Archives
Categories

Loading

Članovi Upravnog odbora Sindikata su:

 • Radenko Mirković, Predsjednik Upravnog odbora Sindikata;
 • Sanja Skočir, Zamjenik predsjednika Upravnog odbora;
 • Vanja Grabovac, Zamjenik predsjednika Upravnog odbora;
 • Adnan Hrapović, član Upravnog odbora;
 • Rifet Hodžić, član Upravnog odbora;
 • Edin Isanović, član Upravnog odbora;
 • Goran Ždrale, član Upravnog odbora;
 • Davor Dujmović, član Upravnog odbora;
 • Miroslav Vujčić, član Upravnog odbora;
 • Nejra Sarić, član Upravnog odbora;
 • Jasna Ramić, član Upravnog odbora;
 • Aida Eskić Piljak, član Upravnog odbora;
 • Branka Petković, član Upravnog odbora;
 • Dario Šegrt, član Upravnog odbora;
 • Miroslav Kovžan, član Upravnog odbora;
 • Mubera Vulović, član Upravnog odbora;
 • Naser Husić, član Upravnog odbora;
 • Saša Šešlija, član Upravnog odbora;
 • Luca Zečirević, član Upravnog odbora;
 • Ismir Olovčić, član Upravnog odbora.
 • Vedran Čolo, član Upravnog odbora;
 • Enis Ajkunić, član Upravnog odbora;
 • Senad Karišik, član Upravnog odbora;
 • Samir Đonlić, član Upravnog odbora;
 • Alen Halep, član Upravnog odbora;

Organi Samostalnog sindikata su:
1. Skupština
2. Upravni odbor
3. Nadzorni odbor


2. Upravni odbor Sindikata

 

Član 38.

Upravni odbor je izvršni organ Sindikata.

Upravni odbor Sindikata ima 19 članova, koje bira i razrješava Skupština Sindikata iz reda delegata Skupštine Sindikata.

Upravni odbor Sindikata ima Predsjednika i dva Zamjenika predsjednika.

Mandat članova, Predsjednika i dva Zamjenika predsjednika Upravnog odbora Sindikata traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Predsjednik i dva Zamjenika predsjednika Upravnog odbora Sindikata su ujedno i Predsjednik i Zamjenici predsjednika Sindikata.

 

Član 39.

Upravni odbor Sindikata radi u sjednicama koje održava najmanje jednom u tri mjeseca, a vanredno po potrebi.

Kvorum za odlučivanje Upravnog odbora Sindikata je natpolovična većina ukupnog broja članova Upravnog odbora, odnosno 10 i više članova.

Upravni odbor Sindikata donosi odluke natpolovičnom većinom glasova članova Upravnog odbora Sindikata prisutnih sjednici, odnosno 6 i više članova.

Upravni odbor Sindikata i svaki njegov pojedinačni član za svoj rad odgovorni su Skupštini Sindikata.

 

Član 40.

Upravni odbor Sindikata obavlja sljedeće poslove:

 • priprema sjednice Skupštine Sindikata;
 • priprema nacrt Statuta, njegove izmjene i dopune i druge akte koje donosi Skupština Sindikata;
 • provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština Sindikata;
 • donosi Pravila o organiziranju i djelovanju Sindikalnih organizacija Sindikata;
 • upravlja imovinom Sindikata;
 • podnosi godišnji izvještaj o svom radu Skupštini Sindikata na razmatranje i usvajanje;
 • utvrđuje godišnji finansijski plan rashoda i prihoda sredstava za tekuću godinu i podnosi ga Skupštini Sindikata na razmatranje i usvajanje;
 • odlučuje o utrošku finansijskih srestava za ostvarenje planiranih aktivnosti organa Sindikata;
 • daje prijedloge, mišljenja i incijative za ostvarivanje programskih ciljeva Sindikata;
 • donosi odluku o formiranju komisija, odbora, stručnih timova, sekcija radi realizacije programskih ciljeva Sindikata;
 • priprema analize, informacije i druge materijale za Skupštinu;
 • predlaže programe i planove razvoja Sindikata;
 • donosi Poslovnik o svom radu, o radu komisija i drugih tijela Sindikata;
 • donosi odluke o pripremi i organizovanju štrajka;
 • bira Sekretara Sindikata.
 • donosi odluku o isključenju člana Sindikata u dugom stepenu.
 • priprema i utvrđuje izvještaj o radu za svaku kalendarsku godinu, odnosno za period između dvije sjednice Skupštine i podnosi ga Skupštini na razmatranje i usvajanje;
 • odlučuje o nagrađivanju članova Sindikata koji su imali značajne rezultate rada;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Sindikata koje mu odredi Skupština.

Član 41.

Članovi Upravnog odbora Sindikata mogu biti opozvani i prije isteka vremena na koji su izabrani i to:

 • na sopstveni zahtjev;
 • ako ne prisustvuju sjednicama Upravnog odbora Sindikata tri puta uzastopno bez opravdanih razloga;
 • ako povjerene poslove i zadatke ne izvršavaju odgovorno i blagovremeno, te ako svojom aktivnosti u vezi sa radom Upravnog odbora ruše ugled Sindikata;
 • ako krše odredbe Statuta Sindikata,
 • u drugim slučajevima predviđenim zakonom, ovim Statutom i aktima Sindikata.

 

Član 42.

Predsjednik Upravnog odbora Sindikata obavlja sljedeće poslove:

 • rukovodi radom Upravnog odbora Sindikata;
 • saziva sjednice Upravnog odbora Sindikata samoincijativno ili na zahtjev najmanje jedne trećine članova Upravnog odbora;
 • stara se o provođenju Programa rada Sindikata, odluka, zaključaka i smjernica Skupštine Sindikata;
 • Stara se o provođenju Plana rada UpravnogodboraSindikata;
 • koordiniraizraduIzvještaja o raduUpravnogodbora i drugihdokumenatakoji se podnoseSkupštiniSindikata;
 • vrši i druge poslove koje mu odredi Skupština i Upravni odbor Sindikata.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Upravnog odbora Sindikata, mijenja ga Zamjenik predsjednika kojeg ovlasti sam Predsjednik Upravnog odbora Sindikata ili Upravni odbor Sindikata.

Član 43.

Upravni odbor Sindikata radi efikasnijeg i racionalnijeg izvršavanja svojih poslova i zadataka, može posebnom odlukom obrazovati komisije, radna tijela, odbore, stručne timove i sl.

Odlukom se utvrđuje sastav, djelokrug rada, broj članova i način izvršenja zadataka datog radnog tijela.

 

Član 44.

Upravni odbor Sindikata donosi Poslovnik o svom radu.

Poslovnikom o radu se detaljno uređuju prava, obaveze i odgovornosti, način rada, glasanja i donošenja odluka Upravnog odbora Sindikata.

Upravni odbor Sindikata može donositi i odluke iz nadležnosti Skupštine Sindikata između dva zasjedanja Skupštine, s tim što Skupština mora iste potvrditi na svojoj prvoj sjednici.


(*izvod iz Statuta SPDS)

Prijavi se na newsletter
Loading