Archives
Categories

 925 total views,  2 views today

Trideset druga Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 25.07.2019. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

ZAPISNIK SA 32. REDOVNE SJEDNICE

Na osnovu člana 39. Statuta Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH i člana 7. Poslovnika o radu Upravnog odbora, dana 25.07.2019. godine sa početkom u 16,00 sati održana je 32 (trideset druga) Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata.

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi UO:

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi UO:

 1. Lejla Čopelj, predsjednica Sindikata BiH
 2. Gojko Lalović, zamjenik predsjednika Sindikata BiH
 3. Gordana Šarović, član UO Sindikata BiH
 4. Ermin Terko, član UO Sindikata BiH
 5. Luca Zećirović, član UO Sindikata BiH
 6. Željko Kovač, član UO Sindikata BiH
 7. Edin Kučuković, član UO Sindikata BiH
 8. Jasna Ramić, član UO Sindikata BiH
 9. Dragan Marušić, član UO Sindikata BiH
 10. Rifet Hodžić, član UO Sindikata BiH
 11. Goran Okiljević, član UO Sindikata BiH
 12. Miroslav Vujčić, član UO Sindikata BiH
 13. Radenko Mirković, član UO Sindikata BiH
 14. Salih Karčić, član UO Sindikata BiH
 15. Sabina Konjhodžić,član UO Sindikata BiH

Sjednici nisu prisustvovali sledeći članovi UO :

 1. Fehmija Sadiković, član UO Sindikata BiH ( godišnji odmor )
 2. Miroslav Kovžan, član UO Sindikata BiH
 3. Saša Šešlija, član UO Sindikata BiH ( posao )
 4. Nedim Ibrahimović, član UO Sindikata BiH
 5. Najda  Đulić, član UO Sindikata BiH (bolovanje)
 6. Edin Mulić, član UO Sindikata BiH
 7. Kristijan Vasilić, član UO Sindikata BiH (godišnji odmor)

U svojstvu zapisničara, sjednici je prisustvovala Mirela Zaimović tehnički sekretar Sindikata.

Sjednicom je predsjedavala te ujedno je otvorila i vodila predsjednica Sindikata BiH  Lejla Čopelj.

Predsjednica je predložila sljedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 31. sjednice i Vanredne sjednice UO – izvještaj o realizaciji zaključaka;
 2. Kolektivni ugovor;
 3. Aktivnosti po pitanju Odluke o privremenom finansiranju;
 4. Imenovanje predstavnika Tima za izradu Pravilnika o materijalno-finansijskom poslovanju;
 5. Imenovanje Tima za praćenje problematike zaposlenih u institucijama BiH;
 6. Sindikalne sportske igre – razmatranje mogućnosti organizacije;
 7. Plan tematske sjednice;
 8. Imenovanje člana UO iz SO BHRT;
 9. Razno.

Na e-mail Sindikata članovi UO su dostavili sprijedloge za izmjenu i dopunu Dnevnog reda. Prije usvajanja Dnevnog reda Predsjednica Sindikata je pročitala pristigle prijedloge izmjena i dopuna Dnevnog reda te s tim u vezi isti je dopunjen tačkom „Imenovanje voditelja i članova Tima za izradu Pravilnika o pravima, obavezama i nagrađivanju stručno-tehničkog kadra Sindikata. „ kao nova tačka 6. Također je usvojen i prijedlog člana UO Radenka Mirkovića da se u okviru tačke 7. „plan temateske sjednice“ raspravlja o izboru članova komisije za praćenje i izradu plana za povećanje osnovice, regresa idr.

 • Nakon uvrštenih predloženih izmjena, Dnevni red je usvojen JEDNOGLASNO.

Ad 1. Usvajanje Zapisnika sa 31. sjednice i Vanredne sjednice UO – izvještaj o realizaciji zaključaka;

Predsjednica Sindikata je pozvala prisutne članove UO da iznesu primjedbe na Zapisnik sa 31. sjednice UO, također je napomenula da pismenih primjedbi nije bilo.

S obzirom da niko od prisutnih članova UO nije imao primjedbu na Zapisnik sa 31.Redovne sjednice, predsjednica Sindikata je konstatovala da napisano u potpunosti odgovara onome što se desilo na 31.sjednici te je:

 • Zapisnik sa 31. Redovne sjednice UO usvojen sa 13 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN (Lejla Čopelj, Radenko Mirković i Sabina Konjhodžić- nisu bili prisutni na pomenutoj sjednici);

Predsjednica je pozvala prisutne članove da se izjasne i po Zapisniku sa Vanredne sjednice UO koja je održana dana 11.07.2019.godine na temu je “Nedonošenja Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, odnosno izbjegavanja omogućavanja privremenog finansiranja institucija BiH putem donošenja nove Odluke o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period juli – septembar 2019. godine. „

S obzirom da niko od prisutnih članova UO nije imao primjedbu na Zapisnik sa Vanredne sjednice UO, predsjednica Sindikata je konstatovala da napisano u potpunosti odgovara onome što se desilo na Vanrednoj sjednici te je:

 • Zapisnik sa Vanredne sjednice UO usvojen sa 13 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN (Salih Karčić, Ermin Terko i Sabina Konjhodžić- nisu bili prisutni na pomenutoj sjednici);

Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednica Lejla Čopelj je upoznala prisutne da su zaključci sa pomenitih sjednica realizovani:

-Produžen ugovor sa tehničkim sekretarom Sindikata;

-Izvršene uplate članovima Nadzornog odbora, članovima Upravnog odbora te članovima tima za izradu Kolektivnog ugovora;

-Imenovan je tim za izradu pravilnika o materijalno finansijskom poslovanju;

-Uvršteno je u Dnevni red pod tačkom 2. Kolektivni ugovor;

-Dostavljen je dopis Vijeću ministara BiH, Predsjedništvu BiH te Visokom predstavniku u BiH kao i predstavnicima medija ;

-Dostavljen je Zahtjev za povećanje / vraćanje stečenih prava  uposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine;

Ad 2.   Kolektivni ugovor;

Predsjednica Sindikata je upoznala prisutne da je jedan od zaključaka sa prethodne sjednice bio i da se pod tačkom 2. na svakoj narednoj sjednici UO raspravlja i informišu članovi UO u kojoj je fazi procedura  Kolektivnog pregovaranja. Predlagač pomenutog je član UO Salih Karčić, te s tim u vezi, predsjednica je pozvala predlagača da prisutne upozna po ovoj tački Dnevnog reda.

Član UO Salih Karčić je istaknuo da je Kolektivni ugovor najbitniji za uposlene u institucijama, te da se treba raditi konstantno po tom pitanju, napomenuo da je potrebno u saradnji sa druga dva sindikata pokrenuti aktivnosti, a kako bi zajedno uspjeli animirati Vijeće ministara te stupiti u proces kolektivnog pregovaranja. Također je istaknuo da je potrebno formirati tim koji će intenzivno raditi po ovom pitanju.

Nakon izlaganja g-dina Karčića, predsjednica Sindikata je napomenula da će Sindikat organizovati u što skorije vrijeme sjednicu UO sva tri sindikata, također je upoznala prisutne o aktivnostima koje je Sindikat poduzeo po pitanju kolektivnog ugovora:

–          Dana  30.08.2018. godine, održana je proširena sjednica Upravnog odbora Sindikata. Tema sastanka bila je  „Izmjene i dopune Statuta, Kolektivni ugovor i informacije o održavanju Sportskih igara“.  Na sastanku se svaki član teksta Kolektivnog ugovora prolazio ponaosob i detaljno. S obzirom da je materijal bio obiman nakon usaglašavanja 16.tačke Kolektivnog ugovora sjednica je prekinuta te dogovoren nastavak iste, a prisutni članovi su zamoljeni da sve dodatne prijedloge izmjena i dopuna teksta dostave na mail Sindikata.

–          05.09.2018. godine održan nastavak proširene sjednice Upravnog odbora Sindikta na temu „Kolektivni ugovor“, a prilikom slanja poziva članovima dostavljen je i tekst  Kolektivnog ugovora sa korekcijama i dopunama napravljene na proširenoj sjednici koja se održala 30.08.2018 godine.

–          13.09.2018. godine sjednica UO na kojoj se usvajao teksta Kolektivnog ugovora sa uvrštenim prijedlozima i izmjenama (prijedloge bilo potrebno dostaviti do 11.09.2018.godine) kako bi član UO i koordinator tima za izradu Kolektivnog ugovora pravovremeno mogao uvrstiti izmjene.

–          07.11.2018.godine Vijeće ministara BiH je održalo 157.sjednicu  te donijelo zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo pravde BiH da utvrdi broj registriranih sindikata, s tim u vezi Sindikat je uputio dopis  (28.03.2019.) Ministarstvu pravde sa upitom u kojoj je fazi realizacija istog.

–          23.05. 2019.godine Sindikat je zaprimio odgovor na gore navedeni dopis u kojem se navodi da je Ministarstvo pravde preuzelo neophodne aktivnosti za realizaciju zaključaka Vijeća ministara BiH.

Nakon hronološkog osvrta, predsjednica Sindikata je pozvala Edina Kučukovića da prisutnima prezentira izvještaj koji je sainio kao koordinator grupe za izradu Kolektivnog ugovora.

Član UO i koordinator tima za izradu kolektivnog ugovora Edin Kučuković je prezentovao izvještaj te iznio prijedloge sljedećih zaključaka:

 1. Usvaja se izvještaj člana UO Edina Kučukovića o postupku izrade nacrta Kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike u institucijama Bosne i Hercegovine;
 2. Usvaja se nacrt Kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike u institucijama BiH dostavljen od strane člana UO Edina Kučukovića, a koji će se objaviti na službenoj internet stranici Sindikata;
 3. Nalaže se predsjednici Siindikata da u najskorije moguće vrijeme dostavi usvojen nacrt Kolektivnog ugovora Savezu sindikata policijskih organa u BiH i Sindikatu uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, sa inicijativom da se dogovorno izradi nacrt Općeg kolektivnog ugovora za sve zaposlene u institucijama BiH sa pratećim protokolom o kolektivnom pregovaranju, sa prijedlogom zajedničkog pregovaračkog tima za pregovore ispred sindikata, uz uslov da se ukoliko se to ne desi u roku od 30 dana aktiviraju drugi instrumenti sindikalne borbe;
 4. Ovlašćuju se predstavnici UO u formiranom zajedničkom timu za podršku, predvođeni predsjednicom Sindikata, da koordiniraju sve detalje aktivnosti oko izrade konačnog prijedloga kolektivnog ugovora za sve zaposlene u institucijama BiH sa pratećim aktima u institucijama BiH, te da prije bilo kakve odluke koja bitno može imati uticaja na prava i obaveze zaposlenih u institucijama BiH o tome pravovremeno obavjeste UO sa traženjem stava o pojedinom pitanju.

Po predloženim zaključcima, predsjednica Sindikata je iznijela prijedlog korekcije na zaključak br.2 „Usvaja se nacrt Kolektivnog ugovora…“ a izmjena bi glasila „Utvrđuje se nacrt Kolektivnog ugovora…“ kako ne bi došlo do kofuzije članstva.

/17:04 zbog poslovnih obaveza Goran Okiljević napustio sjednicu/

Nakon izvršene korekcije predloženi su i JEDNOGLASNO usvojeni sljedeći zaključci:

 • Usvaja se izvještaj člana UO Edina Kučukovića o postupku izrade nacrta Kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike u institucijama Bosne i Hercegovine;
 • Utvrđuje se nacrt Kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike u institucijama BiH dostavljen od strane člana UO Edina Kučukovića, a koji će se objaviti na službenoj internet stranici Sindikata;
 • Nalaže se predsjednici Siindikata da u najskorije moguće vrijeme dostavi usvojen nacrt Kolektivnog ugovora Savezu sindikata policijskih organa u BiH i Sindikatu uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, sa inicijativom da se dogovorno izradi nacrt Općeg kolektivnog ugovora za sve zaposlene u institucijama BiH sa pratećim protokolom o kolektivnom pregovaranju, sa prijedlogom zajedničkog pregovaračkog tima za pregovore ispred sindikata, uz uslov da se ukoliko se to ne desi u roku od 30 dana aktiviraju drugi instrumenti sindikalne borbe;
 • Ovlašćuju se predstavnici UO u formiranom zajedničkom timu za podršku, predvođeni predsjednicom Sindikata, da koordiniraju sve detalje aktivnosti oko izrade konačnog prijedloga kolektivnog ugovora za sve zaposlene u institucijama BiH sa pratećim aktima u institucijama BiH, te da prije bilo kakve odluke koja bitno može imati uticaja na prava i obaveze zaposlenih u institucijama BiH o tome pravovremeno obavjeste UO sa traženjem stava o pojedinom pitanju;
 • Samostalni Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH će u što skorije vrijeme inicirati i organizovati zajedničku sjednicu UO sa druga dva sindikata (Savez sindikata policijskih organa i Sindikata Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje), kako bi se usaglasile aktivnosti po pitanju Kolektivnog ugovora za sve zaposlene u institucijama BiH.

Ad 3.   Aktivnosti po pitanju Odluke o privremenom finansiranju;

Dana 11.07.2019.godine održana je vanredna sjednica UO na temu: „Nedonošenja Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, odnosno izbjegavanja omogućavanja privremenog finansiranja institucija BiH putem donošenja nove Odluke o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period juli – septembar 2019. godine. „

Jedan od zaključaka sa vanredne sjednice je da se dostavi dopis Vijeću ministara BiH, Predsjedništvu BiH te Visokom predstavniku u BiH kao i predstavnicima medija, a što je i učinjeno.

Također predsjednica Sinikata je po ovom pitanju dala mnoštvo izjava i intervjua za medije kako bi se animirala javnost i dalo do znanja poslodavcima da je Sindikat u službi uposlenih u institucjama, te da se neće odnositi ignorantski kada zbog političkih previranja, su ugrožena osnovna prava uposlenih u institucijama.

Predsjednica Sinikata je napomenula da je Vijeće ministara BiH usvojilo ukupno 48 Odluka o minimumu procesa rada za vrijeme trajanja štrajka te da je bitno provjeriti koliko SO još uvijek nema pomenutu odluku.

Prisutni članovi UO su izrazili punu podršku predsjednici Sindikata te je pohvalili za njen rad i zalaganjete stim u vezi JEDNOGLASNO je usvojen sljedeći zaključak:

 • Usvaja se prijedlog predsjednice Sinidkata da se u što ktraćem roku napravi analiza koliko sindikalnih organizacija nema donešenu Odluku o minimumu procesa rada, te pošalje dopis Upravnom inspektoratu kako bi se provjerili razlozi ne donošenja iste.

Ad 4. Imenovanje predstavnika Tima za izradu Pravilnika o materijalno-finansijskom poslovanju;

Na prijedlog člana UO i člana tima za izradu Pravilnika o materijalno finansijskom poslovanju Sindikata, da se imenuje predstavnik tima u sastavu Edin Kučuković, Luca Zečirević, Jasna Ramić, Salih Karčić, Dragan Marušić i Kristijan Vasilić, predsjednica Sinidkata je pozvala prisutne članove UO da se izjasne po ovoj tački dnevnog reda.

Na prijedlog većine članova UO, a zbog svog dosadašnjeg zalaganja kao i stručnosti, Upravni odbor je predložio sljedeći zaključak:

 • JEDNOGLASNO se usvaja prijedlog, i imenuje se član UO Edin Kučuković za predstavnika tima za izradu Pravilnika o materijalno finansijskom poslovanju.

Ad 5. Imenovanje Tima za praćenje problematike zaposlenih u institucijama BiH;

Prijedlog za imenovanje tima po ovoj tački Dnevnog reda je dostavljen na mail Sinidkata od strane člana UO Saliha Karčića, te s tim u vezi predsjednica Sinikata je pozvala g-dina Karčića da obrazloži koji je cilj i svrha pomenutog tima.

Član UO Salih Karčić je naveo da bi Sindikata trebao da ima tim sačinjen od pravnika a koji su članovi Sindikata, a koji će imati stručno -savjetodavnu svrhu.

Član UO Sabina Konjhodžić je podržala ovaj priojedlog te dodala da bi ovaj tim trebao da na dnevnoj bazi prati izmjene i dopune akata i zakona a koji se tiču zaposlenih u institucijama, te je napomenula da bi to mogle biti i osobe koje nisu u UO, već neko od stručnih članova Sinidkata.

Tkođer i predsjednica Sindikata je dala podršku ovom prijedlogu, te napomenula da bi najbolje bilo da ovaj tim bude sačinjen od članova iz Genenralnog sekreterijata VM, Ministarstva finansija, Ureda za zakonodavstvo i Ministarstva pravde.

S tim u vezi predložen je i JEDNOGLASNO usvojen sljedeći zaključak:

 • Prihvata se prijedlog člana UO Saliha Karčića o formiranju stručno savjetodavnog tima Sindikata, a odluku o imenovanju istih će pripremiti član UO Edin Kučuković u saradnji sa članom UO i predlagačem Salihom Karčićem;
 • Nalaže se članovima UO da pripreme prijedloge članova tima za narednu sjednicu UO.

Ad. 6.  Imenovanje voditelja i članova Tima za izradu Pravilnika o pravima, obavezama i nagrađivanju stručno-tehničkog kadra Sindikata;

Predlagač ove tačke Dnevnog reda član UO Edin Kučuković je napomenuo da izrada navedenog Pravilnika proizilazi iz člana 58., stav 5. i 6. Statuta Sindikata a u kojem je utvrđeno da:

„Prava i obaveze stručno-tehničkog kadra, djelokrug rada i nagrađivanje regulišu se posebnim Pravilnikom o pravima, obavezama i nagrađivanju stručno-tehničkog kadra Sindikata.“ Pravilnik o pravima, obavezama i nagrađivanju stručno-tehničkog kadra Sindikata donosi Upravni odbor Sindikata.“

Napomenuo je i da je mnogo vremena potrošeno razgovarajući na temu da li Sindikat da ima stalnog uposlenog, privremeno uposlenog ili izvršioca poslova po ugovoru o radu, koja su mu prava kako se isti zapošljava te prije upuštanja u određene ozbiljnije poduhvate po ovom pitanju neophodno je prije svega da se jasno definišu pravila u vezi svega navedenog, a kako je to propisao Statut Sindikata, a koja statutarna obaveza je već predugo zanemarena.

S tim u vezi predsjednica je predložila, te JEDNOGLASNO je usvojen sljedeći zaključak:

 • Imenije se tim za izradu Pravilnika o pravima, obavezama i nagrađivanju stručno-tehničkog kadra Sindikata u sastavu: Edin Kučuković ( predstavnik tima), Salih Karčić, Luca Zečirević, Dragan Marušić, Jasna Ramić, Kristijan Vasilić i Lejla Čopelj.

Ad. 7.  Sindikalne sportske igre – razmatranje mogućnosti organizacije;

Predsjednica Sinidkata, po ovj tački dnevnog reda, je istaknula da je organizovanje i održavanje sportskih igara predviđeno Finansijskim planom, ali da je svjesna činjenice da trenutno nije pravo vrijeme za održavanje istih, prvenstveno jer postoje nagomilani i prioritetni problemi zaposlenih u institucijama.

Sa predsjednicom Sindikata su se složili i članovi Sabina Konjhodžić i Miroslav Vujčić, napominjući da je potrebno prije svega da se kapacitet i snaga Sindikata usmjere ka riješavanju konkretnih stvari i problema uposlenih (Kolektivni ugovor, povećanje osnovice isl).

Član UO Edin Kučuković smatra da su sindikalne igre način socijalizacije, druženja, međusobnog upoznavanja i razmjene mišljenja članova Sindikata te da bi se trebale održati, kako bi se članovi sindikalnih organizacija povezali i upoznavali.

Shodno navedenom, predsjednica Sindikata je predložila a članovi UO JEDNOGLASNO usvojili sljedeći zaključak:

 • Nalaže se članovima UO da u svojim SO provjere i razmotre mogućnost održavanja sportskih igara Sindikata, te o tome obavjeste UO na narednoj sjednici.

Ad 8.   Plan tematske sjednice;

Na prijedlog člana UO Gorana Okiljevića na 31.Redovnoj sjednici UO usvojen je sljedeći zaključak: „Usvaja se prijedlog člana UO da se u što skorije vrijeme održi tematska sjednica na kojoj će se raspravljati isključivo o problemima zaposlenih u institucijama BiH“.

Predsjednica je predložila da se pomenuta sjednica održi u septembru mjesecu, da bude otvorenog tipa, te da se na istu pozovu svi zaposleni u institucijama BiH. Također je napomenula da je potrebno imenovati tim koji će biti zadužen za pripremu, te odrediti cilj, problematiku i odrediti goste predavače/izlagače. Tema ove sjednice bi bila „ Plate i naknade zaposlenih u institucijama BiH“, a obuhvatala bi problematiku smanjenja osnovice, smanjenje toplog obroka, prevoza i dr. Probleme zaposlenih u institucijama BiH.

Prisutni članovi UO su iznijeli prijedloge imenovanja tima za pripremu tematske sjednice u sastavu: Gojko Lalović ( predstavnik tima), Lejla Čopelj, Gordana Šarović, Ermin Terko, Ramić Jasna i Luca Zečirević.

Shodno navedenom JEDNOGLASNO je usvojen sljedeći zaključci:

 • Imenje se tim za izradu plana i organizaciju tematske sjednice u sastavu  Gojko Lalović ( predstavnik tima), Lejla Čopelj, Gordana Šarović, Ermin Terko, Ramić Jasna i Luca Zečirević;
 • Tematska sjednica će se održati u septembru mjesecu, a na sjednicu će biti pozvani svi zaposleni u institucijama BiH;
 • Tema ove sjednice će biti „ Plate i naknade zaposlenih u institucijama BiH“, a obuhvatala bi problematiku smanjenja osnovice, smanjenje toplog obroka i prevoza zaposlenih u institucijama BiH.

Ad 9.   Imenovanje člana UO iz SO BHRT;

Predsjednica Sindikata je upoznala prisutne članove UO da je na mail Sindikata član UO i zamjenik predsjednika Sindikata Denis Ferović dostavio Molbu za razrješenje svih funkcija u Upravnom odboru, također je napomenula da je zaključak sa 31. Redovne sjednice UO da se imenuje novi član UO iz SO BHRT, po principu kako je učinjeno na Redovnoj sjednici Skupštine kada su imenovana četiri nova člana UO kao predsjednici svojih sindikalnih organizacija.

S tim u vezi predsjednica Sindikata je kontaktirala predsjednika SO BHRT Nasera Husića koji je prihvatio imenovanje u članstvo UO.

Shodno navedenom, jednoglasno je usvojen sljedeći zaključak:

 • Prihvata seimenovanje Nasera Husića kao člana UO iz sindikalne organizacije BHRT, uz uslov da odluku o njegovom imenovanju dostavi sindikalna organizacija.

Ad 10. Razno.

S obzirom da ja ne mail Sindikata dostavljen i prijedlog od strane člana UO Sabine Konjhodžić, da se u buduće sjednice UO Sindikata odžavaju u 15:00 sati umjesto dosadašnjih 16:00 sati, predsjednica Sindikata je zamolila prisutne da se izjasne po navedenom.

Sa 10 glasova ZA i 3 glasa PROTIV ( Lejla Čopelj, Jasna Ramić i Edin Kučuković) usvojen je sljedeći zaključak:

 • U skaldu sa raspoloživosti sale, te mogućnosti prisustvovanja članova UO, sjednice UO će se zakazivati u 15:00 sati.

/18:23 Sabina Konjhodžić napustila sjednicu /

Predsjednica Sindikata je upoznala prisutne članove da je dana 23.07.2019.godine u kancelariju sindikata dostavljen zahtjev za novčanu pomoć od strane Edine Adilović.

Naime Edina Adilović je dugogodišnji član Sindikata ispred SO Parlamentarne skupštine, a zaposlena je kao rukovodilac Sektora za informacione tehnologije. Podnijela je zahtjev za ostvarivanje prava dodatka na plaću, a na osnovu čega je Parlamentarna Skupština BiH podnijela prijedlog za donošenje Odluke o dodatku na plaću informatičko-aplikacijskih poslova, Vijeću ministara BiH.

Vijeće ministara BiH nikada nije uvrstilo prijedlog Odluke na dnevni red. U cilju ostvarivanja prava na dodatak, pred sudom BiH je podnijela tužbeni zahtjev radi potraživanja iz radnog odnosa, a koji je prvostepenom presudom odbijen. Također, Apelacioni sud je odbio te potvrdio prvostepenu presudu.

Prije podnošenja tužbe, gđa Edina se obratila Sindikatu, gdje je tehnički sekretar uputio na tadašnjeg advokata g-dina Damira Katicu.

S tim u vezi gđa Edina je podnijela pomenuti zahtjev Sindikatu kako bi joj se pomoglo u isplat sudskih troškova.

Nakon upoznavanja prisutnih o primljenom zahtjevu za pomoć i provedene diskusije predsjednica Sindikata je predložila sljedeći zaključak:

 • Predsjednica Sindikata Lejla Čopelj u saradnji sa članovima Lucom Zečirević i Gordanom Šarović će za sljedeću sjednicu Sindikata razmotriti primljeni zahtjev i mogućnost njegovog odobravanja te o tome obavjestiti UO koji će razmatrati isti.
Sjednica je završila u 18.48 sati.
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading