Archives
Categories

Loading

Trideset šesta Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 12.12.2019. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

Na osnovu člana 39. Statuta  Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH i člana 7. Poslovnika o radu Upravnog odbora, dana 12.12.2019 godine sa početkom u 15,00 sati, održana je 36 (tridesetišesta) Redovna sjednica  Upravnog odbora Sindikata.

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi UO:

 1. Lejla Čopelj, predsjednica Sindikata BiH
 2. Gojko Lalović, zamjenik predsjednika Sindikata BiH
 3. Gordana Šarović, član UO Sindikata BiH
 4. Ermin Terko, član UO Sindikata BiH
 5. Fehmija Sadiković, član UO Sindikata BiH
 6. Luca Zećirović, član UO Sindikata BiH
 7. Željko Kovač, član UO Sindikata BiH
 8. Edin Kučuković, član UO Sindikata BiH
 9. Jasna Ramić, član UO Sindikata BiH
 10. Saša Šešlija, član UO Sindikata BiH
 11. Nedim Ibrahimović, član UO Sindikata BiH
 12. Najda  Đulić, član UO Sindikata BiH
 13. Edin Mulić, član UO Sindikata BiH
 14. Kristijan Vasilić, član UO Sindikata BiH
 15. Rifet Hodžić, član UO Sindikata BiH
 16. Goran Okiljević, član UO Sindikata BiH
 17. Miroslav Vujčić, član UO Sindikata BiH
 18. Sabina Konjhodžić,član UO Sindikata BiH
 19. Naser Husić, član UO Sindikata BiH

Sjednici nisu prisustvovali sledeći članovi UO :

 1. Miroslav Kovžan, član UO Sindikata BiH
 2. Dragan Marušić, član UO Sindikata BiH
 3. Radenko Mirković, član UO Sindikata BiH
 4. Salih Karčić, član UO Sindikata BiH

U svojstvu zapisničara, sjednici je prisustvovala Mirela Zaimović tehnički sekretar Sindikata.

Sjednicom je predsjedavala te ujedno je otvorila i vodila predsjednica Sindikata BiH  Lejla Čopelj.

 • Predsjednica je predložila sljedeći Dnevni red:
 1. Usvajanje Zapisnika sa 35.Redovne sjednice UO;
 2. Kolektivni ugovor;
 3. Informacija o isteku ugovora o radu na određeno vrijeme zaključenim sa Mirelom Zaimović i potrebi popunjavanja radnog mjesta „tehnički sekretar Sindikata“ u skladu sa novousvojenim internim propisima Sindikata;
 4. Informacija o održanoj  tribini;
 5. Izvještaji Nadzornog odbora i zahtjev za korekciju isplate Nadzornom odboru ;
 6. Inicijativa kojom se problematizira dosadašnji način obračuna poreza na dohodak zaposlenih u institucijama BiH sa mjestom boravka u FBiH- predlagač Rifet Hodžić Agencija za lijekove i medicinska sredstva;
 7. Informacija o održanim sastancima u sindikalnim organizacijama;
 8. Zahtjevi za jednokratnu novčanu pomoć SO VSTV i SO MS;
 9. Razno.

 

 • Nakon čitanja, Dnevni red je usvojen JEDNOGLASNO.

Ad 1. Usvajanje Zapisnika sa 35. Redovne sjednice UO;

 

Predsjednica Sindikata je pozvala prisutne članove UO da iznesu primjedbe na Zapisnik sa 35. sjednice UO, također je napomenula da da pismenih primjedbi na Zapisnik nije bilo.

 • S obzirom da niko od prisutnih članova UO nije imao primjedbi, JEDNOGLASNO je usvojen  Zapisnika sa 35. Redovne sjednice UO.

Ad 2.   Kolektivni Ugovor;

Predsjednica Sindikata je  upoznala prisutne da su Sindikat uprave za indirektno oporezivanje te Savez sindikata policijskih organa u BiH dostavili dopune i korekcije na akte koji trebaju biti dostavljeni Vijeću ministara BiH i Ministarstvu pravde BiH ali s obzirom da je Sindikat uprave za indirektno/neizravno oporezivanje preuzeo obvezu korekcije te dostavljanja pomenutih akata na potpis i ovjeru druga dva sindikata, još uvijek to nisu uradili. Predsjednica Sindikata je napomenula da razlozi nisu poznati, ali da smatra svojom dužnosti i obavezom da o tome upozna UO te zatraži mišljenje po pitanju istog.

Nakon provedene diskusije predsjednica je predložila sljedeći zaključak:

 • Upravni odbor Sindikata je primio informaciju te je problematizirano slanje akata vezanih za pokretanje kolektivnog pregovaranja prema poslodavcu;
 • Daje se saglasnost predsjednici Sindikata da ukoliko se akti ne dostave na potpis i ovjeru do petka 20.12.2019.godine, pošalje upit elektronskim putem, za pojašnjenje i razloge ne dostavljanja istog.
 • Predloženi zaključci su usvojeni sa 18 glasova ZA i 1 glas PROTIV (Saša Šešlija).

Ad 3. Informacija o isteku ugovora o radu na određeno vrijeme zaključenim sa Mirelom Zaimović i potrebi popunjavanja radnog mjesta „tehnički sekretar Sindikata“ u skladu sa novousvojenim internim propisima Sindikata;;

Predsjednica Sindikata je pozvala člana UO Edina Kučukovića, koji je ujedno i izradio Izvještaj da se obrati prisutnim članovima UO po ovoj tački Dnevnog reda.

Član UO Edin Kučuković je istaknuo da poslove tehničkog sekretara Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH (Sindikat) trenutno obavlja Mirela Zaimović, a po osnovu Ugovora o radu na određeno.

U skladu sa Odlukom Skupštine Sindikata (vanredna Skupština održana dana 13.06.2019. godine u Zgradi institucija BiH) i Odlukom UO Sindikata sa 31. sjednice UO Sindikata dana održane dana 02.07.2019. godine, izrađen je i donesen Pravilnik o pravima, obavezama i nagrađivanju stručno-tehničkog kadra Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine.

U predmetnom i usvojenom pravilniku je u članu 4. propisano da odluku o potrebi prijema uposlenika na radno mjesto „Tehničkog sekretara“ donosi Upravni odbor Sindikata. Nadalje na osnovu odluke o prijemu u radni odnos, raspisuje se javni oglas koji se objavljuje najmanje u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine a koji će sadržavati sve elemente navedene u Pravilniku o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata.

Potrebno je da Sindikat imenuje Komisiju za popunjavanje radnog mjesta „Tehničkog sekretara“ koja razmatra pristigle prijave kandidata u smislu ispunjavanja općih i posebnih uslova, provodi postupak testiranja kandidata, te Upravnom odboru Sindikata dostavlja rang listu uspješnih kandidata radi daljnjeg postupanja, u skladu sa Poslovnikom o svom radu, a koji se donosi na prvoj sjednici pomenute komisije.  Upravni odbor Sindikata donosi odluku o prijemu najbolje rangiranog kandidata u radni odnos.

Napomenuo je i da je potrebno odmah pristupi realizaciji obaveza iz Pravilnika o pravima, obavezama i nagrađivanju stručno-tehničkog kadra Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, te da se provede postupak popunjavanja radnog mjesta „Tehnički sekretar“, a kako bi se omogućio nesmetani dalji rad Sindikata.

Na bazi svega navedenog, član UO Edin Kučuković predlaže da se donesu sljedeći Zaključci:

 1. Usvaja se Informacija o isteku Ugovora o radu na određeno vrijeme zaključenim sa Mirelom Zaimović te se iskazuje potreba za popunjavanje radnog mjesta „Tehnički sekretar Sindikata“ a u skladu sa novousvojenim internim propisima Sindikata, zaključenjem ugovora o radu na neodređeno vrijeme;
 2. Imenuje se Komisija za provođenje procedure za popunjavanje radnog mjesta „Tehnički sekretar Sindikata“ u sastavu kako to odluči Upravni odbor Sindikata;
 3. Nalaže se imenovanoj Komisiji da izradi tekst javnog oglasa za popunjavanje radnog mjesta „Tehnički sekretar Sindikata“ i isti objavi na način i pod uslovima kako je to propisano u Pravilniku o pravima, obavezama i nagrađivanju stručno-tehničkog kadra Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, te na službenoj internet stranici Sindikata;
 4. Za izvršavanje obaveze iz zaključka pod brojem 3, imenovanoj Komisiji iz zaključka 2. se stavlja na raspolaganje novčani iznos do 400,00 KM;
 5. Nalaže se imenovanoj Komisiji iz zaključka 2. da sve poslove sa kojima je zadužena obavi najkasnije do 05.01.2020. godine te Upravnom odboru dostavi rang listu uspješnih kandidata;
 6. Upravni odbor Sindikata je saglasan da se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme zaključi sa kandidatom koji je od strane Komisije rangiran kao najuspješniji za popunjavanje radnog mjesta „Tehnički sekretar“;
 7. Za administrativno-tehničku podršku Komisiji iz zaključka 2. zadužuje se kancelarija Sindikata.;
  – Ovlašćuje se predsjednica Sindikata da zaključi Ugovor o radu na neodređeno vrijeme sa najuspješnijim kandidatom sa rang liste iz zaključka 5., sa početkom primjene počev od 11.01.2020. godine, osim ukoliko ne postoje okolnosti koje budu ukazivale na određene propuste u radu Komisije iz zaključka 2., a što na inicijativu predsjednice Sindikata razmatra i konačnu odluku o tome donosi Upravni odbor Sindikata na prvoj sljedećoj sjednici Sindikata.
  Komisija iz zaključka 2. sastavlja izvještaj o svom radu te ima pravo na jednokratnu naknadu u iznosu od 100,00 KM za uspješan rad u slučaju da se izvještaj o radu usvoji od strane Upravnog odbora

Po ovoj tački dnevnog reda u raspravu se uključila i član UO Luca Zečirević sa prijedlogom da se do sadašnjem tehničkom sekretaru produži ugovor na određeno do održavanja Redovne Skupštine Sindikata te da se na Skupštini donese odluka da li će se sa pomenutom zaključiti ugovor na određeno ili na neodređeno vrijeme, ili da se produži ugovor do 31.januara 2020. godine kako bi komisija imala dovoljno vremena za provođenje konkursne procedure.

Po ovoj tački Dnevnog reda u raspravu se uključio i član UO Edin Kučuković smatrajući da ima dovoljno vremena da se provede konkursna procedura te da je potrebno samo da se Sindikat opredjeli da li će to biti ugovor o radu na određeno ili neodređeno.

Član UO Kristijan Vasilić se složio sa prijedlozima zaključaka te iznio sugestiju vezano za tačku 9. koja se tiče naknade članovima komisije smatrajući da pomenuti iznos naknade treba prepoloviti, odnosno da predviđeni iznos naknade treba biti 50,00 KM.

Nakon provedene diskusije predloženi su sljedeći zaključci:

1.         Usvaja se Informacija o isteku Ugovora o radu na određeno vrijeme zaključenim sa Mirelom Zaimović te se iskazuje potreba za popunjavanje radnog mjesta „Tehnički sekretar Sindikata“ a u skladu sa novousvojenim internim propisima Sindikata, zaključenjem ugovora o radu na neodređeno vrijeme;

2.         Imenuje se Komisija za provođenje procedure za popunjavanje radnog mjesta „Tehnički sekretar Sindikata“ u sastavu :

–          Edin Kučuković, predsjednik komisije

–          Najda Đulić, član

–          Gordana Šarović, član

–          Miroslav Vujčić, član

3.         Nalaže se imenovanoj Komisiji da izradi tekst javnog oglasa za popunjavanje radnog mjesta „Tehnički sekretar Sindikata“ i isti objavi na način i pod uslovima kako je to propisano u Pravilniku o pravima, obavezama i nagrađivanju stručno-tehničkog kadra

 

 

Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, te na službenoj internet stranici Sindikata;

4.         Za izvršavanje obaveze iz zaključka pod brojem 3, imenovanoj Komisiji iz zaključka 2. se stavlja na raspolaganje novčani iznos do 400,00 KM;

5.         Nalaže se imenovanoj Komisiji iz zaključka 2. da sve poslove sa kojima je zadužena obavi najkasnije do 05.01.2020. godine te Upravnom odboru dostavi rang listu uspješnih kandidata;

6.         Upravni odbor Sindikata je saglasan da se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme zaključi sa kandidatom koji je od strane Komisije rangiran kao najuspješniji za popunjavanje radnog mjesta „Tehnički sekretar“;

7.         Za administrativno-tehničku podršku Komisiji iz zaključka 2. zadužuje se kancelarija Sindikata;

8.         Ovlašćuje se predsjednica Sindikata da zaključi Ugovor o radu na neodređeno vrijeme sa najuspješnijim kandidatom sa rang liste iz zaključka 5., sa početkom primjene počev od 12.01.2020. godine, osim ukoliko ne postoje okolnosti koje budu ukazivale na određene propuste u radu Komisije iz zaključka 2., a što na inicijativu predsjednice Sindikata razmatra i konačnu odluku o tome donosi Upravni odbor Sindikata na prvoj sljedećoj sjednici Sindikata.

9.         Komisija iz zaključka 2. sastavlja izvještaj o svom radu te ima pravo na jednokratnu naknadu u iznosu od 50,00 KM za uspješan rad u slučaju da se izvještaj o radu usvoji od strane Upravnog odbora.

 

 • Predloženi zaključci su  JEDNOGLASNO usvojeni;

Ad 4.   Informacija o održanoj Tribini;

 

Predsjednica Sindikata je informisala prisutne članove UO da temeljem potpisanog Sporazuma o saradnji, dana 18.11.2019.godine, Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini, Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine i Sindikat Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje, organizirali su  Tribinu simboličnog naziva „Sindikalni skup 5 do 12“.

Poziv je bio upućen u preko 70 državnih institucija, svim zaposlenima bez obzira na članstvo u Sindikatu, te su sindikati na taj način pokazali otvorenost za saradnju i opredjeljenost na borbu za bolji status svih kategorija zaposlenih u institucijama BiH.

Tribina je održana pred oko 300 učesnika, a koji su se složili da se Vijeću ministara BiH i nadležnim institucijama upute zaključci sa zahtjevom za njihovu realizaciju:

-Uspostavljanje socio-ekonomskog dijaloga Vijeća ministra i sindikata

-Dosljedna primjena Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine  koji je definirano da Reprezentativni sindikati zaposlenika, u skladu sa zakonom, imaju pravo da budu konsultirani:

 • prije donošenja općeg akta koji se tiče radnog statusa i plaća njegovih članova,
 • u procesu donošenja Pravilnika o radu i
 • u kolektivnom pregovaranju;

-Da Vijeće ministara BiH zaključkom obaveže Ministarstvo pravde BiH da formira Pregovarački tim s ciljem HITNOG otpočinjanja kolektivnog pregovaranja;

-Hitna primjena važeće Metodologije za napredovanje u platnim razredima;

-Usvajanje Budžeta institucija BiH te primjena odluke o povećanju naknade za topli obrok;

-Tražimo da se osnovica za obračun plaće poveća na minimalno 535,50 KM za 2020. godinu, koliko je i iznosila prije prvog smanjenja (2008.godine);

-Zahtjevamo da se u 2020. godini od predviđenog povećanja prihoda (300 mil. KM)       100 mil.KM izdvoji za državni nivo, tj. da izdvajanja od indirektnih poreza iznose         850 mil. KM (umjesto dosadašnjih 750 mil.KM);

-Ukoliko bi povećanje prihoda bilo iznad planiranog iznosa od 300 mil.KM, tražimo da se izdvajanja za državni nivo utvrde u procentualnom iznosu kao i ostalim korisnicima, kako bi uposleni u institucijama BIH napokon postali izjednačeni sa uposlenim na nižim nivoima vlasti i kako bi  jednako pratili trend povećanja troškova života.

-Da se u skladu sa Preporukama Ureda ombudsmana za ljudska  prava BiH

-i poštujući mišljenje sindikata usvoji i primjeni korigovana Odluka za obračun naknade za prevoz – da obračunata naknada  pokriva realne troškove dolaska i odlaska s posla;

-Osiguranje uposlenih od posljedica nesretnog slučaja

-Izmjena Zakona o policijskim službenicima

-Pravilnik o izgledu policijske uniforme

-U slučaju neophodnih „ušteda“ ili drugih korekcija budžeta da prije svega izvršite analize potrošnje, i uštede  u budžetu iznađete na drugim sintetičkim pozicijama, isključujući bruto plaće i naknade uposlenih u institucijama BiH.

Sindikati su izrazili spremnost na konstruktivan ekonomsko socijalni dijalog koji će vratiti ugled te zaštiti prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.

Na tribinu su pozvani kao gosti/govornici i sve relevantne institucije i nevladine organizacij (Misija OSC-a, Ured visokog Predstavnika OHR-a, Međunarodna organizacija rada, Međunarodna konfederacija sindikata, Transparency international, Centar civilnih inicijativa i dr.) međutim, mnogi od navedenih nisu se oglasinli niti izrazili spremnost za učešće.

Prije početka Tribine, pred velikim brojem predstavnika medija, održana je i press konferencija na kojoj se se razgovaralo o trenutnom statusu i položaju zaposlenih u institucijama BiH, s posebnim fokusom na probleme s kojima se susreću, kao i odnosu poslodavca prema sindikatima i zaposlenima.

Predsjednica je napomenula da je Tribina protekla u pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi te da je bilo volje prisutnih čak i za nastavkom diskusije. Također je istaknula da je pored nje kao predsjednice Sindikata u organizaciji tribine učestvovali Mirela Zaimović tehnički sekretar Sindikata te članovi UO Luca Zečirević, Gordana Šarović, Jasna Ramić i Ermin Terko, te iako je Sindikat bio suorganizator tribine sa druga dva sindikata ali u ovom slučaju većinu aktivnosti, posebno tehničke i administrativne, je zapravo proveo Sindikat. Također predsjednica se zahvalila članu Goranu Okiljeviću koji je na neki način bio i inicijator ove ideje.

 • Upravni odbor Sindikata je JEDNOGLASNO usvojio informaciju o održanoj Tribini;

 

Ad 5.   Izvještaji Nadzornog Odbora Sindikata i zahtjev za korekciju ispate Nadzornom odboru predviđene Pravilnikom o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata;

 

Predsjednica Sindikata je pozvala Mirelu Zaimović tehničkog sekretara Sindikata da UO informiše po ovoj tački Dnevnog reda.

Tehnički sekretar sindikata Mirela Zaimović je prisutne informisala da je Nadzorni odbor Sindikata održao ukupno tri sjednice, te da su na pomenutim sjednicama izvršena sistemska kontrola kompletne materijalno finansijske dokumentacije. Na sjednicama su bili prisutni svi članovi Nadzornog odbora te da nisu konstatovali niti jedan slučaj nezakonitih isplata uz napomenu da je uz izvode dostavljena kompletna i orginalna materijalno finansijska dokumentacija.

Također je napomenula da je na posljednjoj sjednici Nadzornog odbora iznešena sugestija od strane članova na usvojeni Pravilnik o materijalno finansijskom poslovanju Sindikata na  član 8.  Naknade za Nadzorni odbor Sindikata, a tiče se predviđenog iznosa novčane nagrade u iznosu od 250,00 KM. Naime po Finansijskom planu Sindikata, a koji je usvojen na Vanrednoj Skupštini Sindikata predviđeni iznos za ove namjene je da se članovima Nadzornog odbora isplati nagrada u iznosu od 300,00 KM za svakog člana. S tim u vezi predsjednik Nadzornog odbora Jasminko Zametica je i uputio zahtjev za korekciju istog.

Po ovoj tački Dnevnog reda raspravu je otvorio član UO Edin Kučuković sa prijedlogom da se ovo pitanje može riješiti na tri načina i to kao tehnička ispravka Pravilnika ili se može uraditi dopuna postojećeg Pravilnika u kojoj će se pomenuto definisati, a treći način je da se pomenuta razlika može isplatiti kao stimulacija za dodatni angažman.

Nakon provedene diskusije JEDNOGLASNO je usvojen sljedeći zaključak:

 • Upravni odbor Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine donosi ODLUKU O ISPRAVCI Pravilnika o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata u kojoj se ispravlja se sljedeća tehnička greška:

„ u čl. 8. Pravilnika riječi „u iznosu od 250,00 KM“ zamjenjuju se riječima „u iznosu od 300,00 KM“.

 

 

Ad 6.   Inicijativa kojom se problematizira dosadašnji način obračuna poreza na dohodak zaposlenih u institucijama BiH sa mjestom boravka u FBiH- predlagač Rifet Hodžić Agencija za lijekove i medicinska sredstva;

 

Dana 27.11.2019.godine Sindikat je zaprimio Inicijativu od strane SO Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH a koja  problematizira dosadašnji način obračuna poreza na dohodak zaposlenih u institucijama BiH sa mjestom boravka u FBiH te prijedlog da se ista uvrsti u dnevni red sjednice UO, kako bi mogli usaglasiti naredne korake za postupanje po ovoj temi.

U Pomenutoj inicijativi se traži od Reprezentativnog sindikata da:

–          Formira stručna Komisija kako bi se utvrdilo postojeće diskriminirajuće I nepravedne činjenice, te da dopkumentuje postojeće stanje ( uz napomenu da svi dokazi već postoje u sistemu za obračun plata OCEAN);

–          Pripremi pokretanje pravnih aktivnosti i postupaka za ostvarivanje prava zaposlenih po ovom pitanju.

Po ovoj tački Dnevnog reda u raspravu se uključila član UO Luca Zečirević ističući da je ona ranije pokrenula to pitanje i da se o tome raspravljalo, također je napomenula da je po tom pitanju razgovarala i sa advokatom Sindikata koji je rekao da postoji mogućnost tužbe, ali ona smatra da o tome treba da UO Sindikata zauzme zvaničan stav kako bi se krenulo u proces.

U raspravu se uključila i član UO Sabina Konjhodžić podržavajući prijedlog da se ide sa tužbom uz komparaciju slučaja porodiljskih naknada. Također predlaže da sekrene u tužbu za povrat sredstava za obračun plaća kao i tužbu vezanu za isplatu naknade za prevoz.

Nakon provedene diskusije predložen je sljedeći zaključak:

 • Advokat sindikata da pripremi procjenu do sljedeće sjednice UO vezano za mogućnost tužbe kada je u pitanju obračun plaća kao i isplata naknada za prevoz prema institucijama te da je prezentuje na sjednici UO.

 

 • Predloženi zaključak je JEDNOGLASNO usvojen.

 

 

 

Ad 7.   Informacija o održanim sastancima u sindikalnim organizacijama;

 

Po ovoj tački Dnevnog reda informaciju je dala predsjednica Sindikata napominjući da je dana 31.10.2019.godine dostavljen mail svim predsjednicima sindikalnih organizacija sa prijedlogom da se obave konsultativni sastanci sa članovima sindikalnih organizacija. S tim u vezi samo nekoliko nekoliko predsjednika je odgovorilo pozitivno a to su SO Visoko sudsko i tužilačko vijeće, SO BHRT, SO Direkcija za evropske integracije i SO služba za zajedničke poslove.

Sastanci su protekli u ugodnoj i konstruktivnoj atmosferi. Također predsjednica je istakla da sa ovom praksom planira nastaviti i nakon nove godine.

Član UO Goran Okiljević se zahvalio predsjednici na ažurnosti u svom radu i napomenuo da je njegova sindikalna organizacija voljna da održi sasanak sa predsjednicom ali da je to tehnički teško izvodljivo iz dva razloga a to je da je nemoguće ući u prostorije sindikalne organizacije Zavodska policija BiH, kao i to da članovi rade u smjenama i teško da mogu biti prisutni na pomenutom sastanku.

 • Informacija o održanim sastancima sa sindikalnim organizacijama je JEDNOGLASNO usvojena.

 

Ad 8.   Zahtjevi za jednokratnu novčanu pomoć SO VSTV i SO MS;

 

Predsjednica Sindikata je upoznala prisutne da je Sindikat zaprimio dva zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć i to od SO VSTV BiH, u pitanju bolest člana uže porodice člana Sindikata, i SO MS također u pitanju bolest člana uže porodice člana Sindikata.

S tim u vezi a u skladu sa Pravilnikom o materijalno- finansijskom poslovanju Sindikata, s obzirom da je dokumentacija priložena uz Zahtjev potpuna, predsjednica Sindikata predlaže da se udovolji zahtjevima kako slijedi:

 1. SO Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, za pomoć pri liječenju užeg člana porodice, mčlana Sindikata- 300,00 KM ( u skladu sa Pravilnikom o materijalno-finasijskom poslovanju Sindikata član 9. stav (c));
 2. SO Ministarstvo sigurnosti BiH, za pomoć pri liječenju užeg člana porodice, mčlana Sindikata- 300,00 KM ( u skladu sa Pravilnikom o materijalno-finasijskom poslovanju Sindikata član 9. stav (c)).

Shodno navedenom UO je JEDNOGLASNO donio sljedeće zaključke:

 • U skladu sa Pravilnikom o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata član 9., Upravni odbor Sindikata će iz sredstava po prikupljenih po osnovu sindikalne članarine, članovima Sindikata dodjeliti jednokratnu novčanu pomoć i to :
 1. 1. SO Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, za pomoć pri liječenju užeg člana porodice, mčlana Sindikata- 300,00 KM ;

 

 

 

 1. 2. SO Ministarstvo sigurnosti BiH, za pomoć pri liječenju užeg člana porodice, mčlana Sindikata- 300,00 KM .

Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH je zaprimio i Zahtjev za novčanu pomoć i pozajmicu br. 03-50-115.1 od 05.12.2020.godine, od strane sindikalne organizacije Ministarstva finansija i trezora BiH. U Zahtjevu se navodi da je sindikalna organizacija Ministarstva finansija i trezora BiH ostala bez sredstava zbogv odlaska u penziju članova Sindikata te zahtjeva za jednokratne novčane pomoći članova Sindikata. S tim u vezi dostavili su zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 500,00 KM te pozajmicu u iznosu od 475,00 KM kako bi obezbjedili novogodišnje paketiće za djecu.

Upravni odbor Sindikata a nakon provedene diskusije JEDNOGLASNO je donio sljedeći zaključak:

 

 • Da se sindikalnoj organizaciji Ministarstvo finansija i trezora BiH odobri samo pozajmica, odnosno da Samostalni sindikat izvrši plaćanje iznosa fakture za novogodišnje paketiće, a da sindikalna organizacija pomenuti dug vrati do jula mjeseca 2020.godine, odnosno u 6 mjesečnih rata.

Ad 9.   Razno.

 

Član UO Sabina Konjhodžić je predložila da se napravi evidencija sa imenima osoba koje su bile članovi nekog Tima ili Komisije kako bi se izbjeglo opterećivanje određenih članova, ali i dala mogućnost drugima da učestvuju u radu Sindikata.

 • Predloženi zaključak je  JEDNOGLASNO usvojen.

_________________________________________________________________________

Sjednica je završena u 17:40 sati.

 

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading