Archives
Categories

Loading

Jedanaesta Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 01.02.2018. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

  1. Informacija o održanom sastanku u Ministarstvu pravde BiH i upućenom dopisu;
   – Tragom dopisa Ministarstvoa pravde BiH koje je zaprimio Sindikat,a  u kojem se traže podaci za utvrđivanje ispunjavanja uslova reprezentativnosti organiziran je zajendički sastanak;
   – Informaciju sa sastanka je podnijela predsjednica Lejla Čopelj; Sastanku u Sektoru za upravu Ministarstva pravde BiH prisustvovali pomoćnica ministra, službenica koja vodi predmet te tim ispred UO na čelu sa predsjednicom;
   – Na sastanku je zatraženo od strane Sindikata da s eoobzirom na pripreme održavanja vanredne skupštine  produži rok za dostavu traženih podataka što je uzeto u obzir;
   – Dopis sa traženim podacima će se uputiti nakon održavanja vanredne skupštine.
   – Ova tačka dnevnog reda je potakla određenu diskusiju koja je za rezultat imala sljedeće zaključke:
   Fokus aktivnosti staviti na sindikalne organizacije koje nemaju 51% članstva
   Uspostaviti kontakt sa predsjednicima sindikalnih organizacija sa ciljem dostavljanja spiska članstva, te izvještaja o radu i financijskih izvještaja za 2017. godinu. Rok za dostavu navedenog je 08.02.2017. godin
   Određen je tim za anlizu postojećeg Zakona o radu u dijelovima koje s eodnose na sindikalno djelovanje i reprezentativnost te da predlože izmjene i dopune istog
   Izvršiti anlizu nakon održavanja vanredne skupštine vezano za tajming podnošenja inicijative vezano za kolektivno pregovaranje
   Nakon vanredne skupštine organizirati sastanak sa drugim reprezentativnim sindikatom oko potencijalnog dogovora vezano za zajedničku inicijativu pokretanja kolektivnog pregovaranja
 1. Donošenje potrebnih odluka za održavanje vanredne skupštine
  – Odluke o održavanju vanredne kupštine i poziv je sačinio Ermin Terko – predsjednik Skupštine;
  – Navedeno je jednoglasno usvijeno uz određene korekcije u Odluci za održavanje vanredne skupštine;
  – Nakon odgovarajuće diskusije je određen datum održavanja skupštine (22.02.2018. godine sa početkom u 16.00 sati);
  – Zaključeno je da se sačini i uputi dopis svim institucijama iz koje dolaze delegati na Skupštinu kako bi se delegatima osigurao neometan ulazak;
  – Zaključeno je da se poziv sa materijalima uputi delegatima do 12.02.2018 godine
 2. Program rada za 2018. godinu – nacrt
  – Nakon provedene odgovarajuće diskusije na nacrt Programa rada za 2018. godinu predložene su određene korekcije koje je potrebno sačiniti do sljedeće sjednice UO.
 3. Izvještaj o obavljenom popisu na dan 31.12.2017. godine
  – Predsjednica UO je prisutne upoznala sa Izvještajem o obavljenom popisu na dan 31.12. 2017 godine, kojeg je sačinila komisija u sastavu:Fehmija Sadiković, Ermin Terko i Munevera Radović;
  – Jednoglasno je usvojen Izvještaj o popisu
 4. Financijski izvještaj za 2017. godinu – nacrt
  – Nakon provedene odgovarajuće diskusije na prijedlog Financijskog plana za 2017. godinu isti je skinut sa dnevnog reda iz razloga što Nadzorni odbor nije održao svoju sjendicu tokom kojeg bi razmatrao navedeni izvještaj
 5. Izvještaj o radu za 2017. godinu – nacrt
  – Nakon provedene odgovarajuće diskusije date su određene smjernice za sačinjavanje Izvještaja o radu za 2017. godinu te će isti biti predstavljen na prvoj sljedećoj sjednici, a prije održavanja vanredne skupštine
 6. Financijski plan za 2018. godinu – nacrt
  – Obzirom na dužinu ove sjednicu UO te obzirom da je dogovoreno održavanje vanredne sjednicu UO prije održavanja vanredne skupštine, razmatranje Financijskog plana za 2018. godinu je prolongirano za prvu sljedeću sjednicu
 7. Ostalo
  – Predsjednica je u svom izlaganju upoznala UO o svojoj posjeti predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića; Istaknuto je da je po prvi put od postojanja Sindikata predsjednik Sindikata održan sastanak sa predsjedavajućim Viječa ministara BiH; Sastanak je protekao u konstruktivnoj atmosferi tokom kojeg se iskoristila prilika da se premijera upozna sa poteškoćama sindikalnog djelovanja; od strane premijera je izražena podrška za pokretanje inicijative za kolektivno pregovaranje uz ostavljanje mogućnosti predlaganja potpisivanja sporazuma o saradnji između Sindikata i Vijeća ministara BiH;
  – Sindikat je zaprimio informaciju da je Institucija Ombudsmena za ljudska prava BiH,koji je uslijedio nakon naše uložene žalbe i zahtjeva za pokretanje istrage SPDS a, a u vezi načina i postupka ostvarenja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz sa posla; uputila Vijeću ministara BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH sledeću PREPORUKU:
  Vijeću Ministara BiH da započne dijalog sa reprezentativnim sindikatom BiH u cilju donošenja nove Odluke kojom bi se otklonile sve nejasnoće i na adekvatan način uredilo ovo izuzetno važno pitanje za sve zaposlene u institucijama BiH;
  Parlamentarnoj skupštini BiH da se izmijeni sporna odredba člana 41 stav (1) Zakona o platama i naknadama u  institucijama BiH koja je predstavljala temelj za koncipiranje ovog modela obračuna naknada za prevoz na posao i prevoz sa posla i da se ponovo unesu riječi „ javnom prevozu“;
  O načinu realizacije preporuke obavijestiti Instituciju Ombudsmena za ljudska prava BiH u roku od  60 dana od dana prijema preporuke.

Napomena: navedeni su izvodi tački dnevnog reda sa zaključcima. Kompletan zapisnik možete preuzeti na upit putem emaila: r.sindikat@bih.net.ba.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading