Archives
Categories

Loading

Samostalni sindikat državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, sudskoj vlasti i javnim ustanovama BiH, smatra da su se stekli uslovi da se izvrši analiza radnih mjesta razvrstanih u platne razrede prema Metodologiji, jer su sve institucije počele sa primjenom iste.

Smatramo da sljedeća radna mjesta mogu da se vrate na ranije koeficijente i to:

1. Pisarnica

Rad pisarnice obuhvata: prijem akata, predmeta, podnesaka, žalbi, dopisa, paketa, telegrama i dr.; čuvanja i upotrebe pečata i štambilja organa; otvaranja i formiranja predmeta,združivanje akata i predmeta, komunikacije sa zaposlenima u organu i strankama ogana uprave, vođenjem raznih evidencija o prijemu i otpremi  predmeta,akata, računa i dr, ; dostavljanja predmeta u rad obrađivačima predmeta kao i razduživanje i arhiviranje istih.
U skladu sa Uputstvom o načinu vršenja kancelarijskig poslovanja ministarstava, službi, institucija i drgih tijela VM BiH, obavezno je  vođenje sljedećih osnovnih evidencija : Djelovodnik predmeta i akata, Upisnik prvostepenih predmeta upravnog postupka (UP1), Upisnik drugostepenih predmeta upravnog postupka (UP2), Djelovodnik za poštu označenu stepenom tajnosti, Arhivska knjiga, Djelovodnik normativnih akata VM BiH. (Sve ovo se vori u elektronskom obliku poslovanja ). U pisarnici se vode i pomoćne knjige evidencije kao što su: Interne dostavne knjige, knjiga za otpremu pošte putem poštanske službe, knjiga za otpremu pošte putem dostavljača, knjiga računa, i dr.
Uvođenjem „e-Vlade“ uređuje se elektronsko poslovanje VM BiH, Parlamenta BiH, Predsjedništva BiH i dr. Na ovaj način je nametnut , kao obavezan standard, sistem elektronskog poslovanja putem uvođenja  e-pisarnice i elektronskog upravljanja predmetima i aktima . Pisarnice organa uprave svakog dana i sve obimnije koriste informatičke oblike poslovanja. Sve to u sadašnjem i budućem vremenu podrazumijeva maksimalan rad i korištenje informatičkih mogućnosti i stvaranja, pored postojećih, nove baze podataka i upravljanje predmetima i aktima preko njih.
Zaposlenik pisarnice je obavezan svoj posao obavljati u skladu sa Odlukom o kancelarijskom poslovanju ministarstava, službi, institucija i drugih tijela VM BIH, Uputstvom o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja ministarstava, službi, instit. I drugih tijela VM BiH, odredbama Zakona o upravnom postupku BiH, Zakona o arhivu BiH, Zakona o pečatima BiH i dr.
Rad pisarnice podliježe inspekcijskim nadzorima : Upravne inspekcije, Inspekcija Arhiva BiH i Internoj inspekcijskoj kontroli. Koeficijent sa  1,40 vratiti  na 1,60

2. Tehnički tajnik  u Uredu Tajnika ministarstava institucija BiH

Vrši  koordinaciju sa svim sektorima ministarstava, rad sa strankama, pismeno i putem telefona, komunikacija sa strankama, pripreme sastanaka, vođenje zapisnika, objedinjavanje odgovora na zaključke sa sjednica Vijeća ministara, sva ulazna i izlazna pošta prolazi kroz urede Tajnika, odgovornost, zajedno sa Tajnikom objedinjavaju Planove rada za narednu godinu, izvještaje o radu ministarstva, tromjesečne, šestomjesečne, i godišnje izvjetšaje, Uredi Tajnika nemaju savjetnike niti šefove ureda tako da tajnice obavljaju sve poslove zajedno sa Tajnikom ministarstva  sa koeficijenta  1,40 vratiti na 1,60

3. Referent za kadrovske i administrativne poslove,vođenje i čuvanje ličnih dosijea zaposlenih

Izdaje službene podatke iz lične evidencije, vodi bazu podataka uposlenih  vezanu za upravljanje ljudskim potencijalima, vrši prijave i odjave, te promjene službenih podataka iz oblasti zdravstvenog i penzijskog osiguranja, priprema i izrađuje izvještaje iz personalne evidencije, pruža tehničku pomoć kod izrade podzakonskih akata, informacija, analiza i dr.  Sa koeficijenta 1,40 vratiti na 1,60

4. Daktilograf

Obavlja daktilografske i stenografske poslove za potrebe, ministarstva, Gerneralnog tajništva, Predstavničkog doma PSBiH, Doma naroda PSBiH kao i stalnih i privremenih radnih tijela domova na službenim jezicima BiH;
izrađuje transkripte sa sjednica domova i radnih tijela, sa sjednica Vijeća minitara putem audio snimka i CD-a što zahtijeva poznavanje rada u CF PLAYER-u i radi sa bazom podataka (SQL);
izrađuje strogo povjerljive materijale što zahtijeva sigurnosnu dozvolu za pristup tajnim podacima;
sarađuje sa snimateljima sjednica s ciljem provjeravanja tačnosti pojedinih dijelova teksta izlaganja učesnika na sjednicama;
sačinjava ispis (prekucava dijelove) materijala sa sjednice domova, radnih tijela i drugih sjednica;
učestvuje u izradi redovnih internih statističkih izvještaja;
obavlja usmenu komunikaciju sa poslanicima i delegatima PSBiH, sekretarima radnih tijela, prevodiocima i lektorima vezano za materijale koji se izrađuju;
pregleda transkripte da bi se osigurala njihova tačnost;
izrađene transkripte i druge materijale dostavlja elektronskim putem i putem pisarnice na dalje postupanje;
trebuje materijal za obavljanje radnih zadataka;
vodi računa o dežurama kada zasijedaju domovi PSBiH.
obavlja i druge poslove koje odredi predpostavljeni. Koeficijent sa 1,29 na 1,40

5. Administrativni službenik-obavještajno sigurnosna služba pri Kabinetu predsjedatelja VM

organizira sastanke, te vodi zapisnike istih, kooridnira pripremu materijala i dokumenata, osigurava lektorisanje i kopiranje dokumenata te prijem stranaka, koeficijent sa 1,40 vratiti  na 1,60.

6. Referent za obradu dokumenata i nadovjeru u građanskim stvarima pružanje međunarodne pravne pomoći,Ministarstvo pravde

Priprema podatke i informacije i prosljeđuje nadležnim organima koji sudjeluju u potupku pružanja međunarodne pravne pomoći, kako u zemlji tako i u inostranstvu, vodi i vrši obradu dokumenata, ažurira evidenciju država članica Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, vrši nadovjeru isprava namijenjenih  za uporabu u inozemstvu  sa koeficijenta  1,40 vratiti  na 1,60

7. Referent za adminitrativno-ekonomske poslove

Agencija za identifikaciona dokumenta, razmjena podataka sa Regionalnim centrima, rad na aplikacijama, informatički , tj. rad na bazi podataka, rad vezan za podršku  u finansijama i blagajni, vodi putne naloge, evidenciju korištenja službenih vozila i naloga, evidenciju potrošnje kancelarijskog materiala i druge poslove po potrebi,  sa koeficijenta 1,40 na 1,60.

8.  Referent za umnožavanje materijala

Obavlja poslove na umnožavanju materijala,  zadužen za održavanje i ispravnost aparata za umnožavanje materijala, obavlja poslove dostave pošte, dokumentacije, materijala i tiska van i u ministarstvu, surađuje s referentima u Pisarnici  u pogledu koordiniranja svoga rada na prijemu i otpremi pošte i druge poslove po nalogu šefa sa koeficienta 1,29 na 1,40

9.  Kurir-dostavljač

obavlja poslove dostave i preuzimanja službene pošte na signiranje kao i dostavu i preuzimanje pošte za potpis, vrši otpremu pošte, sa koeficienta 1,29 na 1,40.

10. Referent za izvještavanje

Dostavlja obavijesti o izvršenim zbirnim plaćanjima dobavljačima. Po zahtjevu dostavlja obavijesti o izvršenim pojedinačnim plaćanjima dobavljačima i proračunskim korisnicima. Vrši periodično izvještavanje o izvršenim plaćanjima za proračunske korisnike koji nemaju izravan pristup serveru ISFU. Obavlja prijem i kontrolu specifikacija i ostale dokumentacije za plaćanja, sa koeficijenta 1,40 na 1,60.

11. Referent za administrativno-tehničke poslove u Sektoru za osiguranje VIP osoba i objekata

Referent za administrativno tehničke poslove vrši administrativne i druge poslove za  
Potrebe Sektora, prima, registrira, raspoređuje i arhivira poštu sa oznakama tajnosti,   
kao drugu poštu za pomoćnika direktora, te vodi odgovarajuće evidencije o tome.
osigurava tehničke i druge uvjete vezane za pripremu i održavanje sastanaka, vrši
najavu stranaka, vrši usmenu i pismenu komunikaciju za potrebe pomoćnika direktora,
kao i druge poslove za potrebe pomoćnika direktora i zaposlenih u Sektoru. Ima pristup
tajnim i povjerljivim podacima. Prema Odluci za pristup tajnim podacima Direkcije za
koordinaciju policijskih tijela podliježe provjerama za pristup i rukovanje povjerljivim
podacima. Rukuje pečatom i odgovoran je za čuvanje pečata,   koeficijent 1,40 vratiti
na 1,60

12. Referent za administrativno-tehničke poslove

Vrši administrativne i druge poslove za potrebe Načelnika Odjeljenja, prima, registrira, raspoređuje i arhivira poštu sa oznakama tajnosti, kao drugu poštu za Načelnika, te vodi odgovarajuće evidencije o tome. Osigurava tehničke i druge uvjete vezane za pripremu i održavanje sastanaka u Odjeljenju. Za svoj rad odgovoran je Načelniku. Ima pristup tajnim i povjerljivim podacima. Prema Odluci za pristup tajnim podacima Direkcije za koordinaciju policijskih tijela podliježe provjerama za pristup i rukovanje povjerljivim podacima, koeficijent 1,40 vratiti na 1,60

13. Referenti za administrativno-tehničke poslove u Jedinicama za osiguranje VIP osoba; VIP objekata; osiguranje stranih delegacija, osiguranje DKP i rezidencija

Vodi propisane evidencije i službenu poštu Jedinice. Ima pristup tajnim i povjerljivim podacima. Prema Odluci za pristup tajnim podacima Direkcije za koordinaciju policijskih tijela podliježe provjerama za pristup i rukovanje povjerljivim podacima. Radi i druge poslove koje odredi Zapovjednik. Za svoj rad odgovoran je Zapovjedniku Jedinice, koeficijent 1,40 vratiti na 1,60.

14. Viši referent za izdavanje radnih zadataka

• vrši obradu podataka potrebnih za otvaranje radnog zadatka za deminiranje (čišćenje i tehničko izviđanje i trajno obilježavanje)
• otvara radne zadatke za deminiranje (čišćenje i tehničko izviđanje i trajno obilježavanje) dodjeljuje broj radnog zadatka;
• evidentira podatake za radni zadatak u centralnu bazu podataka;
• obavlja sve administrativne poslove na formiranju “crvenog i plavog fascikla”;
• vrši ažuriranje podataka o radnom zadatku u toku procesa deminiranja na osnovu izvještaja reizviđanju(u Centralnoj bazi podataka);
• vrši obradu podataka iz Završnog izvještaja;
• evidentira podatake o izvršenim operacijama deminiranja i tehničkog izvinanja u centralnoj bazi podataka;
• priprema Uvjerenje o izvršenoj kontroli kvaliteta deminiranja;
• predlaže i učestvuje u postupku izmjena i dopuna Standarda za uklanjanje mina u BiH, vezane za djelokrug svojih poslova;
• o svom radu radu izvještava inspektora BHMAC ureda/kancelarije;
• obavlja druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu šefa odsjeka. Koeficijent 1,40 na 1,60

15. Viši referent za kartografiju

• prima zahtjeve za izradu karata;
• priprema, štampa i izdaje karte o minskoj situaciji;
• vrši skeniranje i obradu kartografskih materijala;
• vrši geokodiranje kartografskih materijala;
• vrši ažuriranje GIS podataka u centralnoj bazi podataka;
• predlaže i učestvuje u postupku izmjena i dopuna Standarda za deminiranje, vezano za pitanja  svog djelokruga posla;
• obavlja druge poslove iz svog djelokruga po nalogu šefa odsjeka. Koeficijent 1,40 na 1,60

16. Viši referent za planiranje

• prikuplja prijedloge Lista prioritetnih lokacija za humanitarno deminiranje i prati procente zastupljenosti prioritetnih lokacija za deminiranje po entitetima odnosno Brčko distriktu BiH; •pomaže u pripremi i izradi Plana deminiranja u BiH;
•prikuplja od BHMAC Ureda/Kancelarije i Regionalnog ureda Brčko dokumentaciju  
za deminiranje (projekti deminiranja: čišćenje, tehničko izviđanje i trajno obilježavanje), za  javne natječaje za poslove deminiranja područja ili građevina određenih Planom;
•prikuplja od BHMAC Ureda/Kancelarije dokumentaciju za deminiranje (projekti deminiranja: čišćenje, tehničko izvinanje i trajno obilježavanje), van rokova za deminiranje utvrđenih Planom, na traženje fizičke ili pravne osobe koja ima pravni, privredni ili sigurnosni interes za deminiranje građevine ili prostora koji koristi ili namjerava koristiti;
•priprema nalog za otvaranje radnog zadatka za deminiranje/tehničko izviđanje (prima zahtjev, provjerava projekat putem baze podataka);
•predlaže i učestvuje u postupku izmjena i dopuna Standarda za deminiranje, vezano za pitanja svog djelokruga posla;
•obavlja druge poslove iz svog djelokruga po nalogu šefa odsjeka. Koeficijent 1,40 na 1,60

17. Viši referent za prioritetizaciju i planiranje

•prikuplja od regionalnih ureda/kancelarija prijedlog Liste prioritetnih zadataka za deminiranje i vrši ažuriranje podataka u centralnoj bazi podataka;
•obrađuje zahtjeve lokalnih vlasti, preduzeća i ostalih zainteresovanih subjekata za generalno izviđanje (prima zahtjev za generalno izvinanje, provjerava podatke uvidom u bazu podataka i na osnovu izvršenog uvida priprema nalog za izviđanje/reizviđanje regionalnom; uredu/kancelariji); ako je tražena površina izvan definisanih sumnjivih površina priprema nalog za terenski uvid;
•ažurira liste izdatih naloga za generalno izvinanje/reizvinanje u bazi podataka i priprema  izvještaje o stanju izvršenja izdatih naloga;
• ažurira liste pripremljenih projekata u centralnoj bazi podataka i dostavlja ih regionalnim  uredima/kancelarijama;
•prikuplja mjesečne izvještaje i planove regionalnih ureda/kancelarija o provođenju dijela Plana deminiranja u BiH-plan generalnog izviđanja i priprema zbirne izvještaje ureda/kancelarije;
•ažurira podatke dobivene sistematskim izviđanjem u bazu podataka i priprema izvještaje vezana za pitanja sistematskog izviđanja;
• predlaže i učestvuje u postupku izmjena i dopuna Standarda za uklanjanje mina u BiH, vezane za djelokrug svojih poslova;
•obavlja druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu šefa odsjeka. Koeficijent 1,40 na 1,60

18. Viši referent za izradu projekata

• obrađuje podatke iz izvještaja regionalnih ureda/kancelarija o provođenju dijelu Plana za deminiranje u BiH–plan generalnog izviđanja/sistematskog izvinanja i u bazu podataka unosi i ažurira podatke o:  rizičnim površinama, površinama bez utvrđenog rizika, površinama koje treba trajno obilježiti i površinama koje su trajno obilježene
• priprema i izrađuje projekte deminiranja: čišćenje, tehničko izviđanje i trajno obilježavanje na osnovu izvještaja regionalnih ureda/kancelarija o generalnom izviđanju;
•priprema dokumentaciju (projekti deminiranja: čišćenje, tehničko izviđanje i trajno obilježavanje) entiteta, za javne natječaje za poslove deminiranja područja ili građevina određenih Planom; kontroliše kvalitet projekta odnosno podataka na osnovu kojih je isti sačinjen i po procjeni odnosno nalogu u tu svrhu vrši uvid izlaskom na predmetnu lokaciju;
•priprema dokumentaciju (projekti deminiranja: čišćenje, tehničko izviđanje i trajno obilježavanje) entiteta, van rokova za deminiranje utvrnenih Planom, na traženje fizičke ili pravne osobe koje ima pravi, privredni ili sigurnosni interes za deminiranje građevine ili prostora koji koristi ili namjerava koristiti; kontroliše kvalitet projekta odnosno podataka na osnovu kojih je isti sačinjen i po procjeni odnosno nalogu u tu svrhu vrši uvid izlaskom na predmetnu lokaciju;
• priprema prijedlog za izdavanje Stručnog mišljenja za površine bez utvrđenog rizika na osnovu izvještaja o generalnom izviđanju;
• priprema dopis-Obavještenje o položaju lokacije izvan definisanih sumnjivih površina (u skladu sa tačkom VI SOP-a sistematskog izviđanja), prema izvještaju regionalnog ureda/kancelarije;
• predlaže i učestvuje u postupku izmjena i dopuna Standarda za uklanjanje mina u BiH, vezane za djelokrug svojih poslova;
• obavlja druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu šefa odsjeka. Koeficijent 1,40 na 1,60

19. Viši referent za akreditaciju i stručnu regulativu

• pregleda Standardne operativne procedure deminerskih organizacija u smislu utvrđivanja usklađenosti sa Zakonom o deminiranju u BiH i Standardom za uklanjanje mina i NUS-a u BiH;
• pregledava dokumentaciju i dokaze o ispunjavanju zahtjeva za izdavanje deminerskih  akreditacija i ovlaštenja za obavljanje poslova deminiranja, izranuje iste i dostavlja direktoru na potpis;
• pregledava dokumentaciju i dokaze o ispunjavanju zahtjeva za izdavanje ovlaštenja za inspekcijsko osoblje BHMAC-a, izranuje iste i dostavlja direktoru na potpis;
• vodi službenu evidenciju/registre ovlaštenih deminera i unosi podatke koji se odnose na  deminerske akreditacije i ovlaštenja za obavljanje poslova deminiranja u centralnu bazu podataka;
• kopira i dostavlja nacrte i prijedloge pojedinačnih, općih i provedbenih propisa i osigurava povratne informacije;
• predlaže i učestvuje u postupku izmjena i dopuna Standarda za deminiranje, vezano za pitanja svog djelokruga posla;
• obavlja druge poslove iz svog djelokruga po nalogu šefa odsjeka. Koeficijent 1,40 na 1,60.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Prijavi se na newsletter
Loading