Archives
Categories

Loading

Sedma Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 15.11.2017. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

 1. Informacija o otvorenom predmetu u Tužilaštvu BiH u vezi sa SO Tužilaštva BiH
  – Članovi Upravnog odbora su upoznati da je Tužilaštvo BiH protiv Sindikalne organizacije Tužilaštva BiH otvorilo predmet, a radi se o zloupotrebi finansijskih sredstava u ovoj sindikalnoj  organizaciji od strane njihove predsjednice;
  Zaključeno je da se odredbe o načinu uspostave koordinacije nad radom SO te obaveze dostavljanja Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja SPDS-u ugradi u Pravilnik o organizovanju i radu sindikalnih organizacija.
 2. Usvajanje Pravilnika o organizovanju i radu sindikalnih organizacijaU vezi sa prethodnom tačkom predsjednica je  naglasila potrebu izrade ovog Pravilnika te ponudila prijedlog istog. Nakon provedene diskusije zaključeno je da ovu oblast treba vrlo detaljno urediti  te je UO  donio Odluku o formiranju Radne grupe koja će analizirati dostavljeni prijedlog te izraditi konačnu verziju Pravilnika  o organizovanju i radu sindikalnih organizacija.U radu navedene Radne grupe učešće će uzeti Ermin Terko kao koordinator, Najda Džulić, Smajil Pašalić i Edin Mulić. Radna grupa će u ovim aktivnostima  koordinirati sa članovima Statutarne komisije. Svi članovi  UO se pozivaju da u skladu sa svojim mogućnostima pruže pravnu i stručnu pomoć ovoj Radnoj grupi. Koordinator Radne grupe, Ermin Terko će napraviti radni tekst te isti dostaviti ostalim članovima na ocjenum mišljenje, sugestije i komentare. Tehničku pomoć oko ostvarivanja kontakata, organizacije i održavanja sastanaka obezbjedit će  tehnički sekretar Sindikata;
  – Zaključeno je da Radna grupa do kraja 2017.godine okonačti aktivnosti na izradi Pravilnika o organizovanju i radu sindikalnih organizacija te isti dostaviti UO radi usvajanja.
 3. Imenovanje Timova za nadzor nad radom SO; – Ova tačka dnevnog reda je odložena do donošenja Pravilnika o organizovanju i radu sindikalnih organizacija. Nakon toga biće formirani Timovi za koordinaciju nad radom SO i upoznavanje sa novim Pravilnikom.
 4. Imenovanje Sekretara sindikata; U skladu sa Statutom, Sindikat je u obavezi imenovati Sekretara Sindikata sa jasno definisanim obavezama i poslovima. Obzirom da Sindikat već ima tehničkog sekretara, kao stalno uposleno lice, Sekretar Sindikata se bira da pruži podršku i pomoć u radu tehničkom sekretaru u okviru odredbi Statuta;
  – Nakon provedene diskusije, za Sekretara Sindikata jednoglasno je imenovana Jasna Ramić članica UO
 5. Razmatranje raspisivanja konkursa za prijem zaposlenika SPDS-a; Predsjednica je upoznala članove Upravnog odbora sa informacijom da je tehnički sekretar Sindikata, Munevera Radović, stekla uslove za odlazak u penziju. Kako Sindikat radi svog funkcionisanja ne može ostati bez uposlenika, neophodno je prije odlaska Munevere Radović u penziju, zaposliti jedno lice koje će moći u narednom periodu preuzeti poslove tehničkog sekretara;
  – S tim u vezi, predloženo je da se raspiše Konkurs za prijem: – pripravnika/volontera sa završenim ekonomskim ili pravnim fakultetom, ili da se izvrši angažiranje po Ugovoru o djelu;
  Obzirom da zbog procedure oko donošenja Zakona o PIO-u još uvijek nije tačno određen datum odlaska Munevere Radović u penziju (kraj ove kalendarske godine ili mart 2018), zaključeno je da Munevera Radović i ukoliko ostvari penziju sa 31.12.2017.godine, ostane da radi kao tehnički sekretar zaključno sa 31.03.2018. godine po Ugovoru o djelu, nakon čega će UO razmatrati trajnije rješavanje pitanja zaposlenja tehničkog sekretara.
 6. Razmatranje zahtjeva zaposlenika SIPA-a BiH koji se odnosi za pokretanje inicijative za izjednačavanje zaposlenika sa SSS sa policijskim službenicima sa istom stručnom spremom

  – Članovi Upravnog odbora su se upoznali sa informacijom da se sindikatu obratio član sindikalne organizacije SIPA –e BiH Brane Vukobrat sa zahtjevom i inicijativom za izjednačavanje koificijenta zaposlenika sa SSS sa kojeficijentom policijskih službenika sa SSS. Nakon provedene diskusije zaključeno je da se podnosioca zahtjeva pismeno obavijesti da inicijative te vrste ispred Reprezentativnog sindikata može biti pokrenuta isključivo za sve zaposlene;

  – Dopis podnosiocu zahtjeva će sačiniti Fehmija Sadiković.

 7. Imenovanje Tima za saradnju sa Koordinacijom sa policijskim sindikatima; – Predsjednica je članove UO upoznala sa informacijom da će Koordinacija sindikata policijskih agencija zatražiti od Ministarstva pravde BiH i Vijeća ministara BiH da se izvrši preispitivanje statusa reprezentativnosti sindikata zbog dijela naziva sindikata koji sadrži riječi “policijskih službenika”; – Sa ciljem relaksiranja odnosa i saradnje između ova dva Reprezentativna Sindikata te buduće suradnje, donesena je Odluka o formiranju tima koji će u narednom periodu komunicirati sa Koordinacijom sindikata policijskih agencija te iznaći način za ostvarivanje saradnje; – Predloženi i imenovani  članovi UO za Tim za saradnju sa Kordinacijom sindikata policijskih agencija su: Lejla Čopelj, Denis Ferović, Fehmija Sadiković, Luca Zećirović i Nedim Ibrahimović; – Zaključeno je da se u narednom periodu organizira zajednički sastanak.
 8. Izrada faksimil pečata za potrebe predsjednice sindikata; Radi efikasnosti i ekspeditivnosti u slanju službenih dopisa, predsjednica je predložila izradu faksimil pečata koji bi se koristio za ovjeru u njenom odsustvu; – Prijedlog jednoglasno podržan, a za realizaciju zaključka je zadužen tehnički sekretar kao i za odgovornost pri upotrebi.
 9. Razno
 • (1) predsjednica se u okviru ove tačke dnevnog reda osvrnula na dopis Ministarstva financija i trezora BiH (MFiT), a vezano za Odluku o visini, načinu i postupku ostvarenja prava na naknadu za prevoz na posao i prevoz sa posla u institucijama Bosne i Hercegovine. U navedenom dopisu MFiT i ponavlja već ranije iznesene činjenice o načinu i postupku izrade predmetne Odluke, što svakako ne ispunjava naše zahtjeve koji se odnose na preispitivanje zakonistosti donošenja Odluke te stavljanje van snage iste; – Sindikat je zaprimio i dopis i od Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine kojim smo obaviješteni da je navedena institucija odlučila sprovesti postupak istrage te zatražila od MFiT i Vijeća ministara BiH da se izjasne po svim žalbenim zahtjevima od strane Sindikata; Zaključeno je da Kristijan Vasilić i Smail Pašalić  sačine odgovor na zaprimljeni dopis MFIT BiH.
 • (2) Ministarstvo pravde BiH je SPDS-u dostavilo nacrt  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine na ocjenu i mišljenje; – Obzirom da je nacrt zakona dostavljen neposredno prije održavanja sjednice UO zaključeno je da se isti skenira i proslijedi svim Sindikalnim rganizacijama te da se zatraži ocjena i mišljenje; – Rok za dostavu povratne informacije po ovom nacrtu zakona je 30.11.2017.godine; – Također, obzirom da u dopisu Ministarstva pravde BiH nije naveden rok za dostavljanje mišljenja Sindikat će sačiniti dopis Ministarstvu pravde BiH, kojim ćemo ih  obavjestiti da ćemo odgovoriti na isti kada dobijemo prijedloge od sindikalnih organizacija; – Zključeno je da se po ovom pitanju izvrše konsultacije sa Edinom Kučukovića, članom UO;
 • (3) Sindikalna organizacija Direkcije za evropske integracije BiH uputila je zahtjev UO za kooptiranje  predstavnika njihove sindikalne organizacije za člana UO SPDS-a, g-đa Sabina Konjihodžić; Zaključeno je da Sindikalna organizacija DEI može imati predstavnika u UO Sindikata bez prava glasa, jer UO bira i razrešava Skupština Sindikata. Obzirom da se radi o članici Sindikata koja je u ranijem periodu dokazala svoj sindikalni angažman smatramo vrlo korisnim da učestvuje u radu UO;
 • (4) predsjednica je predložila da se izvrši preplata sndikata na list „BH propisi i projekti“ čija pretplata na godišnjem nivou iznosi KM = 200,00; – List izlazi jednom mjesečno primjerkom i u elektronskoj formi tako da će se moći distribuirati svim članovima Sindikata;
 • (5) Upravni odbor je razmatrao zahtjeve za financjisku pomoć koje su podnijele: – Nataša Filipović Čučković iz sindikalne organizacije MFIT BiH zbog teže bolesti, – te Mirsada Nalić član sindikalne organizacije Ministarstva Sigurnosti BiH zbog teške bolesti  majke; – predsjednica je predložila da se Mirsadi Nalić zbog bolesti majke isplati iznos u visini od KM=300,00 a da Nataša Filipović Čučković uz priloženu ljekarsku dokumentaciju priloži račune kako bi se njen zahtjev razmatrao na jednoj od sledećih sjednica UO.- (6)Predsjednica – Prijedlog je jednoglasno prihvaćen;
 • (6) predsjednica je upoznala članove Upravnog odbora sa drugostepenom presudom Suda BiH u predmetu koji se vodi između SPDS-a i Sindikata Ministarstva odbrane BiH. Drugostepenom presudom usvojena je žalba te je prvostepena presuda preinačena. Drugostepenom presudom osporava se pravno sljedništvo Sindikata MO nad Sindikalnom organizacijom MO. Ovom presudom stekli su se uslovi da Sindikalna organizacija MO profunkcionira u punom kapacitetu. (7) Prijedlog za organizovanje Sindikalnih sportskih igara sredinom naredne godine jednoglasno je prihvaćen.

Napomena: navedeni su izvodi tački dnevnog reda sa zaključcima. Kompletan zapisnik možete preuzeti na upit putem emaila: r.sindikat@bih.net.ba.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading