Archives
Categories

 720 total views,  2 views today

Trideset sedma Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 23.01.2020. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

Na osnovu člana 39. Statuta  Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH i člana 7. Poslovnika o radu Upravnog odbora, dana 23.01.2020 godine sa početkom u 15,00 sati, održana je 37 (tridesetsedma) Redovna sjednica  Upravnog odbora Sindikata.

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi UO:

 1. Lejla Čopelj, predsjednica Sindikata BiH
 2. Gojko Lalović, zamjenik predsjednika Sindikata BiH
 3. Gordana Šarović, član UO Sindikata BiH
 4. Ermin Terko, član UO Sindikata BiH
 5. Luca Zećirović, član UO Sindikata BiH
 6. Edin Kučuković, član UO Sindikata BiH
 7. Jasna Ramić, član UO Sindikata BiH
 8. Nedim Ibrahimović, član UO Sindikata BiH
 9. Dragan Marušić, član UO Sindikata BiH
 10. Najda  Đulić, član UO Sindikata BiH
 11. Edin Mulić, član UO Sindikata BiH
 12. Kristijan Vasilić, član UO Sindikata BiH
 13. Rifet Hodžić, član UO Sindikata BiH
 14. Goran Okiljević, član UO Sindikata BiH
 15. Miroslav Vujčić, član UO Sindikata BiH
 16. Radenko Mirković, član UO Sindikata BiH
 17. Sabina Konjhodžić,član UO Sindikata BiH
 18. Salih Karčić, član UO Sindikata BiH
 19. Naser Husić, član UO Sindikata BiH

Sjednici nisu prisustvovali sledeći članovi UO :

 1. Fehmija Sadiković, član UO Sindikata BiH
 2. Željko Kovač, član UO Sindikata BiH
 3. Miroslav Kovžan, član UO Sindikata BiH
 4. Saša Šešlija, član UO Sindikata BiH

U svojstvu zapisničara, sjednici je prisustvovala Mirela Zaimović tehnički sekretar Sindikata.

Sjednici je prisustvovao i advokat Sindikata g-din Hamid Džandžanović.

Sjednicom je predsjedavala te ujedno je otvorila i vodila predsjednica Sindikata BiH  Lejla Čopelj.

 • Predsjednica je predložila sljedeći Dnevni red:
 1. Zapisnik sa 36. Redovne sjednice UO;
 2. Kolektivni ugovor;
 3. Osnovica za obračun plata;
 4. Izvještaj Komisije za prijem uposlenika Sindikata;
 5. Izvještaj Komisije o obavljenom popisu;
 6. Infomracija advokata o mogućnosti tužbe po pitanju obračuna poreza;
 7. Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć SO Sud BiH;
 8. Priprema održavanja Skupštine;
 9. Razno.

 

 • Nakon čitanja Dnevnog reda, predsjednica Sindikata je predložila da se tačka 6. pomjeri na tačku 2. kako advokat Sindikata ne bi se bespotrebno zadržavao.
 • Prijedlog predsjednice Sindikata  je usvojen JEDNOGLASNO.

Ad 1. Usvajanje Zapisnika sa 36. Redovne sjednice UO;

 

Predsjednica Sindikata je pozvala prisutne članove UO da iznesu primjedbe na Zapisnik sa 36. sjednice UO, također je napomenula da da pismenih primjedbi na Zapisnik nije bilo.

Član UO Kristijan Vasilić je imao dopunu da u Zapisnik sa 36.sjednice UO u okviru tačke broj 8. a koja se odnosi na jednokratne novčane pomoći, nije uvršten dio rasprave člana UO Sabine Konjhodžić da se prilikom podnošenja zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć, bude osigurana tabela pregleda  koje Sindikalne organizacije su do sada koristile jednokratnu novčanu pomoć.

Također član UO Sabina Konjhodžić je imala sugestiju da se prilikom izrade zapisnika materijali sa sjednice ne uvrštavaju u Zapisnik, a da se više navode diskusije.

Po ovom pitanju predsjednica Sindikata je predložila da se sjednice UO snimaju kako bi olakšala izrada Zapisnika. Sjednice će snimati predsjednica Sindikata a snimci sjednica će se koristiti isključivo za izradu Zapisnika.

 • Prijedlog predsjednice Sindikata da se sjednice snimaju je usvojen sa 17 glasova ZA i 2 PROTIV ( Edin Mulić i Dragan Marušić)
 • Nakon uvrštenih korekcija, usvojen  je Zapisnika sa 36. Redovne sjednice UO sa 17 glasova ZA i 2 UZDRŽAN ( Salih Karčić i Radenko Mirković).

Ad 2.   Infomracija advokata o mogućnosti tužbe po pitanju obračuna poreza;

 

Predsjednica Sindikata je pozvala advokata Sindikata Hamida Džandžanovića da UO informiše po ovoj tački Dnevnog reda.

G-din Hamid Džandžanović je pojasnijo da pitanje koje je sporno je pitanje različitog obračuna neto plata uposlenih u institucijama BiH koji rade na istim poslovima sa istim koeficijentoma isplaćuje im se različita neto plata u zavisnosti od mjesta prebivališta uposlenih po entitetima. Naveo je da je potpuno nesporna činjenica da je odredbom člana 3. stav 1. tačka a) Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH predviđeno da ista plata bude za isti ili sličan posao gdje se taj princip mora poštovati. Odredbom člana 52. stav 3. istog Zakona predviđeno je da obračun poreza i doprinosa na ukupna primanja zaposlenih u institucijama BiH vrši se primjenom zakonskih propisa po mjestu prebivališta zaposlenih. Entiteti su na različit način predvidjeli propise kojima definišu visinu opterećenja bruto plate zaposlenih, dakle neto plata je različita i dovodi do kršenja principa ista plata za isti ili sličan posao. U nekoliko situacija su sudovi presudili u korist tužitelja kada su u pitanju porodiljske naknad odnosno obavezali poslodavca da isplati razliku. Naveo je da je na tom principu pokušao da razgovara sa kolegama iz Pravobranilaštva, alinisu bili zainteresovani da sa Sindikatom da razgovaraju ili da odlučuju. Smatra da je pomenuta situacija takva da  postoji potpuna i evidentna neusaglašenost pomenute odredbe, dakle član 52. stav 3. Zakona o radu u institucijama i člana 3. jer primjenjuju propise entiteta koji su različiti, što dovodi do povrede člana 1. protokola 1. za primjenu Evropske konvencije koje ima primat nad domaćim zakonodavstvom i mišljenja je da da se krši međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima kao i međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Smatra da nebi trebalo krenuti u jednu veliku parnicu sa velikim brojem ljudi, jer mišljenja je da je prihvatljivije da se ide sa jednom ili dvije osobe, da u slučaju negativnog završetka spora Sindikat se ne bi izlagao velikim troškovima, te smatra da trenutno postoji 50%  mogućnosti pozitivne presude.

U raspravu se uključila i član UO Sabina Konjhodžić sa sugestijom da se umjesto na međunarodne akte i konvencije više bazira na Zakon o platama u institucijama BiH koji se ne sprovodi, a drugo na Zakon o zabrani diskriminacije, jer smatra da se ovdje prvenstveno vrši diskriminacija uposlenih u institucijama BiH.

Također u raspravu se se uključili i članovi UO Luca Zečirević i Gordana Šarović napominjući da su uposlenici Pravobranilaštva sa prebivalištem u Federaciji BiH, samostalno tužili po ovom osnovu i da je tužba pristigla na izjašnjenje u Ministarstvo finansija BiH.

Član UO Nedim Ibrahimović predlaže da Sindikat obavezno ide u tužbu da osobe koje budu tužile budu upravo članovi UO, odnosno spreman je da on lično bude jedna od osoba koje će tužiti, ali u tom slučaju želio bi da u cjelokupan proces bude uključen i još jedan advokat s tim da Sindikat neće imati nikakvih finansijskih obaveza po pitanju njegovog angažmana .

Članovi UO Goran Okiljević i Salih Karčić su također izrazili stav da bi Sindikat, odnosno članovi Sindikata trebali krenuti u tužbu, što bi dokazalo svim članovima Sindikata da Sindikat je tu kako bi zaštitio sve svoje članove.

Član UO Kristijan Vasilić se zahvalio advokatu na hronologiji i potencijalnim opcijama, također je imao pitanja. U slučaju da presuda bude negativna koje su opcije, kao i u slučaju da Sud odgovori pozitivno, odnosno šta bi Sud mogao naložiti instituciji.

Na pitanje člana UO odgovorio je advokat Sindikata napominjući da će se presuda bila pozitivna ili negativna odnositi na osobu koja je podnijela tužbu, odnosno na uposlenika, s obzirom da se kao tužitelj može pojaviti isključivo osoba, odnosno uposlenik kojem su povrijeđena prava, ne može se pojaviti sindikalna organizacija niti Samostalni sindikat. Ukoliko presuda bude pozitvna, dakle ako presuda bude u korist tužitelja, tužitelj će dobiti glavnicu kao i zakonom predviđenu zateznu kamatu za period za koji je ta osoba bila oštećena kao i troškove postupka. Ukoliko presuda ne bude u korist tužitelja odnosno ako osoba koja tži izgubi parnicu, u tom slučaju Sindikat gubi sredstva koja su uplaćena za sudske takse i sve ostale troškove parnice, kao i usluge Pravobranilaštva BiH.

Član UO Edin Mulić također predlaže da se krene u tužbu te da to bude manja grupa osoba.

Advokat Sindikata predlaže da se obrati Ministarstvu finansija BiH, te da idemo istim koracima kojima su krenuli uposleni u Pravobranilaštvu BiH odnosno dostavili su pomenutom ministarstvu Izjašnjenje na tužbu, te da se pokrene postupak sa dvije do tri osobe.

Shodno diskusiji predsjednica Sindikata je predložila da se UO prvo izjasni da li će se krenuti u  tužbu po ovom pitanju, te da odrede dva imena odnosno dvije osobe koje će biti nosioci tužbe.

 • Prijedlog predsjednice Sindikata da se pokrene tužba na osnovu različitog obračuna poreza je usvojen sa 15 glasova ZA i 4 glasa UZDRŽAN ( Gordana Šarović, Najda Đulić, Edin Kučuković i Lejla Čopelj);

 

 • Prijedlog predsjednice Sindikata da UO izglasa dvije osobe koja će biti nosioci tužbe iz iste institucije, UO je JEDNOGLASNO donio odluku da to budu članovi UO Edin Mulić i Nedim Ibrahimović, te da se provjeri sa advokatom Sindikata o mogućnosti suradnje po ovom pitanju i sa drugim advokatom.

 

Po ovoj tački dnevnog reda sugestiju je iznio i član UO Salih Karčić napominjući da se na prethodnoj sjednici donijela odluka, da se pored rasprave o obračunu poreza, također raspravlja o mogućnosti tužbe po pitanju prevoza uposlenih u institucijama BiH.

Po ovom pitanju odgovor je dao advokat Sindikata napominjući da je ranije po ovom pitanju imao upita od Sindikata, te da smatra da bi se trebalo vršiti vještačenje realno pređenih kilometara, s obzirom da se pomenuto do sada provjeravalo na osnovu google maps aplikacije.

Član UO Salih Karčić je također imao pitanje za advokata Sindikata. Dakle u Zakonu o plaćama i naknadama zaposlenih u institucijama BiH stoji da zaposlenima u institucijama BiH pripada pravo na naknadu troškova prevoza na posao i sa posla. Zaposleni koji stanuje u gradu dobije naknadu u iznosu od 20,00 KM, s obzirom da nema auto pomenuti iznos ne pokriva troškove javnog gradskog saobraćaja, stim u vezi pitanje je da li je u ovom slučaju ispoštovan Zakon s obzirom da naknada ne pokriva realne troškove prevoza?

Advokat Sindikata je odgovorio da je potrebno da uposleni svaku kupljenu kartu za korištenje gradskog prevoza za dolazak i odlazak sa posla na kraju mjeseca preda te traži naknadu troškova odnosno isplatu, nakon čega će krenuti u proceduru naknade realnih troškova prevoza. Na taj način će se stvoriti prostor za reagovanja.

Ad 3. Kolektivni Ugovor;

Predsjednica Sindikata je  izvijestila prisutne članove UO da je dana 13.12.2019.godine je potpisan i ovjeren od strane sva tri sindikata akt „Otvaranje postupka kolektivnog pregovaranja“, a koji je istog dana dostavljen Vijeću ministara BiH i Ministarstvu pravde BiH. U pomenutom aktu se inicira da najkasnije do 28.02.2020.godine se otpočne sa kolektivnim pregovaranjem.

U vezi sa tim uz pomenuti akt dostavljena je i :

 1. Odluka o imenovanju zajedničkog pregovaračkog tima, odnosno predstavnika reprezentativnih sindikata, u sastavu od po tri člana iz svakog reprezentativnog sindikata;
 1. Protokol o kolektivnom pregovaranju između Vijeća ministara BiH i reprezentativnih sindikata s jasno utvrđenom dinamikom kolektivnog pregovaranja i to :

A)    Početak pregovora- do 28.02.2020.godine

B)    Pregovaranje reprezentativnih sindikata i poslodavca o spornim pitanjima – do 29.04.2020.godine

C)    Usaglašavanje spornih pitanja i izrada konačnog nacrta Kolektivnog ugovora – do 29.05.2020.godine

D)    Potpisivanje Kolektivnog ugovora- do 30.06.2020.godine.

Navedeno je i da je ukupna tolerancija u planiranoj dinamici uzrokovana objektivnim razlozima za svaku stranu u pregovaranju maksimalno 15 dana.

Predsjednica je također navela da je Vijeće ministara BiH zatražilo mišljenje od Ministarstva finansija BiH, Ministarstva pravde BiH i Ministarstva sigurnosti BiH, da se izjasne o dostavljenoj inicijativi za pokretanje kolektivnog pregovaranja. Napomenula je da Ministarstvo sigurnosti BiH nije još uvijek zvanično odgovorio, kao ni Ministarstvo finansija BiH.

Član UO Salih Karčić je zamolio da se pomenuta informacija dopuni sa zajedno sa aktom koji je dostavljen prema Vijeću ministara BiH postavi na web stranicu.

Po ovom pitanju predsjednica Sindikata je napomenula da je pomenuti akt postavljen na web stranicu, ali se slaže sa prijedlogom da se informacija koja je dostavljena kao materijal za sjednicu dopuni i da se kaže i članstvu da je i Vijeće ministara BiH napravilo korak naprijed odnosno da traže mišljenje o inicijativi.

Član UO Kristijan Vasilić je predložio da link akta koji je objavljen na web stranici Sindikata, a dostavljen na mail se proslijedi članovima UO kako bi oni mogli distribuirati svom članstvu.

Shodno navedenom :

 • Upravni odbor Sindikata JEDNOGLASNO usvaja informaciju o aktivnostima poduzetim po pitanju kolektivnog pregovaranja.

Ad 4. Osnovica za obračun plata;

Predsjednica Sindikata je napomenula da je dana 09.01.2020.godine Sindikat zaprimio prijedlog Odluke o visini osnovice za obračun plaće uposlenima u institucijama BiH za 2020.godinu, od strane Ministarstva finansija BiH. U pomenutoj Odluci se utvrđuje osnovica u iznosu od 498,10 KM sa primjenom od narednog mjeseca od dana usvajanja Zakona o Proračunu institucija BiH.

Sindikat je isti dan dostavio svoje mišljenje na pomenutu odluku smatrajući  da navedeni iznos osnovice je nedovoljan te zahtijevajući:

–          Da osnovica za obračun plate u 2020.godini iznosi minimalno 535,00 KM;

–          Da osnovica ne može iznositi manje od 80% prosječne mjesečne plate u BiH, iskazane na godišnjem nivou u za kalendarsku godinu koja dvije fiskalne godine prethodi godini u kojoj će se osnovica primjenjivati;

–          Da se pomenuta Odluka primjenjuje od 01.01.2020.godine, odnosno da se primjenjuje retroaktivno od 01.01.2020.godine nakon usvajanja Zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obavceza BiH za 2020.godinu.

Također pomenuto mišljenje je dostavljeno svim ministrima uz popratni akt.

Član UO Dragan Marušić je napomenuo da članovi SO Ministarstva odbrane BiH traže da uposleni krenu u štrajk, jer pomenutim povećanjem od 25,00 KM za SSS je simbolično povećanje, dok za imenovana lica je povećanje od oko 200,00 i više KM.

Na ovu intervenciju Predsjednica je odgovorila da SO inicijativu za pokretanje štrajka dostave pismeno uz obrazloženje u skladu sa Zakonom o štrajku BiH, te da pomenuto delegiraju na UO uz Zahtjev za pokretanje štrajka.

Član UO Salih Karčić je iznio kritiku odnosno pitanje na osnovu koje odluke i ko je predložio da se da saglasnost za osnovicu 498,10 KM. Smatrajući da stav predsjednice Sindikata i UO Sindikata je blag, s obzirom da se na održanoj tribini zauzeo jasan stav da se se ne ide ispod 535,00 KM. Te da izražava nezadovoljstvo neprincipijelnim stavom i radom UO.

Predsjednica Sindikata je napomenula da je pomenuti dopis prije slanja dostavljen na uvid UO, odnosno postavljen na viber grupu, te da su članovi UO podržali i dali odobrenje da dopis ide u ovoj formi, te pomenuti dopis je i stav druga dva sindikata, koji su poslali identičan dopis. Također predsjednica je napomenula da je Salih Karčić i sam član UO, te da samim tim je imao priliku pravovremeno reagovati i dati prijedloge na pomenuti dopis.

 • Informacija o prijedlogu Odluke o visini osnovice za obračun plaće uposlenima u institucijama BiH te mišljenju Sindikata na pomenuti prijedlog odluke koje je putem viber grupe usaglašeno sa članovima Upravnog odbora Sindikata je primljena na znanje;

Ad 5.   Izvještaj Komisije za prijem uposlenika Sindikata;

 

Predsjednica Sindikata je napomenula da je na 36.sjednici UO imenovana Komisija u sastavu  Edin Kučuković-predsjednik, Najda Đulić-član, Gordana Šarović-član i Miroslav Vujčić-član, a koja je imala zadatak da sprovede postupak za popunjavanje na neodređeno vrijeme radnog mjesta „tehnički sekretar“. Također je istaknula da je provedena procedura za prijem uposlenika pravovremeno i na vrijeme i profesionalno izvršena.

Predsjednica je napomenula da su članovi UO dobili Izvještaj o radu Komisije za popunjavanje radnog mjesta tehnički sekretar Sindikata uz poziv kao materijal za sjednicu, te da s tim u vezi poziva članove UO da se izjasne o pomenutom Izvještaju:

 • Upravni odbor Sindikata je JEDNOGLASNO usvojio Izvještaj o radu Komisije za popunjavanje radnog mjesta“ tehnički sekretar“ Sindikata ;

 

Ad 6.   Izvještaj Komisije o obavljenom popisu;

 

Predsjednica Sindikata je istaknula da je UO pravovremeno dobio i Izvještaj Komisije o obavljenom popisu.

Po ovoj tački Dnevnog reda u sugestiju odnosno tehničku ispravku teksta Izvještaja, je imao član UO Dragan Marušić pod tačkom II-2 „Potraživanja“ u dijelu stava b) a koja se odnosi na potraživanja od strane SO Ministarstva odbrane BiH (Uzeir Šandal), ispravka je da nije u pitanju sindikalna organizacija već Samostalni sindikat Ministarstva odbrane BiH sa predsjednikom Uzeirom Šandalom.

Po ovoj tački Dnevnog reda u raspravu se uključio i član UO Salih Karčić sa nekoliko sugestija:

–          U  naslovu „ izvještaj o obavljenom popisu..stanje stalnih sredstava i zaliha sirovinama, materijala i sitnog inventara..“ potrebno je dodati „potraživanja i interesa“;

–          Tačka I stav 5. u pojašnjenju „Komisija je prilikom vršenja popisa ustanovila da ima imovine otpisane u cjelosti za rashodovanje zbog dotrajalosti i neupotrebljivosti.“ Potrebno je dostaviti uz Izvještaj i prijedlog Odluke o otpisu Komisije;

–          Također član komisije ne može biti Mirela Zaimović, zbog sukoba interesa s obzirom da obavlja knjigovodstvene poslove.

Nakon provedene diskusije JEDNOGLASNO je usvojen sljedeći zaključak:

 • Za sljedeću sjednicu UO pripremiti korigovani Izvještaj Komisije o obavljenom popisu, uz izmjenu člana Komisije, gdje se umjesto dosadašnjeg člana Mirele Zaimović imenuje Gordana Šarović kao treći član.

 

 

Ad 7.   Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć SO Sud BiH;;

 

Predsjednica Sindikata je upoznala prisutne da je Sindikat zaprimio tri zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć i to od SO Sud BiH, u pitanju bolest člana uže porodice člana Sindikata, i SO Ministarstvo pravde BiH, u pitanju bolest člana uže porodice člana Sindikata i Služba za zajedničke poslove institucija BiH također u pitanju bolest člana uže porodice člana Sindikata.

S tim u vezi a u skladu sa Pravilnikom o materijalno- finansijskom poslovanju Sindikata, s obzirom da je dokumentacija priložena uz Zahtjev potpuna, predsjednica Sindikata predlaže da se udovolji zahtjevima kako slijedi:

 1. SO Sud BiH, za pomoć pri liječenju užeg člana porodice, člana Sindikata- 300,00 KM ( u skladu sa Pravilnikom o materijalno-finasijskom poslovanju Sindikata član 9. stav (c));
 2. SO Ministarstvo pravde BiH, za pomoć pri liječenju užeg člana porodice, člana Sindikata- 300,00 KM ( u skladu sa Pravilnikom o materijalno-finasijskom poslovanju Sindikata član 9. stav (c)).
 3. Služba za zajedničke poslove institucija BiH, za pomoć pri liječenju užeg člana porodice, člana Sindikata- 300,00 KM ( u skladu sa Pravilnikom o materijalno-finasijskom poslovanju Sindikata član 9. stav (c)).

Shodno navedenom UO je JEDNOGLASNO donio sljedeće zaključke:

 

 • U skladu sa Pravilnikom o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata član 9., Upravni odbor Sindikata će iz sredstava po prikupljenih po osnovu sindikalne članarine, članovima Sindikata dodjeliti jednokratnu novčanu pomoć i to :
 1. 1. SO Sud BiH, za pomoć pri liječenju užeg člana porodice, člana Sindikata- 300,00 KM;
 2. 2. SO Ministarstvo pravde BiH, za pomoć pri liječenju užeg člana porodice, člana Sindikata- 300,00 KM ;
 3. 3. Služba za zajedničke poslove institucija BiH, za pomoć pri liječenju užeg člana porodice, člana Sindikata- 300,00 KM .

 

 

Ad 8.   Priprema održavanja Skupštine;

 

Po ovoj tački Dnevnog reda informaciju je dala predsjednica Sindikata napominjući da je planirano da Redovna Skupština se održi u februaru kako bi se izbjeglo kasno usvajanje Finansijskog plana za 2020.godinu. Plan je da se imenuje radna grupa koja će pomoći u pripremi održavanja Skupštine a tačan datum i drugim pojedinostima će se raspravljati na narednoj sjednici UO.

Za pomoć pri organizovanju i pripremi održavanja Skupštine dobrovoljno su se javili članovi UO Rifet Hodžić i Jasna Ramić.

S tim u vezi predsjednica je predložila sljedeći zaključak:

 • Imenuje se radna grupa u sastavu Ermin Terko -predsjednik Skupštine, Lejla Čopelj- predsjednik Sindikata, Mirela Zaimović- tehnički sekretar Sindikata, Jasna Ramić-član i Rifet Hodžić član.

 

 • Predloženi zaključak je JEDNOGLASNO usvojen.

 

 

Ad 9.   Razno.

 

Član UO Luca Zečirević je željela da provjeri da li postoji mogućnost da Sindikat pokrene akciju za prikupljanje sredstava za operaciju „transplatacije koštane srži“ koja bi se obavila u Turskoj.

Predsjednica Sindikata je predložila da se u odmah pošalje dopis te po potrebi pokrene pomenuta akcija uz konsultacije sa članom UO Lucom Zečirević.

 • Predloženi zaključak je  JEDNOGLASNO usvojen.

________________________________________________________________________

Sjednica je završena u 16:57 sati.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading