Archives
Categories

Loading

Vanredna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 11.07.2019. godine na kojoj je razmatrana tema “Nedonošenje Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, odnosno izbjegavanja omogućavanja privremenog finansiranja institucija BiH putem donošenja nove Odluke o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period juli – septembar 2019. godine” i doneseni sljedeći zaključci:

ZAPISNIK SA VANREDNE SJEDNICE

Na osnovu člana 39. Statuta Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH i člana 7. Poslovnika o radu Upravnog odbora, dana 11.07.2019. godine sa početkom u 16,00 sati održana je Vanredna sjednica Upravnog odbora Sindikata.

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi UO:

 1. Lejla Čopelj, predsjednica Sindikata BiH
 2. Gojko Lalović, zamjenik predsjednika Sindikata BiH
 3. Gordana Šarović, član UO Sindikata BiH
 4. Fehmija Sadiković, član UO Sindikata BiH
 5. Luca Zećirović, član UO Sindikata BiH
 6. Željko Kovač, član UO Sindikata BiH
 7. Edin Kučuković, član UO Sindikata BiH
 8. Jasna Ramić, član UO Sindikata BiH
 9. Saša Šešlija, član UO Sindikata BiH
 10. Dragan Marušić, član UO Sindikata BiH
 11. Najda  Đulić, član UO Sindikata BiH
 12. Edin Mulić, član UO Sindikata BiH
 13. Rifet Hodžić, član UO Sindikata BiH
 14. Goran Okiljević, član UO Sindikata BiH
 15. Miroslav Vujčić, član UO Sindikata BiH
 16. Radenko Mirković, član UO Sindikata BiH
 • Sjednici nisu prisustvovali sledeći članovi UO :
 1. Ermin Terko, član UO Sindikata BiH
 2. Miroslav Kovžan, član UO Sindikata BiH
 3. Nedim Ibrahimović, član UO Sindikata BiH
 4. Kristijan Vasilić, član UO Sindikata BiH
 5. Salih Karčić, član UO Sindikata BiH
 6. Sabina Konjhodžić,član UO Sindikata BiH

U svojstvu zapisničara, sjednici je prisustvovala Mirela Zaimović tehnički sekretar Sindikata.

Sjednici je prisustvovao  Mujo Rančić ispred SO Ministarstva sigurnosti i advokat angažovan od strane Sindikata Hamid Džandžanović.

Sjednicom je predsjedavala te ujedno je otvorila i vodila predsjednica Upravnog odbora Sindikata BiH i predsjednica Sindikata BiH Lejla Čopelj.

Tema Vanredne sjednice UO je „Nedonošenja Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, odnosno izbjegavanja omogućavanja privremenog finansiranja institucija BiH putem donošenja nove Odluke o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period juli – septembar 2019. godine.„

Predsjednica Sindikata BiH Lejla Čopelj je prisutne upoznala o razlozima održavanja Vanredne sjednice UO, te napomenula da je član UO Edin Kučuković pripremio dopis koji bi trebao biti dostavljen Vijeću ministara BiH kao reakcija Sindikata na trenutnu situaciju u institucijama BiH. Predsjednica je pozvala člana UO Edina Kučukovića da prisutnim članovima prezentuje pomenuti dopis.

Član UO Edin Kučuković je u svom izlaganju naveo da je ovo već treći put da Odluka o privremenom finansiranju nije donešena, te da smatra da Sindikat treba da pravovremeno djeluje u slučaju da se nastavi ova situacija i da uposlenici dođu u situaciju da im ne budu isplaćene plate. Također smatra da se pomenuti dopis treba dostaviti svim ministrima  te tražiti od Vijeća ministara BiH i Visokog predstavnika u BiH hitan sastanak kako bi se riješila ova problematika.

Član UO Edin Kučuković je napomenuo da Sindikat treba iskaže jasan stav da izbjegavanje donošenja Odluke o privremenom finansiranju institucija BiH godine nije prihvatljivo, odnosno da će u slučaju ukoliko se dođe u situaciju da predmetna odluka ne bude donesena u roku prije obračuna svih obaveza u okviru privremenog finansiranja, Sindikat preduzeti sve forme sindikalne borbe što uključuje u potpunosti obustavu rada zaposlenih – članova Sindikata u institucijama BiH – štrajk na način kako je to propisano odredbama Zakona o štrajku zaposlenih u institucijama BiH .

Smatra i da je potrebno napomenuti i to da Sindikat djeluje i prema posebnom pravnom okviru zajednički sa Savezom sindikata policijskih organa u BiH te Sindikatom Uprave za indirektno / neizravno oporezivanje te će i pomenuta dva sindikata biti pozvana na zajednički, odlučan i čvrst odgovor ukoliko se dovedemo u situaciju da zaposleni u institucijama BiH i njihova egzistencija bude predmetom određene trgovine u političkom pregovaranju i preslagivanju novih struktura vlasti unutar BiH, što u konačnici može dovesti i do potpune blokade države BiH i njenih institucija, a koju štetu će plaćati svi građani BiH.

Također je skrenuo pažnju i na izloženost zaposlenih u institucijama BiH prema drugim finansijskim institucijama i organizacijama, a koje naplaćuju kamate i štete za sva kašnjenja u plaćanjima anuiteta za podignuta sredstva.

Član UO Edin Kučuković je zamolio predsjednicu Lejlu Čopelj da kontaktira predsjednike druga dva sindikata, a sa kojima imamo potpisan sporazum o saradnji, kako bismo zajednički nastupili po ovom pitanju.

Predsjednica Sindikata je upoznala prisutne članove da je ranije telefonski razgovarala sa predsjednikom Saveza policijskih organa, te da je on izrazio punu podršku, ali da trenutno zbog poslovnih obaveza ne može prisustvovati  sastanku, te da je načelno dogovoreno da se napravi sjednica UO sva tri sindikata, kako bi se detaljno dogovorili o zajedničkom nastupu po  ovom pitanju.

Član UO Najda Đulić je predložila da pošalje i otvoreno pismo medijima, kako bi i članstvo bilo upoznato o aktivnostima koje sprovodi Sindikat.

Član UO Miroslav Vujčić smatra da Vijeće ministara BiH neće doći u situaciju da ne isplati plate uposlenim.

Shodno navedenom predsjednica sindikata je pozvala advokata Sindikata da iznese svoje mišljenje ( s pravne strane) kako Sindikat treba reagovati po ovom pitanju.

Advokat Sindikata Hamid Džandžanović je iznio slaganje sa članom UO Edinom Kučukovićem te naveo da u slučaju ne donošenja Odluke o privremenom finansiranju, s pravne strane zaposlenici nisu zaštićeni te u tom slučaju bi uposlenici institucija mogli ostati bez plate.

Član UO Luca Zečirević je podržala prijedlog G-dina Kučukovića, smatrajući da Sindikat pored ovog dopisa treba da uputi i Zahtjev za povećanje / vraćanje stečenih prava  uposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine, pozivajući se na ranije dopise koje je Sindikat upućivao nadležnim institucijama, zahtjevajući sljedeće: da osnovica za obračun plate u 2020. godini iznosi minimalno 535,00 KM; da se usvoji i uvrste u obračun  Izmjene odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i prevoz sa posla u institucijama BiH sa sugestijama i dopunama od strane Sindikata; a Visina toplog obroka bude najmanje 2,35 % osnovice za obračun plata i da se osiguraju  sredstva za  kolektivno osiguranje svih zaposlenih u institucijama BiH.

Nakon provedene diskusije jednoglasno su usvojeni sljedeći zaključci:

 • Usvaja se prijedloga Člana UO Edina Kučukovića da se dopis uz skraćivanje i korekcije dostavi Vijeću ministara BiH, Predsjedništvu BiH te Visokom predstavniku u BiH.
 • Usvaja se  prijedloga iznešenog od strane Luce Zečirević da Sindikat dostavi Zahtjev za povećanje / vraćanje stečenih prava  uposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine.

Sjednica završila u 17:18 sati.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading