Archives
Categories

Akti

Loading

Na osnovu člana 37. Statuta Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, Skupština Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj u Sarajevu, dana 13.06.2019. godine, utvrdila je prečišćeni tekst Statuta Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine.

Prečišćeni tekst Statuta Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine obuhvata:

1. Statut Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine usvojen na Izbornoj Skupštini Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine održanoj u Sarajevu 11.05.2017. godine;

2. Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine broj xxxxxx/18, koju je Skupština Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine donijela na Vanrednoj sjednici održanoj u Sarajevu 21.02.2018. godine.

3. Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine broj xxxxxx/19, koju je Skupština Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine donijela na Redovnoj sjednici održanoj u Sarajevu 25.04.2019. godine.

Sarajevo, 13.06.2019. godine PREDSJEDNIK SKUPŠTINE SINDIKATA: Ermin Terko

 

STATUT DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I ZAPOSLENIKA

U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

(prečišćeni tekst)

Na osnovu čl. 9., 10. i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine  („Službeni glasnik BiH“, br.  32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) i člana 15. Statuta Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine, Skupština Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj u Sarajevu, dana 11.05.2017. godine, donijela je

STATUT

Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama

Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Samostalni sindikat državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine osnovan je Odlukom o osnivanju koju je donijela Osnivačka Skupština Sindikata na sjednici održanoj u Sarajevu, dana 13. maja 2005.godine.

 

Samostalni sindikat državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine nastavlja kontinuitet svog djelovanja pod nazivom: Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Sindikat).

 

Član 2.

Ovaj Statut, u skladu sa članom 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, (u daljem tekstu: Zakon) sadrži:

 

a)      naziv Sindikata, skraćeni naziv i adresa Sindikata;

b)      ciljeve i djelatnosti Sindikata;

c)      postupak za primanje i isključivanje članova;

d)      organe Sindikata, način na koji se biraju, ovlašćenja koja imaju, kvorum i pravila glasanja, trajanje mandata, lice ovlašćeno da sazove skupštinu, uslove i način raspuštanja, odnosno prestanka rada;

e)      pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Sindikata, kao i organ koji je ovlašten za nadzor nad korištenjem tih sredstava;

f)       javnost rada;

g)      način podnošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu;

h)      postupak za izmjenu i dopunu Statuta i donošenje drugih opštih akata;

i)       opis oblika i sadržaj pečata i znaka Sindikata;

j)       zastupanje Sindikata;

k)      uslove i postupak spajanja i podjele, odnosno prestanak rada Sindikata;

l)       postupak za raspolaganje preostalom imovinom i drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada Sindikata i

m)   druga pitanja od značaja za organizaciju i djelovanje Sindikata.

Član 3.

Sindikat je nezavisno, demokratsko, nepolitičko, samostalno, dobrovoljno i interesno udruženje državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti, javnim ustanovama i preduzećima Bosne i Hercegovine i civilnih lica na službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, osnovano radi zastupanja, predstavljanja, unapređenja i zaštite profesionalnih, radnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih pojedinačnih i kolektivnih interesa njegovih članova.

Član 4.

Sindikat djeluje na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine.

Član 5.

Sindikat ima svojstvo pravnog lica.

 

II – NAZIV I SJEDIŠTE

Član 6.

Naziv sindikata je:

„SAMOSTALNI SINDIKAT DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I ZAPOSLENIKA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE“

„СAMOСTAЛНИ СИНДИKAT ДРЖAВНИХ СЛУЖБEНИKA И ЗAПOСЛEНИKA У ИНСTИTУЦИJAMA БOСНE И ХEРЦEГOВИНE“

„SAMOSTALNI SINDIKAT DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I ZAPOSLENIKA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE“

Skraćeni naziv Sindikata je: SDSZ, CДCЗ, SDSZ

Naziv Sindikata istovjetan je na sva tri jezika koja su u upotrebi u BiH, a službena upotreba naziva je na latiničnom i ćiriličnom pismu.

Član 7.

Sjedište Sindikata je: Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine broj 1.

 

III – CILJEVI I DJELATNOSTI SINDIKATA

Član 8.

Ciljevi i djelatnosti Sindikata su:

 • ostvarivanje prava na rad i zaštita prava iz rada i po osnovu rada zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine;
 • razvijanje socijalnog partnerstva, socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja;
 • izrada i dosljedna primjena kolektivnog ugovora državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine;
 • rad na iniciranju donošenja i dosljedne primjene propisa kojim se obezbjeđuje ekonomska i socijalna sigurnost članova Sindikata i zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine;
 • zalaganje za realnu cijenu rada kojom zaposlenik može obezbijediti dostojanstveno zadovoljavanije osnovnih ekonomskih, socijalnih i drugih potreba;
 • zalaganje za poboljšanje uslova rada, humanizaciju rada, primjenu savremenih sredstava rada, poboljšanje organizacije rada, zaštite na radu i uvođenje modernih tehnologija;
 • omasovljavanje članstva;
 • osiguranje i očuvanje pretpostavki za slobodno sindikalno djelovanje;
 • pružanje besplatne pravne zaštite za članove Sindikata u oblasti radnih odnosa u postupku pred disciplinskim organima i sudu u svim fazama postupka, kao i naknade štete nanesene članovima Sindikata u toku trajanja njihovog radnog odnosa u institucijama BiH;
 • pružanje pravnih savjeta iz oblasti radnih odnosa;
 • poticanje i organiziranje edukacije i stručnog usavršavanja članova u području programskih ciljeva Sindikata;
 • razvijanje sindikalne solidarnosti i uzajamnosti;
 • ostvarivanje saradnje sa drugim sindikatima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, uključujući povezivanje, udruživanje i jačanje sindikalnog pokreta;
 • iniciranje dosljednog provođenja međunarodnih dokumenata u području zaštite ljudskih prava i sloboda, a posebno ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava;
 • zadovoljenje kulturnih i sportskih potreba članova Sindikata;
 • obezbjeđivanje i očuvanje nezavisnosti Sindikata.

 

Član 9.

U ostvarivanju svojih ciljeva Sindikat će koristiti sve legalne oblike i metode sindikalne borbe, uključujući i pravo na štrajk.

 

IV – ORGANIZACIJA SINDIKATA I PRINCIPI

Član 10.

U cilju efikasnije organizacije i funkcionisanja Sindikat je organiziran kroz Sindikalne organizacije koje djeluju u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Institucija BiH)

Član 11.

Sindikalna organizacija je osnovni oblik organiziranja Sindikata u jednoj Instituciji BiH, a čine je svi zaposlenici koji potpišu izjavu o dobrovoljnom pristupanju u članstvo Sindikata.

Sindikalna organizacija nema svojstvo pravnog lica.

Član 12.

Organi Sindikalne organizacije su:

 1. Skupština Sindikalne organizacije
 2. Sindikalni odbor
 3. Nadzorni odbor

Član 13.

Organiziranje i djelovanje Sindikalnih organizacija uređuje se Pravilnikom o organiziranju i djelovanju Sindikalnih organizacija (u daljem tekstu: Pravilnik), kojim se bliže uređuje rad Sindikalnih organizacija, organi, ovlaštenja, trajanje mandata i druga pitanja relevantna za rad i organiziranje Sindikalnih organizacija.

Član 14.

Pravilnik donosi Upravni odbor Sindikata.

Pravilnik mora biti usklađen sa Statutom Sindikata.

 

V – POSTUPAK ZA PRIMANJE I ISKLJUČIVANJE ČLANOVA

Član 15.

Članstvo u Sindikatu je dobrovoljno.

Član Sindikata može postati svaki zaposlenik u Institucijama BiH koji se dobrovoljno učlani u Sindikat potpisivanjem pristupnice, uz uslov da prihvata Statut Sindikata, programske ciljeve i djelatnosti Sindikata.

Članstvo u Sindikatu miruje članovima Sindikata koji na strani Poslodavca steknu pregovaračka ovlaštenja.

Član 16.

Član Sindikata ne može biti osoba pravosnažno osuđena za ratni zločin i teška krivična djela, te osobe koje pripadaju organizacijama ili udruženjima koja su od strane međunarodnih organizacija ili organa u Bosni i Hercegovini zabranjene zbog narušavanja ljudskih prava i sloboda.

Član 17.

Prijem u članstvo Sindikata vrši se na način i u postupku utvrđenom Statutom.

Pristupanje Sindikatu vrši se na osnovu pismene izjave čiji sadržaj i oblik utvrđuje Upravni odbor Sindikata.

 

Član 18.

Primljeni član se upisuje u evidenciju članstva.

 

Sindikat vodi evidenciju svojih članova u elektronskoj formi.

Evidencija članova Sindikata obavezno sadrži:

 • ime i prezime, odnosno naziv člana Sindikata sa adresom prebivališta, odnosno sjedišta;
 • datum pristupanja;
 • vrstu članstva, i
 • prestanak članstva.

Spisak svih sindikalnih organizacija Sindikata sa brojem članova  dostupan je na web stranici Sindikata.

Član 19.

Svaki član Sindikata može slobodno istupiti iz članstva u Sindikatu.

Član 20.

 

Istupanje iz članstva Sindikata vrši se dostavljanjem pismene izjave Sindikalnom odboru matične Sindikalne organizacije.

U izjavi se jasno izražava volja za istupanjem iz Sindikata, a razlozi za istupanje se ne moraju navoditi.

Član 21.

Članstvo u Sindikatu prestaje i isključenjem u slučaju teže povrede odredbi Statuta od strane člana, odnosno u slučaju djelovanja protivno ciljevima i interesima Sindikata i njegovih članova.

Odluku o isključenju iz Sindikata donosi Sindikalni odbor matične Sindikalne organizacije člana, uz navođenje razloga za isključenje.

Protiv odluke o isključenju iz Sindikata, isključeni član ima pravo žalbe Upravnom odboru Sindikata u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

Odluka Upravnog odbora Sindikata o isključenju člana je konačna.

Član 22.

Član Sindikata koji u skladu sa Statutom istupi iz članstva u Sindikatu briše se iz evidencije članova Sindikata.

Brisanje iz evidencije članova Sindikata vrši se i u slučaju prestanka radnog odnosa člana Sindikata u Instituciji BiH, u slučaju smrti člana, te na osnovu konačne odluke o isključenju člana iz  Sindikata.

Brisanjem člana iz evidencije članova Sindikata prestaju sva prava člana koja proizilaze iz članstva u Sindikatu.

Član 23.

Član Sindikata ima pravo:

 • da učestvuje u svim oblicima rada i sindikalne borbe Sindikata;
 • da iznosi prijedloge, stavove, zahtjeve i pokreće inicijative u organima Sindikata;
 • da bira i bude biran u organe Sindikata;
 • na pomoć od Sindikata, u okviru raspoloživih mogućnosti, u ostvarivanju prava iz rada i po osnovu rada;
 • na blagovremeno i kvalitetno informisanje o svim bitnim pitanjima u vezi sa radom Sindikata;
 • na potpunu zaštitu u slučaju ugrožavanja njegovih prava zbog  pripadnosti Sindikatu ili aktivnosti u Sindikatu;
 • da bude nagrađivan za svoj doprinos u radu Sindikata;

Član 24.

Član Sindikata je dužan:

 • da poštuje odredbe ovog Statuta;
 • da odgovorno i u skladu sa svojim mogućnostima obavlja dužnosti koje su mu povjerene u Sindikatu;
 • da redovno plaća sindikalnu članarinu u skladu sa aktima Sindikata;
 • da čuva imovinu Sindikata;
 • da učestvuje u organizovanim akcijama Sindikata;
 • da provodi odluke i uputstva Sindikata bez obzira na lične stavove koje je imao u procesu odlučivanja;
 • da razvija odnose u Sindikatu na načelima poštovanja ljudskih prava, osnovnih sloboda i radničke solidarnosti.

Član 25.

Zbog iznijetog mišljenja ili zauzetog stava u radu organa Sindikata član ne može biti izložen bilo kakvim pritiscima ili sankcijama.

Svaki član Sindikata može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom za utvrđivanje ništavosti normativnog akta Sindikata koji je donijet suprotno odredbama Statuta, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana donošenja tog akta.

VI- ORGANI SINDIKATA, NAČIN NA KOJI SE BIRAJU, OVLAŠTENJA KOJA IMAJU, KVORUM I PRAVILA GLASANJA, TRAJANJE MANDATA, OSOBA OVLAŠTENA DA SAZOVE SKUPŠTINU SINDIKATA

Član 26.

Organi Sindikata su:

 1. Skupština Sindikata;
 2. Upravni odbor;
 3. Nadzorni odbor;
 4. Predsjednik i dva Zamjenika predsjednika Sindikata;
 5. Statutarna komisija.

Član 27.

Za svaki sastanak organa Sindikata usvaja se dnevni red.

Za svaki sastanak organa Sindikata sačinjava se Zapisnik koji obavezno sadrži:

 • mjesto i vrijeme održavanja sastanka;
 • broj prisutnih i poimenično navednih članova organa Sindikata;
 • dnevni red;
 • konstataciju o kvorumu;
 • usvojene odluke i zaključke.

Zapisnici moraju odražavati tok rada sastanka, te korektno i tačno navesti odluke koje su donijeli organi upravljanja na svojim sjednicama.

Zapisnik sa sastanka organa Sindikata potpisuje predsjednik organa Sindikata.

1. Skupština Sindikata

Član 28.

Skupština Sindikata je najviši organ Sindikata.

Skupštinu Sindikata čini 60 delegata.

Skupštinu Sindikata čine delegati koje predlažu Sindikalne organizacije Sindikata porcionalno broju članova, na način da se na svakih 30 članova Sindikalne organizacije bira jedan delegat u Skupštinu Sindikata, s tim da se iz pojedine Sindikalne organizacije u Skupštinu Sindikata ne može delegirati manje od jednog delegata.

Kod izbora delegata, gdje je to moguće, potrebno je voditi računa o odgovarajućoj nacionalnoj i spolnoj strukturi.

Član 29.

Mandat izabranih delegata Skupštine Sindikata traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Član 30.

Skupština Sindikata može se sazvati kao redovna, izborna ili vanredna.

Redovna Skupština se održava najmanje jednom u toku kalendarske godine.

Izborna Skupština se održava svake četiri godine.

Vanredna Skupština se održava po potrebi, zbog odlučivanja o vanrednim, hitnim i specifičnim pitanjima od posebnog značaja za status, rad i tekuće aktivnosti Sindikata.

Skupštinu Sindikata u pravilu saziva Predsjednik Skupštine Sindikata.

Pismeni poziv sa prijedlogom dnevnog reda i materijalima za raspravu delegatima Skupštine Sindikata se dostavlja najmanje 10 dana prije održavanja sjednice Skupštine, odnosno 5 dana prije održavanja vanredne sjednice.

Predsjednik Skupštine Sindikata dužan je sazvati Skupštinu:

 • na prijedlog Upravnog odbora Sindikata;
 • na zahtjev 1/3 delegata Skupštine Sindikata, odnosno 20 i više delegata Skupštine Sindikata.

Ukoliko Predsjednik Skupštine Sindikata ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana od dana primljenog prijedloga, Skupštinu Sindikata saziva Upravni odbor Sindikata.

Član 31.

Radom Skupštine Sindikata rukovodi Predsjednik Skupštine Sindikata kojeg bira i razrješava Skupština Sindikata.

Mandat Predsjednika Skupštine Sindikata traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

U slučaju odsutnosti Predsjednika Skupštine Sindikata istog privremeno mijenja jedan od delegata Skupštine Sindikata koji se bira na samoj sjednici Skupštine Sindikata aklamacijom, odnosno glasanjem uz natpolovičnu većinu prisutnih delegata.

Član 32.

Skupština vodi Zapisnik sa sjednica čiji je sastavni dio verifikovani spisak prisutnih delegata Skupštine Sindikata.

Skupština Sindikata redovno imenuje Zapisničara i Ovjerivača zapisnika.

Zapisnik sa sjednice Skupštine Sindikata usvaja se u roku od 30 dana po završetku sjednice.

Član 33.

Predsjednik Skupštine Sindikata:

 • se stara o organizovanju i radu Skupštine i saziva njene sjednice;
 • koordinira pripremu materijala za sjednice Skupštine;
 • predlaže dnevni red sjednice Skupštine;
 • predsjedava sjednicama Skupštine;
 • stara se o izvršenju odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine;
 • sarađuje sa drugim organima Sindikata u kreiranju programskih ciljeva;
 • vrši i druge poslove koje mu odredi Skupština Sindikata u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Član 34.

Predsjednik Skupštine Sindikata može biti razriješen i prije isteka mandata:

 • na sopstveni zahtjev;
 • ako ne prisustvuje sjednici Skupštine tri puta uzastopno bez opravdanih razloga;
 • ako svojim aktivnostima u vezi sa radom Predsjednika Skupštine ruši ugled Sindikata;
 • u drugim slučajevima predviđenim zakonom, ovim Statutom i normativnim aktima Sindikata.

Član 35.

Skupština Sindikata radi u sjednicama i punovažno odlučuje uz kvorum koji čini natpolovična većina članova Skupštine Sindikata, odnosno 31 i više delegata.

Skupština Sindikata donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih delegata, odnosno 16 i više delegata Skupštine Sindikata.

Glasanje na sjednicama Skupštine Sindikata u pravilu je javno, s tim da se na samoj sjednici Skupštine Sindikata za izjašnjavanje o pojedinim tačkama dnevnog reda i kod izbora organa Sindikata može utvrditi i tajni način glasanja.

Skupština Sindikata donosi Poslovnik o radu Skupštine.

Poslovnikom se bliže uređuju pitanja unutrašnje organizacije i rada Skupštine Sindikata, uslovi za rad Skupštine, postupak donošenja odluka i drugih općih akata, način glasanja o pojedinim pitanjima od značaja za funkcionisanje Skupštine Sindikata.

Član 36.

U radu Skupštine, bez prava odlučivanja mogu prisustovati pozvani predstavnici drugih sindikata, udruženja i organizacija sa kojima Sindikat ostvaruje saradnju, te predstavnici državnih organa i medija.

Član 37.

Skupština Sindikata nadležna je za:

 • donošenje Statuta, izmjena i dopuna Statuta i drugih akata određenih Statutom Sindikata;
 • donošenje Programa rada i godišnjeg Plana rada Sindikata;
 • razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Sindikata između dvije sjednice Skupštine Sindikata;
 • usvajanje završnog računa Sindikata za prethodnu godinu i finansijskog plana za tekuću godinu;
 • odlučivanje o spajanju i podjeli, kao i o raspuštanju i prestanku rada, te o drugim statusnim promjenama Sindikata;
 • imenovanje i razrješenje predsjednika Skupštine Sindikata, članova Upravnog odbora, Predsjednika i dva Zamjenika predsjednika Sindikata, sekretara, članova Nadzornog odbora i članova Statutarne komisije;
 • razmatranje i donošenje Poslovnika o radu Skupštine Sindikata;
 • donošenje odluke o članarini;
 • donošenje odluke o raspolaganju preostalom imovinom i drugim sredstvima Sindikata nakon odluke o prestanku rada Sindikata ili drugih statusnih promjena;
 • rješavanje po žalbama članova Sindikata u drugom stepenu;
 • donošenje odluke o udruživanju u druge saveze, udruženja i asocijacije u zemlji i inostranstvu u skladu sa Zakonom;
 • donošenje odluke o promjeni naziva i sjedišta i znaka Sindikata;
 • vršenje poslova koji nisu u nadležnosti drugih organa Sindikata.

2. Upravni odbor Sindikata

Član 38.

Upravni odbor je izvršni organ Sindikata.

Upravni odbor Sindikata ima 23 člana, koje bira i razrješava Skupština Sindikata.

Upravni odbor Sindikata ima Predsjednika i dva Zamjenika predsjednika.

Mandat članova, Predsjednika i dva Zamjenika predsjednika Upravnog odbora Sindikata traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Predsjednik i dva Zamjenika predsjednika Upravnog odbora Sindikata su ujedno i Predsjednik i Zamjenici predsjednika Sindikata.

Član 39.

Upravni odbor Sindikata radi u sjednicama koje održava najmanje jednom u tri mjeseca, a vanredno po potrebi.

Kvorum za odlučivanje Upravnog odbora Sindikata je natpolovična većina ukupnog broja članova Upravnog odbora, odnosno 10 i više članova.

Upravni odbor Sindikata donosi odluke natpolovičnom većinom glasova članova Upravnog odbora Sindikata prisutnih sjednici, odnosno 6 i više članova.

Upravni odbor Sindikata i svaki njegov pojedinačni član za svoj rad odgovorni su Skupštini Sindikata.

Član 40.

Upravni odbor Sindikata obavlja sljedeće poslove:

 • priprema sjednice Skupštine Sindikata;
 • priprema nacrt Statuta, njegove izmjene i dopune i druge akte koje donosi Skupština Sindikata;
 • provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština Sindikata;
 • donosi Pravilnik o organiziranju i radu Sindikalnih organizacija Sindikata i Pravilnik o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata;
 • upravlja imovinom Sindikata;
 • podnosi godišnji izvještaj o svom radu Skupštini Sindikata na razmatranje i usvajanje;
 • utvrđuje godišnji finansijski plan rashoda i prihoda sredstava za tekuću godinu i podnosi ga Skupštini Sindikata na razmatranje i usvajanje;
 • odlučuje o utrošku finansijskih srestava za ostvarenje planiranih aktivnosti organa Sindikata;
 • daje prijedloge, mišljenja i incijative za ostvarivanje programskih ciljeva Sindikata;
 • donosi odluku o formiranju komisija, odbora, stručnih timova, sekcija radi realizacije programskih ciljeva Sindikata;
 • priprema analize, informacije i druge materijale za Skupštinu;
 • predlaže programe i planove razvoja Sindikata;
 • donosi Poslovnik o svom radu, o radu komisija i drugih tijela Sindikata;
 • donosi odluke o pripremi i organizovanju štrajka;
 • bira Sekretara Sindikata.
 • donosi odluku o isključenju člana Sindikata u dugom stepenu.
 • priprema i utvrđuje izvještaj o radu za svaku kalendarsku godinu, odnosno za period između dvije sjednice Skupštine i podnosi ga Skupštini na razmatranje i usvajanje;
 • odlučuje o nagrađivanju članova Sindikata koji su imali značajne rezultate rada;
 • dva puta godišnje održava radno-konsultativne sastanke sa Predsjednicima Sindikalnih organizacija u sastavu Sindikata;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Sindikata koje mu odredi Skupština.

Član 41.

Članovi Upravnog odbora Sindikata mogu biti opozvani i prije isteka vremena na koji su izabrani i to:

 • na sopstveni zahtjev;
 • ako ne prisustvuju sjednicama Upravnog odbora Sindikata tri puta uzastopno bez opravdanih razloga;
 • ako povjerene poslove i zadatke ne izvršavaju odgovorno i blagovremeno, te ako svojom aktivnosti u vezi sa radom Upravnog odbora ruše ugled Sindikata;
 • ako krše odredbe Statuta Sindikata,
 • u drugim slučajevima predviđenim zakonom, ovim Statutom i aktima Sindikata.

Član 42.

Predsjednik Upravnog odbora Sindikata obavlja sljedeće poslove:

 • rukovodi radom Upravnog odbora Sindikata;
 • saziva sjednice Upravnog odbora Sindikata samoincijativno ili na zahtjev najmanje jedne trećine članova Upravnog odbora;
 • stara se o provođenju Programa rada Sindikata, odluka, zaključaka i smjernica Skupštine Sindikata;
 • Stara se o provođenju Plana rada Upravnog odbora Sindikata;
 • koordinira izradu Izvještaja o radu Upravnog odbora i drugih dokumenata koji se podnose Skupštini Sindikata;
 • vrši i druge poslove koje mu odredi Skupština i Upravni odbor Sindikata.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Upravnog odbora Sindikata, mijenja ga Zamjenik predsjednika kojeg ovlasti sam Predsjednik Upravnog odbora Sindikata ili Upravni odbor Sindikata.

Član 43.

Upravni odbor Sindikata radi efikasnijeg i racionalnijeg izvršavanja svojih poslova i zadataka, može posebnom odlukom obrazovati komisije, radna tijela, odbore, stručne timove i sl.

Odlukom se utvrđuje sastav, djelokrug rada, broj članova i način izvršenja zadataka datog radnog tijela.

Član 44.

Upravni odbor Sindikata donosi Poslovnik o svom radu.

Poslovnikom o radu se detaljno uređuju prava, obaveze i odgovornosti, način rada, glasanja i donošenja odluka Upravnog odbora Sindikata.

Upravni odbor Sindikata može donositi i odluke iz nadležnosti Skupštine Sindikata između dva zasjedanja Skupštine, s tim što Skupština mora iste potvrditi na svojoj prvoj sjednici.

3. Nadzorni odbor Sindikata

Član 45.

Nadzorni odbor Sindikata ima pet članova koje bira i razrješava Skupština Sindikata iz reda svojih članova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Nadzorni odbor Sindikata ima Predsjednika Nadzornog odbora koji se bira iz reda članova Nadzornog odbora na prvoj sjednici.

Nadzorni odbor vrši nadzor nad ostvarivanjem politike raspodjele i korištenja materijalno-finansijskih sredstava Sindikata i o tome redovno obavještava Skupštinu.

Nadzornom odboru moraju biti dostupna sva dokumenta za njegov rad.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugih organa i tijela Sindikata.

Nadzorni odbor na svojoj prvoj sjednici donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor najmanje jednom godišnje podnosi Izvještaj o radu Skupštini Sindikata.

Nadzorni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom članova Nadzornog odbora.

Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora Sindikata.

 

4. Predsjednik Sindikata i dva Zamjenika predsjednika Sindikata

Član 46.

Sindikat ima Predsjednika Sindikata i dva Zamjenika predsjednika Sindikata, koje bira i razrješava Skupština Sindikata.

Mandat Predsjednika i dva Zamjenika predsjednika Sindikata je četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Predsjednik i Zamjenici predsjednika Sindikata su za svoj rad odgovorni Skupštini Sindikata.

Predsjednik i Zamjenici predsjednika Sindikata su ujedno i Predsjednik i Zamjenici predsjednika Upravnog odbora Sindikata.

Član 47.

Predsjednik i Zamjenici predsjednika Sindikata obavljaju sljedeće poslove:

 • zastupaju Sindikat;
 • staraju se o izvršavanju donesenih odluka i zaključka Sindikata;
 • odgovorni su za zakonit rad Sindikata;
 • zastupaju interese članstva pred državnim organima i javnošću;
 • potpisuje akte koje donosi Upravni odbor Sindikata;
 • odlučuju o upotrebi sredstava za realizaciju odluka Upravnog odbora Sindikata;
 • organizuju pružanje pravne zaštite i
 • vrše druge poslove i radne zadatke koje im povjeri Upravni odbor Sindikata u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu.

Poslove iz prethodnog stava Zamjenici predsjednika Sindikata obavljaju po ovlaštenju Predsjednika, u slučaju njegove odsutnosti, odnosno po ovlaštenju Upravnog odbora Sindikata.

Član 48.

5. Statutarna komisija

Statutarna komisija ima tri člana, predsjednika i dva člana koje bira i razrješava Skupština Sindikata, na mandatni period od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Član Statutarne komisije ne može istovremeno biti član drugih organa Sindikata.

Član 49.

Zadaci statutarne komisije su:

 • da prati usklađenost Statuta sa pozitivnim zakonskim propisima kojima se reguliše rad Sindikata;
 • da priprema materijale Skupštini vezano za tumačenje odredbi Statuta Sindikata;
 • da priprema materijale Skupštini vezano za ocjenjivanje usklađenosti ostalih normativnih akata sa Statutom Sindikata.

Član 50.

Statutarna komisija svoje odluke donosi konsenzusom.

VII –SEKRETAR

Član 51.

Sekretara Sindikata iz reda svojih članova bira Upravni odbor Sindikata.

Sekretar je za svoj rad odgovoran Predsjedniku Sindikata i Upravnom odboru Sindikata.

Član 52.

Sekretar Sindikata obavlja slijedeće poslove:

 • vodi zapisnike sa sjednica Upravnog odbora Sindikata i Skupštine Sindikata;
 • pomaže u radu Predsjedniku Sindikata i Predsjedniku Skupštine Sindikata;
 • priprema sjednice Upravnog odbora, Skupštine i drugih organa Sindikata;
 • kontinuirano prati rad Sindikalnih organizacija u izvršavanju programskih ciljeva Sindikata;
 • obavlja stručne i druge poslove za potrebe Sindikata;
 • vodi i ažurira Centralnu evidenciju članstva Sindikata;
 • rukovodi stručno-tehničkom službom Sindikata.

VIII – KOLEKTIVNO PREGOVARANJE

Član 53.

Kolektivno pregovaranje Sindikat vrši sa Poslodavcem – Vijećem ministara Bosne i Hercegovine i Institucijama  Bosne i Hercegovine u kojima su organizirane i djeluju Sindikalne organizacije Sindikata.

Predmet kolektivnog pregovaranja odnosi se na ugovaranje radno-pravnih odnosa i drugih pitanja koja se uređuju Kolektivnim ugovorom.

Član 54.

Za postupak kolektivnog pregovaranja u cilju zaključivanja Kolektivnog ugovora Upravni odbor Sindikata formira Pregovarački odbor.

Predsjednik Sindikata u pravilu je i predsjednik Pregovaračkog odbora, osim ako Upravni odbor drugačije odredi.

Članovima Pregovaračkog odbora izdaje se posebno ovlaštenje za kolektivno pregovaranje. 

Predsjednik Sindikata, odnosno predsjednik Pregovaračkog odbora, ovlašten je da potpiše usaglašen tekst Kolektivnog ugovora uz prethodnu odluku Upravnog odbora o prihvatanju usaglašenog teksta Kolektivnog ugovora.

IX– INFORMISANJE I JAVNOST RADA SINDIKATA

Član 55.

Rad Sindikata je javan.

Članovi Sindikata imaju pravo da budu redovno informisani o radu svih organa Sindikata.

Organi Sindikata su dužni da članovima Sindikata i ovlaštenim predstavnicima sredstava informisanja učine dostupnim podatke, informacije i isprave koje se odnose na rad Sindikata.

Predstavnici sredstava informisanja imaju pravo da prisustvuju sjednicama Skupštine i da izvještavaju o njenom radu.

Izuzetno, kada to zahtijevaju interesi Sindikata, odlukom se može sjednica ili dio sjednice Skupštine proglasiti zatvornom za javnost.

Podatke i informacije o radu Sindikata i njegovih organa daje Predsjednik Sindikata, a u slučaju njegove spriječenosti, jedan od Zamjenika predsjednika Sindikata kojeg ovlasti Predsjednik Sindikata ili Upravni odbor Sindikata.

Član 56.

Izuzetno, odlukom Upravnog odbora pojedine informacije, podaci i isprave mogu se označiti tajnim i njihova upotreba ograničiti, odnosno utvrditi njihovo korištenje i zaštita.

Tajnim se ne mogu označiti podaci koji su javni po zakonu i drugim propisima, kao i podaci o kršenju zakona i drugih propisa.

X – ZASTUPANJE SINDIKATA

Član 57.

Sindikat zastupaju Predsjednik Sindikata i dva Zamjenika predsjednika Sindikata.

XI – OBAVLJANJE STRUČNO-TEHNIČKIH POSLOVA

Član 58.

Za obavljanje stručno-tehničkih i drugih konkretnih poslova u okviru svoje djelatnosti, Sindikat može angažovati stručno-tehnički kadar.

Stručno-tehnički kadar za rad u Sindikatu angažuje Upravni odbor Sindikata i sa istim može zasnovati radni odnos.

Stručno-tehnički kadar može biti angažovan i po osnovu ugovora o djelu.

Stručno-tehnički kadar Sindikata dužan je djelovati u skladu sa vrijednostima sindikalizma, odlukama organa Sindikata, programskim ciljevima i djelatnostima Sindikata.

Prava i obaveze stručno-tehničkog kadra, djelokrug rada i nagrađivanje, regulišu se posebnim Pravilnikom o pravima, obavezama i nagrađivanju stručno-tehničkog kadra Sindikata.

Pravilnik o pravima, obavezama i nagrađivanju stručno-tehničkog kadra Sindikata, donosi Upravni odbor Sindikata.

XII – ZNAK, PEČAT I ŠTEMBILJ SINDIKATA

Član 59.

Sindikat ima znak i pečat.

Znak sindikata je u obliku kruga podijeljenog po sredini. Gornja polovina je marino plave boje i u njoj je upisan skraćeni naziv SDSZ iznad kojeg se nalaze četiri zvjezdice koje simboliziraju evropske standarde. Donja polovina kruga je žute boje i u noj se nalazi „otvorena knjiga“ koja simbolizira znanje i vladavinu zakona.

Pečat Sindikata je okruglog oblika prečnika 35mm, sa kružno upisanim nazivom Sindikata: “Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine” upisan latiničnim pismom, sjedište Sarajevo, a u sredini otisak znaka Sindikata.

Sindikat ima pravougaone štambilje dimenzija 50 x 30mm sa tekstom: “Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine“.

XIII – SPAJANJE, PODJELA I PRESTANAK RADA SINDIKATA

Član 60.

Sindikat se može spojiti sa drugim sindikatom i podijeliti u skladu sa Zakonom.

Odluku o spajanju ili podjeli Sindikata donosi Skupština Sindikata dvotrećinskom većinom delegata Skupštine Sindikata, odnosno 41 i više delegata.

Ovom odlukom regulira se naročito: naziv, sjedište, djelatnost, podjela imovine, prava i obaveze kao i druga pitanja u vezi statusnih promjena Sindikata.

Član 61.

Sindikat može prestati sa radom dobrovoljno na osnovu odluke Skupštine Sindikata ili po sili zakona.

Inicijativu za prestanak rada Sindikata može dati 1/3 članova Sindikata, u slučaju:

 • ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena za održavanje Skupštine Sindikata, utvrđenog ovim Statutom, a Skupština Sindikata nije održana,
 • da se broj članova Sindikata smanji ispod broja tri.

Odluku o dobrovoljnom prestanku rada Sindikata donosi Skupština Sindikata dvotrećinskom većinom delegata Skupštine Sindikata, odnosno 51 i više delegata.

XIV – RASPODJELA PREOSTALE IMOVINE U SLUČAJU PRESTANKA RADA SINDIKATA

Član 62.

Istovremeno sa odlukom o prestanku rada Sindikata Skupština Sindikata donosi plan likvidacije Sindikata, kojim se utvrđuje imovina, prava i obeveza Sindikata.

Skupština imenuje likvidatora Sindikata čija je dužnost da sastavi plan likvidacije imovine Sindikata.

U slučaju raspuštanja ili prestanka rada Sindikata, nakon izmirenja svih zakonskih obaveza, preostala imovina i sredstva Sindikata dodijeliće sindikatu ili udruženju na nivou Bosne i Hercegovine koje ima iste ili slične ciljeve i djelatnosti, o čemu odlučuje Skupština Sindikata.

XV– PRIHODI SINDIKATA

Član 63.

Prihodi Sindikata su:

 • članarina;
 • dobrovoljni prilozi i pokloni javnih institucija, fizičkih i pravnih lica, kako stranih tako i domaćih u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste;
 • prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina i honorara;
 • prihod stečen vlastitim djelovanjem kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Sindikata;
 • prihod iz državnih subvencija i ugovora sa državom, javnim institucijama, fizičkim i pravnim osobama, kako domaćim tako i inostranim;
 • iz drugih zakonom dozvoljenih izvora.

XVI – OSTVARIVANJE, KORIŠTENJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA SINDIKATA I NADZOR NAD KORIŠTENJEM TIH SREDSTAVA

Član 64.

Ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Sindikata utvrđuje se godišnjim Finansijskim planom prihoda i rashoda, kojeg donosi Skupština Sindikata, na prijedlog Upravnog odbora  Sindikata.

O korištenju sredstava, u skladu sa Finansijskim planom, odlučuje Upravni odbor Sindikata.

Član 65.

Sindikat djeluje po načelima neprofitabilne organizacije, a eventualnu dobit usmjerava isključivo za proširenje svojih kapaciteta i djelatnosti radi ostvarivanja programskih ciljeva.

Sindikat je dužan upravljati imovinom sindikata sa pažnjom dobrog domaćina, na odgovoran i zakonit način i u najboljem interesu članova Sindikata.

Nadzor nad korištenjem sredstava Sindikata vrši Nadzorni odbor Sindikata.

Nadzorni odbor je nadležan za kontrolu svih dokumenata, koji se odnose na finansijsko poslovanje, posebno periodičnih, polugodišnjeg i završnog finansijskog izvještaja.

Dokumenta iz prethodnog stava Skupština Sindikata razmatra na redovnoj godišnjoj, a po potrebi na vanrednoj sjednici Skupštine Sindikata.

Član 66.

Naredbodavci za izvršavanje finansijskih obaveza su ovlaštena lica Upravnog odbora Sindikata sa deponovanim potpisom, a u skladu sa Pravilnikom o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata.

Pravilnik o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata donosi Upravni odbor Sindikata.

Za izvršavanje finansijskih obaveza Sindikata, kao i odlučivanje o statusu bankovnog računa Sindikata neophodan je potpis najmanje dva, od tri člana Upravnog odbora koji su ovlašteni za zastupanje i predstavljanje Sindikata, u skladu sa članom 57. Statuta.

XVII– NAČIN OSTVARIVANJA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA I IZVJEŠTAJA O RADU SINDIKATA

Član 67.

Skupština Sindikata na redovnoj godišnjoj sjednici usvaja Finansijski izvještaj Sindikata i Izvještaj o radu Sindikata, za prethodnu godinu.

Finansijski izvještaj Sindikata i Izvještaj o radu Sindikata objavljuju se na web stranici Sindikata

Sindikat je dužan da uredno vodi poslovne knjige u skladu sa opštim računovodstvenim principima i da sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Član 68.

U sjedištu Sindikata, u rokovima utvrđenim zakonom ili odlukama Skupštine ili Upravnog odbora, obavezno se čuvaju sljedeći dokumenti:

 • Statut Sindikata;
 • godišnji obračun poslovanja Sindikata;
 • zapisnici i odluke Skupštine, Upravnog odbora i predsjednika Sindikata;
 • akti tekuće korespondencije i drugi akti vezani za rad i poslovanje Sindikata.

XVIII –           DONOŠENJE STATUTA, IZMJENA I DOPUNA STATUTA I DRUGIH OPŠTIH AKATA SINDIKATA

Član 69.

Osnovni opšti akt Sindikata je Statut Sindikata.

Statut Sindikata se donosi dvotrećinskom većinom delegata Skupštine Sindikata, odnosno 41 i više delegata Skupštine Sindikata.

O izmjenama i dopunama Statuta odlčuje Skupština Sindikata na isti način kao i kod donošenja Statuta Sindikata.

Sindikat je obavezan svaku statusnu promjenu prijaviti nadležnom Ministarstvu u skladu sa Zakonom.

Član 70.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može podnijeti jedna trećina delegata Skupštine Sindikata, odnosno 20 i više delegata.

Inicijativa se podnosi Upravnom odboru Sindikata, pisanim putem i sa odgovarajućim obrazloženjem.

Utvrđeni prijedlog Izmjena i dopuna Statuta dostavlja se Skupštini Sindikata najmanje 30 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine Sindikata.

Član 71.

Predsjednik Skupštine Sindikata potpisuje Statut Sindikata i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Sindikata koji se smatraju originalnim i čuvaju se u arhivi Sindikata.

XIX – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 72.

Pravo tumačenja odredbi ovog Statuta, ima Skupština Sindikata, odnosno Statutarna komisija Sindikata.

Član 73.

Svi normativni akti  Sindikata, moraju biti doneseni i usklađeni sa ovim Statutom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Član 74.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Sindikata broj: 2/05 od 13.05.2005.godine.

Broj:                              /17

Sarajevo,11.05.2017.godine PREDSJEDNIK SKUPŠTINE SINDIKATA: Ermin Terko

Loading

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA SINDIKATA – LINK


POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA

Na osnovu čl. 38. do 44. Statuta Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine, Upravni odbor Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj u Sarajevu, dana 14.09.2017. godine, usvojio je

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA

 

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se unutrašnja organizacija Upravnog odbora Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Upravni odbor), kancelarijsko i arhivsko poslovanje Upravnog odbora, ravnopravna upotreba jezika i pisma u radu Upravnog odbora, način rada Upravnog odbora, način odlučivanja i odluke Upravnog odbora, javnost rada Upravnog odbora, stupanje na snagu i postupak izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog odbora Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine (u daljem  tekstu:  Poslovnik), kao i druga pitanja od značaja za rad i efikasno funkcioniranje Upravnog odbora.

II  – UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA UPRAVNOG  ODBORA

Član 2.

(1)  Upravni odbor je kolegijalni organ upravljanja odgovoran za rad i poslovanje Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:  Sindikat).

(2)  Upravni odbor Sindikata ima 19 članova, koje bira i razrješava Skupština Sindikata iz reda delegata Skupštine Sindikata.

(3)  Upravni odbor ima Predsjednika i dva Zamjenika predsjednika.

(4)  Mandat članova Upravnog odbora, Predsjednika i dva Zamjenika predsjednika Upravnog odbora Sindikata traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

(5)  Predsjednik i Zamjenici predsjednika Upravnog odbora Sindikata su ujedno i Predsjednik i Zamjenici predsjednika Sindikata.

(6)  Sjedište Upravnog odbora je u službenim prostorijama Sindikata, Trg Bosne i Hercegovine 1/IV u Sarajevu.

III – KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE

Član 3.

(1)  Prijem, zavođenje i zaduživanje akata i predmeta za Upravni odbor, usmjeravanje dokumentacije, otpremanje pošte i arhiviranje akata i predmeta organizira Sekretar Sindikata u skladu sa važećim propisima.

(2)  Sekretar Sindikata uređuje evidenciju za poslove iz stava (1) ovog člana, kao i o toku rada Upravnog odbora po zaprimljenim aktima i predmetima, te o završenim i arhiviranim predmetima.

(3)  Svi podaci iz evidencije vode se paralelno u elektronskom formatu i ažuriraju sve do  konačne odluke Upravnog odbora o arhiviranja predmeta.

(4)  Svi elektronski dokumenti u vezi sa radom Upravnog odbora moraju imati i printanu verziju.

IV – RAVNOPRAVNA UPOTREBA JEZIKA I PISMA

Član 4.

(1)  U radu Upravnog odbora u ravnopravnoj upotrebi su bosanski, hrvatski i srpski jezik.

(2)  Službena pisma Upravnog odbora Sindikata su latinica i ćirilica.

V – NAČIN RADA  UPRAVNOG ODBORA

–          Održavanje sjednica Upravnog odbora

Član 5.

Upravni odbor o pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje na sjednicama.

Član 6.

Sjednice Upravnog odbora se održavaju najmanje jedanput mjesečno i smatraju se redovnim sjednicama, a u hitnim slučajevima i prema ukazanoj  potrebi može se sazvati vanredna sjednica Upravnog odbora Sindikata.

–          Sazivanje sjednica

Član 7.

(1)  Redovnu sjednicu Upravnog odbora saziva Predsjednik Upravnog odbora Sindikata i utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice.

(2)  Vanrednu sjednicu Predsjednik Upravnog odbora Sindikata može sazvati na vlastitu inicijativu, na obrazloženi zahtjev jedne trećine članova Upravnog odbora ili jedne trećine predsjednika Sindikalnih organizacija koje djeluju u Sindikatu, kao i na inicijativu Predsjednika Skupštine Sindikata.

(3)  Osnovanost zahtjeva za održavanje vanredne sjednice Upravnog odbora Sindikata iz stava (2) ovog člana ocjenjuju Predsjednik Upravnog odbora i njegovi zamjenici.

(4)  U slučaju neusvajanja zahtjeva za održavanje vanredne sjednice iz stava (2) ovog člana, Predsjednik Upravnog odbora će o tome izvijestiti Upravni odbor na prvoj narednoj redovnoj sjednici Upravnog odbora.

(5)  Pri utvrđivanju prijedloga dnevnog reda sjednica Upravnog odbora Predsjednik Upravnog odbora Sindikata može se konsultovati sa svojim zamjenicima i drugim članovima Upravnog odbora, sa predsjednicima Sindikalnih organizacija, predsjednicima drugih organa Sindikata i Predsjednikom Skupštine Sindikata.

Član 8.

(1)  Izuzetno, u hitnim slučajevima, najkasnije 48 sati prije njenog održavanja, Predsjednik Upravnog odbora može sazvati i hitnu sjednicu Upravnog odbora, uz dostavljanje prijedloga dnevnog reda i prema mogućnosti, materijala za tačke dnevnog reda.

(2)  U slučaju iz prethodnog stava, a kada materijali za tačke dnevnog reda nisu dostavljeni, materijali se dostavljaju članovima Upravnog odbora na samoj sjednici.

Član 9.

(1)  U slučaju privremene spriječenosti Predsjednika Upravnog odbora, sjednicu može sazvati i njom predsjedavati Zamjenik predsjednika Upravnog odbora Sindikata kojeg ovlasti Predsjednik Upravnog odbora.

(2)  Ovlaštenje iz stava (1) ovog člana daje se u pisanoj formi, a ukoliko iz opravdanih razloga to nije moguće, ovlaštenje se može dati i putem telefona ili na drugi način, o čemu će Predsjednik Upravnog odbora Sindikata obavijestiti Sekretara Sindikata, koji je obavezan da blagovremeno o tome obavijesti ostale članove Upravnog odbora. Ove činjenice će se posebno konstatirati u zapisniku sa te sjednice.

(3)  U slučaju spriječenosti Predsjednika Upravnog odbora da saziva i predsjedava sjednicama duže od 60 dana, sjednice će sazivati i njima predsjedavati jedan od zamjenika predsjednika Upravnog odbora kojeg ovlasti Predsjednik Upravnog odbora.

(4)  Zamjenik predsjednika Upravnog odbora u smislu st. (1) i (3) ovog člana ima sva ovlaštenja Predsjednika Upravnog odbora u vezi sa održavanjem sjednice kojom predsjedava.

Član 10.

(1)  Predsjednik Upravnog odbora obavještava sve članove Upravnog odbora o sazivanju sjednice dostavljanjem poziva i materijala koji će se razmatrati na sjednici.

(2)  Pozivi za redovnu sjednicu i odgovarajući materijali dostavljaju se članovima Upravnog odbora najkasnije pet (5) dana prije održavanja sjednice.

(3)  U opravdanim slučajevima, sjednica se može sazvati i bez dostavljanja poziva i materijala članovima Upravnog odbora, a u tom slučaju Upravni odbor će se većinom ukupnog broja glasova članova Upravnog odbora izjasniti da li može raspravljati i donositi odluke ili tu sjednicu treba odložiti.

(4)  Poziv za sjednicu sadrži naznaku vremena i mjesta održavanja sjednice, prijedlog dnevnog reda, obavještenje o tome koji materijali se dostavljaju uz poziv, obavještenje koji materijali će biti dostavljeni naknadno na sjednici, potpis Predsjednika Upravnog odbora, kao i druga obavještenja od značaja za održavanje sjednice. Pozivi trebaju biti ovjereni pečatom Sindikata. Pozivi se dostavljaju lično, poštom, e-mailom ili na drugi  prikladan način.

(5)  Uz poziv za sjednicu dostavlja se obavezno zapisnik sa prethodne sjednice.

Član 11.

(1)  Materijal koji će se razmatrati na sjednici sadržava prijedlog odluke ili drugog odgovarajućeg akta koji se predlaže Upravnom odboru za donošenje, odnosno usvajanje.

(2)  Za stručno-tehničku pripremu i blagovremeno dostavljanje poziva i pratećih materijala za sjednicu Upravnog odbora odgovoran je Sekretar Sindikata.

(3)  Sekretar Sindikata vodi zapisnik na sjednicama Upravnog odbora i izrađuje prijedlog zapisnika koji razmatra Upravni odbor (u daljnjem tekstu: zapisničar).

(4)  Uredno i blagovremeno provođenje aktivnosti iz st. (2) i (3)  ovog člana je pod neposrednim nadzorom Predsjednika Upravnog odbora Sindikata.

(5)  U slučaju spriječenosti Sekretara Sindikata, Predsjednik Upravnog odbora će imenovati zamjenika za obavljanje poslova i zadataka iz st. (2) i (3)  ovog člana.

Član 12.

(1)  Izuzetno, Predsjednik Upravnog odbora može odlučiti da se materijal za sjednicu dostavi i neposredno prije održavanja sjednice, kao i na samoj sjednici, ako je riječ o pitanjima čije je razmatranje neodložno, što će Predsjednik Upravnog odbora detaljnije obrazložiti  na samoj sjednici.

(2)  Materijal koji se dostavlja u skladu sa prethodnim stavom mora biti uređen i obrađen u skladu sa odredbama Poslovnika.

Član 13.

(1)  Sjednici Upravnog odbora Sindikata u pravilu prisustvuju Predsjednik Upravnog odbora Sindikata, njegovi zamjenici i ostali članovi Upravnog odbora, te obavezno zapisničar.

(2)  Predsjednik Upravnog odbora može odlučiti da se na sjednicu Upravnog odbora, pozovu predsjednici Sindikalnih organizacija u sastavu Sindikata, predstavnici drugih organa Sindikata, odnosno drugi subjekti, čiji se materijal razmatra na sjednici Upravnog odbora.

(3)  Upravni odbor može odlučiti da sjednici, osim članova Upravnog odbora, prisustvuju i druga lica čije prisustvo može biti značajno i korisno za raspravu i odlučivanje o određenom materijalu i o određenim pitanjima.

(4)  Lica iz st. (2) i (3) ovog člana mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora i učestvovati u raspravi samo za vrijeme razmatranja materijala radi kojeg su pozvani i to bez prava odlučivanja i prisustvovanja činu glasanja.

–          Materijali koje razmatra Upravni odbor Sindikata

Član 14.

Upravnom odboru se dostavljaju materijali za razmatranje u obliku prijedloga, nacrta, analiza, izvještaja, programa, studija, informacija, mišljenja, obavještenja i slično.

Član 15.

(1)  Prijedlog akta dostavlja se u obliku u kojem treba biti donijet, odnosno usvojen, sa odgovarajućim pisanim obrazloženjem.

(2)  Analizom se na osnovu detaljnog praćenja i izučavanja pojava i problema u pojedinim oblastima ili o pojedinim pitanjima iz određene oblasti za određeni vremenski period, potpunije ocjenjuju postojeća stanja i ukazuje na uzroke i posljedice takvog stanja. Analiza treba sadržavati prijedloge zaključka u pogledu poduzimanja potrebnih mjera ili donošenja pojedinačnih ili općih akata i može biti potkrijepljena pratećom dokumentacijom.

(3)  Informacijom se Upravni odbor Sindikata obavještava o određenim pitanjima i problemima u radu Sindikata, odnosno pojedinih Sindikalnih organizacija.  Informacija obavezno sadržava podatke koji omogućavaju ocjenu stanja i prijedlog zaključaka. Informacija koja ne sadrži prijedlog zaključka, dostavlja se Upravnom odboru Sindikata isključivo radi upoznavanja.

(4)  U izvještaju se prikazuje rad, problemi u radu i rezultati postignuti u određenim oblastima u određenom vremenskom periodu, a naročito u pogledu provođenja utvrđene sindikalne politike i provođenja odluka organa Sindikata, te daje ocjena postignutih rezultata. Izvještaj  sadržava prijedlog zaključaka i obavezno se podnosi u rokovima određenim pozitivnim propisima, programom rada Sindikata, odnosno prema zaključku Upravnog odbora  Sindikata ili drugog nadležnog organa.

(5)  Programom se planiraju aktivnosti koje će se realizirati za određeni vremenski period.

Član 16.

Materijal koji se dostavlja na razmatranje Upravnom odboru obavezno sadrži paraf obrađivača kojim se potvrđuje tačnost podataka i informacija koje materijal sadrži, te usklađenost materijala sa relevantnim propisima.

–          Način dostavljanja materijala upućenih Upravnom odboru Sindikata

Član 17.

(1)  Svi materijali upućeni Upravnom odboru Sindikata dostavljaju se Predsjedniku Upravnog  odbora uz naznaku da li se materijal dostavlja radi razmatranja i odlučivanja na sjednici ili  radi  informiranja članova Upravnog odbora., te ukoliko se predlaže da se materijal razmatra po hitnom postupku, obrazloženje za takav prijedlog.

(2)  Nakon uvida u materijal Predsjednik Upravnog odbora isti će dostaviti Sekretaru Sindikata koji je obavezan dostaviti ga članovima Upravnog odbora na način propisan Poslovnikom.

Član 18.

Materijale koji nisu sačinjeni u obliku i na način kako je predviđeno odredbama Poslovnika Predsjednik Upravnog odbora vraća obrađivaču na upotpunjavanje i doradu.

Član 19.

U svim slučajevima, kada dostavljeni materijali ne budu obrađeni i pripremljeni na način i u postupku kako je utvrđeno Poslovnikom, Upravni odbor iste neće razmatrati.

–          Prava i dužnosti Predsjednika i članova Upravnog odbora Sindikata

Član 20.

(1)  Predsjednik i članovi Upravnog odbora imaju pravo i dužnost da prisustvuju sjednicama i učestvuju u radu Upravnog odbora.

(2)  U slučaju spriječenosti da prisustvuje sjednici, Predsjednik Upravnog odbora je dužan obavijestiti člana Upravnog odbora iz st. (1), (2) i (3) člana 9. Poslovnika, dok su članovi Upravnog odbora dužni obavijestiti Predsjednika Upravnog odbora i to u pravilu najkasnije dan  uoči održavanja sjednice, a u opravdanim slučajevima najkasnije do početka održavanja sjednice.

(3)  Predsjednik i članovi Upravnog odbora su dužni obrazložiti spriječenost da prisustvuju sjednici.

(4)  Član Upravnog odbora koji mora iz određenih razloga da napusti sjednicu obavezan je da traži odobrenje Predsjednika Upravnog odbora, dok će Predsjednik Upravnog odbora u takvim slučajevima prekinuti sjednicu ili ovlastiti člana Upravnog odbora da nastavi vođenje sjednice.

(5)  Ukoliko član Upravnog odbora dva puta uzastopno neopravdano ne prisustvuje sjednici, odnosno ako o svom odsustvu ne obavijesti Predsjednika Upravnog odbora i ne opravda odsustvo, Upravni odbor Sindikata će pokrenuti inicijativu za razrješenje člana Upravnog odbora.

(6)  Prava i obaveze Predsjednika i Zamjenika predsjednika Upravnog odbora, te članova Upravnog odbora utvrđeni su Zakonom, Statutom Sindikata i ovim Poslovnikom.

–          Održavanje i tok sjednice

Član 21.

(1)  Sjednica Upravnog odbora će se održati ako sjednici prisustvuje natpolovična većina ukupnog  broja  članova Upravnog odbora, odnosno najmanje deset (10) članova Upravnog odbora (kvorum).

(2)  Predsjednik Upravnog odbora otvara sjednicu i utvrđuje postojanje kvoruma za održavanje sjednice.

(3)  Predsjednik Upravnog odbora će odložiti sjednicu i zakazati narednu najkasnije u roku od sedam (7) dana, ako sjednici ne prisustvuje propisan broj članova Upravnog odbora iz stava (1) ovog člana.

(4)  Predsjednik Upravnog odbora stavlja na razmatranje i usvajanje prijedlog dnevnog reda.

(5)  Prijedlog dnevnog reda je usvojen ako za njega glasa natpolovična većina članova Upravnog odbora koji sačinjavaju kvorum, odnosno najmanje šest (6) članova Upravnog odbora.

(6)  Član Upravnog odbora može tražiti izmjene i dopune dnevnog reda, o čemu većinom glasova članova odlučuje Upravni odbor.

(7)  Nakon usvajanja dnevnog reda, prelazi se na razmatranje tačaka dnevnog reda sjednice po redoslijedu iz dnevnog reda.

(8)  Izuzetno, Upravni odbor većinom glasova članova Upravnog odbora može odlučiti da se neka tačka dnevnog reda razmatra prioritetno, nezavisno od redoslijeda iz usvojenog dnevnog reda.

Član 22.

(1)  Nakon utvrđivanja dnevnog reda, u pravilu se prvo usvaja zapisnik sa prethodne sjednice. Član Upravnog odbora ima pravo da stavi primjedbe na zapisnik. O osnovanosti stavljenih primjedbi, Upravni odbor odlučuje većinom ukupnog broja prisutnih članova. Stavljene i usvojene primjedbe unose se u zapisnik.

(2)  Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice Upravni odbor prije prelaska na razmatranje ostalih tačaka dnevnog reda po pravilu analizira realizaciju od odluka Upravnog odbora sa prethodne i ranijih sjednica i o tome zauzima stav.

Član 23.

Predsjednik Upravnog odbora daje riječ predstavniku predlagača materijala koji se razmatra na sjednici, odnosno izvjestiocu o pojedinoj tački dnevnog reda. Predstavnik predlagača, odnosno izvjestioc, dužan je, na zahtjev predsjednika ili člana Upravnog odbora, dati dodatna objašnjenja u vezi sa materijalom koji se po njegovom prijedlogu razmatra na sjednici.

Član 24.

(1)  Članovi Upravnog odbora i ostala prisutna lica mogu raspravljati odnosno iznositi svoje stavove i mišljenja tek nakon što dobiju riječ od Predsjednika Upravnog odbora i to samo o pitanjima koja su na dnevnom redu.

(2)  Vrijeme izlaganja svakog člana Upravnog odbora, osim Predsjednika Upravnog odbora i lica iz člana 23. Poslovnika, traje najduže pet (5) minuta.

(3)  Predsjednik Upravnog odbora može produžiti vrijeme izlaganja na prijedlog svakog člana Upravnog odbora za dodatnih pet (5) minuta.

(4)  Učesnik u raspravi je obavezan u toku izlaganja ili diskusije pridržavati se predmeta rasprave i poštivati ličnost i dignitet ostalih učesnika u diskusiji odnosno prisutnih.

(5)  Učesnika u raspravi niko ne može prekinuti niti opomenuti osim Predsjednika Upravnog odbora kada ocijeni da za to postoje opravdani razlozi.

–          Održavanje reda na sjednici

Član 25.

(1)  Predsjednik Upravnog odbora je odgovoran za održavanje reda na sjednici.

(2)  Predsjednik će opomenuti člana Upravnog odbora ili lice koje prisustvuje sjednici, ukoliko se član, odnosno lice koje prisustvuje sjednici, nedolično ponaša, vrijeđa članove Upravnog odbora ili druge učesnike na sjednici ili se ne pridržava reda ili dnevnog reda sjednice.

(3)  Upravni odbor će većinom glasova članova, u slučaju težeg narušavanja reda, a obavezno nakon izrečene dvije opomene Predsjednika Upravnog odbora, sa sjednice udaljiti člana Upravnog odbora ili lice koje prisustvuje sjednici dok se raspravlja o određenoj tački dnevnog reda ili do kraja sjednice.

(4)  Ukoliko Upravni odbor ne donese odluku u skladu sa prethodnim stavom, Predsjednik Upravnog odbora će ocijeniti da li postoje uslovi da se nastavi sjednica, te ako ocijeni da takvih uslova nema, prekinut će sjednicu na određeno vrijeme, a najduže tri (3) dana, do uspostavljanja uslova za nesmetan rad Upravnog odbora.

–          Zapisnici

Član 26.

(1)  O toku sjednice Upravnog odbora Sindikata vodi se zapisnik.

(2)  Zapisnik vodi i o njemu se stara Sekretar Sindikata.

(3)  U zapisnik se unosi: redni broj sjednice, da li je sjednica redovna, vanredna/hitna, ime predsjedavajućeg sjednice Upravnog odbora, imena prisutnih i odsutnih članova Upravnog odbora, zapisničara i ostalih prisutnih lica, mjesto, dan i sat početka i završetka sjednice, usvojeni dnevni red, odluke donesene o pojedinim tačkama dnevnog reda, konstatacije, zaključke i ocjene koje Upravni odbor utvrdi tokom sjednice, kratke diskusije članova Upravnog odbora i prisutnih lica na sjednici, kao i drugi podaci propisani Poslovnikom, a koji su bitni za tok sjednice.

(4)  Zapisnik potpisuju Predsjednik Upravnog odbora i Sekretar Sindikata u svojstvu zapisničara i isti se ovjerava pečatom Sindikata.

(5)  Predsjednik Upravnog odbora i zapisničar imaju obavezu svojim parafom označiti svaku stranicu zapisnika.

(6)  Kopiju usvojenog i potpisanog zapisnika kao i kopiju donesenih, odnosno usvojenih akata, Sekretar Sindikata dostavlja svim članovima Upravnog odbora kao prilog materijalima za narednu sjednicu Upravnog odbora.

Član 27.

(1)  Sjednice Upravnog odbora mogu se tonski snimati, o čemu, posebno za svaku sjednicu, odlučuje Upravni odbor Sindikata.

(2)  Svaki član Upravnog odbora ima pravo da u službenim prostorijama Sindikata pregleda, odnosno presluša tonski zapis i stenogram sa sjednice koja je tonski snimana.

(3)  Pregledanje, odnosno preslušavanje tonskog zapisa i dobivanje stenograma sa sjednice Upravnog odbora regulirat će se preciznije posebnim  aktom  koji  donosi  Upravni odbor.

VI – NAČIN ODLUČIVANJA UPRAVNOG ODBORA SINDIKATA

Član 28.

(1)  Upravni odbor donosi odluke glasanjem.

(2)  Glasanje je po pravilu javno, ali se o pojedinim pitanjima može obaviti i tajno glasanje putem glasačkih listića.

(3)  Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja prisutnih članova Upravnog odbora, uz utvrđeni kvorum za punovažno odlučivanje.

(4)  Kvorum čini najmanje deset (10) članova Upravnog odbora, a natpolovična većina potrebna za donošenje odluka Upravnog odbora je šest (6) članova Upravnog odbora.

(5)  Glasanje na sjednici Upravnog odbora vrši se izjašnjavanjem, ko je „za”,  ko je „protiv” i ko je “suzdržan” .

(6)  Oblik i sadržaj glasačkog listića u slučaju tajnog glasanja određuje Upravni odbor u svakom konkretnom slučaju.

Član 29.

(1)  Nakon završene rasprave, na prijedlog Predsjednika Upravnog odbora pristupa se glasanju na jedan od  načina propisanih u stavu (2) člana 28. Poslovnika.

(2)  Glasa se o prijedlozima odluke koja je predložena uz materijal ili čiji prijedlog je utvrđen na samoj sjednici. Ako takva odluka nije predložena, prijedlog odluke o kojoj se glasa formulira i predlaže Predsjednik Upravnog odbora.

(3)  Član Upravnog odbora može tražiti da se glasa i o prijedlogu odluke koju je on sam predložio u toku rasprave.

Član 30.

(1)  Po završenom glasanju Predsjednik Upravnog odbora utvrđuje rezultate glasanja i proglašava  da li je prijedlog usvojen ili odbijen, odnosno odluka usvojena ili nije usvojena.

(2)  U slučaju kada Upravni odbor nije odlučio jednoglasno, u zapisniku se obavezno konstatuje i navodi ime i prezime člana Upravnog odbora koji je glasao za odluku, odnosno koji je glasao protiv ili se izjasnio kao suzdržan.

(3)  Na zahtjev člana Upravnog odbora koji je glasao protiv donošenja odluke ili se izjasnio kao suzdržan, u zapisnik se unosi njegovo izdvojeno mišljenje.

VII – ODLUKE  UPRAVNOG ODBORA SINDIKATA

Član 31.

Upravni odbor, zavisno od slučaja, donosi opšte i pojedinačne akte kao što su:

 • odluke,
 • zaključci,
 • rješenja,
 • smjernice,
 • uputstva,
 • preporuke,
 • suglasnosti,
 • mišljenja,
 • saopštenja,
 • informacije,
 • poslovnik o radu.

Član 32.

(1)  Odluka je akt koji se donosi radi izvršavanja ili konkretizacije relevantnih propisa.

(2)  Zaključak je akt kojim Upravni odbor odlučuje o svom radu i o radu radnih tijela, komisija, odbora ili savjetodavnih tijela Sindikata ili o radu tijela ili komisija koje imenuje Upravni odbor. Zaključkom  Upravni  odbor  može  zauzeti stav o pitanju koje je razmatrao, uključujući i utvrđivanje obaveza za organe Sindikata u pogledu pripreme vršenja poslova iz njihovog djelokruga.

(3)  Rješenjem se odlučuje o pojedinačnim pravima i obavezama.

(4)  Smjernicama se utvrđuju obaveze Sindikata u vezi sa izvršavanjem relevantnih propisa i opštih akata, te se u tom smislu usmjerava njihov rad.

(5)  Preporukom i uputstvom se izražava mišljenje i stav Upravnog odbora  u  vezi sa usklađivanjem  odnosa i međusobne saradnje Sindikata sa drugim sindikatima, socijalnim partnerima i drugim  subjektima o pitanjima značajnim za razvoj i afirmaciju Sindikata.

Član 33.

(1)  Sve pisane otpravke odluka koje donese Upravni odbor  potpisuje  Predsjednik Upravnog odbora ili  član Upravnog odbora kojeg on ovlasti i zapisničar.

(2)  Odluke Upravnog odbora iz stava (1) ovog člana dostavljaju se licima na koja se odnose najkasnije u roku od sedam (7) dana od dana donošenja odluke, a u hitnim slučajevima najkasnije u roku od tri (3) dana od dana donošenja odluke.

Član 34.

Izradu i dostavljanje odluka Upravnog odbora Sindikata organizira Sekretar Sindikata.

Član 35.

Primjerak odluke u originalu, koju usvoji Upravni odbor, sastavni dio je predmeta i prepis se može dati u skladu sa važećim propisima, o čemu odlučuje Predsjednik Upravnog odbora.

VIII – JAVNOST RADA  UPRAVNOG ODBORA SINDIKATA

Član 36.

(1)  Rad Upravnog odbora je javan, a zatvoren je za javnost kada je to predviđeno Zakonom i Statutom ili na osnovu Odluke Upravnog odbora.

(2)  U skladu sa Zakonom i Statutom Sindikata Upravni odbor Sindikata izvještava javnost o svom radu i donesenim odlukama, kao i o značajnim pitanjima čije je razmatranje u toku ili će se razmatrati.

Član 37.

Upravni odbor Sindikata odlučuje koji se materijali o pitanjima koja se razmatraju na sjednicama Upravnog odbora, ne mogu staviti na raspolaganje predstavnicima sredstava javnog informiranja ili o kojim pitanjima se neće informirati javnost.

Član 38.

O prisustvu predstavnika sredstava javnog informiranja sjednicama Upravnog odbora Sindikata odlučuje Upravni odbor Sindikata većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora koji prisustvuju sjednici na kojoj se odlučuje o konkretnom pitanju.

Član 39.

Predsjednik ili član Upravnog odbora kojeg Predsjednik Upravnog odbora ovlasti može organizirati razgovore, intervjue, odnosno konferencije za štampu o određenim pitanjima iz nadležnosti Upravnog odbora.

IX – SLUŽBE I RADNA TIJELA UPRAVNOG ODBORA SINDIKATA

Član 40.

Sekretar Sindikata i stručno tehnički kadar Sindikata obavezni su osigurati svu potrebnu administrativno-tehničku i drugu pomoć predsjedniku Upravnog odbora, kako bi se osiguralo redovno i efikasno održavanje sjednica, pripremanje i izrada materijala, te čuvanje zapisnika i tonskog zapisa.

Član 41.

(1)  Radi razmatranja pitanja iz nadležnosti Upravnog odbora, davanje  prijedloga i mišljenja o tim pitanjima, vršenja određenih poslova i zadataka u vezi sa provođenjem akata koje donese ili usvoji Upravni odbor, Upravni odbor Sindikata može angažovati odgovarajuća stručna lica za određenu  oblast, odnosno obrazovati povremena radna tijela ili komisije.

(2)  O pitanjima iz prethodnog stava Upravni odbor Sindikata odlučuje na sjednici na kojoj se odlučuje o tim  pitanjima, o čemu donosi posebnu odluku.

(3)  Odlukom iz stava (2) ovog člana određuje se ime i prezime lica koje se angažira, odnosno utvrđuje sastav, nadležnost i način rada tijela ili komisije koja se osniva, navodi se stručna sprema lica koje se angažira, poslovi koji će se obaviti, rok završetka poslova, način izvještavanja, osnov angažiranja i drugi  bitni podaci.

(4)  Lica odnosno tijela iz stava (1) ovog člana obavezna su postupiti po odluci Upravnog odbora iz stava (2)  ovog člana.

X – ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42.

(1)  Izmjene i dopune Poslovnika vrše se na način i u postupku koji važi za njegovo donošenje.

(2)  Izmjene i dopune Poslovnika mogu predložiti predsjednik ili bilo koji član Upravnog odbora.

Član 43.

Sva pitanja u vezi sa načinom rada Upravnog odbora koja nisu  uređena ovim Poslovnikom uredit će se zaključkom Upravnog odbora.

Član 44.

Tumačenje odredbi ovog Poslovnika daje Upravni odbor Sindikata na način kako donosi svoje odluke i druge akte.

Član 45.

Danom donošenja Poslovnika prestaje da važi Poslovnik o radu Upravnog odbora Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i  javnim ustanovama Bosne i Hercegovine broj: 02-16-25 od 23.02.2010.godine.

Član 46.

Poslovnik stupa na snagu danom donošenja i dostavit će se članovima Upravnog odbora Sindikata i objaviti na web stranici Sindikata.

Sarajevo, 14.09.2017. godine

Broj: 03-50-62.2

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA:

Lejla Čopelj


 

DOPUNE POSLOVNIKA O RADU UPRAVNOG ODBORA

6. april 2018.godine

Na osnovu čl. 40. Statuta Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine, Upravni odbor Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj u Sarajevu, dana 26.04.2018. godine, usvojio je

DOPUNE

POSLOVNIKA O RADU UPRAVNOG ODBORA

Član 1.

U Poslovniku o radu Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine broj: 03-50-62.1 od 14.09.2017. godine, u članu 20., iza stava (5) dodaju se novi stavovi (6), (7), (8), (9), (10), (11) i (12) koji glase:

(6)   Predsjednik, te članovi Upravnog odbora imaju pravo na redovnu novčanu nagradu za rad u Upravnom odboru i to:

a)      Predsjednik Upravnog odbora – 50,00 KM mjesečno;

b)      Ostali članovi Upravnog odbora – 40,00 KM mjesečno.

(7)   Visina novčane nagrade iz stava (6) ovog člana može biti i drugačija, odnosno može se isplaćivati drugačije ukoliko za ove namjene ne budu planirana i odobrena sredstva u Finansijskom planu Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sindikat) ili ta sredstva u blagajni Sindikata ne budu dovoljna, a o čemu Upravni odbor donosi posebnu odluku.

(8)   Nagrada za rad u Upravnom odboru isplaćuju se dvokratno i to:

a)      Zbirna nagrada za prvih šest mjeseci tekuće godine, isplaćuje se najkasnije do 30.06. tekuće godine i

b)      Zbirna nagrada u narednih šest mjeseci tekuće godine, isplaćuje se najkasnije do 31.12. tekuće godine.

(9)   Osnov za obračun i isplatu redovnih novčanih nagrada predsjedniku odbora i ostalim članovima Upravnog odbora jeste rad i prisustvo na sjednicama Upravnog odbora, a koju redovno vodi Sekretar Sindikata, odnosno drugo ovlašteno lice u slučaju opravdane odsutnosti Sekretara Sindikata.

(10) Članu Upravnog odbora koji dva puta neopravdano bude odsustvovao sa sjednice Upravnog odbora,  tokom obračunskog perioda od šest mjeseci, proporcionalno mu se smanjuje novčana nagrada za iznose koji odgovaraju mjesecima u kojima su se desila ta odsustva.

(11) Član Upravnog odbora koji tokom obračunskog perioda od šest mjeseci tri puta neopravdano odusustvuje sa sjednice Upravnog odbora gubi svu novčanu nagradu za taj obračunski period.

(12) Član ili članovi Upravnog odbora, odnosno član ili članovi tijela Sindikata (Nadzorni odbor, Statutarna komisija), odnosno Sindikata koji su svojim aktivnostima dali značajan doprinos realizaciji planskih aktivnosti Sindikata mogu, na posebno obrazložen pisani prijedlog Sindikalne organizacije iz koje dolazi, člana ili više članova Upravnog odbora, uz prezentiranje odgovarajućih dokaza, biti posebno nagrađeni u skladu sa raspoloživim novčanim sredstvima za ove namjene, a sukladno odluci Upravnog odbora.

Postojeći stav (6) Poslovnika o radu Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine postaje stav (13).

Član 2.

Dopune Poslovnika o radu Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se počev od 01.01.2018. godine.

Sarajevo, 26.04.2018. godine

Broj:03-50-70.1


PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA:

Lejla Čopelj

Prijavi se na newsletter
Loading