Archives
Categories

 722 total views,  2 views today

Trideset osma Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 20.02.2020. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

 

 

ZAPISNIK SA 38. REDOVNE SJEDNICE

Na osnovu člana 39. Statuta Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH i člana 7. Poslovnika o radu Upravnog odbora, dana 20.02.2020. godine sa početkom u 16,30 sati održana je 38. (trideset osma) Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata.

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi UO:

 1. Lejla Čopelj, predsjednica Sindikata BiH
 2. Gojko Lalović, zamjenik predsjednika Sindikata BiH
 3. Gordana Šarović, član UO Sindikata BiH
 4. Luca Zećirović, član UO Sindikata BiH
 5. Željko Kovač, član UO Sindikata BiH
 6. Edin Kučuković, član UO Sindikata BiH
 7. Miroslav Kovžan, član UO Sindikata BiH
 8. Jasna Ramić, član UO Sindikata BiH
 9. Saša Šešlija, član UO Sindikata BiH
 10. Edin Mulić, član UO Sindikata BiH
 11. Rifet Hodžić, član UO Sindikata BiH
 12. Miroslav Vujčić, član UO Sindikata BiH
 13. Salih Karčić, član UO Sindikata BiH
 14. Naser Husić, član UO Sindikata BiH

Sjednici nisu prisustvovali sledeći članovi UO :

 1. Ermin Terko, član UO Sindikata BiH
 2. Fehmija Sadiković, član UO Sindikata BiH
 3. Nedim Ibrahimović, član UO Sindikata BiH
 4. Dragan Marušić, član UO Sindikata BiH
 5. Najda  Đulić, član UO Sindikata BiH
 6. Kristijan Vasilić, član UO Sindikata BiH
 7. Goran Okiljević, član UO Sindikata BiH
 8. Radenko Mirković, član UO Sindikata BiH
 9. Sabina Konjhodžić,član UO Sindikata BiH

U svojstvu zapisničara, sjednici je prisustvovala Mirela Zaimović tehnički sekretar Sindikata.

Sjednicom je predsjedavala te ujedno je otvorila i vodila predsjednica Sindikata Lejla Čopelj.

Predsjednica je predložila sljedeći Dnevni red:

 1. Zapisnik sa 37. Redovne sjednice UO i zapisnik sa Vanredne sjednice UO;
 2. Kolektivni ugovor;
 3. Usvajanje Izvještaja o popisu;
 4. Usvajanje nacrta Finansijskog izvještaja za 2019.godinu;
 5. Usvajanje nacrta Finansijskog plana za 2020.godinu;
 6. Usvajanje nacrta Izvještaja o radu za 2019.godinu;
 7. Usvajanje nacrta Programa rada za 2020.godinu ;
 8. Pokretanje inicijative za izmjene Zakona o radu;
 9. Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć;
 10. Razno.

Nakon čitanja Dnevnog reda, član UO Salih Karčić je predložio korekciju tačke 6. odnosno da se doda “Upravnog odbora Sindikata”.
Nakon izvršene korekcije, Dnevni red  je usvojen JEDNOGLASNO.

Ad 1. Usvajanje Zapisnika sa 37. Redovne sjednice UO i zapisnik sa Vanredne sjednice UO;

Predsjednica Sindikata je napomenula da na mail Sindikata su pristigle korekcije na Zapisnik sa 37. redovne sjednice UO od strane članova dva UO, odnosno:

– Kristijana Vasilića : u okviru Ad 2. „ Član UO Kristijan Vasilić se zahvalio advokatu na hronologiji i potencijalnim opcijama, te uputio pitanje advokatu u kojem smislu bi sud mogao naložiti instituciji (institucijama) ispravljanje radnji u slučaju sudske presude koja bi bila pozitivna za Sindikat.“

Ad 3. „ Vijest oko kolektivnog pregovaranja je dopunjena po zaprimanju dopune od strane tehničkog sekretara, te je dostupna na naslovnoj stranici pod naslovom >Otvaranje postupka kolektivnog pregovaranja-hronologija<.

– Saliha Karčić: Ad 4. Osnovica za obračun plate,  “Stav Upravnog odbora sindikata je podanički jer je prihvatio prijedlog i dao saglasnost na osnovicu 498,10”.

 • Nakon uvrštenih korekcija, usvojen  je Zapisnika sa 37. Redovne sjednice UO sa 8 glasova ZA i 6 UZDRŽAN.

Član UO Kristijan Vasilić je imao korekciju da u Zapisnik sa Vanredne Sjednice UO posljednja rečenica njegovog izlaganja treba da glasi: „ Također, ostavio je prostor za razmišljanje da se prilikom pripreme održavanja Skupštine eventualno razmotri mogućnost donošenja odluka o isključenju sindikalnih organizacija čiji broj članstva nije niti realno približan postojećoj zakonskoj granici.

 • Nakon uvrštene korekcije, usvojen  je Zapisnika sa Vanredne sjednice UO sa 12 glasova ZA i 2 UZDRŽAN ( Saša Šešlija; Edin Mulić).

Ad 2. Kolektivni ugovor;

Predsjednica Sindikata je napomenula da na prošloj sjednici je raspravljano o dopisu koji je Sindikat zaprimio od Ministarstva pravde BiH, a tiče se uslovljavanja odpočinjanja kolektivnog pregovaranja statusom reprezentativnosti Samostalnog sindikata, a koji su zaprimila i druga dva sindikata.

Predsjednica je istaknula da je u međuvremenu imala sastanak sa druga dva sindikata,  kojem su prisustvovali i članovi UO Sabina Konjhodžić i Miroslav Vujčić. Na sastanku je razmatran pomenuti dopis i zauzet je stav da se pravno i utemeljeno obrazloži da se ne može uvjetovati kolektivno pregovaranje statusom reprezentativnosti Sindikata i pošalje Ministarstvu pravde BiH.

Dopis je dostavljen Ministarstvu pravde BiH i do trenutka održavanja sjednice Sindikat nije dobio povratnu informaciju.

Član UO Salih Karčić je imao pitanje da li je napravljen spisak koliko ima uposlenih u institucijama, kako bi se mogla napraviti analiza koje sindikalne organizacije ispunjavaju uslov reprezentativnosti.

Predsjednica Sindikata je napomenula da je upit dostavljen svim predsjednicima sindikalnih organizacija, te da su samo dvije sindikalne  organizacije odgovorile na pomenuti upit.

Nakon provedene diskusije predsjednica Sindikata je predložila sljedeći zaključak:

 • Upravni odbor Sindikata prima  iformaciju o aktivnostima po Kolektivnom ugovoru te da će se ponovo uputiti dopis svim predsjednicima sindikalnih organizacija da dostave informaciju o broju zaposlenih izuzimajući izabrana i imenovana lica kao i osobe zaposlene po osnovu ugovora o djelu.
 • Predloženi zaključak je JEDNOGLASNO usvojen.

Ad 3. Usvajanje Izvještaja o popisu za 2019.godinu;

Predsjednica Sindikata je napomenula da je Izvještaj o popisu za 2019.godinu razmatran kao tačka dnevnog reda na prethodnoj sjednici te da nije usvojen zbog prijedloga za dopunu i korekciju istog. Izvještaj je korigovan i uvaženi su svi komentari, te je dostavljen svim članovima UO kao materijal za sjednicu, također je napomenula da pisanih primjedbi nije bilo te pozvala prisutne da se izjasne po ovoj tački dnevnog reda.

Shodno navedenom :

 • Upravni odbor Sindikata sa usvaja Informaciju o obavljenom popisu za 2019.godinu sa 13 glasova ZA i 1 glas UZDRŽAN ( Saša Šešlija).

Ad 4. Usvajanje nacrta Finansijskog izvještaja za 2019.godinu;

Predsjednica Sindikata je napomenula da je nacrt Finansijskog izvještaja za 2019.godinu dostavljen svim članovima UO kao materijal za sjednicu te sindikat nije zaprimio na mail prijedloga za dopunu ili korekciju.

S tim u vezi predsjednica je otvorila raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Član UO Željko Kovač je naveo da je naknada za članove UO za posljednu isplatu bila linearna te smatra da je način isplate neregularan s obzirom da nije isplata vršena po prisustvu na sjednicu.

Predsjednica Sindikata je napomenula da je isplata vršena u skladu sa Pravilnikom o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata, odnosno po prisustvu te da ni jedan član UO nije imao više od 3 neopravdana izostanka. Također je napomenula da je prijedloge korekcija ili pitanja vezano za tačke dnevnog reda, trebalo dostaviti na mail Sindikata prije održavanja sjednice UO kako bi se mogla pripremiti analiza i odgovor.

S tim u vezi predsjednica Sindikata je predložila a UO usvojio sljedeće zaključke:

 • JEDNOGLASNO se usvaja se prijedlog predsjednice Sindikata da se svi prijedlozi za izjerne, dopune i korekcije kao i pitanja po nacrtu Finansijskog izvještaja za 2019.godinu, uz obrazloženje dostavi do sutra 21.02.2020.godine;
 • Usvaja se nacrt Finansijskog izvještaja za 2019.godinu sa 13 glasova ZA i 1 UZDRŽAN.

Ad 5.   Usvajanje nacrta Finansijskog plana za 2020.godinu;;

Predsjednica Sindikata je istaknula da je Finansijski plan za 2020. godinu rađen na bazi trenutnih pokazatelja članstva i trenutnim mjesečnim prihodima (isključivo od naplate članarine), te da je na osnovu inicijative sindikalnih organizacija za korekcijom omjera mjesečne članarine, umjesto dosadašnjih 50-50% da u narednom periodu bude 70-30% u korist sindikalnih organizacija, pripremljena i projekcija Finansijskog plana u skladu sa očekivanim prihodima u slučaju izmjene procenta obračuna članarine.

Član UO Edin Kučuković je napomenuo da je potrebno pripremiti i projekciju plana u slučaju izmjene procenta na 60-40%, također smatra da Sindikat je na pragu otvaranja kolektivnog pregovora te da su i za to potrebna određena sredstva. Smatra da je tako radikalna izmjena članarine jedna vrsta kazne upravnom odboru koji je u prethodnom periodu jako puno radio, a za taj rad su potrebna određena finansijska sredstva kao podrška.

Član UO Gojko Lalović smatra da UO treba da zauzme stav uz obrazloženje zašto da ostane omjer članarine 50-50% koji će biti prezentovan Skupštini Sindikata, također napominje da je potrebno da se Sindikat  usredotočiti na rješavanje problema uposlenih u institucijama kako bi se povećao broj članstva.

Nakon provedene diskusije predsjednica Sindikata je predložila a UO usvojio sljedeće zaključke:

 • Da je stav UO da ne treba mijenjati procent obračuna članarine te da članarina treba da se obračunava po dosadašnjoj Odluci o utvrđivanju visine i načina raspodjele članarine, članova sindikalnih organizacija, odnosno u omjeru 50% u korist transakcijskog računa SDSZ BiH i 50% u korist transakcijskog računa SO, ZA 10 glasova, PROTIV 2 glasa ( Luca Zečirević i Saša Šešlija), UZDRŽAN 2 glasa

(Lejla Čopelj i Željko Kovač);

 • Usvaja se nacrt Finansijskog plana za 2020. godinu kao i Finansijski plan za 2020. godinu sa uvrštenim korekcijama u slučaju izmjene načina obračuna članarine, ZA 13 glasova, PROTIV 1 glas ( Edin Kučuković);
 • Članovi UO Salih Karčić i Gordana Šarović će pripremiti obrazloženje stava Upravnog odbora kao i projekciju nacrta Finansijskog plana za 2020.godinu za izmjenu procenta obračuna članarine u omjeru 60-40% u korist sindikalnih organizacija, JEDNOGLASNO.

Ad 6.   Usvajanje nacrta Izvještaja o radu Upravnog odbora Sindikata za 2019.godinu;

Predsjednica Sindikata je istaknula da nema potrebe obrazlagati ovu tačku dnevnog reda, te ukoliko nema komentara i dopuna UO pređe na izjašnjavanje.

 • Upravni odbor Sindikata JEDNOGLASNO usvaja nacrt Izvještaja o radu Upravnog odbora Sindikata za 2019.godinu.

Ad 7.   Usvajanje nacrta Programa rada za 2020.godinu ;

Predsjednica Sindikata otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda uz napomenu da je Program rada za 2020. godinu dostavljen članovima UO kao materijal za sjednicu te da nije bilo dostavljenih dopuna ili korekcija po pitanju istog.

Član UO Saša Šešlija predlaže dopunu Programa rada za 2020. godinu, da se pod stavkom „Aktivnosti“ uvrsti izrada pravilnika i svih potrebnih akata za pripremu Izborne Skupštine Sindikata 2021.godine kako bi se jasno definisalo način izbora i delegiranja članova UO i drugih tijela Sindikata.

Predsjednica Sindikata je podržala prijedlog člana UO Saše Šešlije, uz napomenu da je povećan broj članstva te je potrebno definisati koliko jedna sindikalna organizacija može imati članova u organima Sindikata.

Predsjednica Sindikata je predložila a UO usvojio sljedeće zaključke:

 • Upravni odbor JEDNOGLASNO usvaja prijedlog člana UO Saše Šešlije da se pod stavkom „Aktivnosti“  uvrsti izrada pravilnika i svih potrebnih akata za pripremu Izborne Skupštine Sindikata 2021. godine kako bi se jasno definisalo način izbora i delegiranja članova UO i drugih tijela Sindikata;
 • Članovi Upravnog, Nadzornog odbora i Statutarne komisije Sindikata će na jednom godišnje dostavljati pojedinačne Izvještaje o radu, 10 glasova ZA, 2 UZDRŽAN (Luca Zečirević, Edin Mulić), PROTIV ( Gordana Šarović i Željko Kovač);
 • Upravni odbor JEDNOGLASNO  usvaja nacrt Programa rada za 2020.godinu.

Ad 8.   Pokretanje inicijative za izmjene Zakona o radu;

Po ovoj tački Dnevnog reda informaciju je dala predsjednica Sindikata napominjući da je o ovoj temi nekoliko puta razgovarano. S tim u vezi predsjednica Sindikata je napomenula da želi predložiti zaključak, da se pomenuta inicijativa aktivira i da se zaduži tim ljudi koji će raditi i koji će proučiti Zakon o radu u institucijama BiH te predložiti izmjene i korekcije.

Član UO Salih Karčić je napomenuo da na žalost nije prihvaćen prijedlog da se formira pravni tim koji bi služio kao pravna podrška Sindikatu, posebno po pitanju izmjena Zakona o radu u institucijama BiH.

Predsjednica Sindikata je istaknula da Sindikat ima Statutarnu komisiju a čija je finkcija moze biti proširena tako da mogu biti pravna podrška Sindikatu.

S tim u vezi predsjednica je predložila sljedeći zaključak:

 • JEDNOGLASNO se usvaja prijedlog predsjednice Sindikata da se uputi inicijativa Statutarnoj komisiji da napravi prijedlog izmjene Zakona o radu u institucijama BiH u dijelu koji se odnosi na Sindikat uz konsultacije sa angažovanim advokatom Sindikata.

Ad 9.   Zahtjevi za jednokratnu novčanu pomoć;

Predsjednica Sindikata je upoznala prisutne da je Sindikat zaprimio dva zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć i to od SO VSTV BiH, u pitanju smrt člana Sindikata, i SO MVTEO BiH, također u pitanju smrt člana Sindikata.

S tim u vezi a u skladu sa Pravilnikom o materijalno- finansijskom poslovanju Sindikata, s obzirom da je dokumentacija priložena uz Zahtjev potpuna, predsjednica Sindikata predlaže da se udovolji zahtjevima kako slijedi:

 1. SO VSTV, smrt člana Sindikata- 500,00 KM (u skladu sa Pravilnikom o materijalno-finasijskom poslovanju Sindikata član 9. stav (a));
 2. SO MVTEO, smrt člana Sindikata- 500,00 KM (u skladu sa Pravilnikom o
 3. materijalno-finasijskom poslovanju Sindikata član 9. stav (a));

Shodno navedenom UO je JEDNOGLASNO donio sljedeće zaključke:

 • U skladu sa Pravilnikom o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata član 9., Upravni odbor Sindikata će iz sredstava po prikupljenih po osnovu sindikalne članarine, članovima Sindikata dodjeliti jednokratnu novčanu pomoć i to :
 1. 1. SO VSTV, smrt člana Sindikata- 500,00 KM;
 2. 2. SO MVTEO, smrt člana Sindikata- 500,00 KM.

Ad 10. Razno.

Po ovoj tački Dnevnog reda informaciju je dala predsjednica Sindikata napominjići da je član UO Sabina Konjhodžić proslijedila prijedlog za promotivni letak Sindikata, a koji su članovi UO dobili na mail.

Član UO Edin Kučuković je istaknuo da bi bilo jako dobro da se pomenuti letak proslijedi svim zaposlenima u institucijama preko newsletter ADS-a uz pristupnicu.

Član UO Saša šešlija je predložio da se pomenuti letak uradi i na ćerilicu.

 • Predlozi su  JEDNOGLASNO usvojeni.

Član UO Gojko Lalović je imao prijedlog koji bi trebao UO podržati i usvojiti, a to je da se Vijeću ministara BiH proslijedi zahtjev da donese odluku o visini osnovice 4,5%, da se povećanje osnovice primjenjuje retroaktivno od 01.01.2020.godine,

Predsjednica Sindikata je napomenula da je to već dostavljeno Vijeću ministara BiH.

__________________________________________________________________________

Sjednica završila u 17:50 sati.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading