Archives

Categories

 1,444 total views,  2 views today

Dana 05.10.2020.godine u kancelariji Sindikata sa početkom u 16:00 sati, održan je sastanak Odbora za pripremu štrajka i Pravnog tima Sindikata. Na sastanku se razgovaralo o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, a na koje je Pravni tim Sindikata, a uvidom u tekst Nacrta Zakona, dostavio komentare te prijedloge izmjena i dopuna posebno iz oblasti od značaja za Sindikat i uposlene u institucijama Bosne i Hercegovine.

Također, tema sastanka je bila organizacija i priprema štrajka zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Naime Upravni odbor Sindikata je na svojoj 40. Redovnoj sjednici donio Odluku da se upozori poslodavac, odnosno da se dostavi zahtjev za realizaciju zaključaka donešenih na radnom sastanku sa presjedavajućim Vijeća ministara Zoranom Tegeltijom, ministrima u Vijeću ministara BiH, Vjekoslavom Bevandom- Ministarstvo finansija i trezora BiH, Fahrudinom Radončićem- Ministarstvo sigurnosti BiH i Josipom Grubešom-Ministarstvo pravde BiH, održanom dana 04.03.2020.godine.

Na sastanku je dogovoreno da se u narednih deset dana od dana održavanja sastanka formira radna grupa koju će činiti predstavnici Vijeća ministara i sindikata na razini institucija BiH, a koja će raditi na rješavanju otvorenih pitanja i problema s kojima se susreću zaposleni u institucijama BiH.

Tom prilikom predsjedavajući je istaknuo da je novi saziv Vijeća ministara opredijeljen za socijalni dijalog u cilju poboljšanja statusa radnika te iskazao spremnost za otpočinjanje procesa kolektivnog pregovaranja kao i da se dođe do potpisivanja općeg kolektivnog ugovora koji predstavlja osnovu za regulisanje međusobnih odnosa i koji garantuje prava zaposlenima u institucijama BiH.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije ispoštovalo usvojene zaključke te nije krenulo u realizaciju istih. Upravni odbor Sindikata na svojoj 40. Redovnoj sjednici održanoj dana 23.07.2020.godine  je donio zaključak da će istrajati u svim ranije dostavljenim zahtjevima te ukoliko se trend neispunjavanja istih nastavi, u mjesecu Septembru pokreniti organizaciju GENERALNOG ŠTRAJKA!.

S obzirom da Sindikat nije dobio odgovor na pomenuti zahtjev, pokrenuta je procedura za pripremu štrajka.

S tim u vezi, pravni Tim je dobio zaduženje da pripremi dopis/najavu štrajka poslodavcu sa jasno naznačenim zahtjevima Sindikata, kako bi se ispoštovala zakonska procedura, te pripremi korake za organizovanje štrajka zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o štrajku.

 1,233 total views

40 Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata državnih službenika i zaposlenika u Institucijama BiH  je održana 22.09.2020. Koje su tačke razmatrane i koji su doneseni zaključci možete pročitati u nastavku.

Nakon usvajanja dnevnog reda i Zapisnika sa 40. redovne sjednice Upravnog odbora Sindikata, raspravljalo se i usvojeni su sljedeći zaključci:

 

  • Upravni odbor Sindikata imenuje Odbor za pripremu i organizaciju štrajka, a u skladu sa zaključkom sa 39 i 40.redovne sjednice UO, u sastavu :

1. Lejla Čopelj, predsjednica Sindikata,

2. Gojko Lalović, zamjenik predsjednika Sindikata,

3. Miroslav Vujčić, zamjenik predsjednika Sindikata,

4. Salih Karčić, član UO Sindikata.

Odbor za pripremu štrajka će u narednih 15 dana održati sjednicu na kojoj će biti pozvani i članovi Pravnog tima Sindikata kao i advokat Sindikata. Odbor za pripremu štrajka će u što kraćem vremenu organiziriati i sastanak sa preostala dva sindikata na nivou Institucija BiH.

  • Upravni odbor Sindikata je primio na znanje informaciju o održanom prvom sastanku Pravnog tima Sindikata, te u skladu sa zaključkom sa pomenutog sastanka te imenovao još jednog člana pravnog tima iz SO Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice;
  • Upravni odbor Sindikata je prihvatio inicijativu da se formira u narednom periodu radna grupa koja će u saradnji sa druga dva reprezentativna sindikata raditi na pripremi inicijative za usklađivanje zakona u oblasti radnog prava;
  • Upravni odbor Sindikata je prihvatiop prijedlog za izmjenu dva potpisnika u banci kako bi se olakšala procedura redovnog rada Sindikata.

 832 total views

Obavještavamo vas da će se 41. redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata održati 22.09.2020.godine /utorak/ u 16:00  sati u Sali 2/1 zgrada Parlamentarne skupštine BiH.

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 40.redovne sjednice UO;
  2. Kolektivni ugovor;
  3. Inforamcija o sastanku Pravnog tima;
  4. Inicijativa za formiranje Radne grupe za usklađivanje zakona u obalsti radnih prava;
  5. Zamjena/imenovanje dva potpisnika u banci;
  6. Razno.

DOKUMENTACIJA:

Pravilnik o izmjeni pravilnika o organizaciji i radu SO (usvojen)

Pravilnik o izmjeni pravilnika o materijalno finasijskom poslovanju sindikata (usvojen i protokolisan)

Dopune poslovnika o radu UO SDSZ

 823 total views

Dana 04.03.2020 godine održan je prvi radni sastanak predstavnika reprezentativnih sindikata i predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Zorana Tegeltije. Na sastanku su učestvovali predsjednici Saveza sindikata policijskih organa Dragan Krvavac, Sindikata samostalnih državnih službenika i zaposlenika Lejla Čopelj i Sindikata uprave za indirektno oporezivanje Ana Mrnjavac, te ministri u Vijeću ministara BiH – finansija i trezora Vjekoslav Bevanda, sigurnosti Fahrudin Radončić i pravde Josip Grubeša.

Pošto ni četiri mjeseca poslije se nije ništa učinilo na realizaciji datih obećanja sa strane Vijeća ministara, Samostalni sind

ikat državnih službenika i zaposlenika u Institucijama BiH je uputio  dopis u kojem se POD HITNO zahtjeva da se krene u realizaciju datih obećanja i zaključaka

Takođe na svojoj zadnjoj sjednici održanoj23.07.2020 godine UO SDSZ-a je donio zaključak da će istrajati na svim dosadašnjim zahtjevima te ako se trend neispunjavanja istih nastavi u mjesecu Septembru ćemo krenuti u realizaciju GENERALNOG ŠTRAJKA!

Dopis možete pročitati na ovom LINKU

Prijavi se na newsletter

Loading