Archives
Categories

 767 total views,  2 views today

Deseta Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 18.01.2018. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

  1. Pravilnik o organizovanju i radu sindikalnih organizacija – informacija;
   – Informaciju po ovoj tačci podnio je Ermin Terko;
   – Zaključeno je da
   Nacrt Pravilnika o organizovanju i radu sindikalnih organizacija u sastavu Sindikata, a u skladu sa čl.13 i 14 Statuta je pripremljen i treba ga  objaviti na WEB stranici sindikata te putem emaila poslati svim predsjednicima i predstavnicima kako bi se upoznali sa istim sa ciljem blagovremene dostave primjedbi, sugestija i komentara na e-mail adresu Ermina Terke, u roku od 21 dan;
  1. Program rada SPDS-a za 2018 godinu – Nacrt;
   – Diskusije je rezultirala da je Program rada temeljni dokument te da ga je potrebno temeljno pripremiti za Skupštinu jer njega donosi Skupština;
   – Zaključeno je da se Formira grupa koja će pripremiti Nacrt programa rada do sljedeće sjednice UO;
   – Predloženi za izradu Programa rada za 2018 godinu su sledeći članovi UO: Lejla Čopelj, Najda Đulić, Edin Kučuković i Ermin Terko. Za koordinatora grupe predložena je Lejla Čopelj. Svi navedeni prijedlozi su jednoglasno prihvačeni.
  1. Dopis Ministarstva pravde BiH; Podaci o ispunjavanju uslova reprezentativnosti SPDS a;
   – Članovi Upravnog odbora su upoznati sa informacijom u vezi utvrđivanja ispunjavanja uslova reprezentativnosti sindikata te potrebnim podacima koje traži Ministarstvo pravde BiH:

   • Spisak sindikalnih organizacija Reprezentativnog sindikata, iz člana 10. Statuta SPDS-a, Broj:01-02-33.6/17 od 11.05.2017 godine;
   • Spisak članova SPDS-a razvrstan po Sindikalnim organizacijama, a koje je Sindikat dužan voditi , te učiniti dostupnim nadležnim organima, shodno odredbi člana 15. Stav 2. i 3. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine („ Službeni glasnik BiH“,broj:32/01, 42/03, 63/08 76/11 i 94/16)

   – Disuksija je rezultirala stavom vezano za izmjenu naziva sindikata u dijelu koji s eodnosi na “policijske službenike”;
   – Predloženo je održavanje sastanka sa predstavnikom Ministarstva pravde BiH, za tim koji će učestvovati na navedenom sastanku su predlžene Lejla Čopelj – predsjednica, Luca Zečirović i Ermin Trko – članovi Upravnog odbora;
   – Predloženo je i sačinjavanje dopisa prema Ministarstvu pravde BiH vezano za tražene zahtjeve po tačkama 1 i 2.;
   – Svi prijedlozi u okviru ove tačke dnevnog reda su jednoglasno usvojeni

  1. Održavanje skupštine
   – Termin za održavanje Vanredne Skupštine orijentaciono je određen 15.02.2018 godine;
  1. Deklaracija o suradnji sindikata uprave, pravosuđa, državnih službenika i namještenika sa područja jugoistočne Europe
   Predsjednica je podnijela izvještaj u kojem su članovi Upravnog odbora upoznati da je Deklaracija o saradnji održana u Banja Luci 21 i 22. 12.2017 godine, gdje je i potpisana dana 22.12.2017 godine. Prvi naredni radni sastanak ROSUP-a održat će se u Sarajevu dana 02.03.2018 godine gdje će naš Sindikat biti domaćin. Predsjednica je usmeno iznijela dnevni red vezano za radni sastanak:01.03. 2018 godine doputovat će predstavnici Sindikata iz Makedonije, 02.03.dolaze predstavnici iz Srbije Crne Gore te R. Srpske do 12 sati.Radni sastanak bi trebao početi u 13,00 sati i trajao bi do 15,00 sati. Planirano je da se održi pres konferencija. Ukoliko u periodu do održavanja navedenog sastanka ne bude pomaka na temu rješavanja spornih odredbi Odluke o naknadi za prevoz, sačnit će se i uputiti protestno pismo prema Vijeću ministara BiH, a koje bi podržali sve delegacije na sastanku. Također, svi članovi UO će biti pozvani na sastanak. U tim za organizaciju domaćinstva su predložene Lejla Čopelj – predsjednica, Munevera Radović – tehnički sekretar, Luca Zećirović i Denis Ferović – članovi. Svi prijedlozi vezano na ovu tačku dnevnog reda su jednoglasno prihvačeni.
  1. Informacija za izradu Pravilnika o dodjeli novčane naknade članovima UO, NO i ostalih
   – Poslije provednih diskusija datih prijedloga donesen je  zaključak kojim se treba dopuniti Poslovnik o radu sa kriterijima o nagrađivanju u skladu sa Statutom Reprezentativnog sindikata. Komisija je predložena u sljedećem sastavu: Lejla Čopelj,Dragan Marušić, Denis Ferović, Nedim Ibrahimović, Edin Kučuković. Navedeni zaključci su jednoglasno prihvačeni.
 1. Razno
  – Potencirano je pitanje statusa vezano za problematiku osporavanja Odluke o naknadu za prevoz; Zaključeno je da advokat sačini opomenu pred tužbu Ministarstvu financija i trezora BiH i Vijeći ministara BiH; Navedeno je potrebno prezentirati u javnost;
  – Također, zaključeno je da se Instituciji ombudsmena uputi urgencija na dopis koji je Reprezentativni sindikat uputio 25.12.2017. godine;
  – Također, zaključeno je da se Ministarstvu financija i trezora uputi upit o podacima vezano za prosječno isplaćene plate u institucijama BiH za period 2006-2017. godine;
  – Tehnički sekretar Sindikata Munevera Radović stekla je uslove za odlazak u penziju sa danom 31.12.2017 godine. Donesena je odluka da navedena ostane da radi iste poslove u trajanju od 3 mjeseca. Shodno tome treba napravljen je  Ugovor o djelu sa Muneverom Radović. Slijedom navedenog se razvila diskusija vezano za utvrđivanje mjesečne visine isplate. Prijedlog predsjednice KM= 800,00 prihvaćen je jednoglasno;
  – Predstavnici Upravnog odbora iz SO Ministarstva obrane BiH su predložili podnošenje krivične prijave protiv Uzeira Šandala, bivšeg predsjednika sindikalne organizacije Ministarstva odbrane BiH zbog trošenja finansiskih sredstava bez znanja članova sindikalne organizacije. S tim u vezi je zatražena pomoć Reprezentativnog sindikata. Predsjednica je upoznala članove UO o deblokadi računa SO MO BiH, deponovanju potpisnika u SBERBANK, dogovor o raspodjeli financijskih sredstava sindikalne organizacije Ministarstva odbrane BiH prema Sindikatu BiH uz određene ustupke Sindikata prema SO MO BiH. Dopis prema ministrici Ministarstva odbrane BiH uputiti će Lejla Čopelj – predsjednica. SO MO BiH će početi uplačivati sindikalnu članarinu od 01.01.2018. godine.
  – Predsjednica je članove Upravnog odbora upoznala o putovanje u Tursku u organizaciji Sindikata uprave, pravosuđa, državnih službenika i namještenika sa područja jugoistočne evrope. Na konferenciji je učestvovalo 30 zemalja preko 300 učesnika.

Napomena: navedeni su izvodi tački dnevnog reda sa zaključcima. Kompletan zapisnik možete preuzeti na upit putem emaila: r.sindikat@bih.net.ba.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading