Archives
Categories

Loading

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:

  • Željka Blagojević
  • Sabaheta Huskić
  • Elvis Karišik
  • Robert Štrbac
  • Dijana Kelečević

3. Nadzorni odbor Sindikata

 

Član 45.

Nadzorni odbor Sindikata ima tri člana koje bira i razrješava Skupština Sindikata iz reda svojih članova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Nadzorni odbor Sindikata ima Predsjednika Nadzornog odbora koji se bira iz reda članova Nadzornog odbora na prvoj sjednici.

Nadzorni odbor vrši nadzor nad ostvarivanjem politike raspodjele i korištenja materijalno-finansijskih sredstava Sindikata i o tome redovno obavještava Skupštinu.

Nadzornom odboru moraju biti dostupna sva dokumenta za njegov rad.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugih organa i tijela Sindikata.

Nadzorni odbor na svojoj prvoj sjednici donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor najmanje jednom godišnje podnosi Izvještaj o radu Skupštini Sindikata.

Nadzorni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom članova Nadzornog odbora.

Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora Sindikata.


(*izvod iz Statuta SPDS)

Prijavi se na newsletter
Loading