Archives
Categories

 3,436 total views,  2 views today

Udruženje Samostalni sindikat državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine, upisan je u Registar udruženja pod registarskim brojem RU-293/05, knjiga  I Registra , dana 22.06.2005.godine kod  Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine pod istim imenom („Službeni glasnik BiH“, broj: 48/05 od 19.jula 2005.godine).

Oblik organizovanja je Udruženje-Udruga sa identifikacionim brojem pod kojim se pravno lice vodi u Registru poslovnih subjekata 4201066110001, šifra djelatnosti prema KD BiH je: 91.200, djelatnost prema KD BiH 2010 (Odluka o KD BiH 2010 “Službeni glasnik BiH“ 47/10)  je: 94.20, sa poreznim djelovodnim brojem: 01350000 što potvrđuje i Uvjerenje i poreznoj registraciji od 10.11.2005.godine.

Sindikat ima otvoren transakcijski račun kod SBERBANK BH d.d. broj: 1401010010722025 po Ugovoru o otvaranju i vođenju računa za obavljanje platnih transakcija u zemlji broj: 5690/05 od 16.11.2005.godine, s mogučnošću otvaranja podračuna za potrebe Sindikalnih organizacija.

Sindikatu je potvrđen status Reprezentativnog sindikata („Službeni glasnik BiH“, broj:60/07 od 13.08.2007.godine i danas ima sjedište u Sarajevu, u ulici Trg BiH br.1/IV soba 451 –Općina Centar.

Upis promjena:

1.   Promjene Statuta Udruženja, sjedište i ovlaštena lica za zastupanje u pravnom prometu  upisane dana 09.02.2009.godine  kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, u Registru udruženja („Službeni glasnik BiH, broj: 33/09 od 28.04.2009.godine)

2.  Promjene Statuta Udruženja, promjene i imenovanje članova Upravnog odbora Udruženja i ovlaštena lica za zastupanje u pravnom prometu (od 09.07.2009.godine) upisane kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine pod brojem: 08-50.1-72/05 od 24.11.2009.godine, u Regis tru udruženja („Službeni glasnik BiH, broj.25/10 od 30.03.2010.godine)

3.  Poslije održane Skupštine Udruženja dana 20.11.2013.godine koja je razrješila i imenovala novi sastav  Upravnog odbora Sindikata u skladu sa Stutom Sindikata.  Dana 07.02.2014.godine  podnešen je zahtjev za upis promjena  u Registru udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine .

4. Ministarstvo pravde  Bosne i Hercegovine osporava upis promjena u Statutu Sindikata i odbacuje zahtjev (akt broj:08-50.1-72/05 od 24.02.2014.godine). Po prijemu navedenog akta   Reprezentativni  sindikat podnosi tužbu .

5. Presudom Suda Bosne i Hercegovine u Sarajevu, broj S1 3 U 15938 14 U od 22.01.2016.godine odbijen je tužbeni zahtjev Reprezentativnog sindikata u vezi sa upisom promjena u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

6. Održana je izborna Skupština Udruženja dana 11.05.2017.godine i podnešen zahtjev za upis promjena u Registar. Promjene Statuta Udruženja, promjene i imenovanje organa upravljanja Reprezentativnog sindikata i lica ovlaštenih za zastupanje u pravnom prometu  upisane su kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine pod brojem: UP09-07-1-1175/17 od 16.06.2017.godine, u Registru udruženja („Službeni glasnik BiH, broj: 2/18  od 09.01.2018.godine).

7. Održana je Vanredna Skupština Udruženja dana 21.02.2018.godine gdje su usvojene Izmjene i dopune Statuta Sindikata, Izvještaj o radu i Finansijaski izvještaj za 2017.godinu, Program rada i Finansijaski plan Sindikata za 2018.godinu.

8. Podnešen zahtjev za upis promjena u Registar. Rješenje  o upisu promjene punog i skraćenog naziva i znaka Reprezentativnog sindikata kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisane su pod brojem: UP09-07-1-689/18 od 14.05.2018.godine – Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine – (Oglasi-„Službeni glasnik BiH“, broj: 19 od 15.03.2019.godine).

9. Održana je redovna Skupština Udruženja dana 25.04.2019.godine gdje su usvojene Izmjene i dopune Statuta Sindikata, razrješenje i imenovanje Upravnog i Nadzornog odbora, Izvještaj o radu  SDSZ za 2018.godinu

10. Održana je Vanredna Skupština Udruženja dana 13.06.2019.godine gdje su usvojene Izmjene i dopune Statuta Sindikata, Izvještaj Nadzornog odbora za 2018.godinu, Finansijski izvještaj za 2018.godinu, Program rada i Finansijski plan Sindikata za 2019.godinu.

Dana 24.05.2019.godine podnešen zahtjev za upis promjena u Registar. Rješenje o upisu promjena  Reprezentativnog sindikata kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisane su pod brojem: UP09-07-1-1186/19 od 05.08.2019.godine – Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine(Oglasi-„Službeni glasnik BiH“, broj:74 od 08.11.2020.godine).

Prijavi se na newsletter
Loading