Archives

Categories

 554 total views,  2 views today

Na Zapadu ništa novo a kod nas u Vijeću ministara sve po starom.

Novca u budžetu za “oduzetu” osnovicu za obračun plata zaposlenima nema, jer se kao usmjeravaju za saniranje posljedica korone, a  samo za tri skupocjena automobila vrha Parlamenta BiH, koja je poznat po izuzetnom neradu i vrlo rijetkim sjednicama, izdvojeno je 330.000 KM! Dodatni presedan je činjenica da je Nacrt budžeta upućen Predsjedištvu BiH bez Odluke o visini osnovice za 2021.godinu.

Podsjećamo, na odredbu Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine:

Član 7. (Osnovica za obračun plaća)

(1) Osnovicu za obračun plaće utvrđuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine podzakonskim aktom, s tim da ona ne može biti manja od 50% prosječne mjesečne neto plaće u Bosni i Hercegovini iskazane na godišnjem nivou za kalendarsku godinu koja dvije fiskalne godine prethodi godini u kojoj će se osnovica primjenjivati. Osnovicu za obračun plaće Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrđuje do 30. juna tekuće godine za narednu godinu. 

Ovo samo još jednom dokazuje kakav odnos Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ima prema zaposlenima, a postavlja se pitanje šta mogu očekivati svi građani ove države.

U prilozima pogledajte kako su danas TV kuće izvjestile o onome što se zove sjednica Vijeća minsitara!!!

 1,002 total views

Institucije Bosne i Hercegovine i dalje su bez budžeta za 2021. godinu. Državni ministri o budžetu će se izjašnjavati naredne sedmice, ali i o Prijedlogu odluke o visini osnovice za obračun plate zaposlenim u Institucijama BiH. Primjena prijedloga zavisi od usvajanja budžeta, političke odluke, ali i volje da se iz svega izuzmu imenovani i izabrani funkcioneri. Opozicija upozorava na ekonomsku krizu zbog borbe sa koronavirusom. Odavno svi znamo da nas posmatraju podjenjivački i da ih apsolutno ne interesuje socijalni status onih bez držabve Institucije ne bi funkcionisale što je vjerovatno mnogima i cilj. SDSZ se bori kako može i koliko može u svim ovim okolnostima koje ne pogoduju nikome. O svemu tome svoje priloge su danas objavili i televizijske kuce N1 i NovaBH pa pogledajte na video prilozima ispod teksta. Takodje gdje god imate priliku pojasnite da ovo nije nikakvo povećanje plata nego VRAĆANJE onoga što nam je oduzeto od 2008 – 2012.

 615 total views,  2 views today

Na temelju dodatnih analiza i konsultacija sa pravnim zastupnikom Sindikata, vezano za pravnu pouku i već izjavljene Žalbe na rješenja o primjeni Metodologije,  zaključuje se da ovo pravo predstavlja pravo iz  radnopravnog odnosa zalitelja I institucija BIH a zasnovano je na odredbama Zakona o plaćama i naknadama u institicucija BIH i Metodologiji za rasporedjivanje zaposlenog unutar platnog razreda.

Zakonom o državnoj službi u Institucijama BiH uredjen je status državnih službenika a prava iz radnog odnosa su uredjena posebnim zakonima pa je tako Zakonom o plaćama i naknadama u institicucija BIH propisan način obračuna visine plaće i naknada zaposlenika u institucijama BIH a sudska zaštita je osigurana u redovnom parničnom postupku u smislu odredbe člana 83. Zakona o radu u institucijama BIH.

Dakle u svim slučajevima I državnim službenicima i zaposlenicima prvostepeni organa je bio dužan omogućiti pravo na prigovor unutar instititucije a nakon donošenja odluke po prigovoru, poučiti službenika ili zaposlenika na pravo pokretanje spora pred sudom BIH.

Ako poslodavac ne postupa po zahtjevu mozete se obratiti upravnoj inspekciji.

 811 total views,  2 views today

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na svojoj 18. sjednici, održanoj 22.10.2020. godine, donijelo je Metodologiju o izmjenama i dopunama Metodologije za razvrstavanje zaposlenog unutar platnog razreda koja predviđa retroaktivnu primjenu od 01.09.2020 godine.

Kako je Sindikat informisan u većem broju institucija su donešena rješenja sa primjenom od 01.01.2021.godine, što je u suprotnosti sa Metodologijom. S tim u vezi, Sindikat je obavio konsultacije sa pravnim zastupnikom Sindikata te je sačinjen URNEK ŽALBE na ovakva rješenja.

Primjerak Žalbe možete dobiti od predsjednika Sindikalnih organizacija ili na lični zahtjev na e-mail Sindikata: sdsz@sdsz.ba.

Sindikat je takođe pokrenuo konsultacije po pitanju “ne ocjenjivanja” zaposlenika, te ćemo o ishodu i načinu rješavanja ovog problema blagovremeno obavijestiti članstvo.

 735 total views,  2 views today

Obavještavamo vas da je Upravni odbor Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH na sjednici održanoj 29.12.2020. godine, u skladu sa članom 16. Poslovnika o radu skupštine Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH i čl. 28. i 30. Statuta Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, donio Odluku o sazivanju Redovne (Izborne) skupštine Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH (SDSZ).

Izborna skupština SDSZ-a, će biti održana u martu 2021. godine u zgradi Institucija Bosne i Hercegovine, ul. Trg BiH broj 1. Tačan datum i vrijeme održavanja Skupštine će biti naknadno utvrđeni, o čemu ćete biti blagovremeno informisani. Continue reading

Prijavi se na newsletter

Loading