Archives
Categories

 733 total views,  2 views today

Osamnaesta Vanredna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 26.04.2018. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

1. Informacija za medije

Radna grupa je prikupila informacije o stvarnom stanju u vezi s primanjima zaposlenih u institucijama, kako bi se izvršila  analiza i  sačinila informacija sa financijskim pokazateljima koji dokazuju da su  zaposleni u institucijama BiH u nepovoljnijem položaju u odnosu na zaposlene na drugim nivoima vlasti u BiH.

Finalna informacija  je poslana u medije u ponedjeljak 23.04.2018 godine te su zabilježene pozitivne reakcije na objavljivanje ove informacije.

Zaključak sa prethodne sjednice Upravnog odbora da se održi Pres Konferencija  nije realizovan obzirom da je stav radne grup  koja je bila zadužena za izradu operativnog plana za Pred Konferenciju bio da je u ovome momentu efikasnije ići sa Saopštenjem za medije. Nakon podnešene informacije Mire Vujčića kao  člana  radne grupe zadužene za izradu operativnog plana jednoglasno je zaključeno sljedeće:

–       Sapoćenje za medije je uvod u Pres konferenciju.

–       da se  od Pres konferencije nije odustalo samo je za sada prolongirana;

–       da će se Sindikat nastaviti  kontinuirano obraćati medijima:

–       da radna grupa treba nastaviti sa radom;

–       članovi radne grupe nastavljaju sa radom u istom sastavu uz mogućnost uključivanja novih članova;

–       da se u što kraćem vremenskom periodu uputi dopis Vijeću ministara BiH sa zahtjevom za povećanjem plate, toplog obroka na 8,00KM ;

–       Tražiti od Vijeća ministara BiH izjašnjenje šta je urađeno po  Preporuci Obdusmena BiH vezano za primjenu nove Odluke za prevoz na posao i prevoz sa posla zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.

2. Izmjene Poslovnika o radu Upravnog odbora

Predložene su izmjene Poslovniku o radu Upravnog odbora vezano za naknadu članovima UO . Bilo je više prijedloga o naknadama članovima UO koja bi se kretala od 30 KM do 50KM.

 

Nakon kraće diskusije  , većinom glasova UO,  donešen je  zaključak da se na nivou jednog mjeseca:

 

–       predsjednici Sindikata isplaćuje iznos u visini od KM=50,00,

 

–       ostalim članovima UO , isplaćuje iznos u visini od KM=40,00.

 

–       Isplate će se vršiti dva puta godišnje i to  30.06 i 31.12 tekuće godine uplatom na transakcijske  račune imenovanih članova UO.

Predložene izmjene u Poslovniku o radu Upravnog odbora realizovat će se u skladu sa financijskim mogućnostima. Zaključeno je da ukoliko na računu samostalnog sindikata ne bude dovoljno raspoloživih sredstava za ovu namjenu sindikat nema obavezu isplate  naknade članovima UO.

3. Informacija vezano za aktivnosti o Kolektivnom ugovoru

Ispred radne grupe informaciju o Kolektivnom ugovoru podnio je Edin Kučuković. Radna grupa je omogučila saradnju svih imenovanih članova ispred UO. Državni službenik Dragana Glavaš – dip.pravnik  iz Ureda za zakonodavstvo BiH izrazila je želju da svojim učešćem pomogne oko izrade Kolektivnog ugovora. Prećišćeni tekst Kolektivnog ugovora uradio je Almir Beridan član sindikalne organizacije Ministarstva sigurnosti BiH. Utvrđena je daljnja dinamika realizacije ove aktivnosti koja predviđa sljedeće:

– Nacrt Kolektivnog ugovora će biti objavljen na web stranici sindikata do 07.05.2018. godine;

– Nacrt Kolektivnog ugovora će biti proslijeđen sindikalnim organizacijama kako bi iste dostave komentare na isti;

– Nakon dostavljenih komenatar Radna grupa će finalizirati tekst Prijedloga Kolektivnog ugovora.

4. Informacija Radne grupe za organizaciju Sportskih igara

Informaciju je ispred Radne grupe podnio Nedim Ibrahimović koji je upoznao prisutne članove UO o pojedinostima zaprimljenih pet 5 ponuda: Hotel Zenit – Neum, Ajdinovići – Olovo, Hotel Bistrica – Jahorina, Hotel Kardinal – Teslić, Hotel Reumal – Fojnica.

Nakon odgovarajuće diskusije zadužena je radna grupa da za iduću sjednicu UO napravi konačni plan.

5. Pravilnik o organizaciji i radu sindikalnih organizacija

Ermin Terko je ispred Radne grupe upoznao prisutne članove UO da je Pravilnik o organizaciji i radu Sindikalnih organizacija prošao proceduru javnih konsultacija, da su dostavljene primjedbe ugrađene u nacrt Pravilnika te da je isti spreman biti dostavljen UO na razmatranje.

6. Razno

  • Predsjednica je prisutne članove UO upoznala sa sljedećim pozivima sindikata sa kojima je ostvarena suradnja:
    – Sindikat UIO organizuje sportske igre u Neumu, u periodu 28.-29.04.2018 godine sa pozivom za dva naša predstavnika (sve troškove boravka u Neumu snosi UIO). Zaključeno je da na sportske igre u Neum ispred UO Sindikata idu Nedim Ibrahimović i Fehmija Sadiković
    – Sindikat Javne uprave Crne Gore održava konferenciju Sindikata Crne Gore u POdgorici, period 05.-06.05.2018. godine u Podgorici sa pozivom za dva naša predstavnika (sve troškove boravka u Podgorici snosi sindikat države domaćina).
    – Sindikat Republike Srpske održat će sportske igre 31.05.2018. godine.
  • Od Ministarstva pravde BiH je traženo da se uz zahtjev za upis promjena u Registar udruženja dostavi Odluka o imenovanju dodatna dva člana u Nadzorni odbor.
  • Sindikalna organizacija Ministarstva odbrane BiH podnijela je zahtjev za plaćanje računa advokatu. Nakon provedene diskusije zaključeno je da se zahtjev predoči Nadzornom odboru i Nermini Spahić angažovanoj za materijalno- financisske poslove Sindikata te da oni daju svoj prijedlog po tom pitanju.
  • Predstavnik SO Ministarstva sigurnosti je predložio promovisanje Sindikata kroz brošure, koje bi sadržavale najbitnije detalje iz sindikalnog djelovanja i opredjeljenja. Zaključeno je da se sačini prijedlog plakata/brošure te dostavi UO na razmatranje.

Napomena: navedeni su izvodi tački dnevnog reda sa zaključcima. Kompletan zapisnik možete preuzeti na upit putem emaila: r.sindikat@bih.net.ba.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading