Archives
Categories

 735 total views,  2 views today

Obavještavamo vas da je Upravni odbor Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH na sjednici održanoj 29.12.2020. godine, u skladu sa članom 16. Poslovnika o radu skupštine Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH i čl. 28. i 30. Statuta Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, donio Odluku o sazivanju Redovne (Izborne) skupštine Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH (SDSZ).

Izborna skupština SDSZ-a, će biti održana u martu 2021. godine u zgradi Institucija Bosne i Hercegovine, ul. Trg BiH broj 1. Tačan datum i vrijeme održavanja Skupštine će biti naknadno utvrđeni, o čemu ćete biti blagovremeno informisani.

U cilju pripreme za održavanje sjednice Skupštine, potrebno je da vaša Sindikalna organizacija nominira delegata za saziv Skupštine, a srazmjerno broju članova Sindikalne organizacije (30 članova – 1 delegat).

Nominiranje delegata i kandidata za naprijed navedene pozicije neophodno je provesti u skladu sa važećim Pravilnikom o radu i organizaciji Sindikalnih organizacija.

Pored delegata za Skupštinu, vaša Sindikalna organizacija ima mogućnost da nominira i kandidate za pozicije: predsjednika Reprezentativnog sindikata, zamjenike predsjednika Reprezentativnog sindikata, kao i za članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Statutarne komisije SDSZ, s tim da navedeni kandidati ne moraju biti nužno iz vaše Sindikalne organizacije.

Shodno pomenutom molimo da nominaciju delegata Skupštine i prijedlog kandidata za pozicije, predsjednika i zamjenika predsjednika SDSZ, te za članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Statutarne komisije, dostavite Sindikatu državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH najkasnije do 12.02.2021. godine, putem e-mail sdsz@sdsz.ba ili fax 033/553-606.

Nominacija delegata i kandidata na navedene pozicije treba sadržavati: ime i prezime delegata/kandidata, radnu poziciju i kontak podatke (e-mail i broj telefona), te naznaku pozicije na koju se kandidat predlaže. Kontakt telefon, za dodatne informacije je 033/553-605.

Održavanje Skupštine će biti prilagođeno važećim odlukama o okupljanju a u skladu sa epidemiološkom situacijom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prijavi se na newsletter
Loading