Archives
Categories

 902 total views,  2 views today

Trideset treća Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 29.08.2019. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

ZAPISNIK SA 33. REDOVNE SJEDNICE

Na osnovu člana 39. Statuta Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH i člana 7. Poslovnika o radu Upravnog odbora, dana 29.08.2019. godine sa početkom u 15,00 sati održana je 33 (trideset treća) Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata.

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi UO:

 1. Lejla Čopelj, predsjednica Sindikata BiH
 2. Gordana Šarović, član UO Sindikata BiH
 3. Ermin Terko, član UO Sindikata BiH
 4. Fehmija Sadiković, član UO Sindikata BiH
 5. Luca Zećirović, član UO Sindikata BiH
 6. Željko Kovač, član UO Sindikata BiH
 7. Edin Kučuković, član UO Sindikata BiH
 8. Miroslav Kovžan, član UO Sindikata BiH
 9. Saša Šešlija, član UO Sindikata BiH
 10. Nedim Ibrahimović, član UO Sindikata BiH
 11. Dragan Marušić, član UO Sindikata BiH
 12. Najda  Đulić, član UO Sindikata BiH
 13. Edin Mulić, član UO Sindikata BiH
 14. Kristijan Vasilić, član UO Sindikata BiH
 15. Rifet Hodžić, član UO Sindikata BiH
 16. Miroslav Vujčić, član UO Sindikata BiH
 17. Radenko Mirković, član UO Sindikata BiH
 18. Salih Karčić, član UO Sindikata BiH
 19. Naser Husić, član UO Sindikata BiH

Sjednici nisu prisustvovali sljedeći članovi Upravnog odbora:

 1. Gojko Lalović, zamjenik predsjednika Sindikata BiH
 2. Jasna Ramić, član UO Sindikata BiH
 3. Goran Okiljević, član UO Sindikata BiH
 4. Sabina Konjhodžić,član UO Sindikata BiH

U svojstvu zapisničara, sjednici je prisustvovala Mirela Zaimović tehnički sekretar Sindikata.

Sjednicom je predsjedavala te ujedno je otvorila i vodila predsjednica Sindikata BiH  Lejla Čopelj.

Prije početka formalnog dijela sjednice predsjednica je pozdravila i poželila dobrodošlicu Naseru Husiću iz SO BHRT kao novom članu Upravnog odbora Sindikata.

Predsjednica je predložila sljedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 32. Redovne sjednice UO;
 2. Izvještaj o realizaciji zaključaka
 3. Razno.

Nakon čitanja Dnevnog reda, predsjednica Sindikata je upoznala prisutne da je prije početka sjednice Sindikat zaprimio prijedlog odluke o visini regresa za 2020. godinu, te je predložila da se pomenuto pitanje uvrsti u Dnevni red kao treća tačka.

 

 • Nakon uvrštene tačke 3. prijedlog odluke o visini regresa za 2020. godinu, Dnevni red je usvojen JEDNOGLASNO.

Ad 1. Usvajanje Zapisnika sa 32. Redovne sjednice UO;

 

Predsjednica Sindikata je pozvala prisutne članove UO da iznesu primjedbe na Zapisnik sa 32. sjednice UO, također je napomenula da novi član UO Naser Husić će se uzdržati od glasanja po ovoj tački dnevnog reda.

Član UO Salih Karčić je iznio primjedbu na tačku 2 stav 2. „Usvaja se nacrt Kolektivnog ugovora…dostavljen od strane člana UO Edina Kučukovića“ napominjući da član UO Edin Kučuković nije izradio Kolektivni ugovor te da je u ime komisije za izradu Kolektivnog ugovora dostavio isti Upravnom odboru Sindikata na razmatranje. Također je iznio primjedbu na tačku 2. stav 3. a koje se tiče dostavljanja teksta nacrta Kolektivnog ugovora Sindikatu uprave za indirektno/neizravno oporezivanje i Savezu sindikata policijskih organa u BiH, smatrajući da se o tome nije raspravljalo na prethodnoj sjednici, te predlaže da se prema poslodavcu nastupa tako da svaki od navedenih sindikata ima svoj Kolektivni ugovor.

Predsjednica Sindikata je napomenula da je potpisan sporazum o saradnji sa druga dva sindikata te da je ranije zaključeno na sjednicama UO da se nastupa zajednički i jedinstveno prema poslodovcu.

 • Usvajaju se predložene izmjene u tekstu Zapisnika sa 32.sjednice UO, predložene od strane člana UO Saliha Karčića, tačka 2. stav 2. „Usvaja se nacrt Kolektivnog ugovora …koji je u ime komisije za izradu Kolektivnog ugovora dostavio član UO Edin Kučuković“, sa 14 glasova ZA, 1 PROTIV ( Salih Karčić), 3 SUZDRŽAN ( Saša Šešlija, Miroslav Kovžan, i Edin Mulić)

Ad 2.   Izvještaj o realizaciji zaključaka;

Predsjednica Sindikata je upoznala prisutne da je načelno dogovoren sastanak članova UO Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, Sindikata uprave za indirektno/neizravno oporezivanje i Saveza sindikata policijskih oragana u BiH, na kojem će tema biti nacrt Kolektivnog ugovora, te da će o tačnom danu i terminu pravovremeno obavjestiti članove UO.

Po ovom pitanju u raspravu se uključio  član  UO Edin Kučuković izražavajući podršku predsjednici Sindikata, te napominjući da je jako bitno da se Samostalni sindikat sastane sa druga dva sindikata kako bi dgovorili zajedničke standarde, te da su nam svima problemi i ciljevi isti, te da smo potrebni jedni drugima posebno kada je u pitanju reprezentativnost.

U raspravu se uključio i član UO Miroslav Vujićić ističući da je najbitnije kako „natjerati“ poslodavca na početak pregovora, te da trebamo iznaći način da poslodavcu pokažemo kolektivno nezadovoljstvo prema situaciji u kojoj se nalaze zaposleni u institucijam.

Kada je u pitanju reprezentativnost SDSZ-a član UO Edin Kučuković je predložio da Samostalni sindikat dostavi Ministarstvu civilnih poslova BiH prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o radu u institucijama BiH, odnosno poziv da se ne podrži Informacija o provedenom postupku utvrđivanja ispunjavanja uvjeta reprezentativnosti Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine.

Jedan od zaključaka sa 32. Redovne sjednice UO je da se napravi analiza koliko sindikalnih organizacija nema donešenu Odluku o minimumu procesa rada, a što je i urađeno te s tim u vezi predsjednica Sindikata je upoznala prisutne da 5 Sindikalnih organizacija nema donešenu Odluku o minimumu procesa rada, te da su neke od navedenih u proceduri.

Predsjednica je napomenula da je na prethodnoj sjednici usvojen i zaključaka i imenovanje predstavnika timova za izradu Pravilnika o materijalno-finansijskom poslovanju te imenovanje tima za praćenje problematike zaposlenih u institucijama BiH.

Po ovom pitanju u raspravu se uključio Član UO Edin Kučuković koji je imenovan za predstavnika tima za  izradu Pravilnika o materijalno – finansijskom poslovanju, a ujedno i član za izradu Odluke o formiranju stručnog tima za savjetodavno-pravnu podršku članovima Sindikata. Član UO Edin Kučuković je prisutne upoznao da je formirani tim počeo sa radom te da je u toku izrada Pravilnika, također je napomenuo da je dostavio svim članovima UO Odluku o formiranju stručnog tima, koji je pripremio uz veliku pomoć člana UO Saliha Karčića.

Po ovoj tački dnevnog reda se uključio i član UO Nedim Ibrahimović koji je podržao formiranje pomenute komisije, ali smatra da se Sinidikat u tom slučaju treba opredjeliti između komisije i advokata kojeg angažuje Sindikat kako bi se izbjeglo dvojno plaćanje za istu uslugu.

Također u raspravu se uključio i član UO Ermin Terko koji je obrazložio da pomenuti tim mije alternativa za advokata, prvenstveno jer tim ne može zastupati Sindikat u eventualnim sudskim sporovima, također je napomenuo da je potrebno samo definisati iznos koji je Sindikat u mogućnosti da ponudi kao naknadu članovima tima.

Predsjednica Sindikata je napomenula da svrha postojanja tima nije bavljenje problemima pojedinačno članova Sindikata, jer do sada su svi zaprimljeni upiti proslijeđeni angažovanom advokatu, na koja je on pravovremeno i u roku odgovara te da angažovanje advokata ne treba dovoditi u pitanje. Također smatra je je potrebno ostvariti kontakte te formirati tim kako bi se mogla planirati sredstva za finansiranje za narednu godinu. Predsjednica je predložila da se pomenuto pitanje ostavi i raspravlja na narednoj sjednici.

Na prethodnoj sjednici pod tačkom 7. se raspravljalo o učestvovanju na regionalnim sportskim susretima koji će se održati u Kladovu. Zaključeno je da se razmotri mogućnost te da li ima zainteresovanih članova za učestvovanje na sportskim susretima. S tim u vezi predsjednica Sindikata je obavjestila prisutne da na mail Sindikata nije pristigla ni jedna prijava ali da je telefonski zaprimila nekoliko upita i da su određene SO pokazale interesovanje.

Član UO Nedim Ibrahimović je istaknuo da je SO BHMAC zainteresovana da pošalje svoje predstavnike ali da nema informacije o procentu finansiranja kotizacije za istu. Također smatra da bi Samostalni sindikata trebao učestvovati plaćanjem 2/3 ukupne kotizacije.

Član UO Fehmija Sadiković je napomenuo da je prošlogodišnji odlazak i učešće Sindikata najviše finansirala SO OSA, te da zahvaljujući angažmanu i finansijskoj podršci SO OSA je učestvovala sa cca 5.000,00 KM.

Rifat Hodžić član UO je također napomenuo da u SO Agenciji za lijekove i medicinska sreddstva postoji interes za učestvovanje, te je samo ostalo još nepoznato pitanje procenta plaćanja kotizacije.

S tim u vezi JEDNOGLASNO su usvojeni sljedeći zaključci:

 • Samostalni sindikat će dostaviti Ministarstvu civilnih poslova BiH prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o radu u institucijama BiH, odnosno poziv da se ne podrži Informacija o provedenom postupku utvrđivanja ispunjavanja uvjeta reprezentativnosti Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine;

 

 • Pitanje formiranja stručnog  tima za savjetodavno-pravnu podršku članovima Sindikata raspravljati će se na narednoj sjednici;
 • Samostalni sindikat će finansirati 50% kotizacije za učešće na sportskim susretima kao i troškove prevoza za maksimalno 25 učesnika iz svih SO, prijave za učešće je potrebno dostaviti do utorka;

 

 • Komisija u sastavu Nedim Ibrahimović, Fehmija Sadiković i Lejla Čopelj će pristigle prijave razmotriti, te ukoliko bude pristigao veći broj od predviđenog prijava, napravitio selekciju i konačan spisak učesnika o čemu će obavjestiti UO.

Ad 3.   Prijedlog odluke o visini Regresa za 2020. godinu;

Dana 29.08.2019.godine Samostalni sindikat je zaprimio prijedlog odluke o visini regresa za godišnji odmor u institucijama BiH za 2020.godinu, a koji će biti dostavljen Vijeću ministara BH na razmatranje i usvajanje. Odlukom je predviđeno da visina regresa za 2020. godiniu ostaje ista, odnosno da iznosi 300,00 KM.

S tim u vezi predsjednica je predložila sljedeći zaključak:

 • Samostalni sindikat će u dostaviti Ministarstvu finansija i trezora mišljenje i neslaganje sa pomenutom odlukom, te izraziti nezadovoljstvo s obzirom da je iznos zadržan ma razini iz 2012.godine, te zahtjevati povećanje regresa na minimalno 500,00 KM po uposleniku ili na visini  od 50% prosječne neto plaće isplaćene u BIH, kao i drugih stečenih prava  uposlenih posebno osnovice.

Predloženi zaključak usvojen je jednoglasno.

Ad 4.   Razno.

 

Pod Tačkom „ Razno“ raspravu je otvorio član UO Salih Karčić sa prijedlogom da se dokine odluka UO da se na svakoj narednoj sjednici pod tačom 2. raspravlja o Kolektivnom ugovoru kao zasebnom tačkom Dnevnog reda, izražavajući nezadovoljstvo što je na sjednici preskočena ova praksa.

 • Po ovom prijedlogu prisutni su se izjasnili sa 1 glasom ZA (Salih Karčić) i 18 PROTIV.

 

Član UO Nedim Ibrahimović je želio da izrazi zahvalnost, u svoje ime kao i u ime SO BH MAC predsjednici Sindikata i Sindikatu na iskazanoj podršci i telegramu saučešća u povodu tragičnog stradanja dva deminera, također se zahvalio u ime porodica nastradalih.

Član UO Kristijan Vasilić je kao predsjednik SO Ministarstva sigurnosti zamolio za pravnu podršku I savjetovanje kada su u pitanju dva člana SO Ministarstva sigurnosti, a po pitanju diskriminacije na random mjestu.

 

 • S tim u vezi član UO Edin Kučuković je predložio da se dogovori sastanak za pomenute kolege kod advokata Sindikata, koji će sa pravne strane pružiti podršku kolegama;
 • Predloženi zaključak je jednogalsno usvojen.
Sjednica je završila u 17.14 sati.
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading