ovakvim načinom isplate ( barem ne u značajnijem iznosu ), će biti predmet našeg zahtjeva za informacijom prema nadležnim institucijama-organima.

Takođe, od velikog broja oštečenih članova sindikata i sindikalnih organizacija, dobivamo zahtjeve za kolektivnom tužbom, a što če zasigurno imati svoj epilog na sudu ukoliko se ova praksa nastavi dalje i predmetna odluka ne stavi van snage.

Svako daljnje odlaganje stvorit će uslove komplikovanijih odnosa i mogućnosti ispravki.

Radi svega navedenog, Reprezentativni sindikat ostaje pri nastojanju da se inicira procedura za stavljanje odluke van snage, te da se do daljnjeg vrši isplata prema prethodnoj (staroj odluci) gdje je osnova najvećeg dijela isplata bila iznos mjesečne karta na svim relacijama gdje je to moguće i izvodivo (znači po principu najmanjih stvarnih troškova prevoza).

Za neispravno utvrđene-diskriminirajuće i isplaćene iznose naknade za prevoz (posebno svi iznosi koji ne obezbjeđuju minimalan iznos troškova prevoza=mjesečna karta) predlažemo da se izvrši hitna korekcija uz obračun plate, te naloži formiranje odgovarajuće dokumentacije iz koje se jasno i nedvosmisleno vidi ispravnost obračuna.

Promjene adrese stanovanja pojedinih, neodgovornih zaposlenih u institucijama BiH, samo radi dobivanja većeg iznosa naknade za prevoz, oštro osuđujemo i od istih se ograđujemo, te ovim putem iskazujemo u tom smislu punu podršku nastojanjima da se takva praksa dokaže i sankcioniše.

S  poštovanjem !

Dostavljeno :

– Ministarstvo finansija i trezora BiH

–  Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading