Archives
Categories

Loading

VI- ORGANI SINDIKATA, NAČIN NA KOJI SE BIRAJU, OVLAŠTENJA KOJA IMAJU, KVORUM I PRAVILA GLASANJA, TRAJANJE MANDATA, OSOBA OVLAŠTENA DA SAZOVE SKUPŠTINU SINDIKATA

Član 26.

Organi Sindikata su:

1. Skupština Sindikata;
2. Upravni odbor;
3. Nadzorni odbor;
4. Predsjednik i dva Zamjenika predsjednika Sindikata;
5. Statutarna komisija.

Član 27.
Za svaki sastanak organa Sindikata usvaja se dnevni red.
Za svaki sastanak organa Sindikata sačinjava se Zapisnik koji obavezno sadrži:

  • mjesto i vrijeme održavanja sastanka;
  • broj prisutnih i poimenično navednih članova organa Sindikata;
  • dnevni red;
  • konstataciju o kvorumu;
  • usvojene odluke i zaključke.

Zapisnici moraju odražavati tok rada sastanka, te korektno i tačno navesti odluke koje su donijeli organi upravljanja na svojim sjednicama.
Zapisnik sa sastanka organa Sindikata potpisuje predsjednik organa Sindikata.

Prijavi se na newsletter
Loading