Statistika posjeta
  • Users online: 0 
  • Visitors today : 5
  • Page views today : 5
  • Total visitors : 6,956
  • Total page view: 9,455
Archives
Categories

Aktuelnosti

1 2 3 26

 163 total views,  4 views today

Na temelju dodatnih analiza i konsultacija sa pravnim zastupnikom Sindikata, vezano za pravnu pouku i već izjavljene Žalbe na rješenja o primjeni Metodologije,  zaključuje se da ovo pravo predstavlja pravo iz  radnopravnog odnosa zalitelja I institucija BIH a zasnovano je na odredbama Zakona o plaćama i naknadama u institicucija BIH i Metodologiji za rasporedjivanje zaposlenog unutar platnog razreda.

Zakonom o državnoj službi u Institucijama BiH uredjen je status državnih službenika a prava iz radnog odnosa su uredjena posebnim zakonima pa je tako Zakonom o plaćama i naknadama u institicucija BIH propisan način obračuna visine plaće i naknada zaposlenika u institucijama BIH a sudska zaštita je osigurana u redovnom parničnom postupku u smislu odredbe člana 83. Zakona o radu u institucijama BIH.

Dakle u svim slučajevima I državnim službenicima i zaposlenicima prvostepeni organa je bio dužan omogućiti pravo na prigovor unutar instititucije a nakon donošenja odluke po prigovoru, poučiti službenika ili zaposlenika na pravo pokretanje spora pred sudom BIH.

Ako poslodavac ne postupa po zahtjevu mozete se obratiti upravnoj inspekciji.

 284 total views,  4 views today

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na svojoj 18. sjednici, održanoj 22.10.2020. godine, donijelo je Metodologiju o izmjenama i dopunama Metodologije za razvrstavanje zaposlenog unutar platnog razreda koja predviđa retroaktivnu primjenu od 01.09.2020 godine.

Kako je Sindikat informisan u većem broju institucija su donešena rješenja sa primjenom od 01.01.2021.godine, što je u suprotnosti sa Metodologijom. S tim u vezi, Sindikat je obavio konsultacije sa pravnim zastupnikom Sindikata te je sačinjen URNEK ŽALBE na ovakva rješenja.

Primjerak Žalbe možete dobiti od predsjednika Sindikalnih organizacija ili na lični zahtjev na e-mail Sindikata: sdsz@sdsz.ba.

Sindikat je takođe pokrenuo konsultacije po pitanju “ne ocjenjivanja” zaposlenika, te ćemo o ishodu i načinu rješavanja ovog problema blagovremeno obavijestiti članstvo.

 400 total views,  2 views today

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na svojoj 18. sjednici, održanoj 22.10.2020. godine, donijelo je Metodologiju o izmjenama i dopunama Metodologije za razvrstavanje zaposlenog unutar platnog razreda. Ta Metologija se treba retroaktivno primjenjivati od 01.09.2020 godine te za ovu godinu tom Metodologijom će biti obuhvaćeno samo 30% državnih službenika. Međutim veliki problem se pojavio kad su u pitanju zaposlenici jer u puno Institucija BiH nisu ocjenjivani. Tragom toga Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika je zatražio mišljenje Upravnog inspektorata Ministarstav pravde Bosne i Hercgovine jer bi moglo doći do diskriminiacije zaposlenika u odnosu na državne službenike.

Dopis Upravnom inspektoratu možete pročitati u PRILOGU

 347 total views

Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika je dostavio Ministarstvu finansija i trezora mišljenje i neslaganje sa prijedlogom Odluke o visini regresa za godišnji odmor u institucijama BiH za 2021.godinu, a koji je dostavljen Vijeću ministara BH na razmatranje i usvajanje. Odlukom je predviđeno da visina regresa za 2021. godinu ostaje ista, odnosno da iznosi 300,00 KM. Sindikat je  izrazio nezadovoljstvo s obzirom da je iznos zadržan na razini iz 2012.godine bez obzira na enormni rast troškova života, te SDSZ ZAHTJEVA povećanje regresa na minimalno 50% prosječne NETO plate u Bosni i Hercegovini a što bi u ovom trenutku iznosilo 480,50 KM po uposleniku.

Dopis možete pročitati u PRILOGU

 464 total views

Dana 04.03.2020 godine održan je prvi radni sastanak predstavnika reprezentativnih sindikata i predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Zorana Tegeltije. Na sastanku su učestvovali predsjednici Saveza sindikata policijskih organa Dragan Krvavac, Sindikata samostalnih državnih službenika i zaposlenika Lejla Čopelj i Sindikata uprave za indirektno oporezivanje Ana Mrnjavac, te ministri u Vijeću ministara BiH – finansija i trezora Vjekoslav Bevanda, sigurnosti Fahrudin Radončić i pravde Josip Grubeša.

Pošto ni četiri mjeseca poslije se nije ništa učinilo na realizaciji datih obećanja sa strane Vijeća ministara, Samostalni sind

ikat državnih službenika i zaposlenika u Institucijama BiH je uputio  dopis u kojem se POD HITNO zahtjeva da se krene u realizaciju datih obećanja i zaključaka

Takođe na svojoj zadnjoj sjednici održanoj23.07.2020 godine UO SDSZ-a je donio zaključak da će istrajati na svim dosadašnjim zahtjevima te ako se trend neispunjavanja istih nastavi u mjesecu Septembru ćemo krenuti u realizaciju GENERALNOG ŠTRAJKA!

Dopis možete pročitati na ovom LINKU

1 2 3 26
Prijavi se na newsletter
Loading