Archives
Categories

Loading

Trideset peta Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 07.11.2019. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

Na osnovu člana 39. Statuta  Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH i člana 7. Poslovnika o radu Upravnog odbora, dana 07.11.2019 godine sa početkom u 15,00 sati, održana je 35 (tridesetipeta) Redovna sjednica  Upravnog odbora Sindikata.

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi UO:

 1. Lejla Čopelj, predsjednica Sindikata BiH
 2. Gojko Lalović, zamjenik predsjednika Sindikata BiH
 3. Gordana Šarović, član UO Sindikata BiH
 4. Fehmija Sadiković, član UO Sindikata BiH
 5. Luca Zećirović, član UO Sindikata BiH
 6. Željko Kovač, član UO Sindikata BiH
 7. Edin Kučuković, član UO Sindikata BiH
 8. Miroslav Kovžan, član UO Sindikata BiH
 9. Jasna Ramić, član UO Sindikata BiH
 10. Saša Šešlija, član UO Sindikata BiH
 11. Nedim Ibrahimović, član UO Sindikata BiH
 12. Dragan Marušić, član UO Sindikata BiH
 13. Rifet Hodžić, član UO Sindikata BiH
 14. Goran Okiljević, član UO Sindikata BiH
 15. Miroslav Vujčić, član UO Sindikata BiH
 16. Radenko Mirković, član UO Sindikata BiH
 17. Salih Karčić, član UO Sindikata BiH
 18. Naser Husić, član UO Sindikata BiH

Sjednici nisu prisustvovali sledeći članovi UO:

 1. Ermin Terko, član UO Sindikata BiH
 2. Najda  Đulić, član UO Sindikata BiH
 3. Edin Mulić, član UO Sindikata BiH
 4. Kristijan Vasilić, član UO Sindikata BiH
 5. Sabina Konjhodžić,član UO Sindikata BiH

U svojstvu zapisničara, sjednici je prisustvovala Mirela Zaimović tehnički sekretar Sindikata.

Sjednicom je predsjedavala te ujedno je otvorila i vodila predsjednica Sindikata BiH  Lejla Čopelj.

Predsjednica je predložila sljedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 34.Redovne sjednice UO;
 2. Kolektivni ugovor;
 3. Organizacija tribine;
 4. Izvještaj sa sportskih igara;
 5. Odluka o visini naknade za članove Tima za izradu pravilnika;
 6. Informacija “Mišljenje MCP BiH o provedenom postupku ispunjavanja uvjeta reprezentativnosti”;
 7. Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć i Zahtjev za priznavanje troškova prijevoza;
 8. Razno.

 • Nakon čitanja, Dnevni red je usvojen JEDNOGLASNO.

Ad 1. Usvajanje Zapisnika sa 34. Redovne sjednice UO;

Predsjednica Sindikata je pozvala prisutne članove UO da iznesu primjedbe na Zapisnik sa 34. sjednice UO, također je napomenula da da pismenih primjedbi na Zapisnik nije bilo.

 • S obzirom da niko od prisutnih članova UO nije imao primjedbi, sa  16 glasova ZA i 2 SUZDRŽAN (Goran Okiljević i Radenko Mirković) usvojen je Zapisnika sa 34. Redovne sjednice UO.

Ad 2.   Kolektivni Ugovor;

Predsjednica Sindikata je  upoznala prisutne da su Sindikat uprave za indirektno oporezivanje te Savez sindikata policijskih organa u BiH dostavili dopune nacrta Kolektivnog ugovora, te da je dogovoren sastanak članova Tima za izradu kolektivnog ugovora 13.11.2019.godine u 15:00 sati u Sali na 11 spratu u zgradi prijateljstva, kada će se i finalizirati tekst Kolektivnog ugovora.

Po ovoj tački Dnevnog reda prisutnima se obratio i član UO Salih Karčić te napomenuo da je veoma bitno da se tekst objedini u što kraćem roku, posebno iz razloga što će to biti radni materijal, te predložio da se informacija o pomenutom sastanku objavi na web stranici Sindikata kako bi i članovi bili upoznati o pomenutoj aktivnosti.

Ad 3.   Organizacija tribine

Predsjednica Sindikata je upoznala prisutne članove UO da su u toku finalne pripreme za organizaciju Tribinu. Tribina simboličnog naziva 5 do 12 će se održati 18.11.2019.godine u amfiteatru zgrade Parlamentarne skupštine BiH. Pozivi su upućeni svim uposlenim u preko 70 institucija.

Također, Predsjednica je istaknula da su pripremljeni Zaključci koji će biti upućeni prema Vijeću ministara BiH kao i prema svim ministarstvima. Navedeni Zaključci su:

ü  Uspostavljanje socio-ekonomskog dijaloga Vijeća ministra i sindikata ;

ü  Dosljedna primjena Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine  koji je definirano da Reprezentativni sindikati zaposlenika, u skladu sa zakonom, imaju pravo da budu konsultirani:

 • prije donošenja općeg akta koji se tiče radnog statusa i plaća njegovih članova,
 • u procesu donošenja Pravilnika o radu i u
 • kolektivnom pregovaranju;
 • Da Vijeće ministara BiH zaključkom obaveže Ministarstvo pravde BiH da formira Pregovarački tim s ciljem HITNOG otpočinjanja kolektivnog pregovaranja;
 • Hitna primjena važeće Metodologije za napredovanje u platnim razredima:
 • Usvajanje Budžeta institucija BiH te primjena odluke o povećanju naknade za topli obrok;
 • Tražimo da se osnovica za obračun plaće poveća na minimalno 535,50 KM za 2020. godinu, koliko je i iznosila prije prvog smanjenja (2008.godine);
 • zahtijevamo da se u 2020. godini od prediđenog povećanja prihoda (300 mil.KM) 100 mil.KM izdvoji za državni nivo, tj. da izdvajanja od indirektnih poreza iznose 850 mil. KM (umjesto dosadašnjih 750 mil.KM);
 • Ukoliko bi povećanje prihoda bilo iznad planiranog iznosa od 300 mil.KM, tražimo da se izdvajanja za državni nivo utvrde u procentualnom iznosu kao i ostalim korisnicima, kako bi uposleni u institucijama BIH napokon postali izjednačeni sa uposlenim na nižim nivoima vlasti i kako bi  jednako pratili trend povećanja troškova života;
 • Da se u skladu sa Preporukama Ureda ombdusmana za ljudska  prava BiH, I poštujući mišljenje sindikata usvoji i primjeni korigovana Odluka za obračun naknade za prevoz – da obračunata naknada  pokriva realne troškove dolaska i odlaska s posla;
 • Osiguranje uposlenih od posljedica nesretnog slučaja;
 • Izmjena Zakona o policijskim službenicima;
 • Pravilnik o izgledu policijske uniforme;
 • U slučaju neophodnih „ušteda“ ili drugih korekcija budžeta da prije svega izvršite analize potrošnje, i uštede  u budžetu iznađete na drugim sintetičkim pozicijama, isključujući bruto plaće i naknade uposlenih u institucijama BiH.
 • Informacija o organizaciji Tribine je JEDNOGLASNO usvojena;

Ad 4.   Izvještaj sa sportskih igara;

Po ovoj tački Dnevnog reda prisutnima se obratila predsjednica Sindikata Lejla Čopelj koja je napomenula da u skladu sa Odlukom UO donešenoj na 33. Redovnoj sjednici UO, Sindikat je finansirao 50% kotizacije kao i troškove prevoza za maksimalno 25 učesnika iz svih SO, za učešće na sportsko- rekeativnim susretima koji su se održali u Kladovu od 19-22.septembra 2019.godine.

Takođe odlučeno je da će Komisija u sastavu Nedim Ibrahimović, Fehmija Sadiković i Lejla Čopelj pristigle prijave razmotriti, te ukoliko bude pristigao veći broj od predviđenog prijava, napravitio selekciju i konačan spisak učesnika o čemu će obavjestiti UO.

Komisija je održala sastanak 03.09.2019. godine, u 16:00 sati u prostorijama Sindikata. Za učešće na sportskim susretima u Kladovu prijavilo se ukupno 19 članova i to:

 • BH MAC – 2 učesnika;
 • MCP BiH – 1 učesnika;
 • OSA BiH – 15 učesnika;
 • SDSZ BiH – 1 učesnik.

Na pomenutom sastanku su se razmatrale i pristigle ponude za prevoz učesnika:

 • Farre turs – 3.000,00 + smjestaj i hrana za 2 vozača;
 • Centrotrans 2.075,00 + smjestaj i hrana za 2 vozača;
 • Hukić turs – 2.400,00 KM + smještaj i hranu za 2 vozača. Bez loko vožnje.

S obzirom da su ponuđene cijene bile visoke i u cilju uštede, Komisija je odlučila da će učesnici putovati u Kladovo vlastitim vozilima uz isplate akontacije u iznosu od 200,00 KM po vozilu.

U tabelarnom dijelu Izvještaja je prikazan ukupan trošak kotizacije u iznosu od     2,693.75 KM.

Član UO Salih Karčić je imao pitanje vezano za izvještaj a tiče se stavke Suljević-Cipelići od 234.00KM, jer nije jasno prikazan utrošak.

Predsjednica je pojasnila da je u pitanju print učesničkih majci sa logom Sindikata, te da će pomenuto biti unešeno u Izvještaj kao pojašnjenje.

Nakon uvrštenih dopuna, predloženih od strane člana UO Saliha Karčića, usvojen je sljedeći Zaključak:

 • JEDNOGLASNO se usvaja Izvještaj sa regionalnih sportskih igara održanih u Kladovu-Srbija;

Ad 5.   Odluka o visini naknade za članove Tima za izradu pravilnika;

Predsjednica je predložila da se članovi Tima za izradu Pravilnika o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata i Pravilnika o pravima, obavezama i nagrađivanju stručno-tehničkog kadra Sindikata, a zbog ograničenosti sredstava po Finansijskom planu za 2019.godinu, nagrade na sljedeći način:

 1. Edin Kučuković, predstavnik Tima – 200,00 KM
 2. Luca Zečirević, Jasna Ramić, Salih Karčić, Dragan Marušić i Kristijan Vasilić, članovi tima -100,00

A zbog značajnih rezultata rada, savjesnog zalaganja, te dodatnog angažovanja izvan radnog vremena a o čemi je Edin Kučuković kao predstavnik Tima dostavio i Izvještaj. Tim je održao dva sastanka te mnogobrojne telefonske konsultacije i konsultacije elektronskim putem.

Po ovoj tački Dnevnog reda u raspravu se uključio i član UO Salih Karčić smatrajući da postoje dovoljna finansijska sredstva te postoji stavka u Finansijskom planu iz kojih se mogu pokriti troškovi.

U raspravu se uključio i član UO Goran Okiljević smatrajući da je predloženi iznos nedovoljan te da se članovi Tima, a s obzirom na obim posla, trebaju nagraditi većim iznosom.

Član UO Nedim Ibrahimović smatra da prilikom formiranja nekog tima treba odmah odrediti iznos kojim će biti nagrađeni, kako bi na vrijeme bili upoznati, te kako bi se izbjegle nepotrebne rasprave na sjednicama UO.

Član UO Saša Šešlija je napomenuo da je učešće u nekom timu volonterske prirode odnosno dobrovoljno te s tim u vezi rad i zalaganje u istom se nebi trebalo naplaćivati.

Nakon provedene diskusije usvojeni su sljedeći Zaključci:

 • Usvaja se prijedlog predsjednice sindikata sa 16 glasova ZA i 2 UZDRŽAN ( Saša Šešlija i Željko Kovač) da se članovi tima nagrade sa 200,00 KM Edin Kučuković i sa po 100,00 KM ostali članovi Tima u sastavu: Luca Zečirević, Jasna Ramić, Salih Karčić, Dragan Marušić i Kristijan Vasilić;

 • Usvaja se prijedlog člana UO Nedima Ibrahimovića da se prilikom izbora članova nekog tima, unaprijed odredi iznos kojim će se nagraditi, te da se članovi tima mijenjaju po mogućnosti kako bi i drugi članovi Sidikata imali priliku da učestvuju u radu istog.

Ad 6. Informacija “Mišljenje MCP BiH o provedenom postupku ispunjavanja uvjeta reprezentativnosti”;

Po ovoj tački dnevnog reda predsjednica Sindikata Lejla Čopelj je izvijestila prisutene da je dana 23.10.2019.godine Sindikat zaprimio odgovor od Ministarstva civilnih poslova BiH, u kome se navodi da oduzimanje i nepriznavanje, odnosno dokidanje reprezentativnosti Sindikatu državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH značilo bi kršenje postojećih međunarodno i zakonom priznatih sindikalnih sloboda i prava.

Također se navodi da bilo koji oblik preispitivanja i dokidanja reprezentativnosti Sindikatu državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH ne može se preduzimati u ovom trenutku, jer nebi bilo u skladu sa međunarodnim standardima i konvencijama Međunarodne organizacije rada, koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala, te odredbama Zakona o radu u institucijama BiH. Po mišljenju Ministarstva civilnih poslova BiH neophodne su izmjene odredbi Zakona o radu u institucijama BiH, koje se odnose na kolektivne ugovore i reprezentativnost sindikata, te definisanje partnerskih strana u socijalnom dijalogu i njihovo usklađivanje sa međunarodnim standardima rada i sindikalnim slobodama koje je prihvatila Bosna i Hercegovina.

Nacrt Izmjena i dopuna Zakona o radu u institucijama BiH, pripremljenih od strane Samostalnog sindikata, Ministarstvo civilnih poslova BiH je proslijedilo Ministarstvu pravde BiH na dalje postupanje, uz napomenu da je ovo ministarstvo mišljenja da navedeni materijal predstvalja odličnu polaznu osnovu za izradu konačnih normativnih rješenja kojima bi se omogućilo odvijanje socijalnog dijaloga kao poštivanje međunarodnih standarda u oblasti rada između poslodavca-institucija BiH, odnosno Vijeća ministara BiH i zaposlenih u institucijama BiH, odnosno njihovih sindikalnih organizacija.

 • Informacija “Mišljenje MCP BiH o provedenom postupku ispunjavanja uvjeta reprezentativnosti” je usvojena JEDNOGLASNO.

Ad 7. Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć i Zahtjev za priznavanje troškova prijevoza;

Sindikat je zaprimio 3 Zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć i to :

 1. SO Parlamentarna skupština BiH, za člana Sindikata, a tiče se pomoći pri plaćanju sudskih troškova;
 2. SO Ministarstvo odbrane BiH, za pomoć pri liječenju užeg člana porodice, člana Sindikata;
 3. SO BHRT, za pomoć pri liječenju, teško oboljenje, člana Sindikata.

S tim u vezi a u skladu sa Pravilnikom o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata, a s obzirom da je dokumentacija priložena uz Zahtjev potpuna, predsjednica Sindikata predlaže da se udovolji zahtjevima kako slijedi:

 1. SO Parlamentarna skupština BiH, za člana Sindikata, a tiče se pomoći pri plaćanju sudskih troškova- 200,00 KM ( u skladu sa Pravilnikom o materijalno-finansijskim poslovanjem Sindikata član 9. stav (f));
 2. SO Ministarstvo odbrane BiH, za pomoć pri liječenju užeg člana porodice, člana Sindikata- 300,00 KM ( u skladu sa Pravilnikom o materijalno-finansijskim poslovanjem Sindikata član 9. stav (c));
 3. SO BHRT, za pomoć pri liječenju, teško oboljenje, člana Sindikata- 500,00 KM ( u skladu sa Pravilnikom o materijalno-finansijskim poslovanjem Sindikata član 9. stav (b));.

Shodno navedenom UO je donio sljedeći zaključak:

 • U skladu sa Pravilnik o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata član 9.  Upravni odbor Sindikata će iz sredstava prikupljenih po osnovu sindikalne članarine, članovim Sindikata dodjeliti jednokratnu novčanu pomoć i to :
 1. 1. Članu Sindikata na ime teške bolesti – 500,00 KM ( JEDNOGLASNO)
 2. 2. Član najuže porodice člana Sindikata 300,00 KM ( JEDNOGLASNO)
 3. 3. Pomoć pri plaćanju sudskih troškova članu Sindikata 200,00 KM ( 14 glasova ZA, 3 PROTIV / Željko Kovač, Gordana Šarović i Miroslav Vujčić/ 1 UZDRŽAN / Dragan Marušić/)

Također Sindikat je zaprimio i dva zahtjeva za priznavanje troškova prevoza od strane člana UO Dragana Marušića, koji je zbog dužeg trajanja sjednice UO Sindikata i sjednice Skupštine Sindikata bio primoran koristiti usluge javnog prevoza. Ukupan iznos nastalih troškova po dva zahtjeva su 49.30 KM.

Shodno navedenom predsjednica Sindikata je dala zahtjeve na razmatranje.

U raspravu se uključio član UO Edin Kučuković napominjući da po Praviniku o mterijalno- finansijskom poslovanju Sindikata pomenuti Zahtjev nema uporište, odnosno nema osnove da bude udovoljeno.

Članovi UO Nedim Ibrahimović i Salih Karčić su iznijeli mišljenje da se po ovom zahtjevu članovi UO trebaju očitati pozitivno s obzirom da su u pitanju dodatni troškovi prevoza koje je kolega Dragan Marušić imao a zbog prisustva na sjednicama.

S tim u vezi predsjednica je pozvala prisutne da se očituju po pomenutom Zahtjevu:

 • Sa 8 glasova ZA, 4 PROTIV  i 3 UZDRŽAN , UO Sindikata je donio Odluku da se članu UO Draganu Marušiću isplate nastali troškovi sa stavke „PUTNI TROŠKOVI“, uz napomenu da Sindikat u buduće neće zaprimati Zahtjeve ove vrste niti će ih razmatrati.

Ad 8. Razno.

Pod Tačkom „ Razno“ raspravu je otvorila predsjednica Sindikata koja je napomenula da ima nekoliko informacija:

 1. Sjednica Izborne Skupštine Sindikalne organizacije Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine, održana je 30. septembra 2019. godine u prostorijama Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine, sa početkom u 15:00 sati. Na sjednici je bilo prisutno  53 delegata od ukupno 75 članova S.O. Parlamentarne skupštine BiH. Predsjednica je napomenula da se nakon poslanog poziva zaposlenima članstvo pomenute SO povećalo za 50%. Sjednica Skupštine je protekla u najboljem redu te da su formirana tijela ove sindikalne organizacije.Predsjednica je napomenula da je u tehničkom dijelu organizacije Skupštine pripremila Mirela Zaimović, tehnički sekretar Sindikata uz podršku predsjednika Skupštine Sindikata Ermina Terke i predsjednice Sindikata Lejle Čopelj. Skupštinu je vodio predsjednik Skupštine Sindikata Ermin Terko, a skupštini su prisustvovali i predsjednica Sindikata, tehnički sekretar Sindikata i Fehmija Sadiković član UO Sindikata;
 2. Shodno Zaključku sa sjednice UO, poslan je mail svim predsjednicima sindikalnih organizacija da se izjasne o načinu raspodjele sindikalne članarine. Također, predsjednica je napomenuila da je do sada oko šest SO dostavilo prijedlog izmjene obračuna sindikalne članarine te da je većina sindikalnih organizacija ( koje su odgovorile na zahtjev za mišljenje) stava da se sindikalna članarina treba rasporediti u omjeru 70%-30% u korist sindikalnih organizacija. Također u istom mailu je predložen sastanak sa članovima sindikalnih organizacija, od kojih samo nekoliko je odgovorilo potvrdno, te s tim u vezi predsjednica je održala sastanak sa članovima SO Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH. SO Ministarstvo odbrane, kao jedan od predlagača izmjene obračuna sindikalne članarine, nije dostavila zvaničan stav i obrazloženje po ovom pitanju.
 3. Sindikalna organizacija Služba za zajedničke poslove je dostavila također na mail prijedlog raspodjele sindikalne članarine, u kojem je navedeno taksativno, po mjesecima omjer članarine uz napomeniu da ova SO izdvaja značajna sredstva za krovni Sindikat. Uvidom u knjigovodstvenu dokumentaciju ustanovljeno je da je mjesecima, odnosno godinama unazad ova SO uplaćivala manji iznos od realnog zbog određenog broja članova koji su bili članovi samo ove SO, a ne i krovnog Sindikata. Nakon što je uočena ova pojava, radilo se na korekciji iste. Ovu situaciju su pojasnili i članovi UO Luca Zečirević i Saša Šešlija, koji je ujedno i predsjednik ove SO, obrazlažući  da određeni broj zaposlenih nije želio biti član krovnogg Sindikata, ali da su sada svi članovi krovnog Sindikata te da se članarina ravnomjerno uplaćuje. Predsjednica Sindikata je napomenula da se radi o nestatutarnom ponašanju i djelovanju ove SO, ali da uvažavajući činjenicu da je došlo do korekcije, smatra da je ovo stanje promjenjeno. Također je istakla koliko je sredstava krovni Sindikat uplatio ovoj SO kroz jednokratne novčane pomoći i naknade članovima UO, tako da konstatacije o velikom iznosu sredstava koja se uplaćuju krovnom Sindikatu nisu realne niti korektne. Kako bi se ova situacija prevenirala, predsjednica je istakla da će u narednoj godini  sindikalne organizacije uplaćivati 100% članarine krovnom Sindikatu koji će u skladu sa odlukom Skupštine Sindikata o omjeru članarine, vraćati pripadajući iznos sindikalnim organizacijama. Po ovom pitanju u raspravu se uključio i član UO Nedim Ibrahimović koji je istaknuo da se nebi trebale dešavati selektivne uplate, te da bi pomenuta sindikalna organizacija trebala vratiti razliku sredstava.
 • Informacije su  JEDNOGLASNO usvojene.

 

Sjednica završila u 16:57 sati.

 

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading