Archives

Categories

Loading

Organi Samostalnog sindikata su:
1. Skupština
2. Upravni odbor
3. Nadzorni odbor


1. Skupština Sindikata

Član 28.

Skupština Sindikata je najviši organ Sindikata.

Skupštinu Sindikata čini 60 delegata.

Skupštinu Sindikata čine delegati koje predlažu Sindikalne organizacije Sindikata porcionalno broju članova, na način da se na svakih 30 članova Sindikalne organizacije bira po jedan delegat u Skupštinu Sindikata, s tim da se iz Sindikalne organizacije koja ima manje od 30 zaposlenih delegira jedan delegat.

Kod izbora delegata, gdje je to moguće, potrebno je voditi računa o odgovarajućoj nacionalnoj i spolnoj strukturi.

Član 29.

Mandat izabranih delegata Skupštine Sindikata traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Član 30.

Skupština Sindikata može se sazvati kao redovna, izborna ili vanredna.

Redovna Skupština se održava najmanje jednom u toku kalendarske godine.

Izborna Skupština se održava svake četiri godine.

Vanredna Skupština se održava po potrebi, zbog odlučivanja o vanrednim, hitnim i specifičnim pitanjima od posebnog značaja za status, rad i tekuće aktivnosti Sindikata.

Skupštinu Sindikata u pravilu saziva Predsjednik Skupštine Sindikata.

Pismeni poziv sa prijedlogom dnevnog reda i materijalima za raspravu delegatima Skupštine Sindikata se dostavlja najmanje 10 dana prije održavanja sjednice Skupštine, odnosno 5 dana prije održavanja vanredne sjednice.

Predsjednik Skupštine Sindikata dužan je sazvati Skupštinu:

 • na prijedlog Upravnog odbora Sindikata;
 • na zahtjev 1/3 delegata Skupštine Sindikata, odnosno 20 i više delegata Skupštine Sindikata.

Ukoliko Predsjednik Skupštine Sindikata ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana od dana primljenog prijedloga, Skupštinu Sindikata saziva Upravni odbor Sindikata.

Član 31.

 

Radom Skupštine Sindikata rukovodi Predsjednik Skupštine Sindikata kojeg bira i razrješava Skupština Sindikata.

Mandat Predsjednika Skupštine Sindikata traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

U slučaju odsutnosti Predsjednika Skupštine Sindikata istog privremeno mijenja jedan od delegata Skupštine Sindikata koji se bira na samoj sjednici Skupštine Sindikata aklamacijom, odnosno glasanjem uz natpolovičnu većinu prisutnih delegata.

Član 32.

Skupština vodi Zapisnik sa sjednica čiji je sastavni dio verifikovani spisak prisutnih delegata Skupštine Sindikata.

Skupština Sindikata redovno imenuje Zapisničara i Ovjerivača zapisnika.

Član 33.

Predsjednik Skupštine Sindikata:

 • se stara o organizovanju i radu Skupštine i saziva njene sjednice;
 • koordinira pripremu materijala za sjednice Skupštine;
 • predlaže dnevni red sjednice Skupštine;
 • predsjedava sjednicama Skupštine;
 • stara se o izvršenju odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine;
 • sarađuje sa drugim organima Sindikata u kreiranju programskih ciljeva;
 • vrši i druge poslove koje mu odredi Skupština Sindikata u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Član 34.

Predsjednik Skupštine Sindikata može biti razriješen i prije isteka mandata:

 • na sopstveni zahtjev;
 • ako ne prisustvuje sjednici Skupštine tri puta uzastopno bez opravdanih razloga;
 • ako svojim aktivnostima u vezi sa radom Predsjednika Skupštine ruši ugled Sindikata;
 • u drugim slučajevima predviđenim zakonom, ovim Statutom i normativnim aktima Sindikata.

 

 

Član 35.

 

Skupština Sindikata radi u sjednicama i punovažno odlučuje uz kvorum koji čini natpolovična većina članova Skupštine Sindikata, odnosno 31 i više delegata.

Skupština Sindikata donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih delegata, odnosno 16 i više delegata Skupštine Sindikata.

Glasanje na sjednicama Skupštine Sindikata u pravilu je javno, s tim da se na samoj sjednici Skupštine Sindikata za izjašnjavanje o pojedinim tačkama dnevnog reda i kod izbora organa Sindikata može utvrditi i tajni način glasanja.

Skupština Sindikata donosi Poslovnik o radu Skupštine.

Poslovnikom se bliže uređuju pitanja unutrašnje organizacije i rada Skupštine Sindikata, uslovi za rad Skupštine, postupak donošenja odluka i drugih općih akata, način glasanja o pojedinim pitanjima od značaja za funkcionisanje Skupštine Sindikata.

 

Član 36.

U radu Skupštine, bez prava odlučivanja mogu prisustovati pozvani predstavnici drugih sindikata, udruženja i organizacija sa kojima Sindikat ostvaruje saradnju, te predstavnici državnih organa i medija.

Član 37.

Skupština Sindikata nadležna je za:

 • donošenje Statuta, izmjena i dopuna Statuta i drugih akata određenih Statutom Sindikata;
 • donošenje Programa rada i godišnjeg Plana rada Sindikata;
 • razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Sindikata između dvije sjednice Skupštine Sindikata;
 • usvajanje završnog računa Sindikata za prethodnu godinu i finansijskog plana za tekuću godinu;
 • odlučivanje o spajanju i podjeli, kao i o raspuštanju i prestanku rada, te o drugim statusnim promjenama Sindikata;
 • imenovanje i razrješenje predsjednika Skupštine Sindikata, članova Upravnog odbora, Predsjednika i dva Zamjenika predsjednika Sindikata, sekretara, članova Nadzornog odbora i članova Statutarne komisije;
 • razmatranje i donošenje Poslovnika o radu Skupštine Sindikata;
 • donošenje odluke o članarini;
 • donošenje odluke o raspolaganju preostalom imovinom i drugim sredstvima Sindikata nakon odluke o prestanku rada Sindikata ili drugih statusnih promjena;
 • rješavanje po žalbama članova Sindikata u drugom stepenu;
 • donošenje odluke o udruživanju u druge saveze, udruženja i asocijacije u zemlji i inostranstvu u skladu sa Zakonom;
 • donošenje odluke o promjeni naziva i sjedišta i znaka Sindikata;
 • vršenje poslova koji nisu u nadležnosti drugih organa Sindikata.

(*izvod iz Statuta SPDS)

Prijavi se na newsletter

Loading