Archives

Categories

Loading

Predsjednik Sindikata:

 • Radenko Mirković, Predsjednik Sindikata

Zamjenici predsjednika Sindikata:

 • Sanja Skočir, zamjenik Predsjednika Sindikata
 • Vanja Grabovac, zamjenik Predsjednika Sindikata

4. Predsjednik Sindikata i dva Zamjenika predsjednika Sindikata

 

Član 46.

Sindikat ima Predsjednika Sindikata i dva Zamjenika predsjednika Sindikata, koje bira i razrješava Skupština Sindikata.

Mandat Predsjednika i dva Zamjenika predsjednika Sindikata je četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Predsjednik i Zamjenici predsjednika Sindikata su za svoj rad odgovorni Skupštini Sindikata.

Predsjednik i Zamjenici predsjednika Sindikata su ujedno i Predsjednik i Zamjenici predsjednika Upravnog odbora Sindikata.

Član 47.

Predsjednik i Zamjenici predsjednika Sindikata obavljaju sljedeće poslove:

 • zastupaju Sindikat;
 • staraju se o izvršavanju donesenih odluka i zaključka Sindikata;
 • odgovorni su za zakonit rad Sindikata;
 • zastupaju interese članstva pred državnim organima i javnošću;
 • potpisujeaktekojedonosiUpravniodborSindikata;
 • odlučuju o upotrebi sredstava za realizaciju odluka Upravnog odbora Sindikata;
 • organizuju pružanje pravne zaštite i
 • vrše druge poslove i radne zadatke koje im povjeri Upravni odbor Sindikata u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu.

Poslove iz prethodnog stava Zamjenici predsjednika Sindikata obavljaju po ovlaštenju Predsjednika, u slučaju njegove odsutnosti, odnosno po ovlaštenju Upravnog odbora Sindikata.


(*izvod iz Statuta SPDS)

Loading

ČLANOVI STATUTARNE KOMISIJE:

 • Edin Mulić, predsjednik
 • Mirza Žiga, član
 • Irena Javor, član.

Član 48.

5. Statutarna komisija

 

Statutarna komisija ima tri člana, predsjednika i dva člana koje bira i razrješava Skupština Sindikata, na mandatni period od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Član Statutarne komisije ne može istovremeno biti član drugih organa Sindikata.

Član 49.

Zadaci statutarne komisije su:

 • da prati usklađenost Statuta sa pozitivnim zakonskim propisima kojima se reguliše rad Sindikata;
 • da priprema materijale Skupštini vezano za tumačenje odredbi Statuta Sindikata;
 • da priprema materijale Skupštini vezano za ocjenjivanje usklađenosti ostalih normativnih akata sa Statutom Sindikata.

Član 50.

Statutarna komisija svoje odluke donosi konsenzusom.


(*izvod iz Statuta SPDS)

Loading

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:

 • Željka Blagojević
 • Sabaheta Huskić
 • Elvis Karišik
 • Robert Štrbac
 • Dijana Kelečević

3. Nadzorni odbor Sindikata

 

Član 45.

Nadzorni odbor Sindikata ima tri člana koje bira i razrješava Skupština Sindikata iz reda svojih članova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Nadzorni odbor Sindikata ima Predsjednika Nadzornog odbora koji se bira iz reda članova Nadzornog odbora na prvoj sjednici.

Nadzorni odbor vrši nadzor nad ostvarivanjem politike raspodjele i korištenja materijalno-finansijskih sredstava Sindikata i o tome redovno obavještava Skupštinu.

Nadzornom odboru moraju biti dostupna sva dokumenta za njegov rad.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugih organa i tijela Sindikata.

Nadzorni odbor na svojoj prvoj sjednici donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor najmanje jednom godišnje podnosi Izvještaj o radu Skupštini Sindikata.

Nadzorni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom članova Nadzornog odbora.

Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora Sindikata.


(*izvod iz Statuta SPDS)

Loading

Članovi Upravnog odbora Sindikata su:

 • Radenko Mirković, Predsjednik Upravnog odbora Sindikata;
 • Sanja Skočir, Zamjenik predsjednika Upravnog odbora;
 • Vanja Grabovac, Zamjenik predsjednika Upravnog odbora;
 • Adnan Hrapović, član Upravnog odbora;
 • Rifet Hodžić, član Upravnog odbora;
 • Edin Isanović, član Upravnog odbora;
 • Goran Ždrale, član Upravnog odbora;
 • Davor Dujmović, član Upravnog odbora;
 • Miroslav Vujčić, član Upravnog odbora;
 • Nejra Sarić, član Upravnog odbora;
 • Jasna Ramić, član Upravnog odbora;
 • Aida Eskić Piljak, član Upravnog odbora;
 • Branka Petković, član Upravnog odbora;
 • Dario Šegrt, član Upravnog odbora;
 • Miroslav Kovžan, član Upravnog odbora;
 • Mubera Vulović, član Upravnog odbora;
 • Naser Husić, član Upravnog odbora;
 • Saša Šešlija, član Upravnog odbora;
 • Luca Zečirević, član Upravnog odbora;
 • Ismir Olovčić, član Upravnog odbora.
 • Vedran Čolo, član Upravnog odbora;
 • Enis Ajkunić, član Upravnog odbora;
 • Senad Karišik, član Upravnog odbora;
 • Samir Đonlić, član Upravnog odbora;
 • Alen Halep, član Upravnog odbora;

Organi Samostalnog sindikata su:
1. Skupština
2. Upravni odbor
3. Nadzorni odbor


2. Upravni odbor Sindikata

 

Član 38.

Upravni odbor je izvršni organ Sindikata.

Upravni odbor Sindikata ima 19 članova, koje bira i razrješava Skupština Sindikata iz reda delegata Skupštine Sindikata.

Upravni odbor Sindikata ima Predsjednika i dva Zamjenika predsjednika.

Mandat članova, Predsjednika i dva Zamjenika predsjednika Upravnog odbora Sindikata traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Predsjednik i dva Zamjenika predsjednika Upravnog odbora Sindikata su ujedno i Predsjednik i Zamjenici predsjednika Sindikata.

 

Član 39.

Upravni odbor Sindikata radi u sjednicama koje održava najmanje jednom u tri mjeseca, a vanredno po potrebi.

Kvorum za odlučivanje Upravnog odbora Sindikata je natpolovična većina ukupnog broja članova Upravnog odbora, odnosno 10 i više članova.

Upravni odbor Sindikata donosi odluke natpolovičnom većinom glasova članova Upravnog odbora Sindikata prisutnih sjednici, odnosno 6 i više članova.

Upravni odbor Sindikata i svaki njegov pojedinačni član za svoj rad odgovorni su Skupštini Sindikata.

 

Član 40.

Upravni odbor Sindikata obavlja sljedeće poslove:

 • priprema sjednice Skupštine Sindikata;
 • priprema nacrt Statuta, njegove izmjene i dopune i druge akte koje donosi Skupština Sindikata;
 • provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština Sindikata;
 • donosi Pravila o organiziranju i djelovanju Sindikalnih organizacija Sindikata;
 • upravlja imovinom Sindikata;
 • podnosi godišnji izvještaj o svom radu Skupštini Sindikata na razmatranje i usvajanje;
 • utvrđuje godišnji finansijski plan rashoda i prihoda sredstava za tekuću godinu i podnosi ga Skupštini Sindikata na razmatranje i usvajanje;
 • odlučuje o utrošku finansijskih srestava za ostvarenje planiranih aktivnosti organa Sindikata;
 • daje prijedloge, mišljenja i incijative za ostvarivanje programskih ciljeva Sindikata;
 • donosi odluku o formiranju komisija, odbora, stručnih timova, sekcija radi realizacije programskih ciljeva Sindikata;
 • priprema analize, informacije i druge materijale za Skupštinu;
 • predlaže programe i planove razvoja Sindikata;
 • donosi Poslovnik o svom radu, o radu komisija i drugih tijela Sindikata;
 • donosi odluke o pripremi i organizovanju štrajka;
 • bira Sekretara Sindikata.
 • donosi odluku o isključenju člana Sindikata u dugom stepenu.
 • priprema i utvrđuje izvještaj o radu za svaku kalendarsku godinu, odnosno za period između dvije sjednice Skupštine i podnosi ga Skupštini na razmatranje i usvajanje;
 • odlučuje o nagrađivanju članova Sindikata koji su imali značajne rezultate rada;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Sindikata koje mu odredi Skupština.

Član 41.

Članovi Upravnog odbora Sindikata mogu biti opozvani i prije isteka vremena na koji su izabrani i to:

 • na sopstveni zahtjev;
 • ako ne prisustvuju sjednicama Upravnog odbora Sindikata tri puta uzastopno bez opravdanih razloga;
 • ako povjerene poslove i zadatke ne izvršavaju odgovorno i blagovremeno, te ako svojom aktivnosti u vezi sa radom Upravnog odbora ruše ugled Sindikata;
 • ako krše odredbe Statuta Sindikata,
 • u drugim slučajevima predviđenim zakonom, ovim Statutom i aktima Sindikata.

 

Član 42.

Predsjednik Upravnog odbora Sindikata obavlja sljedeće poslove:

 • rukovodi radom Upravnog odbora Sindikata;
 • saziva sjednice Upravnog odbora Sindikata samoincijativno ili na zahtjev najmanje jedne trećine članova Upravnog odbora;
 • stara se o provođenju Programa rada Sindikata, odluka, zaključaka i smjernica Skupštine Sindikata;
 • Stara se o provođenju Plana rada UpravnogodboraSindikata;
 • koordiniraizraduIzvještaja o raduUpravnogodbora i drugihdokumenatakoji se podnoseSkupštiniSindikata;
 • vrši i druge poslove koje mu odredi Skupština i Upravni odbor Sindikata.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Upravnog odbora Sindikata, mijenja ga Zamjenik predsjednika kojeg ovlasti sam Predsjednik Upravnog odbora Sindikata ili Upravni odbor Sindikata.

Član 43.

Upravni odbor Sindikata radi efikasnijeg i racionalnijeg izvršavanja svojih poslova i zadataka, može posebnom odlukom obrazovati komisije, radna tijela, odbore, stručne timove i sl.

Odlukom se utvrđuje sastav, djelokrug rada, broj članova i način izvršenja zadataka datog radnog tijela.

 

Član 44.

Upravni odbor Sindikata donosi Poslovnik o svom radu.

Poslovnikom o radu se detaljno uređuju prava, obaveze i odgovornosti, način rada, glasanja i donošenja odluka Upravnog odbora Sindikata.

Upravni odbor Sindikata može donositi i odluke iz nadležnosti Skupštine Sindikata između dva zasjedanja Skupštine, s tim što Skupština mora iste potvrditi na svojoj prvoj sjednici.


(*izvod iz Statuta SPDS)

Loading

Organi Samostalnog sindikata su:
1. Skupština
2. Upravni odbor
3. Nadzorni odbor


1. Skupština Sindikata

Član 28.

Skupština Sindikata je najviši organ Sindikata.

Skupštinu Sindikata čini 60 delegata.

Skupštinu Sindikata čine delegati koje predlažu Sindikalne organizacije Sindikata porcionalno broju članova, na način da se na svakih 30 članova Sindikalne organizacije bira po jedan delegat u Skupštinu Sindikata, s tim da se iz Sindikalne organizacije koja ima manje od 30 zaposlenih delegira jedan delegat.

Kod izbora delegata, gdje je to moguće, potrebno je voditi računa o odgovarajućoj nacionalnoj i spolnoj strukturi.

Član 29.

Mandat izabranih delegata Skupštine Sindikata traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Član 30.

Skupština Sindikata može se sazvati kao redovna, izborna ili vanredna.

Redovna Skupština se održava najmanje jednom u toku kalendarske godine.

Izborna Skupština se održava svake četiri godine.

Vanredna Skupština se održava po potrebi, zbog odlučivanja o vanrednim, hitnim i specifičnim pitanjima od posebnog značaja za status, rad i tekuće aktivnosti Sindikata.

Skupštinu Sindikata u pravilu saziva Predsjednik Skupštine Sindikata.

Pismeni poziv sa prijedlogom dnevnog reda i materijalima za raspravu delegatima Skupštine Sindikata se dostavlja najmanje 10 dana prije održavanja sjednice Skupštine, odnosno 5 dana prije održavanja vanredne sjednice.

Predsjednik Skupštine Sindikata dužan je sazvati Skupštinu:

 • na prijedlog Upravnog odbora Sindikata;
 • na zahtjev 1/3 delegata Skupštine Sindikata, odnosno 20 i više delegata Skupštine Sindikata.

Ukoliko Predsjednik Skupštine Sindikata ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana od dana primljenog prijedloga, Skupštinu Sindikata saziva Upravni odbor Sindikata.

Član 31.

 

Radom Skupštine Sindikata rukovodi Predsjednik Skupštine Sindikata kojeg bira i razrješava Skupština Sindikata.

Mandat Predsjednika Skupštine Sindikata traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

U slučaju odsutnosti Predsjednika Skupštine Sindikata istog privremeno mijenja jedan od delegata Skupštine Sindikata koji se bira na samoj sjednici Skupštine Sindikata aklamacijom, odnosno glasanjem uz natpolovičnu većinu prisutnih delegata.

Član 32.

Skupština vodi Zapisnik sa sjednica čiji je sastavni dio verifikovani spisak prisutnih delegata Skupštine Sindikata.

Skupština Sindikata redovno imenuje Zapisničara i Ovjerivača zapisnika.

Član 33.

Predsjednik Skupštine Sindikata:

 • se stara o organizovanju i radu Skupštine i saziva njene sjednice;
 • koordinira pripremu materijala za sjednice Skupštine;
 • predlaže dnevni red sjednice Skupštine;
 • predsjedava sjednicama Skupštine;
 • stara se o izvršenju odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine;
 • sarađuje sa drugim organima Sindikata u kreiranju programskih ciljeva;
 • vrši i druge poslove koje mu odredi Skupština Sindikata u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Član 34.

Predsjednik Skupštine Sindikata može biti razriješen i prije isteka mandata:

 • na sopstveni zahtjev;
 • ako ne prisustvuje sjednici Skupštine tri puta uzastopno bez opravdanih razloga;
 • ako svojim aktivnostima u vezi sa radom Predsjednika Skupštine ruši ugled Sindikata;
 • u drugim slučajevima predviđenim zakonom, ovim Statutom i normativnim aktima Sindikata.

 

 

Član 35.

 

Skupština Sindikata radi u sjednicama i punovažno odlučuje uz kvorum koji čini natpolovična većina članova Skupštine Sindikata, odnosno 31 i više delegata.

Skupština Sindikata donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih delegata, odnosno 16 i više delegata Skupštine Sindikata.

Glasanje na sjednicama Skupštine Sindikata u pravilu je javno, s tim da se na samoj sjednici Skupštine Sindikata za izjašnjavanje o pojedinim tačkama dnevnog reda i kod izbora organa Sindikata može utvrditi i tajni način glasanja.

Skupština Sindikata donosi Poslovnik o radu Skupštine.

Poslovnikom se bliže uređuju pitanja unutrašnje organizacije i rada Skupštine Sindikata, uslovi za rad Skupštine, postupak donošenja odluka i drugih općih akata, način glasanja o pojedinim pitanjima od značaja za funkcionisanje Skupštine Sindikata.

 

Član 36.

U radu Skupštine, bez prava odlučivanja mogu prisustovati pozvani predstavnici drugih sindikata, udruženja i organizacija sa kojima Sindikat ostvaruje saradnju, te predstavnici državnih organa i medija.

Član 37.

Skupština Sindikata nadležna je za:

 • donošenje Statuta, izmjena i dopuna Statuta i drugih akata određenih Statutom Sindikata;
 • donošenje Programa rada i godišnjeg Plana rada Sindikata;
 • razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Sindikata između dvije sjednice Skupštine Sindikata;
 • usvajanje završnog računa Sindikata za prethodnu godinu i finansijskog plana za tekuću godinu;
 • odlučivanje o spajanju i podjeli, kao i o raspuštanju i prestanku rada, te o drugim statusnim promjenama Sindikata;
 • imenovanje i razrješenje predsjednika Skupštine Sindikata, članova Upravnog odbora, Predsjednika i dva Zamjenika predsjednika Sindikata, sekretara, članova Nadzornog odbora i članova Statutarne komisije;
 • razmatranje i donošenje Poslovnika o radu Skupštine Sindikata;
 • donošenje odluke o članarini;
 • donošenje odluke o raspolaganju preostalom imovinom i drugim sredstvima Sindikata nakon odluke o prestanku rada Sindikata ili drugih statusnih promjena;
 • rješavanje po žalbama članova Sindikata u drugom stepenu;
 • donošenje odluke o udruživanju u druge saveze, udruženja i asocijacije u zemlji i inostranstvu u skladu sa Zakonom;
 • donošenje odluke o promjeni naziva i sjedišta i znaka Sindikata;
 • vršenje poslova koji nisu u nadležnosti drugih organa Sindikata.

(*izvod iz Statuta SPDS)

Prijavi se na newsletter

Loading