Archives
Categories

Loading

Dvadeset prva Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 09.08.2018. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

ZAPISNIK

SA 21. REDOVNE SJEDNICE

Na osnovu člana 39. Statuta  Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH i člana 7. Poslovnika o radu Upravnog odbora, dana 09.08.2018 godine sa početkom u 16,00 sati u Sali  2/1  na 1 spratu  zgrade Parlamentarne skupštine BiH održana je 21 (dvadeset prva) Redovna sjednica  Upravnog odbora Sindikata.

Sastanku su prisustvovale Munevera Radović i Mirela Zaimović uposlenice Sindikata.

Sjednicom je predsjedavala te ujedno je otvorila i vodila predsjednica Sindikata i predsjednica UO Lejla Čopelj.

Predsjednica je predložila sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 19 i 20. sjednice;
 2. Informacija o angažmanu zaposlenika Sinikata;
 3. Infomracija o završenim aktivnostima Radne grupe za izradu Kolektivnog ugovora;
 4. Informacija Komisije za razmatranje pristiglih prijava po Javnom pozivu za advokata;
 5. Nova ponuda za organizaciju sportskih igara;
 6. Rješenje o preregistraciji  Sindikata kod MP, izrada pečata SDSZ-a i SO;
 7. Korekcija Finansijskog plana;
 8. Razno.

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Ad 1. Usvajanje zapisnika sa 19.  i 20. sjednice UO.

Zapisnici sa 19. i 20. sjednice su izmjenjeni i korigovani od strane člana UO Kristijana Vasilića, a pomenute izmjene se odnose na upisane promjene u  rješenju Ministarstva pravde BiH od 14.05.2018. godine.

 • Zapisnik sa 19. Sjednice UO je usvojen jednoglasno.

Na zapisnik sa 20. sjednice član UO Najda Đulić je imala primjedbu  na odluku UO  da joj  se ne isplati naknada  iz razloga što je prema evidenciji prisustva, od 10 održanih sjednica u ovoj godini bila odsutna sa osam.

Nakon provedene diskusije zaključeno je da se pitanje isplate Najdi Đulić ostavi za sljedeću sjednicu UO.

Također, na pomenuti zapisnik  primjedbu je dao i član UO Smajil Pašalić, a koja se odnosi na zahtjev Budimira Gavrića da mu se isplati dio troškova za angažovanje advokata, a kojeg je pomenuti bio primoran angažovati iz razloga što mu tadašnji predsjednik SO MO, nije omogućio besplatnu pravnu pomoć.

Član UO Smajil Pašalić smatra da navedeni slučaj predstavlja samo pokazatelj slabosti funcionisanja sistema po kojem bi svaki član sindikata morao biti upoznat sa mogućnosti i obavezom konsultovanja sindikata, te obaveznom procedurom prije vođenja pravnih postupaka u vezi disciplinskih mjera, postupaka pred sudovima i slično, a takođe i u vezi konsultacije sa advokatom Sindikata.

Također član UO Smajil Pašalić daje prijedlog dopune zaključka:

„Radi eventualnih novih ovakvih slučajeva u budućnosti, potrebno jasno precizirati  uslove priznavanja troškova, bez mogućnosti bilo kakve diskriminacije.

Također predlaže, da se ova materija obraditi u osnovama obaveznih procedura, konsultacije sindikata u vezi vođenja pravnih postupaka, kroz Pravilnik o organizovanju i radu sindikalnih organizacija  (kroz izmjene i dopune Pravilnika-naložiti komisiji za izradu Pravilnika).

Svaki individualni postupak (sindikalne organizacije ili pojedinca-člana sindikata) vođenja pravnih postupaka pred sudovima, bez saglasnosti upravnog odbora sindikata, te  pisanih procedura Sindikata, neće biti podržan finansijski. „

 • Zapisnik sa 20. Sjednice UO, uz gore navedenu korekciju i prijedlog dopune zaključka Smajila Pašalića, je jednoglasno usvojen.

Nakon provedene diskusije aktualizirano je pitanje potrebe snimanja sjednica, kako bi se izbjegle buduće nejasnoće, te olakšao rad osobama zaduženim za vođenje zapisnika.

 • Predloženo je da se kupi diktafon za te svrhe, a sjednica je na osnovu pristanka svih prisutnih audio snimljena. Sjednicu je snimila predsjednica svojim mobilnim telefonom, te lično snosi odgovornost za čuvanje i upotrebu snimka u skladu sa Poslovnikom o radu UO.

Ad 2. Informacija o angažmanu zaposlenika Sinikata;

Informacije o angažmanu zaposlenika, dala je predsjednica Lejla Čopelj koja je istakla da po obavljenom intervjuu Komisija je sačinila rang listu te bodovala kandidatkinje u skladu sa stepenom ispunjavanja uvjeta koji su postavljeni u Pozivu za angažman zaposlenika.

Svi članovi Komisije su se javno izjasnili o kandidatkinjama,  te je sačinjena konačana rang lista, na osnovu ukupnog zbira glasova.

Na osnovu Odluke Komisije, kao najbolje rangirana kandidatkinja, za zaposlenika Sindikata odabrana je Zaimović Mirela.

Ad. 3. Infomracija o završenim aktivnostima Radne grupe za izradu Kolektivnog ugovora;

Izvještaj je podnio član UO Edin Kučuković koji je ujedno i koordinator Radne grupe za izradu kolektivnog ugovora.

Radna grupa u proširenom sazivu održala je sastanak 23. i 24.06. u hotelu Hollywood na Ilidži, na kojem je finaliziran tekst Kolektivnog ugovora, Protokol kao i Zahtjev za pokretanje postupka kolektivnog pregovaranja.

Radna grupa smatra da pregovarački tim treba da bude sastavljen od pripadnika sva tri konstitutivna naroda, te da u pregovaračkom timu treba da bude predsjednica Lejla Čopelj kao i Faruk  Bajramović.

Prijedlog za člana pregovaračog tima dala je i Najda Đulić koja smatra da jedan od članova pregovaračkog tima bude i Fazila Klisura kao predstavnik SO MO BiH, zbog specifičnosti poslova zaposlenika u MO te zbog toga što civilna lica, a koja su zaposlenici MO nemaju jednake plate niti dodatke na plate kao vojna lica iako u nekim situacijama obavljaju iste poslove.

Član UO Edin Kučuković je istakao da Kolektivni ugovor mora biti u skladu sa Zakonom o radu, te da ga ne može dopunjavati niti mijenjati. Također je dodao da pitanje MO je riješeno članom 26. Kolektivnog ugovora i da postoji prostor da se nadopuni i proširi pomenuti član.

Član UO Smail Pašalić smatra da treba da se održi tematska sjednica na kojoj će se samo raspravljati o Kolektivnom ugovoru te da se tekst ugovora prezentira i usvaja pojedinačno po svakom članu ugovora.

Član UO Kristijan Vasilić je podsjetio na hronologiju koja je prethodila sačinjavanju Prijedloga teksta Kolektivnog ugovora zaključujući  da je bilo dovoljno vremena da se izjasne sve sindikalne organizacije kao i članovi UO po pitanju Kolektivnog ugovora,te da se naknadnim konsultacijama usporava cjelokupan proces.

Predsjednica Lejla Čopelj predlaže da se zahtjev kao i Protokol ipak dostavi VM i MP u što kraćem roku, korigovan, bez imena pregovaračkog tima, ali i bez teksta Kolektivnog ugovora.

 

 • Nakon provedene diskusije  zaključeno je da se Zahtjev kao i Protokol dostave VM i MP, a da se krajem mjeseca avgusta napravi tematska sjednica na kojoj će biti pozvani predsjednici sindikalnih organizacija te na kojoj će biti prezentiran Kolektivni ugovor.Zaključeno je i da se tekst koji je dostavilo MO koristi kao smijernice u pregovaranju.

Ad. 4. Informacija Komisije za razmatranje pristiglih prijava po Javnom pozivu za advokata;

Komisija u sastavu : Lejla Čopelj, Edin Kučuković, Ermin Terko, Nadja Đulić  su dana 07.08.2018. godine u 11,00 sati održali sastanak na kojem su otvorene pristigle prijave te je obrađena dostavljena dokumentacija. Prilikom analize dostavljene dokumentacije konstatovano je sljedeće:

 • Na javni poziv je pristiglo 5  prijava i to: advokatska kancelarija Damir Katica, advokat Amin Hasović, advokat Jasmina Pujagić-Hasović, advokat Azem Mehonić i advokat Hamid Džandžanović.
 • Da su svi prijavljeni dostavili kompletnu i potpunu dokumentaciju.
 • Da su prijavljeni adv. Hamid Džandžanović, adv. Damir Katica, adv.Amin Hasović i adv. Azem Mehonić dostavili prijavu na bazi mjesečnog paušala odnosno do vrijednosti godišnjeg ugovora do 6.000,00 KM, dok je adv. Jasmina Pujagić-Hasović dostavila ponudu baziranu na Tarifama o nagradama i naknadi troškova za rad advokata FBiH, uz ponuđeni popust od 10 %.
 • Da sukladno dostavljenoj dokumentaciji i referencama svi prijavljeni imaju približno isto iskustvo kada je radno pravo u pitanju.
 • Da je najpovoljnija ponuda advokata Hamida Džandžanovića ( 397,80 KM što na godišnjem nivou iznosi 4.773,60 KM).

U skladu sa svim navedenim Komisija preporučuje Upravnom odboru da se angažuje advokat Hamid Džandžanović, s obzirom da je dostavio kompletnu dokumentaciju kao i financijski najpovoljniju ponudu u odnosu na ostale prijave.

Konstatovano je da adv. Hamid Džandžanović nema mnogo iskustva kada je radno pravo u pitanju, te da bi to moglo predstavljati problem pri njegovom angazmanu.

Član UO Luca Zečirević predlaže da se ugovor o angažmanu potpiše sa drugom najboljom ponudom, odnosno sa adv. Aminom Hasovićem, čija je ponuda također prihvatljiva s tim da ima iskustva u radnom pravu te da je sindikat do sada imao jako dobru saradnju sa pomenutim advokatom.

 • Zaključeno je da UO prihvati preporuku Komisije, te da se ugovor sa adv Hamidom Džandžanovićem potpiše na godinu dana, a koji će teći od 01.01.2019. godine.

Ad.  5. Nova ponuda za organizaciju sportskih igara;

Informaciju je podnijela predsjednica Lejla Čopelj koja je posjetila Hotanj, centar Safet Zajko te Ajdinoviće. Kao najprihvatljiviju ponudu izdvojila je ponudu Ajdinovići, gdje je cijena dnevnog boravka 35 KM po osobi all inclusive.

Zaključeno je da se se sportske igre održe 15. Septembra, a da sindikalne organizacije dostave prijedlog učesnika i disciplina do 24. avgusta, a uplate za učesnike da se naprave do 10. septembra.

Član UO Fehmija Sadiković je kontaktirao Federalni sindikat koji mu je ponudio pomoć i podršku s obzirom da imaju veliko iskustvo u istim i sličnim aktivnostima.

Zaključeno je, da s obzirom da se od 06. do 09.09. održava sastanak ROSUP-a u Neumu, obavijeste sve sindikalne organizacije kako bi mogle poslati svoje predstavnike.

 • Zaključci su usvojeni jednoglasno.

Ad.  6. Rješenje o preregistraciji  Sindikata kod MP, izrada pečata SDSZ-a i SO;

Informisan je UO da je stiglo riješenje o izmjeni naziva sindikata, da je završena izrada pečata te da se predao zahtjev u PU kako bi se izvršile izmjene i u PU.

Ad. 7. Korekcija Finansijskog plana;

Predsjednica je predložila da Sindikat plati izradu pečata svim sindikalnim organizacijama, a sto će u ukupnom iznosu biti oko 1200,00 KM, a sredstav za ovu svrhu bi se koristila iz stavke  -USLUGE-.

 • Prijedlog predsjednice Lejle Čoplj je jednoglasno usvojen.

Ad. 8. Razno

S obzirom da je odbijen zahtjev za reviziju presude broj: Sl 3t022518 18 Rev od 20.07.2018. godine, u kojem se navodi da je MO dužno uplatiti  krovnom Sindikatu sudske troškove, te da se MO nije se oglasilo po tom pitanju, predloženo je da se SO MO BiH  podsjeti da je dužno refundirati Sindikatu troškove odgovora na Reviziju u iznosu 1260,00 KM, u što kraćem roku.

Sastanak završen u 18:30 sati.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading