Archives
Categories

 857 total views,  2 views today

Trideset četvrta Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 10.10.2019. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

Na osnovu člana 39. Statuta  Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH i člana 7. Poslovnika o radu Upravnog odbora, dana 10.10.2019 godine sa početkom u 15,00 sati, održana je 34 (tridesetičetvrta) Redovna sjednica  Upravnog odbora Sindikata.

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi UO:

 1. Lejla Čopelj, predsjednica Sindikata BiH
 2. Gordana Šarović, član UO Sindikata BiH
 3. Fehmija Sadiković, član UO Sindikata BiH
 4. Luca Zećirović, član UO Sindikata BiH
 5. Željko Kovač, član UO Sindikata BiH
 6. Edin Kučuković, član UO Sindikata BiH
 7. Miroslav Kovžan, član UO Sindikata BiH
 8. Jasna Ramić, član UO Sindikata BiH
 9. Saša Šešlija, član UO Sindikata BiH
 10. Nedim Ibrahimović, član UO Sindikata BiH
 11. Dragan Marušić, član UO Sindikata BiH
 12. Edin Mulić, član UO Sindikata BiH
 13. Kristijan Vasilić, član UO Sindikata BiH
 14. Rifet Hodžić, član UO Sindikata BiH
 15. Miroslav Vujčić, član UO Sindikata BiH
 16. Sabina Konjhodžić,član UO Sindikata BiH
 17. Salih Karčić, član UO Sindikata BiH

Sjednici nisu prisustvovali sledeći članovi UO :

 1. Gojko Lalović, zamjenik predsjednika Sindikata BiH
 2. Ermin Terko, član UO Sindikata BiH
 3. Najda  Đulić, član UO Sindikata BiH
 4. Goran Okiljević, član UO Sindikata BiH
 5. Radenko Mirković, član UO Sindikata BiH
 6. Naser Husić, član UO Sindikata BiH

U svojstvu zapisničara, sjednici je prisustvovala Mirela Zaimović tehnički sekretar Sindikata.

Sjednicom je predsjedavala te ujedno je otvorila i vodila predsjednica Sindikata BiH  Lejla Čopelj.

Predsjednica je predložila sljedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 33. Sjednice i izvještaj o realizaciji zaključaka;
 2. Kolektivni ugovor;
 3. Izvještaj Tima za izradu Pravilnika;
 4. Pravilnik o materijalno-finansijskom poslovanju-Edin;
 5. Pravilnik o pravima, obavezama i nagrađivanju stručno-tehničkog kadra-Edin;
 6. Zahtjevi za jednokratnu novčanu pomoć;
 7. Razno.

Nakon čitanja Dnevnog reda, predsjednica Sindikata je predložila dopunu Dnevnog reda da se pod tačkom 6. raspravlja o organizaciji tribine .

 • Nakon uvrštene tačke 6. organizovanje tribine, Dnevni red je usvojen JEDNOGLASNO.

Ad 1. Usvajanje Zapisnika sa 33. Redovne sjednice UO;

Predsjednica Sindikata je pozvala prisutne članove UO da iznesu primjedbe na Zapisnik sa 33. sjednice UO, također je napomenula da da pismenih primjedbi na Zapisnik nije bilo.

Član UO Salih Karčić je iznio primjedbu na tačku 1. Usvajanje Zapisnika sa 32. Redovne sjednice UO, dopuna iskaza u tački 2. stav 3. a koje se tiče dostavljanja teksta nacrta Kolektivnog ugovora Sindikatu uprave za indirektno/neizravno oporezivanje i Savezu sindikata policijskih organa u BiH, smatrajući da se o tome nije raspravljalo na prethodnoj sjednici, te predlaže da se prema poslodavcu nastupa tako da svaki od navedenih sindikata ima svoj Kolektivni ugovor, da se dopuni sa „koji će činiti sastavni dio zajedničkog Kolektivnog ugovora“, te dopune zaključka 15 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA.

 • Nakon uvrštenih izmjena i dopuna predloženih od strane člana UO Saliha Karčića,  JEDNOGLASNO je usvojen Zapisnika sa 33. Redovne sjednice UO.

Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednica Sindikata je dala kratak pregled realizacije zaključaka sa 33. sjednice UO kako slijedi:

 • Samostalni sindikat dostavio je Ministarstvu civilnih poslova BiH prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o radu u institucijama BiH, odnosno poziv da se ne podrži Informacija o provedenom postupku utvrđivanja ispunjavanja uvjeta reprezentativnosti Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine.
 • U skladu sa zaključkom sa 32. sjednice UO, formirana je Komisija u sastavu Nedim Ibrahimović, Fehmija Sadiković i Lejla Čopelj koji su bili zaduženi za organizaciju tima za učešće na Regionalnim sportskim susretima. Samostalni sindikata je finansirao odlazak 17 učesnika sa 50% kotizacije te 1 učesnika ( Predsjednica ) sa plaćanjem ukupnog iznosa kotizacije. Predsjednica je napomenula da će u narednom periodu biti dostavljen cjelokupan Izvještaj o učešću na Sportskim igrama kao i Izvještaj o ukupnom utrošku sredstava.
 • Samostalni sindikat je dostavio Ministarstvu finansija i trezora mišljenje i neslaganje sa prijedlogom Odluke o visini regresa za godišnji odmor u institucijama BiH za 2020.godinu, a koji je dostavljen Vijeću ministara BH na razmatranje i usvajanje. Odlukom je predviđeno da visina regresa za 2020. godiniu ostaje ista, odnosno da iznosi 300,00 KM. Sindikat je  izrazio nezadovoljstvo s obzirom da je iznos zadržan ma razini iz 2012.godine, te zahtjevati povećanje regresa na minimalno 500,00 KM po uposleniku ili na visini  od 50% prosječne neto plaće isplaćene u BIH, kao i drugih stečenih prava  uposlenih posebno osnovice.

Ad 2.   Kolektivni Ugovor;

Predsjednica Sindikata je upoznala prisutne da je Dana 11.09.2019.godine u prostorijama Parlamentarne skupštine, sa početkom u 13:00 sati, održana je sjednica Upravnog odbora Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, Sindikata uprave za indirektno/neizravno oporezivanje i Saveza sindikata policijskih organa u BiH. Glavna tema sjednice je bila „Kolektivni ugovor“, odnosno ne postojanje

Kolektivnog ugovora za uposlenike državnih institucija, a raspravljalo se i o drugim bitnim pitanjima i problemima uposlenih u institucijama BiH.

Na sjednici koja je protekla u prijatnoj i konstruktivnoj atmosferi donešeni su i sljedeći zaključci:

-U narednom periodu, a u skladu sa potpisanim Sporazumom o saradnji, svaki akt a koji se tiče prava zaposlenih u institucijama BiH, institucijama će biti dostavljen kao jedan akt sva tri sindikata uz potpise i pečate istih;

-Rok za predaju kolektivnog ugovora, sa ugrađenim komentarima i dopunama SUINO i Saveza sindikata, je 20 dana;

-Sva tri sindikata će dostaviti imena dva člana koji će biti predstavnici pregovaračkog tima sa poslodavcem a po pitanju Kolektivnog ugovora;

-Sindikati će u mjesecu oktobru organizovati tribinu otvorenog karaktera za sve uposlenike u institucijama BiH, na kojoj će se raspravljati o problemima zaposlenih u institucijama BiH. Na tribinu će biti pozvani i predstavnici medija.

Predsjednica je istaknula da je Sindikata u stalnom kontaktu sa druga dva sindikata te da će Savez sindikata policijskih organa u BiH u narednoj sedmici dostaviti svoj prrijedlog nacrta, a da je i Sindikata uprave za indirektno/neizravno oporezivanje u finalnoj fazi. Napomenula da Nacrt koji je pripremio tim za izradu Kolektivnog ugovora neće biti mijenjan ali će de vršiti određene dopune u skladu sa prijedlozima i potrebama druga dva sindikata.

Ad 3.   Izvještaj Tima za izradu Pravilnika;

Predsjednica je pozvala člana UO i predstavnika Tima za izradu Pravilnika o materijalno finansijskom poslovanju Sindikata i Pravilnika o pravima, obavezama i nagrađivanju stručno-tehničkog kadra  Sindikata da prezentira Izvještaj.

Član UO Edin Kučuković je istaknuo da je na 31.Redovnoj sjednici UO Sindikata donesen Zaključak da se formira Tim za izradu pomenutih pravilnika te da je na 32.Redovnoj sjednici UO imenovan za predstavnika Tima. Napomenuo je da su pravilnici usmjereni ka tome da Sindikata ima jasna pravila kako će postupati u određenim situacijama. Također je istaknuo da su Pravilnici dodatno bili na analizi kod ovlaštenog advokata Sindikata te da je iste komentarisala i Nermina Spahić a koja kao vanjski saradnik po ugovoru o djelu, vrši kontrolu svih poslova finansijsko-materijalne prirode Sindikata.

S tim u vezi predložio je sljedeće zaključke:

 1. Usvaja se izvještaj člana Tima za izradu Pravilnika o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata i Pravilnika o pravima , obavezama i nagrađivanju stručno- tehničkog kadra Sindikata;
 2. Upravni odbor Sindikata usvaja, odnosno donosi Pravilnik o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata i Pravilnik o pravima, obavezama i nagrađivanju stručno-tehničkog kadra Sindikata;
 3. Članovi Tima za izradu Pravilnik o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata i Pravilnik o pravima, obavezama i nagrađivanju stručno-tehničkog kadra Sindikata, zbog izuzetnog zalaganja nagrađuju se nagradom u iznosu i na način kako to odluči UO Sindikata.

Nakon prezentovanja Izvještaja, predsjednica je predložila da se pomenuti Zaključci prime na znanje s obzirom da su naredne tačke Dnevnog reda Pravilnici te da će se o njima naknadno izjašnjavati.

Ad 4.   Pravilnik o materijalno-finansijskom poslovanju;

Po ovoj tački Dnevnog reda prisutnima se također obratio Član UO Edin Kučuković koji je ujedno i predstavnik Tima za izradu  Pravilnik o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata. Napomenuo je da je Pravilnik pravno usklađen sa Statutom Sindikata, Pravilnikom o organizaciji i radu sindikalnih organizacija, dopunama poslovnika o radu Upravnog odbora, te u finansijskom smislu provodivosti sa Finansijskim izvještajem Sindikata za 2018.godinu i Finansijskim planom Sindikata za 2019.godinu, također je korištena komparativna praksa u smislu rješenja iz pravilnika drugih sindikata.

U raspravu se uključio i član UO Dragan Marušić koji je ujedno i član Tima za izradu Pravilnika, napominjući da je u prvobitnom nacrtu Pravilnika bila uvrštena i tačka „Način plaćanja, obračuna i evidencije članarine“ te smatra da UO Sindikata treba izvršiti korekciju, odnosno donijeti Odluku po kojoj će se obračun procenta članarine mijenjati kako je to ranije traženo, odnosno da veći procenat prikupljenog prihoda od članarine ide u korist sindikalnih organizacija.

Član UO Edin Kučuković je potvrdio da je u prvobitnom Pravilniku bila uvrštena i tačka „Način plaćanja, obračuna i evidencije članarine“, ali da bi se izbjegla različita stajališta i rasprava odlučeno je da bude izbrisano, te predložio da se u narednom periodu formira grupa koja će preispitati mogućnost izmjene raspodjele prihoda od članarine.

Predsjednica Sindikata Lejla Čopelj je istaknula da je protiv da UO odlučuje o ovom pitanju, jer smatra, da je to isključivo u ovlasti Skupštine Sindikata.

Član UO Fehmija Sadiković je istaknuo da sindikalne organizacije koje smatraju da treba da se vrši krekcija obračuna članarine, trebaju poslati pismeni zahtjev sa obrazloženjem zbog čega i koji su to razlozi za ovakav zahtjev.

Nakon provedene diskusije te predloženog UO Sindikata je usvojio sljedeće zaključke:

 • Usvaja se Pravilnik o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata sa 12 glasova ZA, 2 PROTIV i 3 SUZDRŽANA;

 • Sve sindikalne organizacije Zahtjeve za izmenu obračuna članarine dostave uz obrazloženje na osnovu kojih će se napraviti projekcija sa prijedlogom mijera za realizaciju istih, a rok za dostavu je  naredna sjednica UO, 16 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.

Ad 5.   Pravilnik o pravima, obavezama I nagrađivanju stručno-tehničkog kadra;

Po ovoj tački Dnevnog reda prisutnima se također obratio član UO Edin Kučuković koji je ujedno i predstavnik Tima za izradu  Pravilnika o pravima, obavezama i nagrađivanju stručno-tehničkog kadra Sindikata. Napomenuo je da je ovim Pravilnikom izvršeno normiranje postojeće prakse u smislu obavljanja administrativno-tehničkih poslova Sindikata, te su korištena normativna rješenja iz Zakona o radu u instituciojama BiH, zatim rješenja iz postojećeg Ugovora o radu na određeno vrijeme zaključenim sa zaposlenikom Mirela Zaimović, a također je sadržana i Odluka UO Sindikata kao i Odluka Skupštine Sindikta.

U raspravu se uključila i član UO Sabina Konjhodžić ističući da bi Sindikat trebao planirati 2 uposlenika, smatra da bi se poslovi obavljali efikasnije te da bi predsjednici SO i člansvo bili puno bolje informisani o dešavanjima u Sindikatu. Napomenula je i da je svjesna da Sindikat trenutno ne može isfinansirati, odnosno da nije planirano u Finansijskom planu ali smatra da je jako bitno da se ta mogućnost ostavi u Pravilniku, te da se sticanjem mogućnosti pomenuto može i realizovati.

Član UO Edin Kučuković je napomenuo da je pomenuti Plan rađen na realnom stanju, odnosno da je izvršeno normiranje postojeće prakse, te da u slučaju potrebe te ispunjenja finansijske mogućnosti mogu se raditi dopune Pravilnika.

 • Nakon provedene diskusije JEDNOGLASNO je usvojen Pravilnika o pravima, obavezama i nagrađivanju stručno-tehničkog kadra Sindikata;

 • Prijedlog člana UO Sabine Konhodžić da se u Pravilnik uvrsti mogućnost prijema 2 uposlenika nije usvojen sa 1 glas ZA, 2 SUZDRŽANA i 14 PROTIV.

Ad 6. Organizacija tribine;

Po ovoj tački dnevnog reda predsjednica Sindikata Lejla Čopelj je izvijestila prisutene da je dana 09.10.2019.godine u 15,00 sati, u kancelariji Sindikata održan sastanak  na temu „Pripema i organizacija Tribine reprezentativnih sindikata na nivou institucija Bosne i Hercegovien“

Sastanku su prisustvovali:

Predstavnici SDSZ-a:

 1. Lejla Čopelj, predsjednica;
 2. Ermin Terko, predsjednik Skupštine SDSZ-a;
 3. Gordana Šarović, član UO SDSZ-a;
 4. Luca zečirević, član UO SDSZ-a;
 5. Jasna Ramić, član UO SDSZ-a;

Ispred Sindikata Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje (SUINO):

 1. Ana Mrnjavac, predsjednica SUINO;

Napomenula je da predsavnici Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini (SSPO) zbog obaveza na poslu opravdali izostanak.

U telefonskom razgovoru sa predsjednikom SSPO, Draganom Krvavcem, pružena puna podrška organizaciji,  uz dogovor da o svemu kontinuirano komuniciramo i dogovramamo detalje.

Sastanak je održan na temelju Odluke sva tri reprezentativna sindikata, da se u narednom periodu održi Tribina, s ciljem prezentovanja lošeg statusa i položaja svih kategorija zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, sa posebnim fokusom na loš status po pitanju plata i naknada, nepostojanja Kolektivnog ugovora i ignorantskog stava poslodavca prema sindikataima i svim zaposlenim.

Obzirom da je ovo prvi, inicijalni sastanak, razgovaralo se o načinu, formi, obavezama i samom konceptu pripreme i organizacije ove tribine.

Nakon diskusije, prisutni su predložili određene zaključke, koje vam u nastavku prezentiram, na vaše upoznavanje, doradu, korekciju i sve druge sugestije.

 1. Prijedlog slogana Tribine „Sindikalni skup, 5 do 12“;
 2. Mjesto održavanja: amfiteatar Parlamentarne skupštine BiH;
 3. Termin održavanja: prva sedmica novembra 2019.godine;
 4. Vrijeme održavanja: 11,55 h – (5 do 12);
 5. Poziv za učešće uputiti svim institucijam BiH da se upoznaju i pozovu svi zainteresovani zaposleni (potrebno sačiniti spisak učesnika radi osiguranja ulaska u zgradu Parlamenta);
 6. Teme o kojima će se govoriti: plate i naknade (uporedni prikaz u odnosu na niže nivoe vlasti u BiH), raspodjela budžetskih sredstava, Kolektivni ugovor i druga specifična diskriminatorna pitanja koja se odnose na određene kategorije zaposlenih;
 7. Odrediti moderatora tribine (profesionalno lice PR, prijedlog PR UINO, u slučaju spriječenosti predložiti alternativu);
 8. Uvodničari: predsjednici tri sindikata (obraćanje i izlaganje);

 1. Gosti tribine/govornici:Predstavnici srodnih sindikata sa entitetskog nivoa (i drugih sindikata po vašem prijedlogu), predstavnici Evropske Komisije, OSCE-a, Međunarodne organizacije rada, transparency international i Centar civilnih inicijativa;
 2. Osigurati prisustvo medija;
 3. Ostaviti prostor na kraju za diskusiju,
 4. Sačiniti zaključke koji bi bili upućeni poslodavcu.

 • Informacija je usvojena JEDNOGLASNO

Ad 7. Zahtjevi za jednokratnu novčanu pomoć;

Dana 01.10.2019.godine Sindikat je zaprimio 3 zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć. Sva tri zaprimljena zahtjeva su ispred SO Služa za zajedničke poslove institucija BiH i to 1 zahtjev za člana Sindikata i 2 za članove uže porodice.

Shodno navedenom i u skladu sa Pravilnik o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata UO Sindikata je donio sljedeću odluku:

 • U skladu sa Pravilnik o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata član 9.  Upravni odbor Sindikata će iz sredstava prikupljenih po osnovu sindikalne članarine, članovim Sindikata dodjeliti jednokratnu novčanu pomoć i to :
 1. 1. Članu Sindikata na ime teške bolesti (Tumor desnog bubrega)- 500,00 KM
 2. 2. Član najuže porodice člana Sindikata (dijete oboljelo od tumora limfnih žlijezda)- 300,00 KM
 3. 3. Član najuže porodice člana Sindikata (djete oboljelo od mješovitog mišićnog poremećaja/ zaostajanje u razvoju)- 300,00 KM

Ad 8. Razno.

Pod Tačkom „ Razno“ raspravu je otvorila član UO Sabina Konjhodžić koja se u ranijem periodu obraćala po pitanju Odluke o elektronskom evidentiranju radnog vremena koja je stupila na snagu od 01.10.2019.godine, sa zahtjevom da advokat Sindikata pogleda analizu i provjeri postupke po kojima se i kad predmet šalje na Upravnu inspekciju. SO DEI je tražila da advokat pripremi samo argumentirano upozorenje pravnog zastupnika prema poslodavcu.

Sjednica je završila u 17:18 sati.

S obzirom da se advokat Sindikata nije složio sa iznesenim argumentima u analizi koju je pripremila SO DEI, član UO Sabina Konjhodžić traži od UO da se izjasni o mogućnosti angažovanja drugog pravnog zastupnika.

Po ovom pitanju u raspravu se uključio i član UO Edin Kučuković koji smatara da se pomenuto pitanje delegira upravnoj inspekciji, te da Sindikat nema trenutno mogućnost angažovanja drugog pravnog zastupnika ali da Sindikalna organizacija ima.

Shodno navedenom predsjednica Sindikata je predložila da SO Direkcija za evropske integracije BiH dostavi zahtjev za jednokratan angažman drugog advokata uz projekciju koliko bi taj angažman iziskivao finansijskih sredstava.

 • Predloženi zaključak je JEDNOGLASNO usvojen.
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading