Archives
Categories

 231 total views,  2 views today

 

Na osnovu člana 39. Statuta  Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH i člana 7. Poslovnika o radu Upravnog odbora, dana 02.06.2021 godine sa početkom u 15,00 sati, održana je 2. (druga) Redovna sjednica  Upravnog odbora Sindikata.

 

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi UO:

 1. Salih Karčić, predsjednik Sindikata BiH
 2. Radenko Mirković, zamjenik predsjednika Sindikata BiH
 3. Branko Trkulja, zamjenik predsjednika Sindikata BiH
 4. Rifet Hodžić, član UO Sindikata BiH
 5. Adnan Hrapović, član UO Sindikata BiH
 6. Sanja Skočir, član UO Sindikata BiH
 7. Goran Ždrale, član UO Sindikata BiH
 8. Miroslav Vujičić, član UO Sindikata BiH
 9. Hajrudin Dumanjić, član UO Sindikata BiH
 10. Jasna Ramić, član UO Sindikata BiH
 11. Mujo Rančić, član UO Sindikata BiH
 12. Gordana Šarović, član UO Sindikata BiH
 13. Nenad Novaković, član UO Sindikata BiH
 14. Dario Šegrt, član UO Sindikata BiH
 15. Dragan Marušić, član UO Sindikata BiH
 16. Zvjezdan Jamaković, član UO Sindikata BiH
 17. Miroslav Kovžan, član UO Sindikata BiH
 18. Saša Šešlija, član UO Sindikata BiH
 19. Ismir Olovčić, član UO Sindikata BiH

Sjednici nisu prisustvovali sljedeći članovi UO :

 1. Sabina Konjhodžić, član UO Sindikata BiH
 2. Dejan Ružić, član UO Sindikata BiH
 3. Naser Husić, član UO Sindikata BiH
 4. Luca Zećirović, član UO Sindikata BiH

Sjednici je prisustvovala Mirela Zaimović tehnički sekretar Sindikata.

Zapisnik sa 2. sjednice Upravnog odbora je vodila Jasna Ramić sekretar Sindikata.

Sjednicom je predsjedavao, te ujedno je otvorio i vodio predsjednik Sindikata BiH  Salih Karčić.

Predsjednik je predložio sljedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 1.sjednice Upravnog odbora
 2. Upoznavanje sa članovima Nadzornog odbora, članovima Statutarne komisije I Savjetodavnog tima Sindikata
 3. Kolektivni ugovor
 4. Odluka o formiranju “Pregovaračkog tima” za Kolektivni ugovor
 5. Izmjena i dopuna Pravilnika o materijalno-finansijskom poslovanju
 6. Dodjela stimulacije za organizatore Skupštine 22.04.2021.godine
 7. Razmatranje prijedloga o povratu članarine sindikalnim organizacijama
 8. Oglašavanje Sindikata I internet komunikacija
 9. Razno

Nakon čitanja  JEDNOGLASNO je usvojen  predloženi dnevni red.

Ad 1. Usvajanje Zapisnika sa 1.sjednice Upravnog odbora; 

Obzirom da na mail Sindikata nisu prispjele korekcije na Zapisnik, predsjednik Sindikata je zamolio prisutne da se izjasne na Zapisnik sa 1.sjednice Upravnog odbora.

Član UO Nenad Novaković je dao korekciju tehničke prirode u tački 5. Odluka o formiranju „Štrajkačkog odbora“ u dijelu „Pododbor za sigurnost i bezbjednost“, da su sigurnost i bezbjednost istog značenja, te da je dovoljno da stoji Pododbor za sigurnost (Pododbor za bezbjednost).

Nakon uvrštene korekcije usvojen je zapisnik SA 1. sjednice UO. 

Ad 2. Upoznavanje sa članovima Nadzornog odbora, članovima Statutarne komisije i Savjetodavnog tima Sindikata;

Nakon predstavljanja i  provedene diskusije predsjednik Sindikata je predložio, a Upravni odbor JEDNOGLASNO usvojio slijedeće zaključke:

 • Članovi Nadzornog odbora Sindikata će izvršiti kontrolu finansijskog poslovanja Sindikata za period od 01.01. do 22.04.2021. godine, drugi period od 22.04. do    08.2021 godine i treći period od 30.08. do 31.12.2021. godine
 • Statutarna komisija Sindikata će do 20. juna 2021. godine dostavi tehničkom sekretaru Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Sindikata
 • Razmatranje imenovanja šestog člana Savjetodavnog tima g-dina Neven Akšamija, će se razmatrati i usvajati na slijedećoj sjednici UO.

Ad 3. Kolektivni ugovor; 

Predsjednik Sindikata je napomenuo da je u ranijem periodu bio formiran Pregovarački tim ispred reprezentativnih sindikata. Tim je brojao devet članova (po tri ispred svakog reprezentativnog sindikata). Obzirom da je došlo do izbora novog rukovodstva Sindikata, te da su u ranijem periodu dva člana Pregovaračkog tima podnijeli ostavke, predsjednik Sindikata je napomenuo da je potrebno imenovati novi Pregovarački tim.

Također UO je, a nakon pregledanih ponuda za izradu rekvizita za štrajk, donio odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača. 

Ad 4.   Donošenje Odluke o imanovanju “Pregovaračkog tima”

UO je JEDNOGLASNO usvojio sljedeći zaključak/Odluku:

 • Upravni odbor Sindikata donosi Odluku o formiranju Pregovaračkog tima Sindikata u sastavu:
 • Salih Karčić, predsjednik Sindikata
 • Dejan Ružić, Parlamentarna skupština BiH-pravnik
 • Nenad Novaković, Ministartvo civilnih poslova BiH- pravnik. 

Ad 5.   Usvajanje Izmjene i dopune Pravilnika o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata; 

Predsjednik Sindikata je upoznao prisutne da je na Skupštini, održanoj dana 22.04.2021.godine, usvojen prijedlog da se izvrši izmjena i dopuna Pravilnika o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata s ciljem da se preciznije definišu iznosi i opišu naknade organa Sindikata. Ove izmjene i dopune se odnose na definisanje naknada za poslove koji su stalni (svakodnevni), te također želio je napomenuti da se ovaj prijedlog odnosi za narednih sedam mjeseci, odnosno do kraja 2021.godine.

Korigovani Pravilnik koji je pripremljen od strane Savjetodavnog tima je dostavljen članovima UO kao materijal za sjednicu.

 • Predloženi Pravilnik o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata je usvojen sa 11 glasova ZA, 4 PROTIV  i 3 SUZDRŽAN uz napomenu da će se Pravilnik o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata preispitati početkom 2022.godine. 

Ad 6.   Dodjela stimulacije za organizatore Skupštine 22.04.2021.godine; 

Predsjednik Sindikata je napomenuo da prema evidenciji koju posjeduje Izvještajnu/Izbornu Skupštinu su organizirali, pripremali i vodili Ermin Terko-predsjednik Skupštine, Lejla Čopelj-predsjednik  Sindikata, Mirela Zaimović-tehnički sekretar Sindikata, te imenovani članovi Tima za pripremu Skupštine Jasna Ramić, Gordana Šarović i Rifet Hodžić. Obzirom da je po prvi put organizovana online Skupština, pozvan je veliki broj delegata, te da je u isto vrijeme održana Izvještajna i Izborna Skupština, a čiji su najveći teret podnijeli Ermin Terko-predsjednik Skupštine, Lejla Čopelj-predsjednik  Sindikata, Mirela Zaimović-tehnički sekretar Sindikata, predsejdnik Sindikata je predložio da se dodjeli stimulacija za dodatno angažovanje u organizaciji Izvještajne/Izborne Skupštine.

UO je usvojio predložene iznose za stimulaciju. 

Ad 7. Razmatranje prijedloga o povratu dijela neiskorištenih sredstava Sindikata; 

Predsjednik Sindikata je napomenuo da je na prošloj sjednici UO predloženo da se na ovoj sjednici raspravlja i razmatra prijedlog da se svim sindikalnim organizacijama iz budžeta neiskorištenih akumuliranih sredstava Sindikata izvrši povrat članarine u ukupnom iznosu od 70000,00 KM. Obzirom da ovaj  prijedlog nije izglasan na Skupštini, odnosno u trenutku glasanja nije bilo kvoruma, član UO Branko Trkulja je na prvoj sjednici UO predložio da se razmatra pomenuti prijedlog. Predsjednik je izrazio mišljenje da UO treba pripremiti i usaglasiti novi prijedlog te da obzirom da se radi o velikom iznosu sredstava konačnu odluku treba donijeti Skupština Sindikata. Naveo je da je evidentno da UO može donositi odluke iz nadležnosti Skupštine u periodu između dvije Skupštine, što smatra da se odnosi na odluke koje se trebaju operativno i brzo riješiti kako bi Sindikat funkconisao i koje nisu bile na izjašnjavanju/glasanju na prethodnoj sjednici Skupštine. U tom slučaju UO donosi odluku te na prvoj narednoj sjednici Skupštine dostavlja Skupštini na verifikaciju. Smatra da UO ne može preuzeti ingerenciju Skupštine i ponovo glasati o nečemu što Skupština nije prihvatila.

Član UO Branko Trkulja je obrazložio  prijedlog za raspodjelu ali obzirom da pomenuto obrazloženje pripremljeno od strane SO MO nije pravovremeno dostavljeno Sindikatu, predsjednik je predložio da se razmatranje po ovoj tačci dnevnog reda ponovo odgodi za narednu sjednicu, te zamolio da se ovaj prijedlog u pisanoj formi dostavi u Kancelariju Sindikata.

Ad 8. Oglašavanje Sindikata i internet komunikacija; 

Predsjednik Sindikata ja napomenuo da je na prethodnoj sjednici obrazložio potrebu da Sindikat se promoviše odnosno da potpiše ugovor sa nekim od elektronskih medija koji će pratiti aktivnosti i rad Sindikata. Također je napomenuo da će u narednom periodu Kancelarija Sindikata pribaviti ponudu od jednog portala a koja će koristiti za pribavljanje drugih ponuda.

Ad 9. Razno;

Predsjednik Sindikata je predložio da se konsultuju druga dva reprezentativna sindikata, te da se zajednički izradi i uruči zahvalnica delegatu u Domu naroda PS BiH, g-dinu Zlatku Miletiću. Razlog navedenom je podrška koju je dao g-din Zlatko Miletić Sindikatu, i njegovoj borbi za ostvarivanje prava zaposlenih u Institucijama BiH.

Pod tačkom razno predsjednik je podsjetio  prisutne da je na prethodnoj sjednici UO donijet zaključak da se u narednom periodu sve sjednice snimaju u svrhu izrade zapisnika. S tim u vezi neophodno je nabaviti diktafon te je zamolio člana UO Daria Šegrta da pribavi dvije ponude, a koje su dostavljene kao matrijal za sjednicu.  S tim u vezi predsjednik je predložio da se izvrši nabavka diktafona od povoljnijeg ponuđača.

Također predsjednik je informisao prisutne da je na poziv Sindikata uprave RS prisustvovao Izbornoj Skupštini Sindikata uprave RS u čijem sklopu je održan i sastanak članica ROSUP-a, a čiji je Sindikat član. Naveo je da je Izvještaj sa službenog putovanja u Teslić 27. i 28.05.2021.godine dostavljen kao materijal za sjednicu.

Predsjednik Sindikata je informisao prisutne da je u ranijem periodu Sindikat zaprimio od SO MVP BiH zatjev za povrat više uplaćenih sredstava na ime članarine. Obzirom da je od stupanja na snagu Odluke o visini i raspodjeli članarine greškom Odsjeka za materijalno-finansijsko poslovanje navedene institucije obračunavana članarina 50-50, umjesto 40-60 u korist sindikalnih organizacija. S tim u vezi potrebno je izvršiti povrat članarine u iznosu od 10% za sve mjesece u kojima nije primjenjivana nova Odluka o visini i raspodjeli članarine. U skladu sa navedenim predsjednik je predložio da tehnički sekretar Sindikata i član UO Dario Šegrt izvrše obračun i povrat navedenih sredstava.

Predsjednik je napomenuo da se i ostale sindikalne organizacije koje imaju problem, obrate Kancelariji Sindikata sa zahtjevom za povrat više uplaćenih sredstava na ime članarine.

U periodu od održavanja prošle sjednice i formiranja Tima za razmatranje prispjelih zahtjeva za JNP, Kancelarija Sindikata je zaprimila, a Tim razmotrio i odobrio jedan zahtjev za JNP dostavljen od strane SO Parlamentarna skupština BiH.

Zahtjev je odobren u skladu sa Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o materijalno finansijskom poslovanju Sindikata po članu 3. Stav (c)   na ime teške bolesti članova najuže porodice člana Sindikata (suprug/a, djeca), u iznosu od 200,00 KM;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prijavi se na newsletter
Loading