Archives
Categories

Loading

 

Na osnovu člana 58. Statuta Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, člana 4. Pravilnika o pravima, obavezama i nagrađivanju stručno-tehničkog kadra Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine i na osnovu Zaključka o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos usvojenog na 36. sjednici Upravnog odbora Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Sindikat) održanoj dana 12.12.2019. godine, Sindikat raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

–  Tehnički sekretar Sindikata………………. 1 izvršilac

Opis poslova:

Tehnički sekretar Sindikata vrši:

 1. administrativno-tehničke poslove i to: prijem, kompletiranje i razvrstavanje materijala koji su upućeni Sindikatu, odnosno organima Sindikata, osigurava tehničke i druge uslove vezane za pripremu i održavanje sjednica organa Sindikata, vodi evidenciju prisustva na sjednicama organa Sindikata, vrši zavođenje i arhiviranje akata Sindikata, vrši najavu stranaka, prima telefonske poruke i obavlja ostale telefonske i druge poslove za potrebe Sindikata, odnosno organa Sindikata, brine se o čuvanju i korištenju pečata, pod nadzorom predsjednika/ce Sindikata, odnosno drugog ovlaštenog lica.

   

 2. knjigovodstveno-finansijske poslove i to: vrši obračun ličnih primanja, doprinosa, poreza, putnih naloga i ostalih naknada za zaposlene u Sindikatu i članove Sindikata; sačinjava poreske prijave MOP-ove, MIP-ove; vrši kontrolu i sravnjenje uplaćenih poreza sa poreskim upravama; priprema i vrši kontrolu finansijskih dokumenata, vodi blagajnu Sindikata, vrši obračun putnih naloga, kao i obračune po osnovu uredne dokumentacije kao što su računi, odluke Upravnog odbora, rješenja i druga zakonom predviđena dokumenta; odgovara za tačnost svih uplata i isplata iz blagajni; priprema izvještaje utroška sredstava prema pozicijama i radi na drugim finansijskim dokumentima u vezi ličnih i materijalnih izdataka; obavlja i druge poslove koje mu odredi predsjednik/ca Sindikata, za svoj rad odgovara predsjedniku/ci Sindikata.

Opći uslovi:

Opći uslovi za prijem u radni odnos u Sindikatu su: da ima navršenih 18 godina života; da je državljanin Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem, ne starijim od šest mjeseci; da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini; da nije obuhvaćeno odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine; da je fizički i psihički sposobno za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavilo kod poslodavca.

 

Posebni uslovi:

 • SSS/IV stepen, ekonomskog, društvenog ili tehničkog smjera;

   

 • 6 mjeseci radnog iskustva;

   

 • znanje rada na računaru.

Potrebni dokumenti koje su kandidati obavezni dostaviti:

1. Prijava na javni oglas (potpisana);

2. Kratka biografija sa brojem telefona i adresom prebivališta (potpisana);

3. Diploma o završenoj srednjoj školi;

4. Dokaz o traženom radnom iskustvu u struci (uvjerenje ili potvrda);

6. Dokaz o znanju rada na računaru;

7. Izvod iz matične knjige rođenih;

8. Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci)

9. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca)

10.Izjavu kandidata da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH (ovjerenu od nadležnog općinskog organa ili notara).

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Napomena za sve kandidate:

Procedura izbora kandidata i prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa odredbama Statuta Sindikata i odredbama Pravilnika o pravima, obavezama i nagrađivanju stručno-tehničkog kadra Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine.

Svi kandidati koji se blagovremeno prijave i koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa, podliježu proceduri provjere osposobljenosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (testiranje), koju sprovodi Komisija Sindikata.

O mjestu i datumu testiranja kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Ne može se primiti u radni odnos niti biti u radnom odnosu lice koje u mjestu življenja obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno koje ima zanatsku radnju ili vlastitu firmu.

Prije potpisivanja ugovora o radu, primljeni kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je primljen, ne starije od 30 dana.

Javni oglas se objavljuje u dnevnim novinama: „Nezavisne novine“ i na službenoj internet stranici Sindikata.

Prijave na javni oglas sa kompletnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili putem pošte preporučeno, na adresu:

Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, Trg BiH broj 1, 71000 Sarajevo, sa naznakom: „Javni oglas za zaposlenika – Tehnički sekretar Sindikata“.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Nezavisne novine”.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se razmatrati.

 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading