Archives
Categories

Loading

U skladu sa članom 40. Statuta Sindikata, Upravni odbor objavljuje:

JAVNI POZIV

ZA PRUŽANJE ADVOKATSKIH USLUGA

Sindikat namjerava angažovati advokatsku kancelariju ili advokatsko društvo koje bi pružalo sve vrste advokatskih usluga za potrebe Sindikata u skladu sa odredbama Zakona o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, br. 25/02, 40/02, 29/03, 18/05, 68/05 i 42/11), odnosno odredbama Zakona o advokaturi Republike Srpske (“Službeni glasnik RS”, br. 80/15).

Ovim putem javno pozivamo sve advokatske kancelarije ili advokatska društva u Bosni i Hercegovini zainteresovane za angažman da dostave svoje pisane ponude. Uz ponudu je potrebno dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

(1) Tehnički zahtjevi ponude

a)       Pismo namjere (predstavljanje advokatske kancelarije);

b)       Biografiju angažovanih osoba;

c)       Lista referenci;

d)       Rješenje nadležne Advokatske komore iz koje je vidljivo da je ponuđač registrovan za pružanje advokatskih usluga.

(2) Finansijska uslovi ponude

a)       Finansijska ponuda mora biti iskazana u valuti BAM;

b)       Način obračuna i isplate – mjesečno za pružene pravne usluge prema količini u skladu sa Tarifom o nagradama i naknadi troškova  za rad advokata Federacije Bosne i Hercegovine (“Službeni novine FBiH”, br. 22/04 i 24/04), odnosno Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata (“Službeni glasnik RS” br. 68/05), zavisno od mjesta sjedišta ponuđača;

c)       Način plaćanja – žiralno, uplatama po ispostavljenim fakturama sa opisom vrste i količine pruženih pravnih usluga, uz navođenje relevantnih odredaba tarifa iz tačke b);

d)       Vrijednost govora na godišnjem nivou je 6.000,00 KM.

e)       Izvršenje advokatskih usluga će se vršiti sukcesivno do isteka sredstava, tj. do iznosa od 6.000,00 KM, a najduže jednu godinu od zaključenja ugovora, sa mogućnošću dogovornog izvršenja advokatskih usluga i preko navedene vrijednosti ugovora, a u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima SPDS-a za ove namjene.

Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave Javnog poziva na službenoj internet stranici Sindikata. Ponuda sa skeniranom dokumentacijom u originalu ili ovjerenoj kopiji može se dostaviti na e-mail adresu: r.sindikat@bih.net.ba ili poštom na adresu: Trg BiH br.1/IV, 71000 Sarajevo, sa naznakom: Ponuda za pružanje advokatskih usluga.

Pravovremenim prijavama smatrat će se prijave dostavljene do predviđenog roka, kao i preporučene pošiljke sa poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom. Ponude zaprimljene nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.

Sindikat zadržava pravo da poništi ovaj javni poziv tokom cijelog postupka u svako doba, bez obrazloženja. SPDS nije obavezan primjenjivati odredbe važećeg Zakona o javnim navakama, pa se eventualni prigovori ponuđaća na tok postupka, način izbora i odabir ponuđaća neće razmatrati.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading