Archives
Categories

 738 total views,  2 views today

Dvadeset četvrta Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 20.11.2018. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

ZAPISNIK

SA 24. REDOVNE SJEDNICE

Na osnovu člana 39. Statuta Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH i člana 7. Poslovnika o radu Upravnog odbora, dana 20.11.2018 godine sa početkom u 16,00 sati u sali u prizemlju Zgrade prijateljstva između Grčke i BiH održana je 24 (dvadeset četvrta) Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata.

Sastanku je prisustvovao i Miroslav Vujčić predsjednik SO Ministarstva vanjskih poslova BiH.

U svojstvu zapisničara, sjednici je prisustvovala Mirela Zaimović.

Sjednicom je predsjedavala te ujedno je otvorila i vodila predsjednica Sindikata i predsjednica UO Lejla Čopelj.

Predsjednica je predložila sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 23.sjednice;
 2. Informacija o održanom  sastanku sa predstavnicima SO;
 3. Informacija o upitu  Miroslava  Vujevića predsjednika SO MVP BiH;
 4. Zahtjevi za dodjelu jednokratne pomoći;
 5. Zahtjev za pravnu pomoć Goran Ždrale;
 6. Izmjene poslovnika o radu UO (koje predlaže član Edin Kučuković)-odgođeno na 22 sjednici UO;
 7. Kolektivni ugovor sa ugrađenim komentarima (objedinio Edin Kučuković)- zaključak sa 23 sjednice;
 8. Kolektivno osiguranje od VM za zaposlene u institucijama;
 9. Da se traži od VM izmjena odluke o visini jednokratne novčane pomoći;
 10. Razno.

Na intervenciju Nedima Ibrahimovića – predsjednika SO BH MAC, tačka Dnevnog reda broj 5 se skida, uz obrazloženje da nije ispoštovana procedura zahtjeva za pravnu pomoć preko Sindikalne organizacije.

Dnevni red je uz navedenu korekciju predstavnika SO BH MAC usvojen jednoglasno.

Ad 1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice UO.

Predsjednica Sindikata i predsjednica UO Lejla Čopelj je pozvala članove UO da iznesu primjedbe na zapisnik sa 23. sjednice UO.

Smajil Pašalić član UO Sindikata je dao primjedbu na zapisnik, smatrajući da zapisnik treba da bude konkretniji i jasniji, te da se za tačku Ad 3. (Informacija o održavanju sportskih igara), napravi tabelaran pregled predviđenih i potrošenih sredstava.

Predsjednica Sindikata je obrazložila da će predviđena i  utrošena sredstva za održavanje igara biti detaljno navedena u financijskom izvještaju.

Član UO Nedim Ibrahimović je dao prijedlog zaključka da se sve buduće primjedbe i dopune dostavljeju unaprijed u pisanoj formi na e-mail Sindikata kako bi se blagovremeno mogle unijeti u zapisnik.

 • Zaključak je jednoglasno usvojen.
 • Nakon iznešenih primjedbi Zapisnik  je jednoglasno usvojen.

Ad 2 Informacija o održanom  sastanku sa predstavnicima SO;

Sastanak sa predsjednicima i predstavnicima SO održan je u dva dijela.

Prvi dio je održan dana 11.10.2018.godine u sklopu okruglog stola na temu „ Uloga sindikalnog predsjednika/povjerenika i primjena novog Pravilnika o organizaciji i radu sindikalnih organizacija“.

Cilj okruglog stola je bila edukacija predsjednika SO o važnosti i odgovornosti koju ima sindikalni predsjednik/povjerenik te da je uloga povjerenika od posebnog značaja za dalji uspješan razvoj i snagu svake Sindikalne organizacije ponaosob. Cilj je takodjer bio upoznavanje sa problematikom i bitnim pitanjima u radu sindikata uopšte.

U radu okruglog stola sudjelovali su predstavnici SUINO ( Sindikat uprave za indirektno oporezivanje), Ana Mrnjavac  Predsjednica Sindikata, Zoran Popović, Predsjednik Skupštine, Nermin Jusić, Predsejdnik upravnog odbora i Milan Tomas ispred Komisije za nadzor SUINO.

Ispred Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH prisustvovao je Samir Kurtović , Predsjednik sindikata a predstavnik Saveza sindikata policijskih organa BiH je bio Dragan Krvavac Predsjednik saveza.

Na okruglom stolu se raspravljalo o svim bitnim pitanjima za sindikat, te o izazovima i problemima sa kojima se susreću u svom radu.

Nakon izlaganja gostiju zaključeno je da je cilj svakog sindikata isti a to je zaštita prava radnika, povećanje plaća te opštih uslova rada državnih službenika i zaposlenika. Samim tim zaključeno je i da zajednički nastup prema poslodavcu će biti kredibilniji i efektivniji.

Dogovoren je zajednički nastup svih sindikata BiH prema Vijeću ministara te zajedničko kolektivno pregovaranje uz poštivanje specifičnosti rada i odgovornosti svake sindikalne organizacije.

Drugi dio je održan dana 24.10.2018 godine na temu „Primjena novog pravilnika o organizaciji i radu SO“

Nakon uvodnih riječi zamjenika predsjednika Sindikata Gojka Lalovića, riječ je preuzeo član UO sindikata i tvorac Pravilnika o organizaciji i radu SO Ermin Terko koji je ukratko prezentovao Pravilnik.

U svom izlaganju član UO Ermin Terko se osvrnuo na to šta to čini jednu SO te da je Pravilnik prilagođen SO prema broju članova. Također napomenuo je da je ispred Sindikata prediđen i Tim za podršku sindikalnim organizacijama koji ima savjetodavnu i koordinirajuću ulogu u odnosu na rad i djelovanje sindikalnih organizacija.

Prije donošenja zaključaka Munevera Radović je dala informaciju vezanu za izmjenu naziva i skraćenog naziva Sindikata te da je u što skorije vrijeme potrebno izvršiti primopredaju pečata.

Nakon provedene diskusije donešeni su sljedeći zaključci:

 • Usvojena je informacija o izmjeni Pravilnika te informacija o primopredaji pečata.
 • Da se bar kvartalno održavaju sjednice predsjednika SO kako bi se upoznao Sindikat sa eventualnim problemima unutar SO.
 • Da se na web stranici Sindikata objavi Statut Sindikata i financijski izvještaj, te da se nakon izvršene izmjene i dopune unesu naknadno.
 • Informacija o održanom sastanku sa predstavnicima i predsjednicima SO, kao i donešeni zaključci su usvojeni jednoglasno.

Ad 3. Informacija o upitu  Miroslava  Vujčića predsjednika SO MVP BiH;

Dana 30.10.2018.godine predsjednik SO MVT BiH Miroslav Vujičić obratio se Sindikatu sa slijedećim zahtjevima i priejedlozima za dalje djelovanje.

 1. Podizanje osnovice za plate državnim službenicima i zaposlenicima
 2. Podizanje toplog obroka
 3. Vraćanje prevoza na staro
 4. Smanjenje plata izabranim na odnos maksimalno 1:4 i mase privilegija koje su sami sebi dali
 5. Najhitnije potpisivanje kolektivnog ugovora
 6. Štrajk bez obzira na trenutacni status zakona
 7. Press konferencija na kojoj bi bili iznešeni naši zahtjevi.

Nakon provedene diskusije predsjednica Sindikata je predložila sljedeći zaključak:

 • Da se u prvoj sedmici decembra organizuje press konferencija ;
 • Da se o ovom zaključku obavijeste i druga dva sindikata ( Sindikat uprave za indirektno oporezivanje i Saveza sindikata policijskih organa BiH) te ih pozvati da učestvuju na istoj;
 • Osobe koje će se obraćati medijima su Predsjednica Sindikata Lejla Čopelj i zamjenik predsjednice Sindikata Gojko Lalović;
 • Da se ekspoze izlaganja dostavi UO prije održavanja press konferencije;
 • Da se pozovu i obavjeste svi predsjednici SO.
 • Zaključci su jednoglasno usvojeni.

Predsjednik SO MVT Miroslav Vujčić je takođe zatražio sa od Samostalnog sindikata da uputi dopis Vijeću ministara BiH  u ime sindikalne organizacije MVT i traži da se kompletan postupak donošenja Odluke o određivanju minimuma procesa rada za vrijeme štrajka obnovi jer je Odluka donešena bez saglasnosti Sindikata.

Naime MVT je poslalo Prijedlog odluke o minimumu procesa rada za vrijeme trajanja štrajka prema Vijeću ministara BiH, a koju je isti prihvatio iako prethodno na to nije pribavljena saglasnost Sindikata kako je to u Zakonu definisano.

Mišljenje SO MVT BiH u potpunosti razlikuje od mišljenja poslodavca kada je u pitanju minimum procesa rada za vrijeme trajanja štrajka u MVT BiH. Shodno navedenom Vijeće ministara nije imalo zakonsku osnovu da usvoji ovakav tekst Prijedloga odluke o minimum procesa rada za vrijeme trajanja štrajka u MVT BiH.

Nakon provedene diskusije predsjednica Sindikata Lejla Čopelj je predložila sljedeći zaključak:

 • Da se dana 21.11.2018.godine  Sindikat obrati dopisom Upravnom inspektoratu ministarstva pravde, te da se zahtijeva poništenje donešene odluke.
 • Predloženi zaključak je jednoglasno usvojen.

Ad  4. Zahtjevi za dodjelu jednokratne pomoći;

Po ovoj tački dnevnog reda izjasnila se Predsjednica Sindikata i Predsjednica UO Lejla Čopelj.

Sindikat je zaprimio 3 zahtjeva za jednokratne novčane pomoći i to:

 • SO Agencija za ljekove i medicinska sredstva BiH- u pitanju je članica Sindikata kojoj su potrebna sredstva za sanaciju porodične kuće koja je izgorila u požaru.
 • SO BH MAC- za liječenje člana Sindikata, oboljelog od raka;
 • SO Služba za zajedničke poslove institucija BiH- za transplataciju rožnjače u Rusiji članice Sindikata.

Predsjednica je obrazložila da u finansijskom planu za 2018.godinu, nisu planirana sredstva za dodjlu jednokratne novčane pomoći, te da ne postoji Pravilnik za dodjelu istih i  predlože da se kvalitetan i detaljan pravilnik pripremi za narednu godinu.

 • Predsjednica sindikata predlaže da se na ova tri zaprimljena zahtjeva odgovori pozitivno po Odluci UO.

S obzirom da analizom utroška sredstava u periodu od januara do oktobra 2018.godine, a u skladu sa financijskim planom, utvrđene su neznatne uštede na analitičkom kontu  40170- kotizacija za seminare, održavanje radionica, obuka članstva, troškovi za održavanje sportskih igara idr., u iznosu od 1.500,00 KM.

Iznos od 1.000,00 KM se prenosi za dodjelu novčanih pomoći, a u skladu sa zaprimljenim zahtjevima od strane SO (u pitanju teže bolesti članova Sindikata).

 • Predsjednica je predložila da se od sredstava ostvarenih uštedom na pomenutom kontu izdvoji iznos od 1000,00 KM te da se na svaki zahtjev isplati po 300,00 KM, a da se 100,00KM ostavi u slučaju da Sindikat do kraja godine zaprimi ponovno zahtjev od neke od SO.

Na ovaj prijedlog zaključka primjedbu je iznio član UO i ujedno predsjednik SO Ministarstva sigurnosti Kristijan Vasilić. Član UO Kristijan Vasilić je podsjetio prisutne da je jedan od prethodnih zaključaka Upravnog odbora da se zahtjevi članstva za dodjelu novčane pomoći neće uzimati u razmatranje do donošenja pravilnika koji će definirati ovu oblast.   Shodno navedenom je kao Predsjednik svoje SO članstvo obavjestio o ovom zaključku te iz tog razloga nije upućivao zahtjeve Sindikatu za dodjelu istih kada su u pitanju zahtjevi članstva iz SO MS BiH.

Nakon iznešene primjedbe pristupilo se glasanju po ovoj tački dnevnog reda gdje se član UO Jasna Ramić izjasnila kao suzdržana , a član UO Kristijan Vasilić protiv.

Većinom glasova „ZA“ zaključak o isplati jednokratne novčane pomoći po zaprimljenim zahtjevima je usvojen.

Ad  5. Zahtjev za pravnu pomoć Goran Ždrale;

Na prijedlog člana UO i predsjednika SO BH MAC Nedima Ibrahimovića, ova tačka je skinuta sa dnevnog reda uz obrazloženje da se Goran Ždrale koji je član SO BH MAC nije obratio svojoj matičnoj SO po ovom pitanju.

 • Prijedlog člana UO Nedima Ibrahimovića je usvojen jednoglasno.

Ad  6. Izmjene poslovnika o radu UO (koje predlaže član Edin Kučuković)-odgođeno na 22 sjednici UO;

S obzirom da član UO i predlagač  izmjene Poslovnika o radu Edin Kučukovič nije bio prisutan na sjednici po ovoj tački dnevnog reda UO se obratila predsjednica Sindikata Lejla Čopelj.

Predsjednica Sindikata Lejla Čopelj je obrazložila da je i dalje stanovišta da iznos nagrada za članove UO bude srazmjeran dolascima na sjednice te da isplata bude po dolasku na sjednicu a što je navedeno u Članu 1. tački 10 Dopune poslovnika o radu UO.

Po ovoj tački dnevnog reda se obratio i član UO Saša Šešlija koji smatra da ovakav stav je diskriminatoran posebno kada je njegov slučaj u pitanju kada nije u mogućnosti napustiti svoje radno mjesto kako bi prisustvovao sjednici i da njegov dolazak na sjednice UO ovisi o smjeni koju ima na poslu, te samo ukoliko je slobodan može prisustvovati istoj.

Član UO Luca Zečirević smatra da ukoliko neko nije u mogućnosti prisustvovati sjednici treba da dostavi dokaz razloga odsutnosti.

Član UO Jasna Ramić smatra da također treba voditi evidenciju te definisati dolazak i ko koliko ostaje na sjednici UO.

Nakon provedene diskusije predložen je i jednoglasno usvojen sljedeći zaključak:

 • Da se precizan Pravilnik o nagrađivanju donese sljedeće godine a do kraja ove godine da se isplaćuje nagrada kako je i do sada isplaćivano.

Ad  7. Kolektivni ugovor sa ugrađenim komentarima (objedinio Edin Kučuković)- zaključak sa 23 sjednice;

Član UO Edin Kučuković je na osnovu zaključka na 23.sjednici UO objedinio sve pristigle prijedloge i komentare na prvobitni tekst Kolektivnog ugovora.

S obzirom da je isti odsutan sa sjednice Predsjednica je predložila da se po ovoj tački dnevnog reda usvoji informacija da je VM BiH  evidentiralo informaciju koju je dostavio Sindikat te je kao takvu prihvatio i pokrenuo aktivnosti na formiranju članova pregovaračkog tima vezano za Kolektivni ugovor.

Ad  8. Kolektivno osiguranje od VM BiH za zaposlene u institucijama;

Predlagač ove tačke dnevnog reda je član UO Luca Zečirević koja predlaže da Sindikat pošalje zahtjev  Vijeću ministara BiH za kolektivno osiguranje koje je revizija još 2004. godine dala preporuku.

Nakon izlaganja Člana UO Luce Zečirević predložen je sljedeći zaključak:

 • Da Predsjednica sindikata Lejla Čopelj zajedno sa članom UO i predlagačem ove tačke dnevnog reda Lucom Zečirević pripremi zahtjev koji će biti upućen prema VM.
 • Zaključak je jednoglasno usvojen.

Ad 9. Da se traži od VM izmjena odluke o visini jednokratne novčane pomoći;

Predlagač ove tačke dnevnog je bila član UO Luca Zečirević. Član UO Luca Zečirević je navela primjer članice Sindikata kojoj je potrebna transplatacija rožnjače, a koja nije uvrštena u odluku o visini jednokratne novčane pomoći od strane poslodavca te da je u što hitnijem roku potrebno dostaviti zahtjev da se definišu vrste bolesti koje imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć.

Nakon izlaganja člana UO Luce Zečirević predložen je sljedeći zaključak:

 • Da predlagač i član UO Luca Zečirević u kooperaciji sa predsjednicom Sindikata BiH Lejlom Čopelj pripremi isti.
 • Predloženi zaključak je jednoglasno usvojen.

Ad. 10. Razno

Pod tačkom „razno“ data je informacija o izradi pečata za SO te o proceduri za preuzimanje istih i deponovanju potpisa u banci.

Pod tačku „ razno“ uvrštena je i informacija o povećanju cijena goriva u BiH te da se uputi zahtjev MFT BiH da nas informišu o reviziji odluke za isplatu naknade za prevoz.

Sastanak završen u 18:20 sati.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading