Archives
Categories

Loading

Vanredna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 28.01.2020. godine na kojoj je razmatrana tema “Informacija o provedenom postupku utvrđivanja ispunjavanja uvjeta reprezentativnosti SDSZ BiH” i doneseni sljedeći zaključci:

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi UO:

1. Lejla Čopelj, predsjednica Sindikata BiH

2. Gojko Lalović, zamjenik predsjednika Sindikata BiH

3. Gordana Šarović, član UO Sindikata BiH

4. Ermin Terko, član UO Sindikata BiH

5. Luca Zećirović, član UO Sindikata BiH

6. Željko Kovač, član UO Sindikata BiH

7. Edin Kučuković, član UO Sindikata BiH

8. Jasna Ramić, član UO Sindikata BiH

9. Nedim Ibrahimović, član UO Sindikata BiH

10. Najda  Đulić, član UO Sindikata BiH

11. Kristijan Vasilić, član UO Sindikata BiH

12. Rifet Hodžić, član UO Sindikata BiH

13. Goran Okiljević, član UO Sindikata BiH

14. Miroslav Vujčić, član UO Sindikata BiH

15.  Salih Karčić, član UO Sindikata BiH

Sjednici nisu prisustvovali sledeći članovi UO :

1. Fehmija Sadiković, član UO Sindikata BiH

2. Miroslav Kovžan, član UO Sindikata BiH

3. Saša Šešlija, član UO Sindikata BiH

4. Dragan Marušić, član UO Sindikata BiH

5. Edin Mulić, član UO Sindikata BiH

6. Radenko Mirković, član UO Sindikata BiH

7. Sabina Konjhodžić,član UO Sindikata BiH

8. Naser Husić, član UO Sindikata BiH

U svojstvu zapisničara, sjednici je prisustvovala Mirela Zaimović tehnički sekretar Sindikata.

Sjednicom je predsjedavala te ujedno je otvorila i vodila predsjednica Upravnog odbora Sindikata BiH i predsjednica Sindikata BiH Lejla Čopelj.

Tema Vanredne sjednice UO je „ Informacija o provedenom postupku utvrđivanja ispunjavanja uvjeta reprezentativnosti SDSZ BiH“ koja je predložena kao tačka Dnevnog reda na sjednici Vijeća ministara zakazanoj 30.01.2020.godine.

Predsjednica Sindikata BiH Lejla Čopelj je prisutne upoznala o razlozima održavanja Vanredne sjednice UO a to je  razmatranje Informacije koja je dostavljena Vijeću ministara BiH a tiče se onog dijela zaključka koje je dostavilo Ministarstvo pravde BiH u kojem se predlaže da se naloži ukidanje rješenja o reprezentativnosti. Također Ministarstvo pravde BiH je dostavilo 27.01.2020.godine odgovor na dopis koji su sindikati uputili Vijeću ministara BiH i Ministarstvu pravde a koje se tiče otvaranja postupka kolektivnog pregovaranja.

Predsjednica je istaknula da pomenuti akt Ministarstva pravde BiH je u suprotnosti Zakonu o radu u institucijama BiH koji kolektivno pregovaranje potpuno odvojeno tretira od uvjeta reprezentativnosti sindikata, gdje se navodi da će poslodavac zaključiti kolektivni ugovor sa sindikatima i nigdje se ne uslovljava status reprezentativnosti.

Shodno tome predsjednica Sindikata je napravila analizu ukupnog broja članstva Sindikata i po sindikalnim organizacijama te njihov status reprezentativnosti, također je napomenula da je najveći propust u procesu utvrđivanja reprezentativnosti napravljeno niz proceduralnih propusta i grešaka a posebno kada je u pitanju utvrđivanje realnog broja uposlenih u institucijama gdje je Ministarstvo pravde BiH u navedeni broj zaposlenih računalo i kabinete i izabrana i imenovana lica i one koji su zaposleni po ugovoru, što je u mnogome povećavalo traženi broj članstva. Od ukupnog broja članstva koje dolazi iz 40 institucija, gdje imamo osobe koje su direktno uključeni u Sindikat te nemaju svoju sindikalnu organizaciju, sedam ih je neupitno i realno reprezentativnih, tri su koje su realno reprezentativni ali se kroz pomenute podatke to ne vidi jer fali po nekoliko osoba iz razloga sto su ubrojani kabineti i imenovana i izabrana lica u ukupan broj zaposlenih u institucijama. Napomenula je da kada se bude ponovo radila pomenuta analiza od strane Ministarstva pravde BiH, treba im napomenuti da kada traže od institucija broj zaposlenih, da traže broj stalno zaposlenih državnih službenika i zaposlenika izuzimajući osobe zaposlene po ugovoru, kabinete i izabrana i imenovana lica u tim institucijama. Tek tada će postojati realna slika osoba koji su uposleni u nekoj od institucija.

Član UO Edin Kučuković je napomenuo da metodologija o reprezentativnosti nije utvrđena, u ovom slučaju Ministarstvo pravde BiH reprezentativnost utvrđuje nezakonito, na način da pomenuto ministarstvo praktikuje svoje kriterije za utvrđivanje reprezentativnosti. Smatra da Sindikat treba čuvati svoju stečenu reprezentativnost posebno što je Sindikat tu za sve svoje članice bez obzira na broj članstva.

Predsjednica Sindikata je napomenula da je prioritet da se poveća broj članstva u sindikalnim organizacijama kojima je to realno moguće odnosno gdje nedostaje po nekoliko članova za reprezentativnost. U tom slučaju Sindikat bi imao preko 20 reprezentativnih sindikalnih organizacija.

Član UO Salih Karčić smatra da Sindikat treba da ima tačan podatak koji je broj članova Sindikata kao i broj osoba koji su zaposleni u nekoj od institucija. Smatra da bi svaki od predsjednika Sindikalne organizacije trebao dostaviti tačan broj zaposlenih u svojoj institucji.

Predsjednica Sindikata je napomenula da Sindikat ima tačan broj članova Sindikata, a kada je u pitanju broj zaposlenih smatra da bi se pomenuto trebalo tražiti službeno od institucije.

Član UO Edin Kučuković je želio skrenuti pažnju da Sindikat trenutno ima reprezentativnost i da je to Stečeno pravo, odnosno da je Sindikat samo mijenjao naziv te da nije u pitanju formirano novo udruženje, samim tim treba da se Sindikat bori na očuvanju reprezentativnosti.

Član UO Ermin Terko je napomenuo da se ne treba Sindikat braniti u ovoj fazi utvrđivanja reprezentativnosti, Zakon je vrlo jasno na našoj strani u smislu da Sindikat ima utvrđenu reprezentativnost, samim tim teret dokazivanja nije na Sindikatu, posebno iz razloga što ne postoji utvrđena metodologija za utvrđivanje iste.

U raspravu se uključio i član UO Goran Okiljević smatrajući da se članstvo najbrže može povećati time što će Sindikat poduzeti neke konkretne aktivnosti kao što su edukacije, okrugli stolovi, tematske sjednice i sl. na teme koje se tiču svih uposleni kao što su diskriminacija, mobing rodna ravnopravnost i sl.

Član UO Gojko Lalović je iznio nekoliko prijedloga aktivnosti koje Sindikat treba poduzeti po ovom pitanju:

Da sve sindikalne organizacije naprave spisak svih članova Sindikata;

Da se pokrene inicijativa za izmjenu Zakona o radu u dijelu koji se odnosi na broj članstva u Sindikatu potrebnih za reprezentativnost;

Da se uputi dopis ministru Ministarstva pravde BiH, kao i presjedavajućem Vijeću ministara BiH u kojem će se navesti da Ministarstvo pravde BiH nema tačan poatak broja uposlenih te da iznoseći te podatke dovode u zabludu članstvo Sindikata kao i Vijeće ministara BiH;

Da svo sindikalno rukovodstvo razgovara sa menadžmentom vezano za pokretanje kolektivnog pregovaranja kao i za osnovicu.

Član UO Kristijan Vasilić je napomenuo da spisak članova Sindikata postoji te da se svaka izmjena redovno objavljuje na web stranici Sindikata. Također je naveo da se djelimično slaže sa kolegama Erminom Terkom i Edinom Kučukovićem, međutim smatra da postoji način da se ukine reprezentativnost samim tim što je prošao prijedlog na dnevni red za sjednicu Vijeća ministara BiH je dokaz tog načina. Smatra da Sindikat treba iskoristiti način na koji je Ministarstvo pravde računalo broj zaposlenih u institucijama, kao i činjenicu da ne postoji metodologija za utvrđivanje reprezentativnosti te tražiti od Ministarstva pravde BiH da povuče pomenutu informaciju kako bi izvršilo korekcije i dopune podataka ukupnog broja zaposlenih u institucijama kao i podatke od Sindikata o ukupnom broju članova Sindikata. Također je naveo da je potrebno organizovati Skupštinu, te da Skupština donese odluku o isključenju za sindikalne organizacije koje nemaju dovoljan broj članova za reprezentativnost.

Član UO Edin Kučuković je istaknuo da Sindikat se ne treba upuštati u raspravljanje sa Ministarstvom pravde BiH, samim tim što je čitav taj proces povreda Zakona. Također je naveo da je potrebno poslati ponovo dopis koji je dostavljen Ministarstvu civilnih poslova BiH kao i mišljnje pomenutog ministrstva u prilogu, svim ministrima i Vijeću ministara BiH. Također je napomenuo da je članovima UO dostavio prijedog dopisa koji se odnosi na zaštitu na radu zaposlenih u institucijama BiH, te je zamolio da se UO izjasni i po ovom pitanju.

Član UO Salih Karčić je pohvalio tekst pomenutog dopisa uz sugestiju da bi imalo većeg značaja ukoliko bi se navelo da je pomenuto razmatrao UO te da je se u preambuli navede da je pomenuto produkt razmatranja UO.

Nakon provedene diskusije JEDNOGLASNO su usvojeni sljedeći zaključci:

Ø Uputiti dopis svim ministrima kao i presjedavajućem Vijeću ministara BiH sa prilogom mišljenja Ministarstva civilnih poslova BiH;

Ø Da se dostavi dopis institucijama da dostave informaciju o broju zaposlenih izuzimajući imenovana i izabrana lica;

Ø Da se dostavi dopis svim predsjednicima Sindikalnih organizacija u sklopu Samostalnog sinsikata, uz informaciju o trenutnom broju članova sa naznakom da je potreban i njihov angažman na povećanju broja članova u cilju osiguravanja statusa reprezentativnosti;

Ø Inicirati izmjene Zakona o radu u institucijama BiH;

Ø Uputiti dopis kao odgovor na akt koji je dostavilo Ministarstvo pravde BiH a tiče se kolektivnog pregovaranja gdje se usovljava reprezentativnost Sindikata za nastavak istih. Odgovor dostaviti Ministarstvu pravde BiH, svim ministarstvima kao i na  upoznavnje druga kolegama iz druga dva sindikata sa kojima Sindikat ima potpisan sporazum o saradnji;

Ø Da se dostavi dopis Vijeću ministara BiH i Ministarstvu sigurnosti BiH po prijedlogu člana UO Edina Kučukovića uz prihvaćene sugestije od člana UO Saliha Karčića.

__________________________________________________________________________

Sjednica je završena u 16:07 sati.

Zapisnik sačinila:

Mirela Zaimović

Ø Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi UO:

1. Lejla Čopelj, predsjednica Sindikata BiH

2. Gojko Lalović, zamjenik predsjednika Sindikata BiH

3. Gordana Šarović, član UO Sindikata BiH

4. Ermin Terko, član UO Sindikata BiH

5. Luca Zećirović, član UO Sindikata BiH

6. Željko Kovač, član UO Sindikata BiH

7. Edin Kučuković, član UO Sindikata BiH

8. Jasna Ramić, član UO Sindikata BiH

9. Nedim Ibrahimović, član UO Sindikata BiH

10. Najda Đulić, član UO Sindikata BiH

11. Kristijan Vasilić, član UO Sindikata BiH

12. Rifet Hodžić, član UO Sindikata BiH

13. Goran Okiljević, član UO Sindikata BiH

14. Miroslav Vujčić, član UO Sindikata BiH

15. Salih Karčić, član UO Sindikata BiH

Ø Sjednici nisu prisustvovali sledeći članovi UO :

1. Fehmija Sadiković, član UO Sindikata BiH

 

2. Miroslav Kovžan, član UO Sindikata BiH

3. Saša Šešlija, član UO Sindikata BiH

4. Dragan Marušić, član UO Sindikata BiH

5. Edin Mulić, član UO Sindikata BiH

6. Radenko Mirković, član UO Sindikata BiH

7. Sabina Konjhodžić,član UO Sindikata BiH

8. Naser Husić, član UO Sindikata BiH

U svojstvu zapisničara, sjednici je prisustvovala Mirela Zaimović tehnički sekretar Sindikata.

Sjednicom je predsjedavala te ujedno je otvorila i vodila predsjednica Upravnog odbora Sindikata BiH i predsjednica Sindikata BiH Lejla Čopelj.

Tema Vanredne sjednice UO je „ Informacija o provedenom postupku utvrđivanja ispunjavanja uvjeta reprezentativnosti SDSZ BiH“ koja je predložena kao tačka Dnevnog reda na sjednici Vijeća ministara zakazanoj 30.01.2020.godine.

Predsjednica Sindikata BiH Lejla Čopelj je prisutne upoznala o razlozima održavanja Vanredne sjednice UO a to je razmatranje Informacije koja je dostavljena Vijeću ministara BiH a tiče se onog dijela zaključka koje je dostavilo Ministarstvo pravde BiH u kojem se predlaže da se naloži ukidanje rješenja o reprezentativnosti. Također Ministarstvo pravde BiH je dostavilo 27.01.2020.godine odgovor na dopis koji su sindikati uputili Vijeću ministara BiH i Ministarstvu pravde a koje se tiče otvaranja postupka kolektivnog pregovaranja.

Predsjednica je istaknula da pomenuti akt Ministarstva pravde BiH je u suprotnosti Zakonu o radu u institucijama BiH koji kolektivno pregovaranje potpuno odvojeno tretira od uvjeta reprezentativnosti sindikata, gdje se navodi da će poslodavac zaključiti kolektivni ugovor sa sindikatima i nigdje se ne uslovljava status reprezentativnosti.

Shodno tome predsjednica Sindikata je napravila analizu ukupnog broja članstva Sindikata i po sindikalnim organizacijama te njihov status reprezentativnosti, također je napomenula da je najveći propust u procesu utvrđivanja reprezentativnosti napravljeno niz proceduralnih propusta i grešaka a posebno kada je u pitanju utvrđivanje realnog broja uposlenih u institucijama gdje je Ministarstvo pravde BiH u navedeni broj zaposlenih računalo i kabinete i izabrana i imenovana lica i one koji su zaposleni po ugovoru, što je u mnogome povećavalo traženi broj članstva. Od ukupnog broja članstva koje dolazi iz 40 institucija, gdje imamo osobe koje su direktno uključeni u Sindikat te nemaju svoju sindikalnu organizaciju, sedam ih je neupitno i realno reprezentativnih, tri su koje su realno reprezentativni ali se kroz pomenute podatke to ne vidi jer fali po nekoliko osoba iz razloga sto su ubrojani kabineti i imenovana i izabrana lica u ukupan broj zaposlenih u institucijama. Napomenula je da kada se bude ponovo radila pomenuta analiza od strane Ministarstva pravde BiH, treba im napomenuti da kada traže od institucija broj zaposlenih, da traže broj stalno zaposlenih državnih službenika i zaposlenika izuzimajući osobe zaposlene po ugovoru, kabinete i izabrana i imenovana lica u tim institucijama. Tek tada će postojati realna slika osoba koji su uposleni u nekoj od institucija.

Član UO Edin Kučuković je napomenuo da metodologija o reprezentativnosti nije utvrđena, u ovom slučaju Ministarstvo pravde BiH reprezentativnost utvrđuje nezakonito, na način da pomenuto ministarstvo praktikuje svoje kriterije za utvrđivanje reprezentativnosti. Smatra da Sindikat treba čuvati svoju stečenu reprezentativnost posebno što je Sindikat tu za sve svoje članice bez obzira na broj članstva.

Predsjednica Sindikata je napomenula da je prioritet da se poveća broj članstva u sindikalnim organizacijama kojima je to realno moguće odnosno gdje nedostaje po nekoliko članova za reprezentativnost. U tom slučaju Sindikat bi imao preko 20 reprezentativnih sindikalnih organizacija.

Član UO Salih Karčić smatra da Sindikat treba da ima tačan podatak koji je broj članova Sindikata kao i broj osoba koji su zaposleni u nekoj od institucija. Smatra da bi svaki od predsjednika Sindikalne organizacije trebao dostaviti tačan broj zaposlenih u svojoj institucji.

Predsjednica Sindikata je napomenula da Sindikat ima tačan broj članova Sindikata, a kada je u pitanju broj zaposlenih smatra da bi se pomenuto trebalo tražiti službeno od institucije.

Član UO Edin Kučuković je želio skrenuti pažnju da Sindikat trenutno ima reprezentativnost i da je to Stečeno pravo, odnosno da je Sindikat samo mijenjao naziv te da nije u pitanju formirano novo udruženje, samim tim treba da se Sindikat bori na očuvanju reprezentativnosti.

Član UO Ermin Terko je napomenuo da se ne treba Sindikat braniti u ovoj fazi utvrđivanja reprezentativnosti, Zakon je vrlo jasno na našoj strani u smislu da Sindikat ima utvrđenu reprezentativnost, samim tim teret dokazivanja nije na Sindikatu, posebno iz razloga što ne postoji utvrđena metodologija za utvrđivanje iste.

U raspravu se uključio i član UO Goran Okiljević smatrajući da se članstvo najbrže može povećati time što će Sindikat poduzeti neke konkretne aktivnosti kao što su edukacije, okrugli stolovi, tematske sjednice i sl. na teme koje se tiču svih uposleni kao što su diskriminacija, mobing rodna ravnopravnost i sl.

Član UO Gojko Lalović je iznio nekoliko prijedloga aktivnosti koje Sindikat treba poduzeti po ovom pitanju:

Da sve sindikalne organizacije naprave spisak svih članova Sindikata;

Da se pokrene inicijativa za izmjenu Zakona o radu u dijelu koji se odnosi na broj članstva u Sindikatu potrebnih za reprezentativnost;

Da se uputi dopis ministru Ministarstva pravde BiH, kao i presjedavajućem Vijeću ministara BiH u kojem će se navesti da Ministarstvo pravde BiH nema tačan poatak broja uposlenih te da iznoseći te podatke dovode u zabludu članstvo Sindikata kao i Vijeće ministara BiH;

Da svo sindikalno rukovodstvo razgovara sa menadžmentom vezano za pokretanje kolektivnog pregovaranja kao i za osnovicu.

Član UO Kristijan Vasilić je napomenuo da spisak članova Sindikata postoji te da se svaka izmjena redovno objavljuje na web stranici Sindikata. Također je naveo da se

djelimično slaže sa kolegama Erminom Terkom i Edinom Kučukovićem, međutim smatra da postoji način da se ukine reprezentativnost samim tim što je prošao prijedlog na dnevni red za sjednicu Vijeća ministara BiH je dokaz tog načina. Smatra da Sindikat treba iskoristiti način na koji je Ministarstvo pravde računalo broj zaposlenih u institucijama, kao i činjenicu da ne postoji metodologija za utvrđivanje reprezentativnosti te tražiti od Ministarstva pravde BiH da povuče pomenutu informaciju kako bi izvršilo korekcije i dopune podataka ukupnog broja zaposlenih u institucijama kao i podatke od Sindikata o ukupnom broju članova Sindikata. Također je naveo da je potrebno organizovati Skupštinu, te da Skupština donese odluku o isključenju za sindikalne organizacije koje nemaju dovoljan broj članova za reprezentativnost.

Član UO Edin Kučuković je istaknuo da Sindikat se ne treba upuštati u raspravljanje sa Ministarstvom pravde BiH, samim tim što je čitav taj proces povreda Zakona. Također je naveo da je potrebno poslati ponovo dopis koji je dostavljen Ministarstvu civilnih poslova BiH kao i mišljnje pomenutog ministrstva u prilogu, svim ministrima i Vijeću ministara BiH. Također je napomenuo da je članovima UO dostavio prijedog dopisa koji se odnosi na zaštitu na radu zaposlenih u institucijama BiH, te je zamolio da se UO izjasni i po ovom pitanju.

Član UO Salih Karčić je pohvalio tekst pomenutog dopisa uz sugestiju da bi imalo većeg značaja ukoliko bi se navelo da je pomenuto razmatrao UO te da je se u preambuli navede da je pomenuto produkt razmatranja UO.

v Nakon provedene diskusije JEDNOGLASNO su usvojeni sljedeći zaključci:

Ø Uputiti dopis svim ministrima kao i presjedavajućem Vijeću ministara BiH sa prilogom mišljenja Ministarstva civilnih poslova BiH;

Ø Da se dostavi dopis institucijama da dostave informaciju o broju zaposlenih izuzimajući imenovana i izabrana lica;

Ø Da se dostavi dopis svim predsjednicima Sindikalnih organizacija u sklopu Samostalnog sinsikata, uz informaciju o trenutnom broju članova sa naznakom da je potreban i njihov angažman na povećanju broja članova u cilju osiguravanja statusa reprezentativnosti;

Ø Inicirati izmjene Zakona o radu u institucijama BiH;

Ø Uputiti dopis kao odgovor na akt koji je dostavilo Ministarstvo pravde BiH a tiče se kolektivnog pregovaranja gdje se usovljava reprezentativnost Sindikata za nastavak istih. Odgovor dostaviti Ministarstvu pravde BiH, svim ministarstvima kao i na upoznavnje druga kolegama iz druga dva sindikata sa kojima Sindikat ima potpisan

sporazum o saradnji;

Ø Da se dostavi dopis Vijeću ministara BiH i Ministarstvu sigurnosti BiH po prijedlogu člana UO Edina Kučukovića uz prihvaćene sugestije od člana UO Saliha Karčića.

__________________________________________________________________________

Sjednica završila u 16:07 sati.

Zapisnik sačinila:

Mirela Zaimović

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading