Archives
Categories

Loading

Dvadeset treća Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 13.09.2018. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

ZAPISNIK

SA 23. REDOVNE SJEDNICE

Na osnovu člana 39. Statuta Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH i člana 7. Poslovnika o radu Upravnog odbora, dana 13.09.2018 godine sa početkom u 16,00 sati u sali 2/1 zgrade Parlamentarne skupštine BiH održana je 23 (dvadeset treća) Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata.

Sastanku je prisustvovao i Mujo Rančić ispred SO Ministarstva sigurnosti BiH.

U svojstvu zapisničara, sjednici je prisustvovala Mirela Zaimović uposlenica Sindikata.

Sjednicom je predsjedavala te ujedno je otvorila i vodila predsjednica Sindikata i predsjednica UO Lejla Čopelj.

Predsjednica je predložila sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice;
 2. Razmatranje i usvajanje prijedloga na Kolektivni ugovor;
 3. Informacija o održavanju sportskih igara;
 4. Informacije vezane za obračun plata zaposlenim u institucijama BiH a u skaldu sa izmjenama Zakona o porezu na dohodak u RS-u;
 5. Razno.

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Ad 1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice UO.

 

Predsjednica Sindikata i predsjednica UO Lejla Čopelj je pozvala članove UO da iznesu primjedbe na zapisnik sa 22. sjednice UO. Utvrđeno je da zapisnik sa 22. sjednice UO u cjelosti odgovara odlučenome  na 22. Sjednici UO.

 • Zapisnik  je jednoglasno usvojen.

 

Ad 2 Razmatranje i usvajanje prijedloga na Kolektivni ugovor;

 

Po ovoj tački dnevnog reda Predsjednica Sindikata i predsjednica UO Lejla Čopelj  je informisala UO o preduzetim aktivnostima  u vezi pokretanja postupka kolektivnog pregovaranja.

Dana 14.08.2018.godine Sindikat je uputio inicijativu Vijeću ministara BiH za pokretanje postupka kolektivnog pregovaranja, a radi zaključenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike na nivou institucija Bosne i Hercegovine. Kao rok za odgovor na inicijativu Sindikata određeno je 30 dana od dana dostavljanja pisane inicijative.

Ministarstvo pravde BiH je dostavilo odgovor 13.09.2018. godine obavještavajući Sindikat da će Ministarstvo pravde, postupajući u okviru zakonom utvrđenih nadležnosti , poduzeti sve neophodne aktivnosti u cilju realizacije procedure kolektivnog pregovaranja.

S obzirom da je u u dopisu koje je dostavilo Ministarstvo pravde BiH skrenuta pažnja na „specifičnosti koje se odnose na način rada i organiziranja institucija BiH“ te da je u tom smislu „potrebno razriješiti sva prethodna pitanja, kako bi se pristupilo kolektivnom pregovaranju“( akt:09-50-7479/18 Ministarstvo pravde BiH), Predsjednica Lejla Čopelj je zatražila od članova UO da daju prijedloge kako odgovoriti Ministarstvu pravde BiH.

 • Nakon provedene rasprave zaključeno je da se u što kraćem roku pošalje dopis kojim se inicira sastanak predstavnika Vijeća ministara BiH i Ministarstva pravde BiH sa predstavnicima Sindikata BiH s ciljem prevazilaženja pomenutih problema te usaglašavanja Protokola o saradnji.

 

 • Zaključeno je i da se imenuje tim koji bi prisustvovao sastanku sa Vijećem ministara BiH ispred Sindikata a to su: Predsjednica sindikata Lejla Čopelj, Edin Kučuković član UO i član komisije za izradu Kolektivnog ugovora te Luca Zečirević član UO Sindikata. U slučaju spriječenosti dolaska na sastanak sa predstavnicima Vijeća ministara nekoga od navedenih, imenovane su i osobe koje bi ih mijenjale a to su : Faruk Bajramović i Fazila Klisura članovi komisije za izradu kolektivnog ugovora i predstavnici SO MO.

 

Proširena sjednica UO sa predsjednicima SO je održana 30.08.2018 godine te nastavak iste je održan 05.09.2018. godine na temu Kolektini ugovor. Na sjednici je prezentovan tekst Kolektivnog ugovora te su svi prisutni mogli davati prijedloge izmjena/dopuna teksta. Zbog nedostatka vremena odlučeno je da se dodatni prijedlozi dostavljaju na e-mail Sindikata. Pristigli prijedlozi su dostavljeni članovima UO (materijal za sjednicu)  na razmatranje.

Dragan Marušić član UO je obrazložio prijedlog koji je dostavio ispred svoje SO MO i OS na članove 26. i 33. teksta Kolektivnog ugovora. Član UO Dragan Marušić smatra da se mora proširit član 26., dodaci na plaću, ili bolje uredit,  kao i 33. naknada za smještaj i odvojeni život jer se

radi se kategorijama dodataka i naknada za koje u dosadašnjoj praksi ima mnogo primjera diskriminatorskog i selektivnog pristupa u priznavanju prava, te jako mnogo primjera koji su u postupku pred nadležnim sudovima, te da se ove tačke teksta Kolektivnog ugovora trebaju odnositi na sve zaposlene.

Predsjednica sindikata i presjednica UO Lejla Čopelj je pozvala člana UO a ujedno i člana komisije za izradu kolektivnog ugovora Edina Kučukovića, zbog kompetencije, da iznese svoje mišljenje na pristigle prijedloge.

Član UO Edin Kučuković smatra da su svi pristigli prijedlozi konstruktivni te da predstavljaju kvalitativne izmjene teksta Kolektivnog ugovora, osim prijedloga Miroslava Vujčića iz SO MVP BiH koji je „imao revolucionarne ideje“ te da Sindikat treba da štiti stečena prava a ne da ih mijenja ili oduzima naglasio je i da se stavlja na raspolaganje Sindikatu, da sve pristigle prijedloge teksta Kolektivnog ugovora objedini i uvrsti u postojeći tekst , te kao takav dostavi članovima UO na razmatranje.

Nakon provedene diskusije predsjednica je predložila sljedeće zaključke:

 • Da Član UO Edin Kučuković u naredne dvije sedmice objedini i uvrsti u postojeći tekst Kolektivnog ugovora sve pristigle prijedloge i izmjene te da evidentira i obrazloži ukoliko neki od dostavljenih prijedloga nije u skaladu sa važećim zakonom.
 • Da se svaka SO, a čiji prijedlog nije prihvaćen i uvršten u tekst Kolektivnog ugovora, obavjesti te da se obrazlože razlozi ne prihvatanja prijedloga.
 • Da se nastavi sa dosadašnjim aktivnostima vezanim za pokretanje postupka kolektivnog pregovaranja.
 • Da se u tekstu Kolektivnog ugovora smanji vremenski rok trajanja ugovora sa 4 na 2 godine kako bi se uvidjele prednosti i nedostatci ovog nacrta Kolektivnog ugovora.
 • Predloženi zaključci su jednoglasno usvojeni.

 

 

Ad 3. Informacija o održavanju sportskih igara;

 

Predsjednica Sindikata i predsjednica UO Lejla Čopelj  je informisala UO o finalnim pripremama  te o troškovima za održavanje Prvih sportskih igara Sindikata.

Dodatno za razmatranje Presjednica UO  je predložila sljedeće:

 1. Kupovina i dodjela poklona/zahvlanice predsjedniku Sindikata FBiH do 150,00  KM;
 2. Kupovina simboličnih poklona gostima (suvenir Ajdinovići, cca 10-15 KM po osobi);
 3. Popuna 5 slobodnih mjesta namjenjenih gostima Prvih sportskih susreta u Ajdinovićima;
 4. Učešće na regionalnim sportskim igrama u Neumu 20.-23.09.2018.godine.

Nakon provedene diskusije predloženi su sljedeći zaključci:

 • Da se kupi i dodjeli poklon predsjedniku Sindikata FBiH u vrijednosti do 150,00  KM  te da se kupe simbolični pokloni i drugim gostima;
 • Da se preostalih 5 slobodnih mjesta popuni sa: Smajil Pašalić član UO, Denis Ferović podpredsjednik UO, vozač autobusa (Farre Tours), osoba zadužena za prevoz stonoteniskog stola, te osoba zadužena za streljaštvo;
 • Da Sindikat delegira 4 osobe za Regionalne sportske igre  u Neumu samo ukoliko SO OSA BiH delegira svojih 10 učesnika.
 • Predloženi zaključci su usvojeni jednoglasno.

 

 

 

Ad  4. Informacije vezane za obračun plata zaposlenim u institucijama BiH a u skaldu sa izmjenama Zakona o porezu na dohodak u RS-u

 

Predsjednica UO Lejla Čopelj  je informisala UO o dopisu koji je sindikat dostavio Ministarstvu finansija i trezora BiH dana 11.09.2018.godine u kojem se traži informacija vezana za obračun plata zaposlenima u Institucijama BiH, a u skladu sa izmjenama Zakona o porezu na dohodak, koji je usvojila Narodna skupština RS-a.

Po ovoj tački dnevnog reda u raspravi su učestvovali: Jasna Ramić član UO, Luca Zećirević član UO, Mujo Rančić ispred SO MS BiH  i Edin Kučuković član UO.

Nakon provedene diskusije predsjednica Sindikata i predsjednica UO Lejla Čopelj je predložila sljedeće zaključke:

 • Da se ponovo dostavi dopis Ministarstvu finansija BiH u kojem se izričito traži obrazloženje kao i  odgovor na pitanje članstva Sindikata, kako je plata zaposlenima sa područja RS-a uvećana što je suprostavljeno Zakonu o platama, te da se iznađe način kako bi se ispravio taj diskriminatorski odnos.
 • Da se po primitku odgovora od Ministarstva Finansija BiH konsultuje advokat Sindikata Damir Katica i provjeri da li zaposlenici u Institucijama imaju osnov za tužbu protiv poslodavca.
 • Da se po primitku dopisa od Ministarstva finansija BiH obavjesti članstvo mailom te da se informacija o istom objavi na web stranici Sindikata.
 • Predloženi zaključci su usvojeni jednoglasno.

Ad 6. Razno

 

Član UO Luca Zečirević predlaže da predstavnici Sindikata posjete sve SO, provjere njihov rad te da se izvrši primopredaja pečata (zbog promjenjenog naziva i skraćenog naziva Sindikata potrebno je izvršiti ponovno deponovanje potpisa u banci te zamjeniti pečate SO).

Predloženo je i da se potpiše ugovor sa Energopetrolom kako bi članstvo Sindikata imalo kartice sa pogodnostima koje nudi Energopetrol.

Mujo Rančić ispred SO MS napomenuo je da se treba konsultovati advokat Sindikata Damir Katica o postojanju mogućnost da se ispita pravno utemeljenje odluke Vijeća ministara o smanjenju plata zaposlenicima u Institucijama BiH.

Sastanak završen u 18:08 sati.

Zapisnik je sačinila Mirela Zaimović.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading