Archives
Categories

Loading

Dvadeseta redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održan 21.06.2018. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

 

ZAPISNIK

SA 20. REDOVNE SJEDNICE

Upravnog odbora Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH

Na osnovu člana 39. Statuta  Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH i člana 7. Poslovnika o radu Upravnog odbora, dana 21.06.2018 godine sa početkom u 16,00 sati u Sali za sastanke na 11 spratu (neboder) zgrade Grčko Bosanskog prijateljstva BiH održana je 20 (dvadeseta) Redovna sjednica  Upravnog odbora Sindikata.

Sjednici su pored članova Upravnog odbora prisustvovali gosti – Radenko Mirković, predsjednik sindikata Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, te Budimir Gavrić član Sindikalne organizacije Ministarstva odbrane BiH.

Sjednici je prisustvovala Munevera Radović tehnički sekretar u svojstvu zapisničara.

Sjednicom je predsjedavala te ujedno je otvorila i vodila predsjednica Sindikata i predsjednica UO.

Prije izjašnjavanja o predloženom Dnevnom redu, predsjednica Lejla Čopelj je pozvala goste na sjednici da iznesu razloge prisustvovanja sjednici.

 • Predsjednik Radenko Mirković je dao kratak osvrt na rad Sindikata u proteklom periodu i skromnu suradnju sa bivšim predsjednikom sindikata Jurom Bilićem, što je bilo i uzrokom istupanja SO MVTEiO iz Reprezentativnog Sindikata. G-din Mirković je prisutne upoznao sa činjenicom da MVTEiO ima Samostalni sindikat registrovan kod Ministarstva pravde BiH, koji štiti interese i prava samo zaposlenih u MVTEiO i ispunjava određena socijalna potraživanja članstva. G-din Mirković je istakao da je svjestan činjenice da Sindikat MVTEiO ne može sam ništa napraviti što se tiče bilo kakvih Odluka i propisa koji se donose na nivou Vijeća ministara BiH kao našeg posladavca te iskazao interesovanje za saradnju u izradi kolektivnog ugovora i drugih propisa vezanih za Sindikat. Predsjednik sindikata MVTEO je takođe izrazio volju da  povuče registraciju Sindikata kod Ministarstva pravde te se vrati u krovnu organizaciju (SPDS), ali za to je potrebna saglasnost većine članova Sindikata MVTEiO.
  Predsjednica Lejla Čopelj se zahvalila g-dinu Mirkoviću na dolasku i izraženoj želji za saradnjom. Predsjednica je takođe istakla da Sindikat MVTEiO još uvijek ima i svoj pečat i otvoren podračun u banci, tako da bi procedura vraćanja u sastav Reprezentativnog Sindikata bila vrlo brza i jednostavna. Prisutni članovi UO su takođe uzeli učešće u diskusiji te sugerisali g-dinu Mirkoviću da provede anketu u svom ministarstvu o vraćanju u sastav Reprezentativnog sindikata gdje će imati ulogu kao i sve druge SO te ravnopravno učestvovati u radu i odlučivanju.

  G-din Mirković se zahvalio na pozivu i ukazanoj prilici da prisustvuje sjednici UO, te istakao da će informaciju o provedenoj anketi u MVTEiO dostaviti UO.
 • Upravnom odboru se obratio i gost Gavrić Budimir, član Sindikalne organizacije MO BiH, priloživši dokumentaciju u vezi sudskog postupka u kojem je imenovani izgubio spor, te je dužan platiti sudske troškove u iznosu od 720,00 KM. G-din Gavrić je u ranijem periodu dolazio i obavio razgovor i konsultacije sa predjsednicom vezano za mogućnost naknade troškova nastalih nakon gubitka spora koji je imenovani pokrenuo pred Sudom BiH, a u vezi sa naknadom za troškove odvojenog života i stanarine, na koje, kako tvrdi u skladu sa propisima, ima pravo. Iako u vrijeme vođenja ovog sudskog spora, imenovani je bio član Sindikata, tadašnji predsjednik SO MO, Hajrudin Hasanović, članu svoje SO, nije omogućio besplatnu pravnu zaštitu, te je g-din Gavrić bio primoran lično angažovati advokata. Imenovani traži od Upravnog odbora nadoknadu dijela troškova pomenutog iznosa. Diskusija Smajil Pašalić: Navedeni slučaj predstavlja samo pokazatelj slabosti funcionisanja sistema po kojem bi svaki član sindikata morao biti upoznat sa mogućnosti i obavezom konsultovanja sindikata, te obaveznom procedurom prije vođenja pravnih postupaka u vezi disciplinskih mjera, postupaka pred sudovima i slično, a takođe i u vezi konsultacije sa našim advokatom. Poslije više obavljenih diskusija i datih prijedloga jednoglasno je zaključeno da:

  • Reprezentativni sindikat participira u nadoknadi ovih troškova u visini od 50% tj. 360,00KM.
  • Radi eventualnih novih ovakvih slučajeva u budućnosti, potrebno jasno precizirati uslove priznavanja troškova, bez mogućnosti bilo kakve diskriminacije.
  • Navedenu materiju je potrebno obraditi u osnovama obaveznih procedura konsultacije sindikata u vezi vođenja pravnih postupaka, kroz pravilnik o organizovanju i radu sindikalnih organizacija (kroz izmjene i dopune Pravilnika-naložiti komisiji za izradu Pravilnika).
  • Svaki individualni postupak (sindikalne organizacije ili pojedinca-člana sindikata) vođenja pravnih postupaka pred sudovima, bez saglasnosti upravnog odbora sindikata, te pisanih procedura Sindikata, neće biti podržan finansijski.

Nakon diskusije sa prusutnim gostima UO je nastavio redovnu sjednicu kako slijedi.

Predsjednica je predložila sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 19 sjednice UO;
 2. Izvještaj komisije za izbor najpovoljnije ponude za angažman advokata;
 3. Izvještaj komisije za odabir modela za angažman zaposlenika sindikata;
 4. Informacija o radionici za izradu nacrta kolektivnog ugovora;
 5. Informacije o organizaciji sindikalnih igara ;
 6. Razno;

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Ad 1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice UO.

Član upravnog odbora Kristijan Vasilić predlaže da se ne usvoji zapisnik sa 19. sjednice dok se ne uradi dopuna zapisnika i izmjeni forma vođenja zapisnika.

 • Prijedlog jednoglasno usvojen.

Ad 2. Izvještaj komisije za izbor najpovoljnije ponude za angažman advokata;

Komisija u sastavu :

 1. Lejla Čopelj
 2. Edin Kučuković
 3. Ermin Terko
 4. Nadja Đulić – opravdano odsutna

Održali su sastanak i pregledali prispjelu dokumentaciju sa danom 20.06.2018. godine. Na javni poziv su se javili advokat Damir Katica (Sarajevo), advokat Amin Hasović (Sarajevo) i advokatsko društvo Adil Lozo i Drugi (Travnik).

Komisija u gore navedenom sastavu održala je sastanak 30.05.2018. godine na kojem je otvorila prispjele prijave i konstatovala da je priložena dokumentacija uredna. Svi prijavljeni su dostavili ponudu na bazi mjesecnog paušala, a ne na bazi urađenog posla u toku obračunskog mjeseca, do vrijednosti ugovora od 6.000 KM na godišnjem nivou. Sukladno dostavljenoj dokumentaciji najkvalitetniji prijavljeni je advokat Damir Katica. Finansijski najpovoljnija ponuda advokatsko društvo Adil Lozo i drugi, ali pošto nisu dostavili precizno traženu dokumentaciju, komisija nije mogla razmatrat njihovu prijavu.

U skladu sa svim gore navedenim, komisija preporucuje UO da angažuje advokata Amina Hasovića koji je imao kompletiranu dokumentaciju i financijski povoljniju cijenu u odnosu na advokatsku kancelariju Damira Katice.

Advokatsko društvo Adil Lozo i drugi ( Travnik) nije razmatrano u pogledu preporuke za angažman, a s obzirom na nedostatke dostavljene dokumentacije kao i na udaljenosti društva od Sindikata, što bi moglo otežati poslove i zastupanje Sindikata.

Nakon provedene diskusije zaključeno je da javni poziv nije uspio jer nije zadovoljena konkurencija, a zbog uštede troškova Javni poziv je bio objavljen samo na stranici Sindikata.

Zaključeno je i da se ponovi Javni poziv te da se pored objave na zvaničnoj web stranici sindikata, da plaćeni oglas  u dva lista u Federaciji i u RS-u, (Oslobođenje i Nezavisne novine).

Predložen je i dodatni uslov da kancelarija bude u Sarajevu ili u Istočnom Sarajevu zbog pristupačnosti  Sindikatu.

Ad. 3. Izvještaj komisije za odabir modela za angažman zaposlenika sindikata;

Komisija za odabir modela za angažman zaposlenika sindikata, imenovana od strane UO, u sastavu: Lejla Čopelj, Denis Ferović, Gordana Šarović, Luca Zečirović i Jasna Ramić, je obavila konsultativni sastanak, na kojem je zaključeno da se za naredni period angažuje zaposlenik po Ugovoru o djelu koji će obavljati administrativno-tehničke i finansijsko-materijalne poslove, na 4 sata dnevno za mjesečnu naknadu od 400,00 KM.

Poziv za dostavljanje prijava za angažman zaposlenika objavljen je na web stranici Sindikata i do sada su pristigle 4 prijave.

Nakon provedenih diskusija, zaključeno je da se poziv ponovi i koriguje u dijelu koji se odnosi na stručnu spremu, te da se poziv oglasi i na portalu posao.ba. Već pristigle prijave će se takođe razmotriti.

Komisija će obaviti intervju sa svim prijavljenim kandidatima, te izvršiti odabir zaposlenika, obzirom da g-đi Muneveri Radović zaključno sa 30.06.2018. godine ističe Ugovor o djelu. Prijedlog da Komisija izvještaj o obavljenom intervjuu dostavi Upravnom odboruje odbijen, obzirom da će budući zaposlenik u najvećoj mjeri sarađivati sa predsjednicom te je najpraktičnijeda predjsednica zajedno sa članovima Komisie napravi konačni izbor.

Radović Munevera ostaje da radi po osnovu iste vrste Ugovora o djelu kao i novi zaposlenik. Zaključeno je da se Muneveri Radović produži ugovor na 60 dana.

 • Navedeni prijedlog je usvojen sa 13 glasova ZA, bez glasova PROTIV i 1 glas SUDRŽAN (Gojko Lalović).

Ad.  4. Informacija o radionici za izradu nacrta kolektivnog ugovora;

Izvještaj je podnio Edin Kučuković-  koordinator Radne grupe za izradu kolektivnog ugovora. Radna grupa u proširenom sazivu održat će sastanak 23. i 24.06. u hotelu Hollywood na Ilidži. Upravni odbor će biti obavješten o održanom sastanku.

Ad. 5. Informacije o organizaciji sindikalnih igara;

Informaciju je podnio član upravnog odbora Nedim Ibrahimović koji je upoznao prisutne o malom broju prijavljenih sindikalnih organizacija za učešće na sportskim igrama. Predsjednca je obavjestila da će održati sastanak u parku Safet Zajko i posjetiti Ajdinoviće kod Olova kako bi pokušala dogovoriti održavanje ovih igara, a o čemu će upravni odbor biti blagovremeno informisan.

Ad. 6. Razno

 • Sindikalna organizacija OSA za vikend 23. i 24.06 organizuje druženje i poziva sve koji su u mogućnosti da im se pridruže. Druženje je predviđeno u Banji Vrbanji.
 • Zamjenik predsjednice sindikata Gojko Lalović boravio je u Tesliću, na sindikalnim igrama Sindikata uprave RS,a na prijedlog predsjednice Lejle Čopelj. Zamjenik Lalović se zahvalio predsjednici na ukazanoj prilici te istakao da je Sindikat uprave RS održao uspješne sindikalne igre te iskazao gostoprimstvo našem predstavniku.
 • U dijelu diskusije koji se odnosio na preregistraciju i izmjene Statuta, uključujući izmjene naziva i loga sindikata, zaključeno je da je postojeći statut na snazi sve dok se ne dobije rješenje o izmjenama od Ministarstva pravde.
 • U skladu sa izmjenama Poslovnika o radu upravnog odbora, izvršiti isplatu nakande članovima Upravnog odbora u dogovorenom iznosu uz izuzetak članova upravnog odbora Jure Bilić i Najde Đulić iz razloga što su, prema evidenciji prisustva, od 10 održanih sjednica u ovoj godini bili odsutni 8 puta. Također, član Upravnog odbora Jure Bilić, u ovoj godini nije uplatio niti jednu sindikalnu članarinu.

Sastanak je završen u 18:30 sati.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading