Archives
Categories

Loading

Dvadeset šesta Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 28.01.2019. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

ZAPISNIK SA 26. REDOVNE SJEDNICE

Na osnovu člana 39. Statuta Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH i člana 7. Poslovnika o radu Upravnog odbora, dana 28.01.2019. godine sa početkom u 16,00 sati održana je 26 (dvadeset šesta) Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata.

U svojstvu zapisničara, sjednici je prisustvovala Mirela Zaimović.

Sjednicom je predsjedavala te ujedno je otvorila i vodila predsjednica Sindikata BiH i predsjednica UO Lejla Čopelj.

Predsjednica je predložila sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 25.sjednice UO;
 2. Informacija o korekciji Odluke o naknadi za prijevoz;
 3. Informacija o korekciji Odluke za topli obrok;
 4. Izvještaj o popisu;
 5. Plan održavanja redovne Skupštine Sindikata;
 6. Razno.

Na prijedlog člana UO Edina Mulića u dnevni red pod tačku 5. se uvrštava „ Razlika plata za uposlene u institucijama BiH cije je mjesto prebivališta u RS-u a nastale izmjenjom sistema obračuna poreza“ .

 • Nakon dopune dnevni red je usvojen jednoglasno.

Ad 1. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice UO.

Predsjednica Sindikata BiH Lejla Čopelj je pozvala članove UO da iznesu primjedbe na zapisnik sa 25. sjednice UO.

 • Utvrđeno je da zapisnik sa 25. sjednice UO u cjelosti odgovara odlučenome  na 25. Sjednici UO, te je zapisnik usvojen jednoglasno.

Ad 2. Informacija o korekciji Odluke o naknadi za prijevoz;

Dana 07.01.2019.godine SDSZ BiH je zaprimio Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama BiH.

Shodno tome, SDSZ BiH je podržao ovaj prijdlog Ministarstva finansija i trezora BiH uz nekoliko dodatnih napomena.

Obzirom da je visina cijene  naknade za prevoz  urađena na bazi prosječne cijene benzina 95 u iznosu od 2,31 KM potrebno je uvrstiti član po kojem će se visina naknade za prevoz korigovati sa povećanjem cijena naftnih derivata (benzina) u procentima u skladu sa Tabelom 1. pošto je ovo promjenjiva kategorija koja zavisi od svjetskog tržišta.

U odnosu na postojeću regulativu predlaženo je da se razmotri obračun naknade troškova  prevoza za one uposlenike čije je mjesto rada udaljenosti od 1 do 5 km računa po jedinstvenoj dnevnoj naknadi od 2,53KM, što bi u prosjeku na mjesečnoj osnovi iznosilo 53,13 KM kako uposlenici koji žive u zoni gradskog saobraćaja nebi bili diskriminirani.

Tkođer, Sindikat BiH smatra da bi bilo potrebno uvrstiti i povećanje prevoza na 330 KM za uposlenike čije je mjesto prebivališta 50 do 100km udaljenosti jer su im uskraćeni realni troškovi prevoza.

S Obzirom da SDSZ BiH nije dobio nikakav zvaničan odgovor Ministarstva finansija i trezora BiH, Predsjednica je pozvala člana UO Gordanu Šarović da izvjesti prisutne o pomenutom predmetu.

Član UO Gordana Šarović je upoznala prisutne da Prijedlog odluke još uvijek nije otišao prema Vijeću ministara BiH iz njoj nepoznatog razloga, ali da je po njenom saznanju Ministarstvo finansija BiH prihvatilo određene prijedloge Sindikata BiH, te da će za zaposlenike čije je mjesto prebivališta udaljeno od radnog mjesta 1-5 km iznositi približno iznosu mjesečne naknade za gradski prevoz tj. otprilike 53,00 KM, a za uposlenike čija je gornja granica isplate bila 300, 00 KM ta naknada će se povećati na 330,00KM kako je Sindikat BiH to i tražio.

Nakon provedene diskusije predložen je sljedeći zaključak:

 • Da ukoliko Sindikat ne dobije zvaničan odgovor Ministarstva finansija BiH, uputi dopis istom kako bi imao zvaničnu informaciju kada će biti usvojen Ptijedlog Odluke kada su u pitanju ostvarivanja prava na prevoz zaposlenih u institucijama BiH.
 • Zaključak je jednoglasno usvojen.

Ad. 3. Informacija o korekciji Odluke za topli obrok;

Prisutne članove UO po ovoj tački dnevnog reda je izvijestila Gordana Šarović član UO.

Ministarstvo Finansija i trezora BiH je pripremilo Odluku o izmjeni Odluke o visini novčane naknade uposlenim u institucijama BiH za ishranu tokom rada. U pomenutoj Odluci koju će Sindikat primiti u narednim danima, trebalo bi da se izvrši izmjena naknade za topli obrok sa 6,00KM na 8,00KM.

Iako je Budžet BiH dao mišljenje da se ova Odluka može početi primjenjivati od 01.02.2019. godine, Ministarstvo finasija BiH je odlučilo da se pomenuti Prijedlog počne primjenjivati od 01.07.2019. godine.

Nakon navedenog predložen je sljedeći zaključak:

 • Po uzoru na Sindikat policije, Sindikat državnih službenika BiH će poslati dopis Ministarstvu finansija u kojem će tražiti povećanje naknade za ishranu tokom rada za uposlene u institucijama BiH.
 • Zaključak je jednoglasno usvojen

Ad.  4. Izvještaj o popisu;

Na osnovu Odluke o vršenju redovnog godišnjeg popisa sredstava, potraživanja i obaveza za 2018.godinu formirana je Komisija za popis u sastavu:  Fehmija Sadiković član UO, Ermin Terko član UO i Mirela Zaimović  uposlenica Sindikata.

Komisija je utvrdila sljedeće:

 • Stanje stalnih sredstava (kompjuterske i fotografske opreme) po popisu koje odgovara knjigovodstvenom stanju iskazanom u knjigama.
 • Prilikom vršenja popisa komisija je ustanovila da ima imovine za rashodovanje zbog dotrajalosti a koja je otpisana u cjelosti.
 • Komisija je konstatovala da stanje blagajne utvrđeno popisom odgovara stanju iskazanom u blagajničkom dnevniku blagajne broj: 12 od 31.12.2018.godine, što odgovara knjigovodstvenom stanju.
 • Specifikacija novca u blagajni pokazuje visak od KM=0,03 koji nije posljedica neispravnog rukovanja blagajničkim sredstvima, već je nastao usljed primljenih nezaokruženih računa.
 • Komisija je utvrdila stanje potraživanja i ispravku vrijednosti kratkoročnih potraživanja po popisu koje odgovara knjigovodstvenom stanju iskazanom u knjigama.
 • Komisija za popis sredstava, potraživanja i obaveza Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH konstatovala je da stanje utvrđeno popisom odgovara knjigovodstvenom stanju.
 • Zapisnik o provedenom popisu je usvojen jednoglasno.

Ad.  5. Razlika plata za uposlene u institucijama BiH cije je mjesto prebivališta u RS-u a nastale izmjenjom sistema obračuna poreza;

Na prijedlog člana UO Edina Mulića u dnevni red pod tačku 5. se uvrštava „ Razlika plata za uposlene u institucijama BiH cije je mjesto prebivališta u RS-u a nastale izmjenjom sistema obračuna poreza“ .

Naime, razlika u platama je nastala iz razloga izmjene sistema obračuna poreza na dohodak zaposlenim sa prebivalištem u RS-u.

Po ovoj tački dnevnog reda učešće u diskusiji su uzeli Edin Kučuković član UO, Kristijan Vasilić član UO i Edin Mulić član UO i predlagač ove tačke dnevnog reda.

Nakon provedene diskusije usvojeni su sljedeći zaključci:

 • Samostalni sindikat BiH će uputiti zahtjev za slobodan pristup informacijama te tražiti zvanično obrazloženje Ministarstva finansija BiH po kom osnovu je došlo do razlike u platama uposlenih koji dolaze iz RS-a
 • Također je odlučeno da će se konsultovati advokat Sindikata te da dostavi izvještaj o modalitetu djelovanja za izjednačavanje istog kao i koji su koraci koje sindikat treba i može poduzeti po ovom pitanju.

Ad.  6. Plan održavanja redovne Skupštine Sindikata;

Po ovoj tački dnevnog reda data je informacija o načinu izbora i zamjene članova UO, te načinu izmjene i izbora delegata Sukpstine Sindikata.

Član UO i predsjednik Skupštine Sindikata Ermin Terko prisutne je iformisao da se delegati biraju na 4 godine te da su delegati  predloženi od strane svoje SO. Ukoliko SO želi da zamjeni nekoga od delegata može to učiniti ali broj delegata iz jedne SO ne može prelaziti ranije utvrđen broj.

S obzirom da će se na predstojećoj Skupštini vršiti zamjena i dva člana UO Smajil Pašalić i Juro Bilić, odlučeno je da dva naredna kandidata po broju glasova budu predloženi za nove članove UO.

Održavanje Skupštine je planirano u prvoj polovini marta mjeseca, a tačan datum održavanja bit će odlučen na narednoj sjednici UO.

 • Informacije o održavanju Skupštine su usvojene jednoglasno.

Ad. 7. Razno

Pod tačkom razno Predsjednica UO Lejla Čopelj je dala informaciju da SO Ministarstva odbrane još uvijek nije izvršilo uplatu  u iznosu od 1.260,00KM (Odgovor na Reviziju  u predmetu S1 3 P 022518 17 Pž 2), te da je potrebno da to urade u što kraćem roku.

Sjednica završila u 16:56 sati.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading