Archives
Categories

 841 total views,  2 views today

Obavještavamo članstvo o podnesenom zahtjevu za pokretanje postupka kolektivnog pregovaranja, a radi zaključenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike na nivou institucija Bosne i Hercegovine, sukladno odredbama člana 90. i 91. Zakona o radu u institucijama BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17). Zahtjev možete prezeti u nastavku:

BOSNA I HERCEGOVINA

VIJEĆE MINISTARA

KABINET PREDSJEDAVAJUĆEG VIJEĆ MINISTARA BIH

N/R: dr. Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH

Trg BiH br.1

71000, Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA

MINISTARSTVO PRAVDE BIH

Trg BiH br.1

71000, Sarajevo

 

PREDMET: POKRETANJE POSTUPKA KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA A RADI ZAKLJUČENJA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I ZAPOSLENIKE NA NIVOU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE, traži s
VEZA: Čl. 90. i 91. ZAKONA O RADU U INSTITUCIJAMA BIH

Ovim putem Samostalni Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sindikat) se obraća naslovima sa zahtjevom za pokretanje postupka kolektivnog pregovaranja, a radi zaključenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike na nivou institucija Bosne i Hercegovine, a sukladno odredbama člana 90. i 91. Zakona o radu u institucijama BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17).

Naime, a kako vam je poznato,  kolektivnim ugovorom se uređuju prava i obaveze strana koje su ga zaključile, te prava i obaveze iz radnog odnosa, ili u vezi s radnim odnosom, u skladu sa zakonom i drugim propisima. Međutim zaposleni u institucijama BiH su jedina kategorija u ovom dijelu Evrope koja nema potpisan kolektivni ugovor čime se ruše svi međunarodni standardi rada. Pored toga, ovdje posebno ističemo činjenicu, da su Sindikat i Vijeće ministara BiH još dana 29.06.2012. godine potpisali Protokol između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Samostalnog sindikata državnih i policiskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine. U članu 6. navedenog protokola je utvrđeno da će „Pregovori s ciljem zaključivanja kolektivnog ugovora između Vijeća ministara BiH, s jedne strane i Reprezentativnog sindikata, s druge strane započeti najkasnije u roku od tri mjeseca od dana potpisivanja ovog Protokola“. To znači da su pregovori u pogledu zaključenja kolektivnog ugovora morali započeti još davne 29.09.2012. godine, ali činjenice su takve da mi, skoro punih 6 godina poslje i dalje niti imamo započete kolektivne pregovore niti zaključen kolektivni ugovor za zaposlene u institucijama BiH, čime se isti dovode u neravnopravan položaj u odnosu na zaposlene u javnoj upravi na nižim nivoima državne organizacije u BiH i u regionu koji imaju zaključen kolektivni ugovor sa svojim poslodavcima.

U vezi sa navedenim obavještavamo naslov da je unutar Sindikata krajem 2017. godine izvršena reorganizacija u rukovodećim strukturama, odnosno izabrano je novo rukovodstvo a koje je čvrsto opredjeljeno da se svim raspoloživim i dozvoljenim sredstvima insisistira na ispunjavanju obaveza iz člana 90. i 91. Zakona o radu u institucijama BiH, ne samo deklarativno kao što je bio slučaj do sada, nego i suštinski te da se dogovoreno materijalizira kroz zaključenje kolektivnog ugovora, za šta je dobivena puna podrška Skupštine Sindikata. Napominjemo da je to najvažniji cilj novog rukovodstva Sindikata te će se istrajno provoditi sve potrebne aktivnosti u pogledu realizacije tog cilja.

Sindikat se u proteklom periodu ozbiljno pripremao za navedenu aktivnost, pa su u tom pogledu pripremljeni potrebni materijali kao platforma za kolektivno pregovaranje i nacrt Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine o kolektivnom pregovaranju,

U vezi sa svim navedenim tražimo od nadležnog Ministarstva pravde BiH, da kao ovlašteni predlagač, u roku od najkasnije 30 dana od dana dostavljanja ove pisane inicijative, za Vijeće ministara BiH pripremi sve potrebne materijale, a kako bi se stvorile pretpostavke za otpočinjanje kolektivnog pregovaranja, a što u početnoj fazi podrazumjeva hitno imenovanje članova pregovaračkog tima ispred Vijeća ministara BiH te zaključenje Protokola o postupku kolektivnog pregovaranja.

Ukoliko se ovoj inicijativi kao i pripremljenim materijalima ne ukaže potrebna pažnja, odnosno ukoliko se zanemare u potpunosti zahtjevi Sindikata u pogledu zaključenja kolektivnog ugovora, biti ćemo prinuđeni tražiti i štititi svoja prava na sve zakonom predviđene i dopuštene načine, a što eventualno kao krajnju mjeru uključuje i poziv zaposlenih u institucijama BiH na štrajk. Ono na što posebno skrećemo pažnju jeste činjenica da Sindikat,  pod sadašnjim rukovodstvom, sigurno neće dozvoliti da zaposleni u institucijama BiH budu i dalje jedina kategorija zaposlenih u ovom dijelu Evrope bez zaključenog kolektivnog ugovora, te u tom pogledu očekujemo od svih relevantnih subjekata da se odnose odgovorno prema ovom važnom pitanju i daju svoj puni doprinos, a kako bi se stvorile potrebne pretpostavke da imamo zaključeni kolektivni ugovor do kraja 2018. godine.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading